مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال هشتم تابستان 1399 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی گروههای مجازی در فضای کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
پیشرفت و توسعه روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و درنتیجه، شکلگیری روند استفاده از گروههای مجازی، مسائل مهمی را پیش روی مدیران قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه اعتماد و اثربخشی گروههای مجازی با تأکید بر نقش تسهیم دانش است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شاغل در بخش فعالیتهای مجازی و در قالب گروههای مجازی موسسه فرهنگی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که تعداد 40 گروه مجازی مشتمل بر 200 نفر کارمند انتخاب و گردآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه انجام شده است. همچنین، تجزیهوتحلیل دادهها از طریق تحلیل مسیر و با استفاده از نرمافزار ایموس صورت گرفته است. نتایج تحلیل مسیر، حاکی از آن است که وقتی متغیر تسهیم دانش در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، تأثیر مؤلفههای اعتماد بر اثربخشی گروههای مجازی افزایش پیدا میکند.
۲.

پیشران های مؤثر بر تمایل به استفاده از خدمات مالی در پلتفرم های مبتنی بر زنجیره بلوکی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
ارائه خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی بهعنوان رویکردی نوین در بازارهای مالی، فضای وسیعی برای رشد دارد. این موضوع، لزوم مطالعه و شناسایی پیشرانهای نگرش کاربران نسبت به استفاده از خدمات مالی مبتنی بر زنجیره بلوکی را نشان میدهد. به این منظور، از مدلهای پذیرش فناوری استفاده شده است. این پژوهش، با استفاده از ترکیب چند مدل پذیرش فناوری، مطالعه پیشرانهای مؤثر بر تمایل مشتریان به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی را مورد هدف قرار داده است تا مشخص شود که چه عواملی منجر به ترغیب کاربران در استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی میشود. به این منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل مؤثر بر قصد رفتاری مشتریان به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی پرداخته شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که گرایش فردی به اعتماد و ضمانتهای ساختاری بهطور مستقیم بر اعتماد اولیه تأثیرگذار هستند و اعتماد اولیه کاربران نیز بر قصد رفتاری کاربران مؤثر است. از سوی دیگر ویژگیهای فناورانه و ویژگیهای وظیفهای بهطور مستقیم بر تناسب فناورانه-وظیفهای مؤثر هستند و تناسب فناورانه- وظیفهای بربر قصد رفتاری کاربران تأثیر میگذارد. همچنین انتظار عملکرد بهطور مستقیم بر قصد رفتاری کاربران تأثیرگذار است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی برخاسته از یک نیاز اجتماعی است و حتی با وجود برخی محدودیتهای زنجیره بلوکی کاربران مشتاق نسبت به استفاده از خدمات مالی مبتنی بر این فناوری هستند.
۳.

ارائه چارچوبی برای کاربست مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت در بانک انصار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
  امروزه، افراد باتجربه یکی از مهمترین داراییهای هر سازمانی بهحساب میآیند. این افراد، دانش کافی را در طول سالها تجربه و تحصیلات و همچنین گذراندن دورههای مختلف آموزشی به دست آوردهاند. از همین رو، یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از سازمانها، استفاده از دانش افراد باتجربه در شرف بازنشستگی و انتقال آن به سایر افراد و کارکنان سازمان است. پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای پیادهسازی مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف بنیادی- کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی است. نمونهگیری استفادهشده در این پژوهش، با استفاده از شیوه نمونهگیری گلوله برفی بوده است. مبنای اصلی جمعآوری اطلاعات، انجام مصاحبههای عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنان متخصصان و مدیران بانک انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع، نوزده مصاحبه انجام شد. پس از جمعآوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبهها تجزیهوتحلیل شدند. پس از بحث در مورد تِمهای بهدستآمده از مصاحبههای انجامگرفته در پژوهش حاضر، نقشه تِم بهدستآمده از این اطلاعات در قالب یک چارچوب نهایی ارائه شد. چارچوب نهایی نشان داد که مدیریت دانش کارکنان در حال خروج بانک انصار با 32 کد و 8 مفهوم از دو مقوله تشکیل شده است. مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار در 8 مقوله؛ ابزارهای انتقال دانش، افزایش تعامل، فرآیندها، آموزش، مشوق، سیستمها، ارزشگذاری اطلاعات و ابزارهای ذخیره و نگهداری دانش شکل گرفت. امروزه، افراد باتجربه یکی از مهمترین داراییهای هر سازمانی بهحساب میآیند. این افراد، دانش کافی را در طول سالها تجربه و تحصیلات و همچنین گذراندن دورههای مختلف آموزشی به دست آوردهاند. از همین رو، یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از سازمانها، استفاده از دانش افراد باتجربه در شرف بازنشستگی و انتقال آن به سایر افراد و کارکنان سازمان است. پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای پیادهسازی مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف بنیادی- کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی است. نمونهگیری استفادهشده در این پژوهش، با استفاده از شیوه نمونهگیری گلوله برفی بوده است. مبنای اصلی جمعآوری اطلاعات، انجام مصاحبههای عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنان متخصصان و مدیران بانک انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع، نوزده مصاحبه انجام شد. پس از جمعآوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبهها تجزیهوتحلیل شدند. پس از بحث در مورد تِمهای بهدستآمده از مصاحبههای انجامگرفته در پژوهش حاضر، نقشه تِم بهدستآمده از این اطلاعات در قالب یک چارچوب نهایی ارائه شد. چارچوب نهایی نشان داد که مدیریت دانش کارکنان در حال خروج بانک انصار با 32 کد و 8 مفهوم از دو مقوله تشکیل شده است. مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت بانک انصار در 8 مقوله؛ ابزارهای انتقال دانش، افزایش تعامل، فرآیندها، آموزش، مشوق، سیستمها، ارزشگذاری اطلاعات و ابزارهای ذخیره و نگهداری دانش شکل گرفت.
۴.

مفهوم پردازی تفکر طراحی: زمینه کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
  در دهه اخیر، تفکر طراحی بهعنوان رویکردی نوین جهت نوآوری و حل مسئله، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزههای مختلف را به خود جلب کرده است. امروزه سازمانها و افراد بسیاری در حال بهره بردن از تفکر طراحی میباشند، چراکه آنها به دنبال استفاده از مهارتها و فرآیندهای طراحان جهت دستیابی به راهحلهایی برای مشکلات پیچیده و یا ایجاد فرآیندهایی هستند که نتایج را بهینه میکنند و شرایط را بهبود میبخشند. بااینحال، در حوزه پژوهشی اجماعی در مورد ویژگیهای اساسی، کاربردی و تعاریف تفکر طراحی وجود ندارد. برای روشن کردن دانش این حوزه و مفهومسازی تفکر طراحی و نقش آن بهعنوان سازهای شناختی در ادبیات کارآفرینی، این پژوهش به مرور جامع 106 مطالعه مفهومی و تجربی از مجموع 2037 مقاله در سال 1985 تا 2019 پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی و از لحاظ روش اجرا مطالعه مرور ادبیات سیستماتیک تلقی میگردد. شناسایی مفهومسازیهای متفاوت از تفکر طراحی، ابزارهای تقویتکننده تفکر طراحی، مدلهای مطروحه در این زمینه و ارتباط این مفهوم با کارآفرینی از نتایج این پژوهش است.    
۵.

تأثیر استراتژی های تضمین بر قصد خرید اینترنتی با میانجیگری اعتماد در فروشگاه های آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
  هدف پژوهش حاضر، تبیین راهکار علمی و کاربردی برای قصد خرید اینترنتی بر اساس استراتژیهای تضمین با نقش میانجی اعتماد در فروشگاههای آنلاین است. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مردم شهر تبریز است که حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی داشتهاند. تعداد 384 نمونه به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد. تجزیهوتحلیل دادهها با روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرمافزار ایموس انجام شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد بیانیه تضمین بهطور مستقیم با ضریب استاندارد 40/0 و بهطور غیرمستقیم از طریق میانجی اعتماد با ضریب استاندارد 06/0 و تضمین شخص ثالث بهطور مستقیم با ضریب استاندارد 30/0 و بهطور غیرمستقیم با ضریب استاندارد 08/0 بر قصد خرید اینترنتی تأثیر مثبت دارند. همچنین اعتماد با ضریب استاندارد 37/0 بر قصد خرید اینترنتی تأثیر مثبت دارد. با توجه به معنیداری اثر مستقیم و غیرمستقیم، متغیر اعتماد نقش میانجی جزئی در رابطه بین استراتژیهای تضمین و قصد خرید اینترنتی دارد. پیشنهاد میشود مدیران پیادهسازی استراتژیهای تضمین در فروشگاههای اینترنتی را در جهت جلب اعتماد بیشتر و قصد خرید مشتریان در فروشگاههای اینترنتی به کار گیرند.  
۶.

اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۸
این پژوهش به امنیت سیستمهای اطلاعاتی (ISS) بهعنوان یکی از مهمترین مسائل در سازمانها و بخصوص شهرداریها پرداخته است. امروزه نقضهای امنیت اطلاعات بهجای استثنا، تبدیل به هنجار شده است و امنیت سیستم اطلاعات تنها زمانی میتواند محقق شود که کارکنان بهطور کامل این مفهوم را از طریق تغییر رفتار خود در مطابقت با فنآوریهای پیشرفته امنیت سیستم اطلاعات بپذیرند. مدل این تحقیق در همین راستا بر مبنای تئوری نهادی ایجاد شده است. این مدل دو مسیر شامل رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) و رفتار ضد شهروند سازمانی (CWB) را در فرآیند بدعتگذاری امنیت سیستم اطلاعاتی معرفی کرده است. این پژوهش همچنین تأثیر فرهنگ نوآورانه را بر فرآیند امنیت سیستم اطلاعات مورد سنجش قرار داده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد است و ابزار جمعآوری داده پرسشنامه بوده است. دادهها عمدتاً از مدل تحقیق پیشنهادی پشتیبانی میکنند و نتایج حاکی از کاربرد تئوری نهادی در توضیح اثرگذاری فرآیند نهادینهسازی تغییرات امنیت سیستم اطلاعات بر فرهنگ نوآورانه سازمان، مشروعیت و پذیرش آن تغییرات و افزایش رفتار شهروندی سازمانی (کاهش رفتار ضد شهروندی) در کارکنان میشود؛ که این فرآیند در نهایت منجر به افزایش اثربخشی امنیت سیستم اطلاعات میشود.    
۷.

تحلیل ادراکات کاربران درباره خرید تلفن همراه در سایت دیجی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
  امروزه افراد برای خرید محصولات و خدمات آنلاین از نظرات دیگران در شبکههای اجتماعی جهت تصمیمگیری استفاده مینمایند. همچنین شرکتهای ارائه دهنده محصولات  از تحلیل ادراکات و نظرات کاربران و مشتریان برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و ارائه محصولات جدید استفاده مینمایند. تحلیل ادراکات از جمله رویکردهای نوین در استخراج نظرات میباشد. تحلیل ادراکات، استفاده از روشهای متن کاوی و پردازش زبان طبیعی برای شناسایی، استخراج و بررسی اطلاعات ذهنی میباشد. اطلاعات حاصل از تحلیل ادراکات میتواند بر انتخاب موثر مشتریان تاثیر بسزایی داشته باشد. در این پژوهش مدلی جهت تحلیل ادراکات کاربران در ارتباط با خرید تلفن همراه از سایت دیجی کالا ارائه شده است  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه مورد بررسی شامل نظرات کابران در سایت دیجی کالامی باشد و نمونه آماری نظرات کاربران تلفن همراه سایت دیجی کالا است. جهت تحلیل و پیاده سازی، رویکرد یادگیری نظارت شده و از پکیجهای متن کاوی پایتون استفاده شده است. نتایج نشان میدهند مدل پیشنهادی با دقت 0.892 می تواند نظرات کاربران را دسته بندی نماید. همچنین در مجموع نظرات کاربران در مورد سهولت استفاده و امکانات و قابلیتهای تلفن همراه مثبت و در مورد ارزش خرید نسبت به قیمت، نوآوری، طراحی و ظاهر و کیفیت ساخت گوشیها نظر کاربران منفی میباشد.  مدل پیشنهادی میتواند در سایتهای تجارت الکترونیک مانند دیجی کالا پیاده سازی شود و خروجی آن به صورت سیستماتیک توسط کاربران قابل مشاهده باشد که در نهایت میتواند منجر به تصمیمگیری آگاهانه برای خریداران و شرکتهای ارائه دهنده محصولات باشد.    
۸.

اثرگذاری قابلیت های پویا بر کارآفرینی شرکتی در صنعت ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
  در دنیای پرتلاطم کسبوکار، کارآفرینی شرکتی قدم نهادن در بازاری با عدم قطعیت بالاست. ازاینرو میبایست شرکتها به شناخت درستی از قابلیتها در محیط پویا برسند تا بتوانند با کمترین ضرر به کسب سود در بلندمدت دست یابند. ازاینرو، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قابلیتهای پویا بر کارآفرینی شرکتی در صنعت ارتباطات صورت گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است، جامعه آماری پژوهش شامل 350 نفر از مدیران، روسا، کارشناسان ارشد دو شرکت همراه اول و ایرانسل ایران بوده است. جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. برای تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی فرضیهها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. درنهایت، یافتهها نشان از تأثیر مثبت قابلیتهای پویا بر کارآفرینی شرکتی داشته است و این نتیجه حاصل شد که قابلیتهای ادراک محیط، یادگیری، یکپارچهسازی، هماهنگی، بازآرایی بر کارآفرینی شرکتی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین پویایی محیط تأثیر قابلیتهای پویا را بر کارآفرینی شرکتی تعدیل میکند. این بدینصورت است که هرچه پویایی محیط بالاتر باشد رابطه دو متغیر قابلیتهای پویا و کارآفرینی شرکتی قویتر است. چراکه این پویایی مکانیسم مفیدی برای پاسخ به نیروهای رقابتی جدید است. شرکتهایی که در محیطهای با پویایی بالا فعالیت میکنند نوآورتر، ریسکپذیر و پیشگامتر از شرکتهایی هستند کمتر با عدم اطمینان و فشارهای خارجی مواجه هستند.  
۹.

شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مؤلفههای هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران بوده است. پژوهش از نوع آمیخته و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی در بخش کیفی و پیمایش در بخش کمّی انجام گرفته است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعداد سیزده نفر از مدیران گردشگری کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نمونه بخش کمّی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی، تعداد 390 نفر از کارشناسان آژانسهای مسافرتی و گردشگران این سه شهر تعیین گردید. پس از تحلیل دادهها از طریق مدلیابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، مشخص شد که تمامی متغیرهای مشاهدهپذیر و پنهان در سطح 05/0 معنیدار بوده و مورد تائید قرار گرفتند. بر اساس یافتههای پژوهش، چهار مؤلفه؛ حکمرانی هوشمند، توانمندسازی اجتماعی- فرهنگی، توسعه کاربرد فنّاوریهای نوین هوشمند و هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری، بهعنوان مؤلفههای هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران شناسایی شدند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷