مهران رضوانی

مهران رضوانی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

ارائه مدل شهرت رسانه ای کانال های پیام رسان خبری با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرت رسانه ای پیام رسان ها کانال های خبری نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 833
در عصر حاضر که رقابت و چالش برای بقا به امری مهم و جدی برای همه سازمان ها تبدیل شده است، کانال های خبری پیام رسان های اجتماعی نیز از آن مستثنی نیستند و با آن درگیرند؛ چنانچه می بینیم کانال های ناکام خبری به سرعت با ریزش اعضاء مواجه و حذف می شوند. در چنین شرایطی، داشتن شهرت و حفظ آن و بهینه سازی اعتبار کانال، از ضروری ترین ابزار برای پیشبرد فعالیت رسانه های خبری در شبکه های پیام رسان به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش کیفی، الگویی از شهرت رسانه ای کانال های پیام رسان خبری را ارائه می دهد. استراتژی این پژوهش نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد گلیزری و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز بر اساس گام های کدگذاری گلیزر است. جامعه موردمطالعه، مدیران و کارشناسان فعال در حوزه ی فضای مجازی و رسانه های خبری هستند که در این راستا با 11 نفر از مدیران و خبرگان که نسبت به رسانه های اجتماعی خصوصاً حوزه ی خبر در فضای مجازی و پیام رسان ها آگاهی کافی داشته و آن را درک کرده اند، مصاحبه های عمیق صورت گرفت. به منظور ارائه الگو با توجه به نتایج مصاحبه ها و تحلیل های صورت گرفته، از خانواده شش سی گلیزر استفاده شد. حاصل پژوهش، درنهایت، 7 مقوله شامل مقوله ی محوری "مدیریت حرفه ای و متعهدانه"، مقوله های " الزامات اخلاقی"، "ویژگی های حرفه ای خبر"، " محیط تعاملی"، "محیط رقابتی"، "زیرساخت و قابلیت دسترسی پیام رسان" و درنهایت، " شهرت رسانه ای کانال پیام رسان خبری" نیز به عنوان پیامد، بوده است.
۲.

Perceived Value in the Sharing Economy; The Role of Empathy, Citizenship Behaviour & Extra-Role Behaviour(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 879
Background: Given the rapid development of social networks and advances in electronic devices, many businesses have emerged in the context of sharing economy. Since the sharing economy is a peer-to-peer business model, ethical issues and creating value play a significant role. Most research on value creation in the sharing economy has not addressed how value is created for all actors in the sharing economy. This paper aims to examine all participants in the sharing economy to develop a value creation framework. This research also investigates the role of ethical concepts, including customer empathy, customer and service provider citizenship behaviour, and extra-role value behaviour in this framework. Method: The method includes a qualitative study with a grounded theory approach. The statistical population consists of three different stakeholders (managers, providers, and customers) in the tourism industry of Iran. This study employed purposive and theoretical sampling. The sample consists of 34 in-depth interviews. The data is analysed with a grounded theory approach using MAXQDA software. Results: The research findings lead to a value creation model in the sharing economy with respect to ethical issues such as customer empathy, citizenship behaviour, and extra-role behaviour considering all participants in the sharing economy. Conclusion: Findings have helped to bridge the gaps in the theory. They have supported developing a theoretical framework for value creation concepts in sharing economy, including antecedents and consequences of perceived value. Findings also reveal that customer empathy and customer citizenship behaviour positively affects how customers and service providers perceived value.
۳.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتری و پیامدهای آن در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی مشتری محصولات خارجی صنعت لوازم خانگی رویکرد آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 547
از آن جا که مصرف کنندگان نقطه عطف فعالیت های بازاریابی هستند لذا شناخت رفتار شهروندی (داوطلبانه) آنان از اهمیت برخوردار است. با جهانی شدن بازارها و ورود کالاهای خارجی به کشورچگونگی نگرش مصرف کنندگان به محصولات خارجی می تواند بر این رفتار اثر بگذارد. لذا هدف بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتری و پیامدهای این رفتار در مشتریان محصولات خارجی (با تمرکز بر لوازم خانگی) و طراحی مدل آن با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی، از نظریه داده بنیاد و در بخش کمّی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی خبرگان صنعت لوازم خانگی و استادان دانشگاه و در بخش کمی، مصرف کنندگان لوازم خانگی بودند. نمونه گیری بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی به صورت نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس بود.پس از تجزیه وتحلیل کیفی داده های مصاحبه ها، مدل رفتار شهروندی مشتری ارائه شد. یافته های آزمون کمّی مدل پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که نوع نگرش مشتریان بر ایجاد رفتار شهروندی مشتری تأثیر معناداری دارد. بین رفتار شهروندی مشتری و پیامدها (خرید، خرید مجدد، سودآوری، قصد خرید و مزیت رقابتی) رابطه معناداری وجود دارد. بین عوامل زمینه ای (عوامل اقتصادی عوامل سیاسی مسائل اجتماعی مسائل فرهنگی و ویژگی های فردی مشتریان) و عوامل مداخله گر (رفتار تولیدکننده و رفتار فروشنده) با رفتار شهروندی مشتری، رابطه معناداری وجود داردیافته ها رابطه معنادار بین راهبردها (نقش حکومت و نقش شرکت ها) را با رفتار شهروندی مشتری تأیید کردند نتایج : ریشه رفتار شهروندی مشتریان محصولات خارجی، در نگرش آنان است که با تأثیر از راهبردها و عوامل مداخله گر،در بستر عوامل زمینه ای شکل می گیرد و منجر به پیامدهای مثبتی می شود.
۴.

شناسایی تأثیر قابلیت های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی های بین المللی سازی (مورد مطالعه: شرکت کاشی مرجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های پویا صنعت کاشی و سرامیک استراتژی های بین المللی سازی کاشی مرجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 510
امروزه بدلیل اهمیت روزافزون بین المللی سازی در فضای بسیار پویا و رقابتی موجود، شرکت ها باید به شناسایی و تقویت آن دسته از قابلیت های خود که بیشترین تأثیر را بر موفقیت عملکرد بین المللیشان دارند، بپردازند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش، بهره گیری از دیدگاه قابلیت های پویا و شناسایی تأثیر این قابلیت ها بر انتخاب و به کارگیری استراتژی های بین المللی سازی در شرکت کاشی مرجان می باشد. این مطالعه که به روش آمیخته صورت پذیرفته است، ابتدا در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به شناسایی قابلیت های پویا در سه بعدِ: شناسایی فرصت های محیطی، بهره برداری از فرصت های محیطی و حفظ جایگاه رقابتیِ به کارگرفته شده و 6 استراتژی بین المللی سازی اصلی در شرکت کاشی مرجان که عبارتند از: صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، تولید تحت لیسانس، اینترنت، سرمایه گذاری مشترک بین المللی و اعطای مجوز نمایندگی، پرداخته شده؛ سپس در بخش کمی به کمک پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای، تأثیر قابلیت های پویا بر استراتژی های بین المللی سازی بررسی شده؛ بدین گونه که در بخش آمار توصیفی، شاخص های آماریِ استخراج شده از پرسشنامه ها و در بخش آمار استنباطی، بر اساس داده های توصیف شده، به تجزیه و تحلیل آنها در قالب سؤالات تحقیق پرداخته شده است. در نهایت نتایج جامعی از وضعیت قابلیت های پویا، وضعیت و اهمیت هر یک از استراتژی های بین المللی سازی و همچنین چارچوب مفهومی یکپارچه ای از تأثیر هر یک از ابعاد قابلیت های پویا بر اتخاذ و موفقیت هر یک از استراتژی های بین المللی سازی در مورد مطالعه ارائه شده است.
۵.

ارائه مدل رقابت پذیری منطقه ای مبتنی بر ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد دانش بنیان اکوسیستم کارآفرینی رقابت پذیری منطقه ای نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 614
در عصر حاضر که دانش عامل مزیت ساز در سطح مناطق و کشورهاست، نقش اکوسیستم های کارآفرینی که فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه دانش بنیان را تقویت می نمایند، بسیار کلیدی است. تا آن جا که سبب رقابت پذیری مناطق و جذب منابع تولید و ایجاد ثروت می شوند. حال این سوال مطرح می شود که مدل دست یابی به رقابت پذیری منطقه ای مبتنی بر ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان، چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، پژوهش حاضر با هدف کاربردی، رویکرد کیفی و روش نظریه برخاسته از داده ها صورت بندی شد. در این راستا با 21 نفر از مطلعان نظری و عملی حوزه سیاست گذاری منطقه ای و کارآفرینی که به صورت هدفمند و بر اساس الگوی گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه عمیق انجام گرفت. از میان مقولات مستخرج، «تغییر ذهنیت ذی نفعان به کارآمدی قابلیت های کارآفرینی دانش بنیان» به عنوان مقوله کانونی شناسایی شد که در صورت تحقق راهبردها در سایه شرایط محیطی و واسطه ای حاکم بر آن، پیامدهای مورد انتظار حاصل خواهد شد.
۶.

الگوی بین المللی سازی پایدار در صنایع تکنولوژی محور دارویی ایران: تبیین اقدامات صورت گرفته و ارائه مدل مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی بین المللی سازی پایدار مدل کسب و کار پایدار درجه بین المللی سازی پایدار کسب و کارهای حوزه دارو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 492
توسعه پایدار بین المللی، توانایی جامعه برای هدایت به سمت آینده مطلوب بین المللی می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بوده و به روش کیفی با استفاده از رویکرد مطالعه موردی چندگانه، 15 کسب و کار تکنولوژی محور دارویی را مورد بررسی قرار داده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها به تایید رسیده است. نتایج تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، ۵ مقوله اصلی را در رابطه با فرآیند بین المللی سازی پایدار در کسب وکارهای فناوری محور دارویی شناسایی کرد. یکی از از این مقولات پیشران های بین المللی سازی پایدار می باشند، که شامل عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی است که در تعامل با درجه بین المللی سازی پایدار بر شکل گیری راهبردهای بین المللی سازی پایدار نقش دارند. یک مقوله مدل کسب و کار پایدار می باشد که شامل ارزش پیشنهادی، ارزش دریافتی و ایجاد و تحویل ارزش می باشند. و مقوله دیگر راهبردهای بین المللی سازی پایدار می باشد که شامل راهبرد عمومی، راهبرد وظیفه ای و ورود می باشد. و در نهایت مقوله نهایی پیامد بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی می می باشد که شامل توسعه بازار، پایداری روابط در شبکه و افزایش اعتبار شرکت می باشد. این نتایج بینش های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی ایجاد می کند.
۷.

مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای وفاداری مشتری سازمان های نوظهور صنعت بانکداری شبکه عصبی مصنوعی ( ANN )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 115
این مقاله با توجه به اهمیت ویژه مشتریان در سازمان های نوظهور، به ارائه مدل وفادارسازی مشتریان بر اساس 8 فاکتور مؤثر در وفادارسازی مشتریان شامل: اعتماد، کیفیت سرویس، هزینه جابجایی، شهرت، تعهد، ارزش ادراکی و رضایتمندی، در 8 بانک خصوصی نوظهور شهر تهران پرداخته است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش که رویکردی کمی دارد و راهبردی پیمایشی، پرسشنامه بوده که بین 340 نفر از اعضای جامعه آماری که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید. تحلیل آماری به روش رگرسیون و سپس مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) صورت پذیرفت. نتایج حاصل از مدل رگرسیون حاکی از بیشترین میزان اثرگذاری: وفاداری، اعتماد،کیفیت سرویس و روح همدلی بر ارزش ادراکی مشتریان وبیشترین میزان تأثیر: اعتماد،کیفیت سرویس، روح همدلی و تعهد، بر رضایتمندی مشتری بوده و ارزش ادراکی و رضایتمندی مشتری، رابطه مستقیمی با وفاداری مشتریان دارند. نتایج مستخرج از مدل شبکه عصبی مصنوعی گویای خطای کمتر آن نسبت به مدل رگرسیونی است.
۸.

ارائه الگوی بکارگیری استراتژی رقابت همکارانه در بین المللی سازی خوشه های صادرات محور با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی رقابت همکارانه بین المللی شدن کسب و کار کارکردها و اثربخشی بنگاه بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط خوشه های صادراتی مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 785
بیشتر اعضای خوشه های صادراتی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. بررسی پژوهش ها نشان می دهد تاکنون چارچوب منسجمی در خصوص توسعه بین المللی خوشه های صادراتی کشور ارائه نشده است، از این رو پژوهش حاضر با توجه به عدم موفقیت فراگیر خوشه های صادراتی کشور در بازارهای بین المللی با تاکید بر رویکرد اکتشافی و بهره گیری از نظرات خبرگان این حوزه و استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، الگویی برای بکارگیری استراتژی رقابتهمکارانه در بین المللی سازی خوشه های صادراتی کشور ارائه نموده است. پژوهش حاضر در حوزه بکارگیری استراتژی رقابتهمکارانه هم از نظر توسعه چارچوب و هم به لحاظ روش شناسی دارای نوآوری است. این پژوهش در سال 1397 انجام گردیده و با معرفی پانزده عامل موثر، الگوی پیشنهادی را در سه سطح مختلف توسعه داده است. مطابق با این الگو با اولویتترین عوامل تاثیرگذار در توسعه بین المللی خوشه های صادراتی کشور دو عامل شناخت عمومی خوشهها از محیط بازارهای صادراتی و انعقاد قرارداد و تفاهمنامه های تجاری بین المللی توسط آنها می باشد که در سطح سوم الگوی پیشنهادی قرار دارند، درحالیکه سه عامل سطح دوم یعنی مدیریت تعارضات اعضای خوشه، تحلیل روندهای موجود در بازارهای بین المللی و تحلیل جذابیت های بازارهای بینالمللی توسط خوشه در درجه اهمیت بعدی نسبت به دو عامل قبلی قرار دارند. ده عامل تعیین شده در سطح اول الگوی پیشنهادی از جمله تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی صادرات، توسعه فرهنگ همکاری و کارگروهی و ... از اولویتهای بعدی در این زمینه محسوب میشوند.
۹.

تأثیر مولفه های شرکت های زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللی سازی دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی دانشگاه شرکت های زایشی دانشگاهی دانشگاه های برتر ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 869
بین المللی سازی یکی از شاخص های مهم برای دانشگاه ها است، همچنین در مقابل، دانشگاه ها بازیگران اصلی در اکوسیستم های کارآفرینی هستند که فعالیت های مثبت آن ها در تولید و انتشار دانش، باعث ایجاد شرکت های زایشی دانشگاهی می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی بوده و از منظر گردآوری داده های توصیفی- همبستگی است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، با روش تصادفی ساده از108 نفر از مدیران و معاونان شرکت های زایشی در پارک علم و فناوری دانشگاه های برتر راه اندازی شده اند، گردآوری گردید، همچنین تحلیل داده ها در این پژوهش با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 بوده که بر این اساس روایی و پایایی سازه ها تائید شده است. نتایج: بر اساس نتایج مشخص شد که مؤلفه های شرکت های زایشی (عوامل فردی،سازمانی و محیطی) بر توسعه بین المللی سازی دانشگاه های برتر ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۱۰.

واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرین دانش بنیان تصمیم گیری سوگیری توهم کنترل تحلیل محتوای کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 882
تصمیم گیری، از مهم ترین کارکردهای کارآفرینان برای رسیدن به اهداف کسب وکار و رسیدگی به امور است. به دلیل برخی ویژگی های خاص شناختی از یک سو و نیز عواملی مانند پیچیدگی، سرریز اطلاعات، فشار زمانی و عدم قطعیت ازسوی دیگر، کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات خود در برابر سوگیری های تصمیم گیری آسیب پذیرند. یکی از مهم ترین سوگیری های تصمیم گیری کارآفرینان، توهم کنترل است که اثرات زیادی بر کسب وکارهای کارآفرینانه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر شکل گیری و نیز پیامدهای سوگیری توهم کنترل در تصمیمات کارآفرینان انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی است. براساس یافته های این پژوهش که داده هایش از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارآفرینانِ تثبیت شدهِ دانش بنیانِ شهرِ تهران گردآوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شدند، سه عامل تجربه، خوش بینی زیاد و اعتمادبه نفس بیش ازاندازه از عوامل اثرگذار بر شکل گیری توهم کنترل و سه عامل دست کم گرفتن ریسک، عدم تحقیقات کافی و دست کم گرفتن رقبا از پیامدهای سوگیری توهم کنترل در تصمیمات کارآفرینان هستند.
۱۱.

A Model of Sustainable Internationalization in Technology-Based Businesses: Case Study of Oil, Gas, and Petrochemical Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Internationalization Sustainable Internationalization Sustainable Business Model Oil gas and petrochemical industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 399
Internationalization of businesses is considered as a key factor in economic development and growth of the economic entities. On the other hand, the ability of the system for endurance and reliability is inevitably dependent on the success that the system gains in communicating with the external environment; in other words, the sustainability of the system is entirely dependent on system capability for adaptation, change and responsiveness to the environment. Furthermore, Technology-based businesses are highly dynamic and use different internationalization patterns. A literature review shows that comprehensive studies have not been conducted despite the necessity of today's businesses to move toward sustainable internationalization. Therefore, this research examines existing patterns by presenting a model for sustainable internationalization in technology-based businesses. In the present study, 6 technology-based businesses in oil and gas industry have been investigated using a multi-case interview method. The validity and reliability of data collection tools have been confirmed. The results of the interviews performed during the two coding stages revealed that economic, environmental, social and technological factors are among the factors influencing the adoption of sustainable business internationalization strategies along with a focus on a sustainable business model. This study also presents different types of sustainable internationalization strategies and classifies the internationalization’s sustainability index into two categories of profitability and sustainability of relationships in the network.
۱۲.

واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فنّاورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلتفرم فنّاورانه شرایط اقتضایی فرآیند نوآوری مطالعه چند موردی نوآوران طرف عرضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 346
نوآوران طرف عرضه نقش مهمی در بقای پلتفرم و افزایش تعداد کاربران آن ایفا می کنند. بااین حال، مطالعات کنونی پلتفرم عمدتاً بر دیدگاه طرف تقاضا تمرکز کرده و مطالعات محدود طرف عرضه از فرآیندهای نوآوری شرکت های مکمل چشم پوشی کرده اند. افزون بر این، توصیه های تحقیقات مدیریت نوآوری معمولاً شرکت های تولیدی بزرگ را خطاب قرار می دهد. با توجه به اینکه فرآیند نوآوری مناسب مبتنی بر بستر است، ممکن است توصیه های عمومی موجود به طور خاص برای نوآوری شرکت های مکمل کارآمد نباشد. هدف این مقاله شناسایی فرآیندهای نوآوری شرکت های مکمل و کشف منطق مرتبط با آن ها است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های کوچک ایران در صنعت نرم افزار تشکیل می دهند. رویکرد مقاله حاضر کیفی است و از راهبرد پژوهشی مطالعه چندموردی اکتشافی استفاده می کند. گردآوری داده ها با استفاده از 35 مصاحبه نیمه ساخت یافته با 23 شرکت کوچک در حوزه توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر پلتفرم های فنّاورانه اندروید یا آی. اُ. اِس. انجام شده است. اطلاعات ثانویه شامل اخبار و مصاحبه های منتشرشده در وب مرتبط با نوآوری شرکت ها نیز برای تکمیل مصاحبه ها مورداستفاده قرار گرفته است. تحلیل داده های گردآوری شده بر مبنای روش تحلیل محتوای کیفی و مقایسه مستمر صورت پذیرفته است. یافته های این مطالعه بیانگر سه فرآیند اصلی برای نوآوری شرکت های مکمل است و نشان می دهد مهم ترین شرایط اقتضایی تأثیرگذار بر این فرآیندها، پیچیدگی فنی و پیچیدگی کسب وکار درک شده هستند.  
۱۳.

طراحی مدل کسب وکار باشگاه مشتریان در صنعت بیمه با تأکید بر نوآوری و بلوک مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه های وفاداری باشگاه مشتریان مدل کسب وکار بلوک نوآوری و بلوک مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 263
یکی از روش های ایجاد وفاداری در مشتریان، ارائه ارزشی فراتر از ارزش ذاتی محصول یا خدمت از طریق باشگاه مشتری است. هدف اصلی این مطالعه طراحی مدل کسب وکار باشگاه مشتریان در صنعت بیمه با تأکید بر «نوآوری» و «بلوک مشتریان» است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند در قالب گروه کانونی و با حضور 12 نفر از خبرگان شرکت بیمه حافظ انجام شده و درنهایت بر اساس تحلیل یافته ها و با استفاده از نرم افزار Atlas.ti ارکان بلوک نوآوری و مشتریان تبیین گردید. نتایج نشان می دهد به منظور طراحی مدل کسب وکار باشگاه مشتریان در صنعت بیمه مؤلفه های بلوک مشتریان شامل 3 تم بخش بندی مشتریان، کانال توزیع و ارتباط با مشتریان، 9 زیر مؤلفه و 40 گویه می باشد. زیرمولفه های مضمون بخش بندی مشتریان شامل پراکندگی جغرافیایی، مشتریان خرد و کلان، ویژگی های جمعیت شناختی، سودآوری و اهمیت و ویژگی های رفتاری، زیر مؤلفه های کانال مشتریان شامل کانال های سنتی(فیزیکی) و راه های ارتباطی نوین (مجازی) و زیر مؤلفه های مضمون ارتباط با مشتریان شامل راه های ارتباطی اختصاصی و عمومی است. همچنین نتایج نشان می دهد که مؤلفه های نوآوری شامل مضمون ارزش پیشنهادی دارای 8 زیر مؤلفه شامل کاهش هزینه بیمه گری، کاهش هزینه بیمه گذار در سایر موارد، آموزش، نوآوری در فرآیند ارائه خدمات، اهداء جوایز، ارائه محصولات سفارشی با تمرکز بر انتظارات مشتریان خاص و بهبود تجربه است. هرچند عنوان تم ها با ادبیات مدل کسب وکار یکسان است اما زیر مؤلفه سازنده آن ها در مدل کسب وکار باشگاه مشتریان کاملاً متفاوت است.
۱۴.

آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی کسب وکار الکترونیکی بازارهای اینترنتی زیرساختها عوامل انسانی شرکتهای کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش های ارزیابی،روش های نمونه گیری
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 264
هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند. طبقه بندی JEL : M15, M31, L81
۱۵.

مدل یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند مشتری محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه ارزش ویژه برند صنایع غذایی لبنی دیدگاه مشتری در بازاریابی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 809
 این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند در صنایع غذایی لبنی انجام شده است. نوآوری پژوهش حاضر این است که سنجه ها و ابعاد سازه بازاریابی کارآفرینانه، از دید مشتریان و با بهره گیری از مطالعات گذشته و آرای خبرگان، استخراج شده و تأثیر این ابعاد بر ارزش به برند کاله ارزیابی شده است. این پژوهش، از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی است و روش گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی است. جامعه  بررسی شده همه شهروندان تهرانی اند که از محصولات شرکت کاله استفاده می کنند. برای گردآوری اطلاعات تعداد ۳۹۰ پرسشنامه ساختاریافته به صورت تصادفی ساده در بین اعضای نمونه، توزیع شد و اطلاعات به روش تحلیل معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل نسخه ۸/۸ تحلیل شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر افزاینده چهاربعد نوآوری گرایی ادراک شده، ارزش آفرینی ادراک شده، توانایی اهرم کردن منابع ادراک شده و توانایی مدیریت ریسک ادراک شده بر ارزش ویژه برند و تأثیر کاهنده دو بعد شدّت توجه به مشتری ادراک شده و بیش فعالی ادراک شده بر ارزش ویژه برند است
۱۶.

مفهوم پردازی آمیزه بازاریابی در کسب وکارهای فرهنگی - هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیزه بازاریابی کارآفرینی فرهنگی کسب وکارهای فرهنگی- هنری هنرمند کارآفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 756
هدف مطالعه حاضر این است که با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد هم گرایی مؤثر سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی فرهنگی و کسب وکارهای هنری به تبیین چگونگی و چیستی آمیزه بازاریابی کسب وکارهای فرهنگی- هنری بپردازد و با پیشنهاد یک چارچوب مفهومی، شیوه سامان دهی فعالیت های بازاریابی این کسب وکارها را مستندسازی کند. پژوهش حاضر از نظر مشارکت نظری حوزه آمیزه بازاریابی و مشارکت عملی، الگوشناسی فعالیت های بازاریابی کسب وکارهای فرهنگی- هنری با استفاده از راهبرد مطالعه موردی مرکب، نوآوری دارد؛ به این صورت که نتایج پژوهش با به چالش کشیدن پژوهش های پیشین به یک الگوی نوآورانه از آمیزه بازاریابی منتج شده است. روش پژوهش طی ۳ مرحله مطالعه موردی مرکب و گروه کانونی در قسمت کیفی و روش توصیفی در قسمت کمّی انجام شده است. در مرحله اول از ابزار مصاحبه های عمیق با ۲۰ نفر از فعالان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و هنر و در مرحله دوم از ابزار پرسشنامه برای آزمون الگوی پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که عناصر آمیزه بازاریابی کسب وکارهای فرهنگی- هنری شامل ۵ مقوله اصلی الگو 5C sشامل شبکه تماس و قابلیت های ارتباطی، محتوا، خلاقیت، ارزش فرهنگی و خالق اثر هستند؛ همچنین در بخش کمّی الگوی معادلات ساختاری و مقادیر تحلیل مسیر هر مقوله دارای کفایت لازم برای تبیین فعالیت های بازاریابی کسب وک
۱۷.

مدل یابی تأثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند مشتری محور در بازار تلفن همراه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند مشتری محور بازار تلفن همراه بازاریابی دهان به دهان الکترونیک بازاریابی ویروسی روش معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 456
بازاریابی ویروسی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر رفتار مشتریان، ابزار جدیدی است که افراد را تشویق می کند در خصوص محصولات یا خدمات شرکت ها در بستر اینترنت، اظهار نظر کنند. ارتقای برند نیز که یکی از مهم ترین روش های راهبردی رشد شرکت هاست، همواره در کانون توجه قرار دارد. هدف از این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیر بازاریابی ویروسی به مثابه یکی از شیوه های نوین ترفیع کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند مشتری محور، در بازار تلفن همراه تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد و به صورت توصیفی پیمایشی اجرا شده است. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 500 نفر از مصرف کنندگان تهرانی قرار گرفت و پس از جمع آوری، به شیوه معادلات ساختاری در نسخه 54/8 نرم افزار لیزرل تحلیل شد. درنهایت ضمن ارائه مدل، فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد به تأیید رسید و مشخص شد که از نظر ساکنان تهران، ابعاد بازاریابی ویروسی بر مؤلفه های ارزش ویژه برند مشتری محور در بازار تلفن همراه تهران، تأثیرگذار است.
۱۸.

آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل انسانی زیرساختها شرکتهای کوچک و متوسط بازارهای اینترنتی آمادگی کسب وکار الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 670
هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند.
۱۹.

واکاوی اهداف و توانمندسازهای مشارکت در زیست بوم پلتفرم از دیدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرم افزار: شرکت های کوچک مستقر در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازها زیستبوم پلتفرم نوآوران طرف عرضه نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 650
نوآوران طرف عرضه نقش مهمی در موفقیت پلتفرم  و افزایش تعداد کاربران آن ایفا می کنند. مطالعه حاضر با تمرکز بر دیدگاه این نوآوران قصد دارد اهداف آن ها از مشارکت در زیست بوم پلتفرم  و توانمندسازهای آن ها را واکاوی نماید. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های کوچک ایران در صنعت نرم افزار تشکیل می دهند. رویکرد مقاله حاضر کیفی است و در آن از راهبرد پژوهشی مطالعه چند موردی اکتشافی استفاده شده است. گردآوری داده ها از طریق42 مصاحبه  نیمه ساخت یافته با 26 شرکت کوچک در حوزه توسعه برنامه های کاربردی مبتنی  بر پلتفرم های اندروید یا آی اُاِس انجام شده است. تحلیل داده های گردآوری شده در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش اهداف اصلی نوآوران طرف عرضه از مشارکت در زیست بوم پلتفرم را در شش مقوله، دسترسی به مشتریان، پاسخگویی به مشتریان، توسعه گستره کسب و کار، افزایش اعتبار، صرفه جویی در هزینه ها، و تمرکز بر نوآوری نشان می دهد. اشتراک گذاری منابع، رهبری پلتفرم، شایستگی قوانین و مقررات، و بلوغ شرکای تجاری و سرمایه گذاران نیز به عنوان توانمندسازهای اصلی مشارکت از دیدگاه این نوآوران محسوب می شوند.
۲۰.

ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری کارآفرینانه یادگیری سازمانی کارآفرینی فرصت های کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 579
طی دو دهه اخیر مطالعات یادگیری کارآفرینانه با تمرکز بر نحوه یادگیری فرد کارآفرین در فرایند کارآفرینی، مدل های متعددی از این پدیده را ارائه نموده اند. به دلیل عدم توجه این مدل ها به تعاملی بودن یادگیری در بستر جمعی، هیچ یک  از مدل های یادگیری کارآفرینانه، قابلیت به کارگیری در سازمان های از پیش تأسیس شده را ندارند. ازاین رو در این تحقیق در چارچوب روش نظریه برخاسته از داده و با مطالعه کسب وکارهای نوآور شبکه نمایش خانگی، یک مدل نظام مند و مفهومی از یادگیری کارآفرینانه سازمانی ارائه شده است که مقوله های کلیدی این سازه را نشان می دهد. در این مطالعه با بهره گیری از روش نمونه گیری نظری، تعداد 20 مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران ارشد و کارشناسان حوزه شبکه نمایش خانگی  صورت پذیرفت و درنهایت 3 مصاحبه کنترل متقاطع به منظور واکاوی، استخراج و تأیید یافته های حاصل از مرحله اول انجام شد. براساس نتایج حاصله مقوله محوری این سازه، مفهوم یادگیری تعاملی، فرصت گراست که به قابلیت های پویای ترکیبی به عنوان پیامد فرایند منتهی می شود. همچنین"جو کارآفرینانه و تغییرات بازار" به عنوان شرایط علی،  "شبکه سازی و معماری سازمانی یادگیرنده" به عنوان شرایط زمینه ای، "عوامل فرهنگی اجتماعی، دولت و دانشگاه" به عنوان شرایط محیطی و "راهبرد اثر مطلوب، راهبرد انطباقی و راهبرد اهرمی" به عنوان  راهبردها در مدل یادگیری کارآفرینانه سازمانی  شناخته شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان