فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

چکیده

پژوهش پیشِ رو به دنبال این است که آیا تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب می تواند منجر به افزایش عملکرد سازمانی شعب بانک ملی شهر تهران شود. روش اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شعب بانک ملی شهر تهران می باشند. تعداد کل جامعه آماری 460 شعبه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 210 شعبه محاسبه شد و توزیع پرسشنامه ها در بین نمونه های آماری بصورت تصادفی ساده صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی- صوری به تایید مشاوران و خبرگان اهل فن رسید و از لحاظ پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 86/0) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8 استفاده گردید. نتایج نشان داد که تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب مثبت و معنادار است. همچنین تأثیر مهارت های فناوری بر عملکرد سازمانی مثبت و معنادار است. اما تأثیر ظرفیت جذب بر عملکرد سازمانی معنادار نیست. همچنین حمایت مدیریت ارشد از طریق مهارت های فناورانه و ظرفیت جذب منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰