مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجو معلم


۱.

تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو- معلمان مراکز تربیت معلم تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر انتقادی بازاندیشی گرایش تفکر انتقادی دانشجو معلم آزمون واتسون گلیزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادی دانشجو معلمان انجام گرفت. طرح پژوهشی از نوع طرح های عاملی (عامل جنسیت با دو سطح و عامل کاربندی با دو سطح «روش باز اندیشی در عمل و روش سنتی») بود. آزمودنی ها را 93 نفر از دانشجویان مراکز تربیت معلم چهارگانة تبریز در دو گروه آزمایش (24 دختر و 22 پسر) و دو گروه شاهد (25 دختر و 22 پسر) تشکیل دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو ابزار آزمون تفکر انتقادی واتسون – گلیزر (فرم الف) با پنج مؤلفه (استنباط، تشخیص پیش فرض ها، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی دلایل) و پرسشنامة آمادگی تفکر انتقادی کالیفرنیا با هشت مؤلفه (حقیقت جویی، گرایش به موقعیت مسئله، اعتماد به قضاوت خود، تحلیلی بودن، کنترل خود، کنجکاوی ذهنی، عمل منظم و پختگی در قضاوت) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه روش باز اندیشی در عمل موجب رشد مهارت تفکر انتقادی (استنتاج قیاسی ) و گرایش تفکر انتقادی (کنجکاوی ذهنی، عمل منظم و پختگی در قضاوت) دانشجو معلمان می شود. بین دانشجو معلمان دختر و پسر از نظر تأثیر باز اندیشی بر تفکر انتقادی تفاوتی وجود نداشت.
۲.

تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کلاس درس ارتباط تحلیل کیفی اساتید دانشجو معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
از مهم ترین ارتباطات در سطح دانشگاه که منجر به تحقق اهداف آموزش عالی می گردد، تعاملات میان اساتید و دانشجویان است. هدف از این پژوهش پرداختن به تفاوت های رفتاری اساتید در برخورد با دو گروه جداگانه از دانشجویان؛ شامل: پذیرش ویژه فرهنگیان و پذیرش روزانه و نوبت دوم، در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در دانشگاه تهران می باشد. پژوهش حاضر، از نوع کیفی می باشد که با روش زیست تجربه نگاری انجام شده است و ابزارگردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه های ساختارنیافته انفرادی است که با دانشجویان و دستیاران آموزشی صورت گرفته است. پژوهشگران در تحریر این ارزیابی، از روش خبرگی و نقادی آیزنر استفاده کرده اند. بررسی ها در این پژوهش حاکی از آن است که رفتار اساتید در مدیریت کلاس، تعامل با دانشجویان(گفتار و رفتار)، تکالیف محوله به دانشجویان و ارزشیابی میان این دو گروه متفاوت بوده و این یافته ها، تساهل و تسامح را در رفتار اساتید نسبت به دانشجویان فرهنگی نشان می دهد، که این خود برآیندی از برچسب منفی است که در نگرش اساتید و فضای دانشکده نسبت به دانشجویان فرهنگی وجود دارد.
۳.

ارزیابی و مقایسه توانمندی دانشجو معلمان با مدرسان آنان در بهره گیری از اینترنت در مراکز تربیت معلم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
هدف نوشتار حاضر ارزیابی و مقایسه توانمندیها ی دانشجو معلمان و مدرسان مراک ز تربی ت معل م در بهرهگیری از یا نترنت در زمینههای گوناگون آموزشی و تربیتی است. هدف دیگ ر ای ن نوش تار ، شناس ایی دلایل تفاوتها ی احتمالی توانمن د یه ا در ای ن دو گ روه و شناس ایی موان ع موج ود ب رای اس تفاده از نوآوریها ی نوین در مراکز تربیت معلم است. نیا پژوهش توص فی ی پیمایشی و نمون ه آماری ش ا مل 180 نفر از دانشجو معلمان و مدرسان آنان ب ود . دادهه ا از طری ق پرسش نامه محق ق س اخته، مص احب ه نیم ه ساختاریافته و همچنین مشاهدهنامه گردآوری شدند. دادههای کمی با استفاده از فراوانی، می انگین، آزم ون یت مستقل و تحلیل واریانس آنوا و دادههای کیفی با کدگذاری، سازماندهی و استخراج مقولهه ا تجزی ه و تحلیل شدند. جینتا نشان داد که دانشجو معلمان از ها مهارت ی کافی در بهرهگیری از اینترنت برخ وردار نبودند و مهارتشان در حیطههای گوناگون بهرهگیری از اینترنت از مدرسانشان کمتر بود. مهارت ه ر دو گروه در زمین ه آموزشی کمتر از حد متوسط بوده است. تحلیل یافتههای کیفی نشان داد که نیتر مهم موانع به کارگیری اینترن ت از س وی مدرس ان و دانش جویان در مراک ز تربی ت معل م : ع دم تلفی ق فنّ اوری در برنامههای درسی مراکز تربیت معلم، عادت به شیوههای سنتی یاددهی و یادگیری، ع دم اعتق اد ب ه نق ش فنّاوری در بهبود کیفیت تدریس، کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در مراکز تربیت معلم بود.
۴.

بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل دانشجو معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی بود. نمونه های تحقیق دانشجو معلمانی بودند که در نیمسال آخر تحصیلی و در آستانه فارغ التحصیلی به سر می برده و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه نهایی بر اساس دیدگاه کلاین (2003)، 65 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش شامل؛ الف) پرسشنامه سنجش صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استاندارد یونسکو ب) پرسشنامه آزمون عملکردی و چک لیستی برای سنجش وضعیت موجود، بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف و t تک گروهی) استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو در هر سه مؤلفه سواد فناوری، تعمیق دانش و خلق دانش در سطح متوسط به پایین قرار دارد. همچنین میانگین سؤال کلی تحقیق 18/2 به دست آمد که با استفاده از آزمون t معنادار بوده و در دامنه متوسط به پایین قرار دارد.
۵.

تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸۹ تعداد دانلود : ۵۷۴۶
برنامه درسی کارورزی رشته های دانشگاه فرهنگیان، از سال 1393 به اجرا درآمده است. این برنامه بیش از دوازده درصد زمان آموزش را به خود اختصاص داده و درصدد است تا فرصت لازم برای تجربه به کارگیری دانش نظری در موقعیت عملی را فراهم کند. پرسش این است که «دانشجو معلمان» تحت پوشش این برنامه دوساله، چه تجربه ای کسب کرده اند؟ در این مقاله تلاش می شود تا تجربه زیسته دانشجو معلمان اولین نوبت اجرای این برنامه با به کارگیری روش پدیدارشناسی و از طریق مصاحبه با یازده نفر از آنان، بازخوانی و بر اساس آن، تصویری از آثار برنامه های کارورزی ترسیم گردد. تجربه این گروه نشان می دهد که برنامه جدید کارورزی دارای «اثربخشی» بوده و توانسته است رضایت دانشجو معلمان را کسب کند، شایستگی آنان را افزایش دهد و به شکل گیری هویت معلمی آنان، کمک نماید. باوجوداین، اجرای برنامه کارورزی با مسائلی از جمله ضعف آموزش کارگزاران مواجه است ولی می تواند اعتلا یابد.  
۶.

دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی: مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
دانشگاه فرهنگیان با اتکا به پیشینهٔ صد سال مراکز تربیت معلم، در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد که هدف آن تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش جهت ارائهٔ شهروند نمونه به جامعه و پرورش شهروندان ایران است. این مقاله مطالعه ای از نوع همبستگی و رابطه ای بوده که جامعهٔ آن را کلیهٔ دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد تشکیل می دهد. از بین این دانشجویان 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد نیمی از جامعهٔ آماری 20ساله بوده و تنها 16درصد آنها متأهل بودند. همچنین میانگین نمرات شاخص های ارزش های دینی(61.6)، گرایش به هدف(67.5 ) و رفتارشهروندی سازمانی(82.5) بود. همچنین بین ارزش های دینی در کار و گرایش به هدف در کار با رفتار شهروندی سازمانی رابطهٔ مثبت وجود دارد. به علاوه، این دو متغیر درمجموع 54درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی دانشجو و معلمان دانشگاه فرهنگیان را تبیین کردند. در همین رابطه به نظر می رسد شهروندان آینده نیازمند آموزش متغیرهای هدفمندی و معنویت در محیط کار و اجتماعی هستند.
۷.

بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال 1397

تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه خلاقیت و هوش هیجانی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی (پیمایش) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می شود. بر مبنای طبق فرمول کوکران 100 دانشجو معلم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و مطابق نمونه گیری احتمالی طبقه ای از این تعداد پنجاه دانشجو دختر و پنجاه دانشجو پسر در سه رشته ی علوم تربیتی، دبیری تاریخ و مشاوره انتخاب شدند. این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد خلاقیت سلطانی و پرسشنامه هوش هیجانی بار استفاده کرده است. همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس چندگانه از نرم افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین میانگین نمره ی دانشجویان در خلاقیت از نظر گرایش تحصیلی مختلف با هوش هیجانی رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای خلاقیت و هوش هیجانی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین دانشجویان دختر و پسر ازنظر میزان هوش هیجانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد. استدلال مقاله براین است که با افزایش خلاقیت در دانشجویان میزان آرامش خاطر و هوش هیجانی آنان افزایش می یابد.
۸.

اعتبارسنجی "منشور حقوق و تکالیف" دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۷۴
این پژوهش با هدف «اعتبارسنجی منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان» به اجرا درآمد و برای تحقق هدف فوق از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجو معلمان پردیس های سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان، که 409 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آنها از طریق تحلیل محتوای سؤالات و پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ با 89/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده از تکنیک های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی و درصدگیری) و آزمون های دوجمله ای و «خی دو» استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، تک تک مؤلفه های حقوقی و همچنین مؤلفه های تکالیف «منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان» روشن و قابل فهم، واقع بینانه، کاربردی و عملی بود. مؤلفه های این منشور خلاصه، مفید و پاسخگو به نیازها و خواسته های دانشجو معلمان بوده و در کل دانشجو معلمان آن ها را مناسب ارزیابی کردند. البته کاستی هایی نیز وجود داشت که بر اساس آن ها نسخه اولیه «منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان» در کمیته ای بررسی و نسخه نهایی منشور تهیه شد.
۹.

توسعه صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان با تأکید بر کارورزی

تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
   هدف این مقاله تبیین نظری اقدام پژوهی، درس پژوهی و کارورزی، به عنوان عناصر اصلی صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان، است. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به متون و اسناد معتبر و مصاحبه نیمه سازمان یافته با اساتید کارورزی، انجام شده است. یافته ها نشان داد که صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان در چهار بعد «دانشی، مهارتی، توانایی و نگرشی» حاصل می شود. واحد درسی کارورزی، در ارتقاء صلاحیت های معلمی دانشجو معلمان علوم تربیتی، تأثیر زیادی دارد. دانشجو معلمانی که در مدارس کارورزی می کنند، با اعتمادبه نفس بیشتری به تدریس می پردازند. تربیت معلمان توانمند، با ایجاد تناسب بین آموزش مفاهیم نظری و عملی کارورزی ایجاد می شود. لزوم ترکیب نظریه و مهارت در برنامه درسی خصوصاً کارورزی مورد تأکید است. پراهمیت ترین و مؤثرترین درس در ایجاد شایستگی های حرفه ای در دانشجو معلمان، دروس عملی خصوصاً کارورزی، اقدام پژوهی و درس پژوهی است. نتایج نشان داد که  هدف آموزش ها در دانشگاه فرهنگیان، انباشتن ذهن دانشجو معلمان از علوم و دانش نبوده، بلکه انتقال مهارت ها و صلاحیت های حرفه ای است. در این سازمان، یادگیری در بطن و درون فرایند نهادینه شده، بنابراین هدف اساسی دانشگاه فرهنگیان، ماهر و توانمند بار آوردن دانشجو معلمان در ایجاد توانایی یادگیری در دانش آموزان است. به بیان دیگر، دانشگاه فرهنگیان دارای ماهیت آموزشی، روشمندی یادگیری است. دانشجو معلمان ضمن کسب دانش اولیه در علوم مختلف، یاد می گیرد تا به تولید محتوای یادگیری و از همه مهم تر «روش یادگیری» بپردازند.
۱۰.

ارزیابی کیفیت اجرای کارورزی جدید ازنظر دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فارس

تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۷۶
پژوهش حاضر باهدف ارزیابی کیفیت اجرای کارورزی جدید ازنظر دانشجویان رشته علوم تربیتی (گرایش آموزش ابتدایی) دانشگاه فرهنگیان استان فارس، انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه باز جمع آوری گردید و با استفاده از روش تحلیل محتوا مطابق رویکرد قراردادی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر هشت مضمون که شامل، برگزاری سمینارها در سطح مدرسه و دانشگاه، مزایای کارورزی، معایب کارورزی، نحوه ی اجرا و کیفیت کارورزی، اثربخشی در مهارت تدریس، آگاهی کادر اجرایی و معلمان از کارورزی، مشکلات کارورز، تغییر دیدگاه و نگرش کارورز نسبت به حرفه معلمی، می باشد. درزمینه ی برگزاری سمینارها، کارورزان به عدم تسلط استاد به موضوع و زمان برگزاری کلا س ها تأکید کرده اند. در قسمت مزایای کارورزی، دانشجویان به افزایش مهارت معلمی، درک شرایط واقعی با حضور در مدرسه، کسب تجربه و تقویت اعتمادبه نفس، افزایش مهارت تدریس و مدیریت کلاس، تعمیق یادگیری های دانشگاه و کاهش استرس اشاره کرده اند. معایب این درس ازنظر دانشجویان شامل، آشنا نبودن و آگاهی های کم نسبت به فرایندهای جدید این درس، تعداد روزهای کارورزی و زمان برگزاری آن و تأکید بیش ازحد به گزارش نویسی تا کار عملی، می باشد. ازنظر نحوه ی اجرا و کیفیت نظارت استاد، نظارت کادر اجرایی مدارس، ارزیابی دانشجو موردنظر بود. درزمینهٔ مهارت تدریس، به میزان اثربخشی در تدریس و افزایش تجربه مورد تأکید قرار گرفت. در قسمت آگاهی کادر و معلمان، میزان آگاهی و همکاری با دانشجو معلم اهمیت دارد. در بخش مشکلات به نپذیرفتن دانشجو معلمان، نداشتن آگاهی معلم از روش های جدید تدریس، گزارش نویسی و... اشاره شده است.
۱۱.

جستاری در کارورزی: آسیب شناسی از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۰
 باوجود توصیفات ایده آل از کارورزی، به عنوان حلقه اتصال علم و عمل معلمی و علی رغم انتظارات به حق از اثربخشی واحدهای کارورزی، این زمینه از آموزش حرفه ای، از آسیب هایی رنج برده و اجرای بهینه این مرحله از تحصیل دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با مسائل و مشکلاتی همراه است. مطالعه حاضر باهدف آسیب شناسی کارورزی از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. در این راستا، برای جمع آوری داده های تحقیق، پس از برگزاری یک جلسه توجیهی در موردپژوهش، 31 نفر از کارورزان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 98-97 به عنوان نمونه های در دسترس، طی یک نظرسنجی باز پاسخ، درباره مسائل و مشکلات مربوط به کارورزی یک تا چهار نظرات خود را به صورت کتبی ارائه دادند؛ با توجه به جواب های حاصله، آسیب ها و مشکلات مربوط به کارورزی بر اساس منشأ و عوامل ایجادکننده، در پنج حوزه دسته بندی شد؛ تحلیل محتوا، کدگذاری و تعیین مضمون برای داده ها نشان داد که از دیدگاه کارورزان، متداول ترین آسیب های کارورزی به ترتیب فراوانی، در پنج مضمون زیر دسته بندی می شوند: الف) مدیران مدارس مجری، عوامل مدرسه و معلمان راهنما؛ ب) برنامه ریزی آموزشی و رویه های گزارش محور؛ ج) اساتید راهنما؛ د) موقعیت مکانی و اجتماعی مدرسه؛ ر) دانشجو معلمان.
۱۲.

رابطه دینداری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فرهنگیان یاسوج در سال 1395-96

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۰۰
هدف از این پژوهش بررسی رابطه دینداری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج می باشد. در این راستا پرسش هایی مطرح گردید که عبارتند از: دینداری چه رابطه ای با رضایت از زندگی دارد؟ کدام یک از ابعاد دینداری با رضایت از زندگی رابطه قوی تری دارد؟ پژوهش حاضر از نوع پیمایش می باشد. برای انجام این پژوهش 172 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و همه دانشجویان ابزار های مورد نظر را تکمیل نمودند. در این تحقیق از پرسشنامه معبد و مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد . داده ها به وسیله نرم افزار spss تحلیل و از آزمون های همبستگی، رگرسیون، کولموگروف اسمیرنف، آزمونt  استفاده شد. تحلیل های بدست آمده نشان داد که بین میزان دینداری و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.22 همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین   بررسی ابعاد مختلف دینداری نشان داد که  بین میزان رعایت واجبات دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.18 همبستگی مثبت وجود دارد. از سوی دیگر بین میزان رعایت مستحبات دینی و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.23 همبستگی مثبتی وجود دارد و این میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار است، همچنین بین میزان بهره گیری از دین در تصمیم گیری زندگی و میزان رضایت از زندگی به میزان 0.19 همبستگی مثبت وجود داشته و این میزان همبستگی در سطح خطای پنج درصد معنی دار است پس بین ابعاد مختلف دینداری و میزان رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. بررسی داده ها نشان داد که از میان سه بُعد نگرش مذهبی، بُعد انجام واجبات می تواند تغییرات رضایت از زندگی را پیش بینی کند. نتایج بازگو کننده ی این مطلب است که علاوه بر انجام واجبات، که بیشتر بُعد فردی دین اسلام است، دخالت دادن دین در تصمیم گیری ها و انتخاب ها که بیشتر بُعد اجتماعی است، رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱۳.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت درس کارورزی در توانمندسازی دانشجو معلمان

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
هدف پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت درس کارورزی در توانمندسازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نژاد مشهد می باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نژاد دختران مشهد به تعداد 1352نفر بود که در سال تحصیلی 99-1400 مشغول تحصیل بودند. طبق جدول مورگان تعداد نمونه 297نفر محاسبه گردید. در انتخاب نمونه از دانشجویانی استفاده شد که دروس کارورزی 1تا4 را گذراندند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر موفقیت درس کارورزی در توانمندسازی دانشجو معلمان می باشد که روایی آن به تایید استاد راهنما و چندین استاد دیگر رسید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد و برابر 0.96شد. به منظور تامین اه داف پژوه ش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. از بین تمامی عوامل، مهمترین عامل موثر بر موفقیت در توانمندسازی دانشجویان-معلمان " مناسب بودن تعداد دانشجویان در هرگروه تحت نظر استاد راهنمای کارورزی "با ضریب تغییرات 205/0 می باشد. برای اولویت بندی" مولفه های موثر بر موفقیت درس کارورزی در توانمندسازی دانشجو معلمان" از آزمون فریدمن استفاده شد نتایج نشان داد بالاترین میانگین رتبه (41/4) به مولفه اول یعنی متغیرهای مربوط به عوامل زمینه ای اختصاص دارد سپس، مهم ترین به ترتیب شامل متغیرهای مربوط به نقش استاد راهنما(مولفه 4) ، متغیرهای مربوط به مدارس مجری(مولفه 3)، متغیرهای مربوط به کسب شایستگی های حرفه ای(مولفه2) و متغیرهای مربوط به پذیرش طرح کارورزی از طرف اشخاص ذی ربط(مولفه5) می شود.
۱۴.

ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته)

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۷
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفت. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع دادها، آمیخته اکتشافی واز نظر ماهیت و نوع مطالعه در بخش کیفی، داده بنیاد از نوع خودظهور، و در بخش کمی، پیمایشی- مقطعی بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی کلیه خبرگان حوزه آموزش و جذب دانشجومعلمان بودند که به روش هدفمند از نوع گلوله برفی و با معیار اشباع نظری داده ها، 18 نفر از آنان انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز جامعه پژوهش شامل همه رؤسا و مدیران پردیس های استان های مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، همدان، قم، سمنان، تهران، قزوین، خراسان شمالی، سبزوار و خراسان رضوی دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های علوم انسانی بودند که به روش تصضادفی و براساس جدول مورگان 127 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق کدگذار یو در بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج پژوهش الگویی مرکب از شش بعد به ترتیب اولویت، شامل ابعاد اعتقادی، ویژگی های شخصیتی، پیشینه تحصیلی، هویت شناسی، بعد اجتماعی، و بعد مهارتی، و 14 مؤلفه و88 شاخص را نشان داد. نتایج بخش کمی نیز نشان داد ابعاد شناسایی شده در یک ساختار متجانس، سازه های الگوی یک مفهوم با عنوان الگوی جذب دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان را حمایت می کنند.
۱۵.

مطالعه تطبیقی معیارهای انتخاب دانشجومعلم در مراکز تربیت معلم کشورهای کره جنوبی، ژاپن،کانادا، فنلاند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه معیارهای پذیرش دانشجو معلم در مراکز تربیت معلم کشورهای فنلاند، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و ایران است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی است که از روش تطبیقی استفاده شده است. روش گرداوری داده ها در این پژوهش با توجه به کیفی بودن رویکرد پژوهش، استفاده از تکنیک گرداوری اسناد مکتوب است. در این روش، آثار و منابع مکتوب که به موضوع پژوهش مربوط می شوند، جهت شناسایی ویژگی های مورد نیاز، گرداوری و تحلیل می شوند. بنابراین کلیه منابع مکتوب شامل کتب، مقالات، پایان نامه ها و اسناد بالادستی که به نظام تربیت معلم هریک از این کشورها مربوط می شوند، گرداوری وتحلیل شدند. در قسمت تحلیل داده ها نیز، روش تحلیل توصیفی به کار گرفته شده است. داده های مورد نیاز از منابع موجود، انتخاب، سازماندهی و سپس شباهت ها و تفاوت های آنها مشخص و با یکدیگر مقایسه و تفسیر شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، شرایط و معیارهای پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای مذکور با ایران در مواردی از قبیل استفاده از انواع آزمون ها و مصاحبه شباهت دارند، اما مهم ترین تفاوت هایی که می توان در این زمینه بر شمرد نوع استفاده از مصاحبه و محتوای آن در این کشورها است. بر این اساس، توجه به مهارت های عملی و اختصاص بخشی از مصاحبه به شرکت داوطلب در فرایند تدریس واقعی(تدریس عملی) و بهره گیری از ابزار مصاحبه به عنوان یک ابزار تکمیلی(نه به عنوان تنها ابزار شناسایی افراد شایسته) از ویژگی های اصلی به کارگیری ابزار مصاحبه برای تعیین افراد شایسته در مراکز تربیت معلم کشورهای مذکور است که تا حدودی با فرایند انتخاب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان ایران، متفاوت است
۱۶.

تفکیک جنسیت در دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجو معلمان و استادان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
این مطالعه با هدف بررسی ابعاد مثبت و منفی زیست در فضای تک جنسیتی[1] دانشگاه فرهنگیان از نگاه استادان و دانشجومعلمان[2] این دانشگاه انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و در اجرا پژوهشی پیمایشی است که به روش کمی (به انضمام یک پرسش باز) انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه تحقیق انتظاری (1397) است که با اندکی جرح و تعدیل استفاده شد. پرسشنامه تحقیق حاضر در پنج محور رشد فردی و اجتماعی، اسلامی شدن دانشگاه، عملکرد تحصیلی، آرامش روانی و زمینه سازی برای ازدواج هدف این مطالعه را دنبال کرده است. جامعه مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان یزد و نمونه شامل 120 نفر از اساتید و دانشجویان این دانشگاه (10 استاد زن، 10 استاد مرد، 50 دانشجوی زن، 50 دانشجوی مرد) می باشد. یافته های این مطالعه نشان داد اغلب آزمودنی ها در محورهای رشد فردی و اجتماعی، اسلامی شدن دانشگاه، عملکرد تحصیلی و زمینه سازی برای ازدواج، نمره قابل قبولی به فضای حاکم بر دانشگاه نمی دهند. اما معتقدند تحصیل در این دانشگاه توانسته است آرامش روانی والدین دانشجویان را تا حد زیادی تأمین کند. محققین این مطالعه مبتنی بر مطالعات نظری و یافته های کمی و کیفی این پژوهش، بر لزوم بازبینی اسناد سیاست گذاری برای این دانشگاه و پرهیز از اقداماتی که ادله کافی شرعی و پژوهشی برای آن وجود ندارد، تأکید دارند.
۱۷.

بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۳۲
ایجاد بد فهمی ها و یاد نگرفتن مفهومی مطالب پایه ای دانش آموز را در درک و توجیه و ادامه مسیر علمی به مشکل می اندازد. هنگامی که باورهای افراد و نظریه های علمی با هم مغایرت داشته باشند، بد فهمی ها را ایجاد میکنند. اگر چه علت دقیق به وجود آمدن بد فهمی ها هنوز ناشناخته است، اما محتوای درس، باورهای قبلی دانش آموز و روش تدریس در به وجود آوردن بد فهمی ها نقش دارند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی بدفهمی ها و استدلالهای دانشجویان ترم اول رشته آموزش فیزیک است. نمونه مورد مطالعه، ۵۰ نفر از دانشجو- معلمان رشته آموزش فیزیک ترم اول پردیس شهید رجایی شیراز بود. در این پژوهش به منظور شناسایی بدفهمی های مباحث متفاوت فیزیک در بین دانشجو- معلمان رشته آموزش فیزیک، پرسش نامه ای در اختیار جامعه آماری قرار گرفت و پس از جمع آوری پاسخ ها، دلایل بدفهمی های مباحث متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۱۸.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر برپیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است که به روش آمیخته انجام شده است. در این پژوهش در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه فرهنگیان در پردیس های واقع در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به تعداد 550 نفر است؛ که در مرحله کیفی 27 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند در دسترس و در مرحله کمی 227 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از روش بازخورد مشارکت کننده برای اعتبارسنجی آن استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که مقادیر میانگین واریانس استخراج شده (AVE) در تمامی مؤلفه ها بزرگ تر از مقدار 7/0 است. بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد تائید است. برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری و برای تحلیل داده های کمی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS نسخه 3 استفاده شد. بر اساس یافته های بخش کیفی مهم ترین عوامل مؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان عبارت اند از انتخاب فرایند محور، معیارهای انتخاب، ابزارهای انتخاب. نتایج بخش کمی نشان می دهد که مدل ساختاری موردبررسی از کیفیت مناسبی برخوردار است و مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شده اند و مدل موردبررسی توانایی پیش بینی بالایی دارد و می تواند متغیر مکنون درون زا را پیش بینی نماید.
۱۹.

بررسی دیدگاه دانشجو معلمان درباره اخلاق حرفه ای (آموزشی) در دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: پردیس های استان خوزستان)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
رعایت اخلاق آموزشی تضمین کننده سلامت فرایند یاددهی یادگیری در دانشگاه و خصوصاً دانشگاه فرهنگیان است و باعث افزایش تعهد پاسخگویی اساتید نسبت به نیازهای دانشجویان می گردد.هدف این پژوهش تبیین نظرات و تجربیات دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان از اخلاق تحصیلی در محیط آموزشی در سال تحصیلی 99-1398 بود.این پژوهش بصورت کیفی انجام شده و با 25نفر از دانشجو معلمان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان که به روش هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد.250 کد اولیه از مصاحبه ها استخراج و پس از مرور و خلاصه سازی آنها، پنج مفهوم اصلی از تحلیل داده ها بدست آمد که شامل رعایت شأن و جایگاه استاد در کلاس درس ؛ رعایت حرمت کلاس درس و دانشجو از طرف استاد؛ حفظ شأن و جایگاه کلاس درس؛ رعایت هنجارها و استانداردهای آموزشی؛ رعایت مقررات(نظم و انضباط) آموزشی و دانشگاه می باشد.نتایج نشان داد که اخلاق در دانشگاه فرهنگیان تعیین کننده مسئولیت های حرفه ای اساتید و دانشجویان در محیط های آموزشی می باشد.با توجه به این که نگاه دانشجو معلمان به اساتید، نگاهی الگو بردارانه می باشد، پرورش فضایل اخلاقی توصیه می شود.
۲۰.

بررسی پدیدار شناسی تجارب مشترک دانشجو معلمان از چگونگی کاربرد تکنولوژی در دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۷
هدف پژوهش حاضر بررسی پدیدار شناختی تجارب مشترک دانشجو معلمان از علم و تکنولوژی در دانشگاه فرهنگیان بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجو معلمان  دانشگاه فرهنگیان کمالوند خرم آباد بود که تعداد18 نفر به عنوان مشارکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند  و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شد. داده های استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با استفاده از روش پدیدارشناسی و کدگذاری استخراج مضمون های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که از نظر دانشجویان رابطه ی مستقیمی بین علم وتکنولوژی وجود دارد و تکنولوژی موجب تسهیل یادگیری می شود. همچنین استفاده از تکنولوژی در میان اساتید متغییر بوده و آن را بیشتر به دانشجویان توصیه می کنند، دانشجویان استفادهای بیشتری از تکنولوژی دارند و در زمینه های مختلفی چون اینترنت، کارهای عملی، مقاله و... از ان استفاده می کنند. میزان کارآمدی کلاس های تکنولوژی و زمان کلاس های فناوری نیاز به ارتقا دارد. با توجه به این که امکانات به میزان لازم فراهم نیست، رفع کمبود های موجود نیازمند توجه جدی می باشد. یافته ها بر اهمیت نقش تکنولوژی و کاربرد موثر آن به وسیله دانشجویان و اساتید تأکید داشته و اینکه مسئولان دانشگاه فرهنگیان در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشند.