مطالب مرتبط با کلید واژه " واکنش مصرف کننده "


۱.

بررسی تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک کننده در میان مصرف کنندگان شهر تهران

کلید واژه ها: رفتار مصرف کنندهعوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندهقدرت خرید خانوارواکنش مصرف کنندهمواد شوینده و پاک کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از عوامل اصلی و اثرگذار بر رفتار مصرف کننده شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. در این پژوهش تاثیر کاهش قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاک کننده در میان مصرف کنندگان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده از منابع مختلف کتابخانه ای گردآورده شده است و به نحوه تاثیرگذاری این عوامل پس از پردازش در جعبه سیاه مصرف کننده تحت تاثیر انگیزش، نگرش، ادراک و یادگیری پرداخته شده است. همچنین تاثیر عامل اقتصادی کاهش قدرت خرید خانوار بر ذهنیت و عمل مصرف کنندگان از طریق پژوهش میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد نیاز جهت آزمون مدل مفهومی ارائه شده، از توزیع و جمع آوری 440 پرسش نامه در میان مصرف کنندگان تهرانی با سطوح درآمدی مختلف که به صورت تصادفی انتخاب شدند، به دست آمد و داده های 384 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای آزمون پیوندهای علّی بین متغیرها در مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش قدرت خرید خانوار بر قسمت های مختلف فرآیند رفتاری مصرف کنندگان مواد شوینده و پاک کننده در شهر تهران تاثیر دارد.
۲.

عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در مواجهه با تبلیغات پست الکترونیکی

کلید واژه ها: واکنش مصرف کنندهارزش تبلیغات ایمیلیمزاحمت درک شدهنگرش فرد به تبلیغاتتمایل به ارسال ایمیلتبلیغات ایمیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
هدف از این پژوهش توسعه یک مدل تئوریک برای اثربخشی تبلیغات ایمیلی و نیز تشخیص تفاوت میان ایمیل هایی دارای مجوز ارسال و ایمیل های هرزنامه است. این پژوهش از طریق بررسی طیف گوناگونی از ایمیل ها به آزمون ارتباط تئوریکال بین ارزش های تبلیغات ایمیلی (کیفیت اطلاعات، سرگرمی، جایزه پولی) و مزاحمت درک شده و نگرش فرد در برابر این تبلیغات می پردازد. از طرفی در قسمت دوم مدل مفهومی پژوهش مطابق با توجه به تحقیقات آیزن این رابطه نسبت به تمایل فرد برای ارسال ایمیل و پاسخ مصرف کننده دنبال می شود. این مطالعه بر روی 286 نفر از اعضای نمونه پژوهش با دو سناریوی ارسال ایمیل با مجوز و ارسال ایمیل بدون مجوز صورت گرفته است. درروش تجزیه وتحلیل داده های از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده و یافته های پژوهش نشان می دهد که ارزش های تبلیغات یعنی کیفیت اطلاعات و جایزه پولی بر مزاحمت درک شده و مزاحمت درک شده بر نگرش فرد در برابر این تبلیغات تأثیر معناداری دارد. همچنین نگرش نیز بر تمایل برای ارسال ایمیل تأثیر مستقیم و معناداری دارد. درنهایت این پژوهش با ارایه دیدگاه های نظری نو اهمیت ارزش تبلیغات ایمیلی را بیش ازپیش نمایان می سازد.