امین خدابخش زاده

امین خدابخش زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
در دنیای کنونی لزوم توجه به مقوله مدیریت دانش در صنایع مختلف امری لازم و ضروری است. گردشگری ورزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و مدیریت کردن دانش در آن سبب تسریع در رسیدن به اهداف گردشگری ورزشی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوعی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان گردشگری استان کرمان، کلیه روسای آژانس های گردشگری استان کرمان و گردشگران ورزشی استان کرمان به تعداد 420 نفر تشکیل می داد. برای سنجش و آزمون متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته توسعه گردشگری ورزشی و پرسشنامه استاندارد فرآیند مدیریت دانش (پاتریک و سونیا) استفاده شد. در خصوص پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی از روش کورس روسیتر به منظور ساخت پرسشنامه و شناسایی شاخص های اثربخش در توسعه گردشگری ورزشی مشخص شد و بر اساس نوع کدگذاری محورهای مربوطه و با توجه به ادبیات پژوهش به شرح محورهای اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی بودند. درنهایت تاثیر ابعاد مدیریت دانش یعنی ایجاد دانش، ذخیره دانش، نگهداری دانش، اکتساب دانش و توزیع دانش بر توسعه گردشگری ورزشی تائید شد.
۲.

تأثیر فعالیت های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
ورزش و فعالیت جسمانی تأثیرات مثبتی بر عملکردهای جسمی و روانی دارند، اما نیاز است تأثیر آنها بر عملکردهای شناختی با جزئیات بیشتری توضیح داده شود. این پژوهش به بررسی تأثیر فعالیت های بدنی منتخب با سطوح مختلف تداخل شناختی-حرکتی بر کارکردهای اجرایی 76 دختر 12-10 ساله شهرستان بم، با میانگین و انحراف استاندارد شاخص توده بدن 5/1±73/18 و میانگین هوش 1/9±5/109 می پردازد که براساس نمره به دست آمده در پیش آزمون، به صورت تصادفی در چهار گروه (شناختی بالا- حرکتی بالا، شناختی پایین- حرکتی بالا، شناختی بالا- حرکتی پایین و شناختی پایین - حرکتی پایین)، قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمرینات شناختی بالا-حرکتی بالا بر مؤلفه توجه و حافظه کاری کارکردهای اجرایی دختران 12-10 ساله تأثیر معنا داری دارد (05/0≥P). همچنین تمرینات شناختی پایین -حرکتی بالا بر مؤلفه های توجه، بازداری تأثیر معناداری دارد (05/0≥p). بین چهار گروه آزمودنی ها در مؤلفه توجه تفاوت معناداری مشاهده شد (001/0 P= و  257/4=(4،71)F). ولی در مؤلفه حافظه کاری و بازداری تفاوت معناداری دیده نشد (373/0 = P و  057/1=(4،71)F). با استناد به نتایج این پژوهش، تمرینات شناختی -حرکتی در قالب فعالیت های بدنی بر مؤلفه های توجه و حافظه کاری و بازداری به عنوان سه مؤلفه از کارکردهای اجرایی بر دختران 10 تا 12 تأثیر معنا دار دارد، بنابراین، با جایگزین کردن و طراحی تمرینات شناختی –حرکتی به جای فعالیت های سنتی کلاس تربیت بدنی می توان بهبود کارکردهای اجرایی را در دختران 10 تا 12 ساله فراهم کرد.
۳.

طراحی مدل شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۰
برای هرگونه سنجش و ارزیابی، وجود شاخص ها و معیارهای قابل اعتماد لازم و ضروری است تا به وسیله آن شاخص ها، ارزیابی دقیق تری انجام شود. هدف از این مطالعه طراحی مدل شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، پژوهش در دو بخش زیر ارائه شده است؛ در بخش اول که بر اساس مصاحبه های صورت گرفته انجام شد، کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت .بر اساس پاسخ 15 نفر از خبرگان و بررسی ادبیات پیشینه، مجموعه 34 شاخصی از جنبه های توسعه گردشگری ورزشی ایجاد شد. بر اساس نظر گروه پانل متخصصان 28 شاخص اثربخش در توسعه گردشگری ورزشی مشخص شد. و بر اساس تائید گروه پانل مدل مفهومی شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران حاصل شد. درنهایت 24 سؤال جهت ارزیابی کمی مناسب شناخته شد و پرسشنامه در اختیار 210 نفر از جامعه دوم پژوهش قرار داده شد. بر اساس نوع کدگذاری محورهای مربوط به شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران و با توجه به ادبیات پژوهش، محورهای اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی به عنوان شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی انتخاب شدند و علاوه بر آن، زیر محورهای شاخص های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی نیز مشخص شدند همچنین مدلی ارائه شد که بر اساس آن می توان توسعه گردشگری ورزشی را مورد ارزیابی قرار داد. بر طبق مدل به دست آمده از پژوهش، شاخص های اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، زیرساختی و مدیریتی ، به عنوان معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی میزان توسعه گردشگری ورزشی شناخته شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان