مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال ششم پاییز 1396 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و اولویت بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کاربردها شبکه کاوی تجارت الکترونیکی شناسایی و اولویت بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
امروزه اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی از ارزش بسیاری برخوردارند و مبنای توسعه ی کسب و کارها هستند. هدف این تحقیق ارائه ی چارچوبی است که بتواند کاربردهای حاصل از تحلیل شبکه های اجتماعی را در تجارت الکترونیک ارائه کند. در این پژوهش ابتدا در بخش اول کاربردهای شبکه کاوی با استفاده از روش تحلیل محتوا در ابعاد مختلف PEST ) سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی (استخراج شده و سپس در بخش دوم کاربردهای یافت شده در دو بخش فنی و اقتصادی انتخاب و با استفاده از پیمایش نظر خبرگان و آزمون های آماری کاربردهای با اهمیت تر از میان این کاربردها شناسایی شدند. در گام بعد جهت اولویت بندی کاربردها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مقایسات زوجی صورت گرفته و با توزیع پرسشنامه ی مقایسات زوجی میان خبرگان داده های موردنظر جمع آوری و سپس کاربردها به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد در بعد اقتصادی کشف کلاه برداری، کشف نیازها و علایق مشتریان و در بعد فنی بهبود وب سایت های تجارت الکترونیکی و شناسایی ترافیک شبکه بالاترین جایگاه را دارند.v
۲.

پیش زمینه ها و پیامدهای مشارکت مصرف کنندگان در جوامع مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل خدمات وب سایت نگرش نیات ما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
vجوامع مجازی با توجه به امکانات فراهم شده در محیط وب و دسترسی وسیعی که به مصرف کننده دارد بر فعالیت های مرتبط با کسب وکار بسیار تأثیرگذار هستند، بنابراین بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای مشارکت مصرف کنندگان در جوامع مجازی می تواند از جنبه های شناختی رفتار مصرف کننده، در این محیط رقابتی حائز اهمیت باشد. هدف این تحقیق بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای مشارکت مصرف کنندگان در جوامع مجازی است. روش انجام این تحقیق به صورت تلفیقی بوده به این ترتیب که در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان انجام پذیرفت و پس از تحلیل نتایج به کمک تکنیک تحلیل محتوا مدل طراحی شده در حجم نمونه 384 نفر مورد آزمون کمی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد پیش زمینه های فردی و اجتماعی، خدمات ارائه شده توسط وب سایت، تمایل، نگرش و نیات ما در مشارکت تأثیر بسزایی دارند، در مورد پیامدهای مشارکت نشان داد نیات ما برای مشارکت در جوامع مجازی تأثیر منفی بر ارتباطات با خانواده و دوستان، همچنین استفاده کمتر از سایر رسانه ها می شود اما اطلاعات مصرف کنندگان را افزایش می دهد.
۳.

ارائه مدلی جهت دسته بندی حساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متن کاوی تحلیل احساسات عقیده کاوی مدل ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
  در سال های اخیر رشد شبکه های اجتماعی و به تبع آن افزایش فزاینده محتوای این شبکه ها باعث شده است تا افراد برای خرید و استفاده از محصولات، خدمات و یا حتی انتخاب های سیاسی خود از نظرات سایر افراد برای تصمیم گیری استفاده نمایند. با توجه به آنکه نظرات کاربران به صورت متنی است و خواندن و جمع بندی آن ها زمان بر و مشکل است، خودکارسازی استخراج عقاید و احساسات نظرات کاربران یکی از راهکارهای پیشنهادی برای سایت های فروش آنلاین جهت ارائه خدمات کاراتر به مشتریان جهت تصمیم گیری آگاهانه تر است. تحلیل احساسات یا عقیده کاوی فرآیندی است که نظرات، احساسات و نگرش افراد در ارتباط با موضوعی خاص استخراج می شود و به عنوان شاخه ای از متن کاوی شناخته می شود. نتایج حاصل از تحلیل احساسات می تواند در سیستم های پیشنهاددهنده جهت ارائه پیشنهاد های کاراتر برای خرید مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات حاصل از عقیده کاوی می تواند در زمینه های مختلف ازجمله کتابخانه ها در انتخاب بهتر و خرید مبتنی بر نظرات واقعی کاربران کاربرد داشته باشد. در این پژوهش سیستمی جهت دسته بندی خودکار احساسات بیان شده در نظرات مربوط به خریداران کتاب سایت آمازون ارائه شده است. سیستم با استفاده از مدل های ترکیبی برای تحلیل احساسات نظرات کاربران سایت آمازون طراحی شده است. جهت کلیه تحلیل ها از پکیج های متن کاوی پایتون استفاده است. نتایج نشان می دهند سیستم پیشنهادی می تواند به صورت خودکار نظرات مثبت و منفی را با دقت بالای 80% دسته بندی نماید.
۴.

طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی مدل توسعه سیستم های اطلاعاتی داشبورد سازمانی هوش تجاری تحلیل مضمون گروه کانونی مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۳
  داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارش ها و نمودارها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نمایند. لیکن جهت بهره ور شدن داده ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه می کند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی می تواند گزارش های تحلیلی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم کند. لذا جهت بهره وری و تطابق هر چه بیشتر با اهداف و راهبردها، ضروری است میزان توسعه داشبورد سازمانی در سازمان ها با مدلی مناسب مورد ارزیابی گیرد. این پژوهش با استفاده از مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 357 کد مربوط به توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را شناسایی و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و گروه کانونی این کدها را به 24 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد در دو مرحله مجزا با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به مدل سازی مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده به طور مجزا پرداخته و با توجه به همخوانی دو مدل اقدام به تلفیق آن ها و ایجاد مدل نهایی ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری نموده است که می تواند نقشه راهی دقیق برای سازمان ها جهت طراحی و پیاده سازی این سیستم باشد.  
۵.

مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت الکترونیک دولت هوشمند ابعاد دولت هوشمند روش فراترکیب آنتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۶۶۶
  نزدیک به دو دهه است که در دنیا ارائه انواع خدمات الکترونیکی از سوی سازمان ها آغاز شده است و بسیاری از پژوهشگران از رویکرد هوشمند سازی دولت سخن گفته اند. با این وجود تعریف دقیقی از دولت هوشمند، اجزاء و ابعاد آن که دارای اجماع باشد وجود ندارد. از طرفی هزینه بالای اجرای پروژه های خدمات الکترونیکی در سطح کلان، دولت ها را به مدل سازی اولیه دولت الکترونیکی و کنترل هزینه ها تشویق می کند. ازاین رو در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و بحث شده است اما به دلیل نو بودن مباحث دولت هوشمند به عنوان نسل جدید دولت الکترونیک هنوز چارچوب و مدل مشخصی ارائه نشده است. هدف از این پژوهش احصاء و شناسایی اجزاء و ابعاد دولت هوشمند و طبقه بندی آن هاست؛ بنابراین تلاش شده است تا با روش فراترکیب به مطالعه نظام مند مستندات علمی مرتبط با بحث پرداخته و مدلی برای دولت هوشمند ارائه شود. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون شاخص های هر بعد با توجه به مطالعات پیشین رتبه بندی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که دولت هوشمند دارای شش بعد است: 1 مدیریت و رهبری هوشمند، 2 زیرساخت و فناوری هوشمند، 3 تعامل هوشمند، 4 خدمات هوشمند، 5 محیط هوشمند و 6 امنیت هوشمند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده در مقایسه با پژوهش های دیگر کامل تر و دارای دسته بندی مشخص است. این پژوهش اولین پژوهش به منظور رتبه بندی شاخص ها و ابعاد دولت هوشمند است.  
۶.

جایگاه کتاب و کتابخوانی در سایت تبیان با رویکرد متن کاوی و تحلیل شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل داده های عظیم خواندن داده های جستجویی متن کاوی خوشه بندی موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
  در این پژوهش با تمرکز بر روی مقوله مطالعه، سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با استفاده از خوشه بندی موضوعی مورد متن کاوی دقیق قرار گرفته است. با استفاده از روش خوشه بندی موضوعی و متن کاوی، ضمن مشخص نمودن خوشه های موضوعی برجسته و کم اهمیت به بررسی اهمیت این موضوع در میان کاربران شبکه تبیان پرداخته شده است. با توجه به ماهیت فرهنگی تبیان و امر خواندن و مطالعه، جستجوی عبارات کلیدی مرتبط بیشترین نتایج را در طبقه موضوعی فرهنگ به ترتیب با 26 و 18 درصد در اختیار خواهد گذاشت. با توجه به ماهیت مجازی و الکترونیکی بودن سایت تبیان، لازم است بخش آموزش های الکترونیکی این سایت با تولید محتوای آموزشی بیشتر این کمبود را پوشش دهد. باوجود بالا بودن تعداد نتایج حاصل در طبقه موضوعی جامعه، نتایج در کل شبکه برای مقوله کتاب خوانی بسیار اندک به نظر می رسد (تنها به ترتیب 952 و 1199 نتیجه در جستجوی عبارت کلیدی خواندن و مطالعه) و این امر لزوم فعالیت بیشتر تبیان در راستای اعتلای این فرهنگ مغفول مانده در کشور را نمایان می سازد. جامعه جهانی هرروز در پرتو تحولات جدید، فنّاوری مدرن را به جامعه ارائه می دهد و در این میان اگر کسی از دانش روز عقب بماند هیچ فرصت جبرانی برای مهروموم های ازدست رفته ندارد؛ بنابراین، باید برای اهمیت و ارزش دادن افراد به خواندن و مطالعه و ترویج این امر حتی در شبکه های اجتماعی عمیقاً در اندیشه بود و به طور وسیعی برنامه ریزی کرد.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷