ایرج نوروش

ایرج نوروش

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعیسودآوریحاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 تشکیل می دهند، که تعداد 125 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها، از شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بهتری از نظر هریک از شاخص های شفافیت سازمانی، پایداری اقتصادی- اجتماعی، مسئولیت بشردوستانه و حاکمیت شرکتی خوب دارند، به سوددهی بالاتری می رسند. همچنین نتایج نشان داد سودآوری شرکت ها از نظر بازده دارایی، منجر به افزایش سطح مسئولیت اجتماعی آن ها نیز می شود.
۲.

کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت های ایرانی

کلید واژه ها: کیفیت سودارزش شرکتفرصت های سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
تحقیق حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان کیفیت سود با ارزش شرکت و تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر این رابطه صورت پذیرفته است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی مبتنی بر رتبه دهکی شش ویژگی کیفی سود(کیفیت اقلام تعهدی،پایداری، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن به ارزش، به موقع بودن و محافظه کاری سود) جهت سنجش کیفیت سود استفاده گردید. فرضیه های تحقیق، با استفاده از نمونه ای متشکل از ٩٧ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرارگرفت . یافته های بدست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت سود و فرصت های سرمایه گذاری با ارزش شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد . علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین کیفیت سود با ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد .
۴.

اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری

کلید واژه ها: آموزش حسابداریبرنامه درسی دوره کارشناسی حسابداریمدرسان حسابداریشاغلین در حرفه حسابداریفارغ التحصیلان اخیر حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
پژوهش حاضر به بررسی تغییرات پیشنهادی در برنامه درسی حسابداری می پردازد. برای این منظور، دیدگاه دست اندرکارانِ آموزش حسابداری و شاغلین در حرفه حسابداری، با هدف آماده سازی دانشجویان حسابداری جهت موقعیت های حرفه ای در بازار تجاری پیچیده و جهانی امروزه، بررسی شده است. پرسش نامه های پژوهش حاضر بین 414 نفر از الف)مدرسان حسابداری دانشگاه، ب)حسابرسان مستقل، ج)حسابداران شاغل و د)فارغ التحصیلان اخیر رشته حسابداری توزیع شده است و از کل پرسش نامه های جمع آوری شده، 280 مورد آن مبنای تحلیل های آماری قرار گرفت(نرخ پاسخ67.6%). نهایتاً از طریق به کارگیری مقیاس لیکرت، برنامه درسی مطلوب دوره کارشناسی حسابداری از دیدگاه مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ التحصیلان اخیر رشته حسابداری، به دست آمده است. بررسی ها نشان داد که مدرسان حسابداری دانشگاه، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ التحصیلان اخیر رشته حسابداری در مورد درس مبانی و کابرد کامپیوتر به عنوان با اهمیت ترین و دو درس روانشناسی عمومی و مبانی جامعه شناسی به عنوان کم اهمیت ترین دروس پایه اتفاق نظر داشته اند. دروس حسابداری میانه1 و2 به عنوان با اهمیت ترین دروس و درس اصول تنظیم و کنترل بودجه به عنوان کم اهمیت ترین درس اصلی و تخصصی انتخاب شدند. دروس نرم افزارهای کاربردی حسابداری(عملی) و سیستم های اطلاعاتی حسابداری(AIS) به عنوان با اهمیت ترین و درس حسابداری و بانکداری اسلامی به عنوان کم اهمیت ترین دروس جدید پیشنهادی انتخاب شدند.
۵.

عوامل مؤثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه (IPOs) در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهرانعدم تقارن اطلاعاتعرضه های عمومی اولیه (IPOs)بازده کوتاه مدت غیرعادیابهام آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۸۷۶
تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1376-1383 پرداخته است. یافته های تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط85/14 درصد بازده اولیه و 39/12 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال 1383 بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (78/24 درصد) و سال های 1379 و 1381 کمترین بازده اولیه غیرعادی (39/1 درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف نشان می دهد که دو صنعت ""استخراج ذغال سنگ"" و ""تصفیه نفت و سوخت هسته ای"" بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (به ترتیب 24/70 درصد و 31/62 درصد) و صنعت ""ساخت وسایل ارتباطی"" کمترین بازده اولیه غیرعادی (12/1 درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر ""درصد عرضه اولیه سهم"" و ""اهرم مالی شرکت"" در مقطع عرضه اولیه، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سال های 1376-1383 در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد.
۶.

بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت

کلید واژه ها: هموارسازی سوددستکاری سودسود عملیاتیفروش دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۸۴
این تحقیق به بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت می پردازد. برای آزمون هموارسازی سطح سود عملیاتی انتخاب شده است. آزمون با بهره گیری از رگرسیون چندگانه خطی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1381 تا 1385 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از تأیید هموارسازی است، چنان که سود فروش دارایی ها تغییرات موقتی سود را هموار می سازد. همچنین میزان اثر هموارسازی سود در شرکت های دارای کاهش سود عملیاتی بیشتر از شرکت هایی است که افزایش سود عملیاتی را تجربه می کنند.
۷.

رتبه بندی شاخص های سنجش شرکت های موفق (ارایه رویکردی در انتخاب روش تصمیم گیری چندشاخصهی مناسب)

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبیبازده دارایی هارتبهی نقدشوندگیشرکت های موفقخطرسرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۷۵۵
در ادبیات نوین سرمایه گذاری به طور کلی تصمیم گیری را میتوان شیوهی عمل و یا حرکت در مسیر خاص تعریف کرد که با تامل و به صورت آگاهانه از بین روش های مختلف به منظور دستیابی به یک هدف مطلوب انتخاب شده است. در این مقاله که به دست آمده از تحقیق میدانی است سعی شده شاخص های سنجش شرکت های موفق به صورت ریشه ای مطالعه شود و سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت بندی بین شاخص ها انجام شود. سوال اصلی این تحقیق این است که چه شاخص هایی در انتخاب شرکت های موفق میتواند اثرگذار باشد و اولویت بندی آن ها برای تصمیم گیرندگان به چه صورت است؟ با توجه به فضای تصمیم گیری پیچیده ای که با آن مواجه هستیم از میان روش های تصمیم گیری چند شاخصه از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انجام مطالعه ها استفاده شده است. در پایان، نتایج مطالعه حاکی از آن است که از میان 18 شاخص تعریف شده برای سنجش شرکت های موفق به ترتیب شاخص های بازده داراییها، خطر سرمایه گذاری و رتبهی نقدشوندگی بیش ترین اولویت را داشته اند. از طرفی شاخص های گردش موجودی کالا، اندازهی شرکت و هزینهی تحقیق و توسعه به ترتیب رتبه های شانزدهم تا هجدهم را در میان این اولویت بندی کسب کرده اند.
۸.

بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت اقلام تعهدیقابلیت پیش بینی سودشفافیت سودمحافظه کاری سودعدم هموارسازی سودمحدودیت در تامین مالی. طبقه بندی موضوعی: G32 ،G31

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
شفافیت سود حسابداری در زمره مباحث با اهمیت حسابداری و گزارشگری مالی قرار دارد. این نوشتار به بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با برخی از ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات گذشته عمدتاً بر روی بعد و جنبه ای خاص از شفافیت سود حسابداری متمرکز بوده اند. معیار شفافیت سود در تحقیق پیش رو از تجمیع و ترکیب چهار مورد از ویژگی های کیفی سود که سبب شفاف شدن آن می گردد، حاصل شده است. این ویژگی ها عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، عدم هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود. در تحقیق حاضر، شفافیت سود در دو حوزه رابطه بین ابعاد شفافیت و نیز رابطه بین شفافیت و وضعیت اقتصادی شرکت، بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی شفافیت سود در حوزه اول، نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود، عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و عدم هموارسازی سود، رابطه معنی دار منفی و بین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. در حالی که رابطه محافظه کاری با عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود به لحاظ آماری تایید نگردید. آزمون فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین شفافیت سود و وضعیت اقتصادی شرکت نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی و شرکت های زیان ده نسبت به سایر شرکت ها شفافیت سود کمتری دارند. در این حوزه ارتباط معنی دار بین شفافیت سود حسابداری و ارزش شرکت و همچنین رابطه بین شفافیت سود حسابداری و نوسانات جریان نقدی عملیاتیِ یک دوره بعد، تایید نگردید.
۹.

بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سرمایه گذاریاهرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سرمایه گذاری
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۹۷۰
در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری تئوری های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربی استفاده شده اند و سپس قوت مدل های مورد استفاده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی دار بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکت هایی با فرصت رشد بیشتر است. در نهایت، قوت برآورد ها آزمون شده است. برای این منظور، متغیرها با استفاده از متوسط صنعت تعدیل شده اند. نتایج استفاده از رویکرد تعدیل متغیرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتایج قبلی به دست آمده بود.
۱۲.

بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به‌ ‌موقع‌بودن) و مدیریت سود

کلید واژه ها: مدیریت سودعدم تقارن اطلاعاتیکیفیت افشاءسیستم معادلات همزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴
در این تحقیق با استفاده از داده های تاریخی سال های 1386-1381 مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجائیکه بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد.
۱۴.

کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

کلید واژه ها: کیفیت سودکیفیت اقلام تعهدیخطای برآوردیپایداری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹
این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می‌پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان‌بندی شناسایی جریان‌های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می‌شوند، انتظار می‌رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال‌های 83- 77 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می‌دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) و جریان‌های نقدی رابطه معنی‌داری وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به‌کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.
۱۵.

بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

کلید واژه ها: مدیریت سوداقلام تعهدینسبت بدهی به سرمایهاندازه و نرخ موثر مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۰۰
"این پژوهش چگونگی مدیریت سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‏های 1375 تا 1382 مورد بررسی قرار می‏دهد.یافته‏های برخی از پژوهش‏های انجام شده در سایر کشورها، حکایت از مدیریت نامناسب سود و بازتاب نتیجه‏های دلخواه مدیریت دارد.مدیریت سود با استفاده از پارامترهای اندازه، نسبت بدهی به سرمایه و نرخ مؤثر مالیات، مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که شرکت‏های بزرگ در ایران نیز اقدام به مدیریت سود کرده‏اند و انگیزه اعمال این مدیریت با افزایش بدهی بیشتر می‏شود.یافته‏ها همچنین نشان می‏دهد که مدیران شرکت‏های بزرگ از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت‏هایشان استفاده می‏نمایند.با بزرگتر شدن شرکت‏ها، تمایل مدیران به مدیریت سودشان بیشتر خواهد شد.این پژوهش با بهره‏گیری از روش جونز، نخستین پژوهشی است که با استفاده از شاخص‏های حسابداری، به بررسی مدیریت سود در شرکت‏های ایرانی می‏پردازد."
۱۷.

بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعاتیسرمایه گذاران نهادیسودهای آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳
برخی از محققان سهامداران نهادی را در دو گروه دسته بندی کرده اند. دسته اول سرمایه گذارانی هستند که بر سودهای کوتاه مدت تمرکز دارند. دسته دوم سرمایه گذارانی حرفه ای به حساب می آیند که مزیت نسبی آن ها در جمع آوری و تحلیل داده ها به نحوی است که اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را که در سود سال جاری انعکاسی نیافته در نظر می گیرند. بنابراین، با افزایش این گروه از سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه، قیمت های سهام، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی منعکس کرده، از این رو عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه منطقا باید کاهش یابد.هدف این تحقیق ارایه شواهدی در رابطه با نقش نوع دو سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران است.برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکت هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکت های اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکت های قبلی گزارش کرده اند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه گذاران نهادی گروه اول مشاهده می شود.هم چنین لازم به یادآوری است، شیوه های مداخله کننده ای نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی در این تحقیق تحت کنترل بوده اند.
۱۸.

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه ( مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهرانتامین مالیضریب همبستگیمیانگین موزون هزینه سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
هدف اصلی از این مقاله ، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر . در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه سرمایه ، میانگین موزون سرمایه ، اقلام تشکیل دهنده میانگین موزون هزینه سرمایه ، آماره آزمون t ، آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه محاسبات هر یک توضیح داده می شود . اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره زمانی چهار ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شده است . پس از محاسبات میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت های مورد مطالعه ، ارقام به دست آمده با میانین موزون هزینه سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه زمانی مشخص ...
۱۹.

حسابداری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
طرح بحث سیستم تلفیقی حسابداری اجتماعی - اقتصادی توسط سازمان ملل اقدامی بود که به اهمیت حسابداری زیست محیطی می افزاید و تاثیری بسزا بر طراحی سیستم های ملی حسابداری اجتماعی زیست محیطی و سبز می گذارد
۲۰.

نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری

کلید واژه ها: آموزش حسابداری مدیریتفاصله ادراکیدانشگاهیانشاغلین در حرفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰
موضوع جهانی شدن و افزایش پیچیدگی های تجاری، به همراه پیشرفت چشم گیر در فناوری، منجر به توسعه مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت شده است. با ظهور مفاهیم و روش های جدید، توجه جامعه دانشگاهی به این موضوع معطوف می شود که چگونه این مباحث جدید را در آموزش حسابداری مدیریت وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این سوال است که آیا در مورد نیازها و اولویت های آموزشی حسابدرای مدیریت در ایران، فاصله ای بین دیدگاه دانشگاهیان و شاغلین این حرفه وجود دارد یا نه. این تحقیق که از نوع پیمایشی -کاربردی است، از طریق ارسال پرسش نامه به دو گروه دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه حسابداری و سپس تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از این اطلاعات انجام شده است. ابزار انداره گیری در این تحقیق پرسش نامه بوده و جامعه مورد مطالعه نمایندگان دو طیف دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه حسابداری مدیریت و نیز برخی مهارت ها و ویژگی های مورد نیاز برای فارغ التحصیلان حسابداری که قصد ورود به مشاغل حسابداری مدیریت را دارند، است. راه حل عملی برای پوشش این فاصله، در ابتدا درک آن توسط دانشگاهیان و شاغلین در حرفه و سپس تعامل دو گروه یاد شده برای آگاهی از تازه های علمی از سوی شاغلین در حرفه، و آشنایی با مشکلات موجود در عمل از سوی دانشگاهیان است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان