مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال ششم تابستان 1397 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
 در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های بهبود دهنده عملکرد و یادگیری سازمانی در شرکت های نرم افزاری، بر مبنای رویکرد سیستم استنتاج فازی اقدام به طراحی سیستم و ارزیابی شده است. در این راستا ابتدا ورودی های سیستم که درواقع شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش هستند، استخراج شدند. سپس قواعد اگر-آنگاه با نظر خبرگان تعیین شده و وارد پایگاه قواعد فازی گردید. خروجی سیستم نیز در راستای عملکرد سیستم مدیریت دانش تعریف گردید. سیستم طراحی شده، با ارائه یک ارزیابی جامع از سیستم مدیریت دانش می تواند به سازمان ها در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت، جایگاه فعلی و اتخاذ تصمیمات آتی برای بهبود عملکرد یاری رساند. به منظور اعتبارسنجی سیستم استنتاج فازی، مقایسه ای بین خروجی سیستم و نظر خبرگان به عمل آمد. با توجه به اختلاف ناچیز بین میانگین نظر خبرگان و خروجی سیستم می توان بیان داشت که سیستم از دقت و اعتبار مطلوبی برای ارزیابی های آتی برخوردار است.
۲.

روشی جدید برای خوشه بندی اسناد HTML با استفاده از الگوریتم های تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
    با عنایت به حجم بالای اطلاعات کنونی وب توجه به سیستم های خودکار استخراج اطلاعات بیشتر شده است. از مهم ترین روش های خودکار استخراج اطلاعات، خوشه بندی می باشد. روش های خوشه بندی زیادی تابه حال ارائه شده است که اکثراً مبتنی بر مدل برداری می باشند. در این مدل با هر سند مانند مجموعه ای از کلمات برخورد می گردد و توالی کلمات در جمله، نادیده گرفته می شود. ازآنجایی که معانی در زبان طبیعی به طور کامل وابسته به توالی کلمات می باشند نقیصه بزرگی در این روش ها احساس می گردد. برای رفع این نقیصه در این مقاله روشی جدید در خوشه بندی اسناد Html ارائه گردیده است که در آن الگوریتم Stc برای خوشه بندی Snippet ها لحاظ شده است. این روش که با عنوان خوشه بندی بر اساس جملات کلیدی Ks_Stc مطرح شده برای هر سند بردار وزن داری تهیه می کند و با استفاده از این بردار، جملات کلیدی هر متن از سند استخراج می گردد و نهایتاً این جملات کلیدی برای خوشه بندی به الگوریتم Stc داده می شود.  
۳.

بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
در این مقاله با استفاده از رویکرد بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و متدولوژی نوینی به نام 5PR [A1]  مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرایندهای دادرسی کیفری جاری در دادگاه ها با هدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت عملیات قضایی، بر اساس اصول سه گانه طراحی فرایندها، بازطراحی و اصلاح می گردند و در آخر سیستمی اطلاعاتی برای انجام فرایندهای بهبودیافته طراحی و معرفی می گردد. این تحقیق از حیث روش، توصیفی از شاخه میدانی و از باب نتایج و هدف، تحقیقی کاربردی است و داده های استفاده شده از نوع "کیفی و تفسیری " می باشند که اطلاعات لازم از منابع مختلفی اعم از مصاحبه، مشاهده، مطالعه متون و قوانین کیفری و سایر روش ها، تحت نظارت و همکاری خبرگان قضایی و مدیریتی، جمع آوری گردید. به تدریج با به کارگیری فنون تحقیقات کیفی و همچنین فنون چهارگانه تحلیل داده های کیفی، پنج معیار افزایش سرعت و کاهش اطاله با لحاظ کردن تعدادی قیود و شروط استخراج گردید و درنهایت پنج فرایند کیفری هسته ای به عنوان جایگزین ده فرایند فعلی، تعریف گردید.
۴.

سیستم های یادگیری الکترونیک و خروجی های حاصله: نقش تعدیل گر انطباق پذیری ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
در سال های اخیر، مباحث مرتبط با یادگیری الکترونیک توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف نموده است. علیرغم افزایش توجه محققین به مطالعه سیستم های یادگیری الکترونیک، تمرکز بر روی خروجی ها و نتایج حاصل از به کارگیری این سیستم ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر در همین راستا و به منظور بررسی تأثیر استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیک بر روی نتایج حاصل از آن تعریف شده است. بدین منظور، 3 خروجی اصلی حاصل از به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیک شامل پشتیبان یادگیری، ایجاد ارتباط با سایرین (ساختار اجتماعی) و عملکرد آموزشی با لحاظ نمودن نقش تعدیل گر انطباق پذیری ادراک شده مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه مهرالبرز است که در حال حاضر از سیستم یادگیری الکترونیکی استفاده می نمایند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر ارتباط مثبت و مستقیم فی مابین به کارگیری سیستم یادگیری الکترونیک و تمامی خروجی های حاصل از آن است. همچنین، نقش تعدیل گر عامل انطباق پذیری ادراک شده در این پژوهش مورد تائید قرار گرفته است.
۵.

عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
سازمان های خیریه مردم نهاد باوجود ماهیت مستقل از منابع دولتی، می توانند از تأمین مالی جمعی برای حصول چشم اندازهای خود بهره ببرند. پیشرفت روزافزون فناوری های اینترنتی و علاقه ی جامعه بشری در استفاده از رسانه های اجتماعی، نقطه قوتی است که جای بررسی دارد. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد رسانه های اجتماعی در موفقیت تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه بوده که به روش تئوری داده بنیاد انجام گرفته است. در این راستا و به علت نبود پیشینه مطالعاتی دانشگاهی، نتایج گزارش های سالانه ی کشورها و مراکز تحقیقاتی و تجربیات مدیران مالی خیریه ها، مطالعه و با بررسی سطر به سطر مطالب، کدگذاری های تحلیل محتوا انجام شده است. مؤلفه ها در هشت مقوله ی نهایی دسته بندی ، روایی سنجی و سپس در قالب الگوی پارادایم و فرضیات ارائه شده اند. نتایج نشان می دهد که وجود استراتژی هم راستای تأمین مالی، مدیریت کارآمد رسانه ها و اعتبار سمن، علت شکل گیری موفق پروژه در بستر فناوری اطلاعات و کاربرد صحیح رسانه ها بوده و تبلیغات و اشتراک رسانه ای و ارتباطات خیرین با سمن، زمینه ی ساختاری رشد را فراهم می کند؛ تا مقوله ی محتوا القا و بودجه موردنیاز با موفقیت تأمین شود.
۶.

طراحی و پیاده سازی قواعد تشخیص وفاداری مشتری در سیستم های تجارت الکترونیکی با استفاده از تکنیک فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
آگاهی اندک از تجارت الکترونیک چه از جانب مشتریان و چه از جانب ارائه کنندگان خدمت و کالا، از موانع عمده به کارگیری این نوع کسب وکار در ایران   به حساب می آید. یکی از این موارد وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر آن در دنیای تجارت الکترونیک است. از طرفی استفاده مکرر از الفاظ مبهم همچون "سایت باکیفیت" که معنای دقیق و استانداردی بین افراد مختلف ندارد، از دیگر مشکلات درک عوامل مؤثر در وفاداری الکترونیک به حساب می آید. در پژوهش حاضر که از نوع کاربردی است، ابتدا با مرور ادبیات موضوع، عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیک به صورت مدلی پیشنهادی ارائه و تائید شد. سپس با استفاده از منطق فازی اقدام به طراحی موتور استنتاج فازی و پیشنهاد قواعد فازی شد. مقایسه قواعد با دو سایت به عنوان نمونه های دنیای واقعی نشان از صحت قواعد پیشنهادی داشت. بررسی قواعد مستخرج نشان داد که از یک طرف مشخصات خرید و کیفیت وب سایت در تصمیم گیری مشتری بسیار حائز اهمیت است؛ از طرف دیگر اعتماد نمی تواند به طور مستقیم ایجاد وفاداری کند اما نبود آن، اثر منفی بر وفاداری مشتری خواهد گذاشت. نتایج به دست آمده مشخص کرد که در زمینه وفاداری مشتری، لازم است تا اصول و مفاهیم تئوری بهداشت و انگیزش هرزبرگ مورد توجه قرار گیرد تا بتوان استراتژی صحیح در مدیریت کسب وکار الکترونیکی را اتخاذ نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷