مطالب مرتبط با کلید واژه

فرهنگ سازمانى


۱.

بررسى وضعیت فرهنگ سازمانى دربین بانکهاى تجارى کشور ازنظر سازگاری با استراتژی مشتری مداری

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانى استراتژى مشترى مدارى فرهنگ استراتژی مدار بانکهای تجاری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۵
در این نوشتار وضعیت فرهنگ سازمانى در ببن بانکهای تجارى کشور از لظر مبزان سازگارى با استراتژى مشترى مدارى مورد بررسى قرارگرفته است. از فرهنگ مشتری مدارى و ویژگیهاى آن سخن به میان آمده است پس از آن، متغیرهایى بعنوان متغیرهاى فرهنگى انتخاب شده اند و میزان سازگارى آنها با استراتژى مشترى مدارى بانکهااى تجارى کشور مورد سنجش، ارزیابى قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان آمادگی ( فرهنگ سازی )این بانکها برای اجرای مشترى مدارى بوده است.