علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال سیزدهم تابستان 1396 شماره 40

مقالات

۱.

شناسایی عوامل حمایت کننده تولید داخلی مؤثر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل حمایت کننده تولید داخلی که در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مؤثر می باشند مبتنی بر روش کیفی و با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این راستا به منظور گردآوری داده های مورد نیاز برای احصاء مفاهیم، مؤلفه ها و تبیین مؤلفه های تولید ملی در اندیشه های مقام معظم رهبری، از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای طی سال های 1389 تا 1396 بهره گرفته شده است و تمامی بیانات بدون نمونه گیری در نظر گرفته شد. در ادامه با استفاده از روش داده بنیاد و بر مبنای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ضمن شناسایی مفاهیم، مقوله ها و ابعاد تولید داخلی از نگاه مقام معظم رهبری، به ارائه مدل مفهومی در این حوزه پرداخته شده است. در شاخصه های تولید ملی از منظر فرماندهی معظم کل قوا 39 شاخصه کلیدی احصا گشت که با استفاده از کدگذاری باز و محوری به 9 بخش ارج نهادن تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولید داخلی، توجه ویژه به بنگاه های تولیدی، تسهیل تولید ملی، ایجاد امنیت در تولید، افزایش بازدهی و رقابتی کردن تولید، بالا بردن کیفیت نیروی کار، توجه به کیفیت در تولید و حمایت های دولتی از تولید تقسیم گشتند. درنهایت چهار بُعد نقش مردمی، بنگاه های اقتصادی، دستگاه های اجرایی و دستگاه های نظارتی به عنوان عوامل اصلی در حمایت از تولید داخلی جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری شناسایی شدند.
۲.

برون سپاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی در سازمان های نظامی (مورد مطالعه: نیروی هوایی)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
دغدغه اصلی هر سازمان تحقق اهداف و ماموریت های اصلی آن سازمان است که در این راه برای اثربخشی بیشتر از راهبردهای مختلفی از جمله برون سپاری نیز استفاده می شود. از این رو این تحقیق با هدف، بررسی و امکان سنجی برون سپاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی در سازمان های نظامی (مورد مطالعه فعالیت های پشتیبانی و خدماتی نیروی هوایی) انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. داده های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون کای- دو مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق مدیران و فرماندهان نظامی هوایی می باشند که به روش تمام شمار انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سازمان های نظامی یکی از الگوهای پیشنهادی  برون سپاری توجه به مولفه های امنیت سازمانی، فرآیندهای داخلی سازمان، منابع و زیرساخت های سازمان، کارآمدی یا بهره وری سازمانی، همسویی راهبردی و محیط بیرون از سازمان است. بدون توجه به این الگو کارآمدی و اثربخشی برون سپاری در سازمان های نظامی با اشکال جدی روبرو خواهد شد.
۳.

الزامات تدوین داکترین هوانیروز در جنگ های ترکیبی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۸
تغییر در ماهیت نبردها، بررسی مجدد توانمندی ها و ضعف های دشمن و خودی را ضروری ساخته است. تجربه جنگ های اخیر در منطقه نشان می دهد که نوعی از جنگ با پیچیدگی خاصی ظهور کرده که با به کارگیری ترکیبی از ابزارهای متعارف و نامتعارف در پی بی ثبات کردن کشورهای هدف می باشند. از طرفی کاربرد یگان های نظامی بخصوص هوانیروز درصحنه های نبرد به تمهیدات و تهیه طرح های متنوع و متناسب با شرایط آتی نیاز دارد، لذا قبل از آغاز جنگ نیاز به تلاش فراوان جهت افزایش آمادگی رزمی این نیروها هست. در شرایط جنگ ترکیبی با توجه به مقدورات هوانیروز برای مشابه با این نوع تهدیدات این سؤال پیش می آید که آیا نیازی به تدوین دام ترین هوانیروز هست. در این مقاله پس از بررسی جنگ های ترکیبی اخیر و شناخت مقدورات، توانایی ها و محدودیت های هوانیروز و همچنین موقعیت ژئواستراتژیکی ایران، این نتیجه حاصل گردید که نیاز به تدوین دام ترین هوانیروز در جنگ های ترکیبی بیش ازپیش احساس می گردد. درواقع هدف این مقاله نیازسنجی تدوین دام ترین هوانیروز در جنگ ترکیبی هست. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده و درنهایت پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است.
۴.

تحلیل ظرفیت رسیدگی و انطباق اقشار جامعه شهری در مقابل بحران های محیطی با تاکید بر امنیت روانی و پدافند غیر عامل (مطالعه موردی شهر کرمان)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۹
کاهش بحران و نیل به توسعه پایدار و جوامع تاب آور نیازمند شناخت و تحلیل درستی از ماهیت و ابعاد چندگانه ظرفیت رسیدگی و انطباق جوامع و گروه ها در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) می باشد؛ که به عنوان گام سوم از فرایند آسیب پذیری شهرها در برابر خطر زلزله معرفی شده است و بر توانایی در رسیدگی و واکنش در برابر خطر زلزله تاکید می کند و آن را تابعی از شرایط اقتصادی- اجتماعی می داند. در این پژوهش مفهوم ظرفیت رسیدگی و انطباق در پنج بعد و 15 متغیر تعریف عملیاتی شد. وزن شاخص ها و ابعاد نیز از طریق روش AHP گروهی به دست آمد. داده های مورد نیاز نیز از طریق روش میدانی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه خانوار و کارشناس گردآوری شدند. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. نمونه گیری نیز به روش طبقه ای-تصادفی انجام شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از طریق مدل تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون توکی و روش همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد اقشار پایین و متوسط شهر کرمان با نمرات میانگین به ترتیب 02/37 و 38/40 از ظرفیت رسیدگی و انطباق کمی در برابر خطر زلزله برخوردار هستند. هم چنین اقشار بالای شهر کرمان با میانگین 04/52 از ظرفیت رسیدگی و انطباق متوسطی در برابر خطر زلزله برخوردار هستند.
۵.

خوردگی در هواپیماهای نظامی و ارائه راه کارهای پیش گیرانه نوین

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
 به دلیل استفاده از فلزات در بدنه هواپیماها و اهمیت سازه بدنه در نگهداری و استفاده هرچه بیشتر از سامانه های پروازی، بایستی آن را از اثرات مخرب محیط محافظت نمود. تعیین مکانیزم خوردگی در یک سازه هوایی بسیار سخت و پیچیده است، زیرا شرایط محیطی یک هواپیما در حین پرواز و پس از پرواز به شدت متغیر می باشد. این گستردگی تغییرات زمینه ساز بسیاری از مشکلات می باشد. به همین منظور پژوهش گر با هدف تبیین راه کارهای نوین جهت جلوگیری از انواع خوردگی فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی در هواپیماها به ارائه راه کارهای پیشگیرانه و نوین، پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی بوده و تجزیه وتحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی (آمیخته) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کل کارکنان و جامعه نمونه شامل کارکنان فنی فرودگاه مهرآباد که همگی از تجربیات ارزنده ای پیرامون موضوع پژوهش برخوردار هستند، می باشند. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و پرسش نامه صورت گرفته است. در پایان محقق به این نتیجه می رسد که اکسیداسیون الکترولیکی پلاسمایی، فرآیند آ ندایزینگ، پوشش های تبدیلی کروماته، تولید نانو رنگ های پلیمری جهت عایق کاری حرارتی و ضد خوردگی، پوشش های سرامیکی با فناوری نانو می توان از خوردگی جلوگیری یا پیش گیری کرد.
۶.

تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۰
در جهان پرتلاطم کنونی امنیت به عنوان مهم ترین فاکتور در تدوین استراتژی های توسعه اکوتوریسم در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد. صنعت پر سود گردشگری در سطوح مختلف ملی و منطقه ای ارتباط مستقیم با امنیت داشته و هرگونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارت جبران ناپذیر به این صنعت می شود. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در زمینه امنیت در حوزه گردشگری صورت گرفته است، اما هنوز مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است. این پژوهش به منظور پر کردن این خلأ علمی در کشور به تدوین و آزمون الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم پرداخته است .روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با کمک تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت کنندگان این پژوهش، صاحب نظران در حوزه امنیت و گردشگری بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر از هر گروه انتخاب شدند. در این پژوهش، از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استفاده شده است. با استفاده از روش همسوسازی، اعتبارپذیری داده ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که این الگو دارای 5 مضمون فراگیر (امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت زیست محیطی)، 12 مضمون سازمان دهنده و 200 مضمون پایه است. روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شده است.
۷.

الزامات برقراری ارتباط مناسب و امن فی مابین کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبانان

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۷
برقراری ارتباط رادیویی کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبان هواپیماها جهت هدایت و کنترل آنان در مدت زمان پرواز به علت پرخطر بودن فعالیت های هوایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنان چه اختلالی در ارتباط مورد اشاره حادث گردد و امکان هدایت پرواز را از کنترلر مربوطه سلب نماید احتمال بروز هرگونه رخداد ناگواری متصور خواهد بود و متعاقب آن جان چندین تا چندصد نفر انسان با خطر جدی مواجه خواهد شد. نظر به لزوم برقراری ارتباط مناسب و امن فی مابین کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبانان به منظور جلوگیری از رخدادهای ناگوار و کاهش بخشی از سوانح هوایی، محققین سعی دارند تا از جامعه آماری که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و به صورت هدفمند نسبی تعیین گردیده اند، نسبت به بررسی الزامات برقراری ارتباط مناسب و امن فی مابین کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبانان بپردازند و در این راستا با تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظران، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی) صورت داده و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی-کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید که واحدهای مراقبت پرواز و شرکت های هواپیمایی می بایست با تجهیز کلیه هواپیماها و ایستگاه های کنترل کننده زمینی به سامانه های انتقال داده مجهز به سیستم های رمزکننده خودکار و با قابلیت های جنگ الکترونیک در بستر شبکه ارتباطی زمین پایه و هواپایه و البته در آتی فضاپایه به گونه ای جهت مبادله مطمئن اطلاعات اقدام نمایند که ارتباط پایدار و سریع برقرار گردد.