راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال چهارم تابستان و پاییز 1390 شماره 14 و 15

مقالات

۳.

مقایسه تجربی سنجه دینداری برگرفته از مدل ام.آر.پی.آی با دو سنجه متداول دیگر

۷.

ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور

۸.

به سوی پارادایمی جدید از علم: تآملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵