مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

علوم مدیریت تابستان 1388 شماره 9

مقالات

۱.

توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش های ضمن خدمت

کلید واژه ها: منابع انسانی عملکرد توانمندسازی آموزش ضمن خدمت مهارتهای شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۴
امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای مفید ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمانها به دانش، نظرات و خلاقیت کارکنان نیازمندند. در این مقاله نیز پس از تعریف توانمندسازی و اهداف آن به بررسی دیدگاههای کارکنان درباره افزایش توانمندیهای شغلی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت می پردازد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش تعداد 103 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران هستند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ با طیف لیکرت بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ""t"" تک متغیره و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش های ضمن خدمت در بهبود عملکرد، تقویت مهارت های شغلی، رضایت شغلی و آمادگی لازم برای انجام وظایف در کارکنان موثر بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین میانگین اثربخشی به دست آمده در دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین های به دست آمده در سه گروه با سوابق خدمتی 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال و بالای 15 سال تفاوت مشاهده می گردد.
۲.

ارزیابی و بررسی انتقال تکنولوژی در تولید موتورهای دیزلی (تجزیه و تحلیل مـولفه های تکنولوژی)

کلید واژه ها: تکنولوژی انتقال تکنولوژی انسان افزار سخت افزار سازمان افزار اطلاع افزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۷۵
تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل ابعاد تکنولوژی و آشنایی با مشکلات انتقال آن در صنعت ساخت و تولید موتورهای دیزلی در کشور جهت دستیابی به راه حل های ممکن انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی با استفاده از متد توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای T-Test و کروسکال والیس انجام گرفته است. نتایج حاصل از آزمونها نشان می دهد که فرضیه های مربوط به متغیر سخت افزار و اطلاعات افزار و انسان افزار تایید ولی متغیر سازمان افزار تایید نشده است. همچنین رابطه معنی داری بین متغیرهای تجربه، تحصیلات و سن افراد بر نقطه نظرات آنان وجود ندارد.
۳.

ارایه الگویی اثربخش از عملکرد شوراهای اسلامی شهر (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تبریز)

کلید واژه ها: اثربخشی فعالیتهای درون سازمانی فعالیتهای میان سازمانی فعالیتهای برون سازمانی فعالیتهای فردی استقلال عمل درون زا استقلال عمل برون زا و آزادی عمل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۵۴۸
مقاله حاضر الگویی اثربخش از عملکرد بهینه شوراهای اسلامی شهر برمبنای تئوری مجموعه های فازی ارایه می کند. در این پایان نامه شوراهای اسلامی شهر بعنوان یک سیستم باز سازمانی در نظر گرفته شده اند که دارای چهار نوع فعالیت به شرح فعالیتهای درون سازمانی، میان سازمانی، برون سازمانی و فعالیتهای فردی هستند و مدل ارایه شده در واقع تناسب بهینه بین این فعالیتها است که رضایت ذینفعان شوراها ( مشتری بعنوان گیرنده مستقیم خدمات و جامعه بعنوان گیرنده غیرمستقیم خدمات) را حداکثر می کند (البته فعالیت چهارم جز و محدودیتهای تحقیق منظور شده و مورد مطالعه قرار نگرفته است). در مدل ارایه شده ابتدا یک سیستم فازی برای بدست آوردن رضایت مطلوب ذینفعان شوراها (خروجی ها) بر مبنای انواع فعالیتها و ترکیب این فعالیتها (ورودیها) ارایه گردیده است. سپس انواع فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر بر مبنای چارچوب نظری موجود و منطبق بر انواع فعالیتهای اشاره شده احصا شده، با استفاده از ابزارهای مختلف جمع آوری اطلاعات عملکرد شورای شهر تبریز بصورت میزان توجه و تمرکز بر روی فعالیتها و رضایت ذینفعان شورا برآورد گردیده است. در انتها بر اساس الگوی بهینه و عملکرد واقعی شورا شکاف میان وضع مطلوب و موجود مورد محاسبه قرار گرفته و پیشنهادات لازم برای بهبود وضعیت ارایه گردیده است.
۴.

بررسی دلایل عدم بکارگیری آنالیز ارزش و تفکرناب (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: آنالیز ارزش عوامل درون سازمانی عوامل برون سازمانی تفکرناب تحلیل ABC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۶۴۶
این مقاله به دنبال بررسی دلایل عدم بکارگیری آنالیز ارزش و تفکر ناب در شرکتهای سازنده قطعات خودرو در صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی وتعیین سهم عوامل درون سازمانی و برون سازمانی این دلایل می باشد. جامعه آماری مقاله حاضر را، کارشناسان شرکتهای سازنده قطعات خودرو مشتمل بر 120 شرکت درصنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که با تئوریهای مدیریت آشنایی مقدماتی دارند. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، 45 شرکت، بعنوان نمونه آماری مشخص، و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. از هر یک از شرکتهای انتخاب شده نیز یک نفر کارشناس به تصادف انتخاب شده اند. پس از مشخص نمودن حجم نمونه، با استفاده از پرسشنامه های تدوین شده، اطلاعات لازم جمع آوری و تلخیص شده است. سپس به کمک آزمون علامت یک نمونه ای، میزان اعمال تئوریهای فوق الذکر توسط هر یک از اعضا بررسی شده است. به کمک آزمون انجام گرفته هر یک از شرکت های تشکیل دهنده جامعه آماری که تئوریهای فوق الذکر در آنها اعمال شده است حذف گردیده اند. سپس پرسشنامه ای در بین اعضای باقیمانده توزیع، و اطلاعات لازم جمع آوری شده است. اطلاعات جمع آوری شده تلخیص و طبقه بندی گردیده و به کمک آنالیز ABC، عوامل تاثیرگذار شناسایی شده است. در نهایت به کمک نسبت ها و تئوری تخمین سهم هر یک از عوامل درون و برون سازمانی محاسبه شده است.
۵.

تدوین یک سیستم خبره فازی جهت طراحی ساختار سازمانی

کلید واژه ها: سیستم خبره ساختار سازمانی تئوری مجموعه های فازی رویکرد اقتضایی ابعاد محتوایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT سیستمهای خبره
تعداد بازدید : ۲۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
در این مقاله با فرض قرار دادن رویکرد اقتضایی، سعی شده است، مدلی بر مبنای ریاضیات فازی جهت تعیین ساختار مناسب سازمانی ارایه گردد. مدل معرفی شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می شود که ورودی های آن را چهار بعد مهم محتوایی سازمان و خروجی آن را شکل های مختلف سازمانی معرفی شده توسط مینتزبرگ، تشکیل می دهند. در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می گردند. در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می شود.
۶.

بهبود QFD با استفاده از مهندسی ارزش (از دیدگاه مدیران صنایع قطعه سازی استان آذربایجان شرقی)

کلید واژه ها: مهندسی ارزش گسترش عملکرد کیفیت بهبود روش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۲۱
در این تحقیق، ضمن معرفی اجمالی دو روش QFD و VE، مزایا و جنبه های مختلف آنها مورد بررسی قرارگرفته وسپس تاثیر هزینه بعنوان مهمترین بعد مهندسی ارزش و متغییر مستقل بر مراحل QFD مورد بررسی قرار گرفته است.نحوه عملکرد با ارایه مثال عملی توضیح داده شده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از مدیران و متخصصین انجمن قطعه سازی استان جمع آوری گردید. این پرسشنامه دارای پایایی a=0.828)) و روایی مورد تایید بود. تجزیه و تحلیلها و آزمون فرضیه ها، توسط آزمون t-test)) مقایسه زوجها)) ودر نرم افزار SPSS15 صورت گرفت.آزمون فرضیه ها بوسیله نرم افزار SPSS15 نشان داد که هر سه فرضیه مورد قبول میباشد. لذا با توجه به ارقام بدست آمده و اختلاف معنی دار بین حالتهای (بدون استفاده از مهندسی ارزش) و (با استفاده از مهندسی ارزش) میتوان نتیجه گیری کرد که مهندسی ارزش می تواند باعث بهبود روش QFD گردد. در پایان مدل پیشنهادی بصورت مثال عملی انجام شده توضیح داده شده و توصیه هایی جهت زمینه سازی برای بکارگیری روشهای فوق ارایه شده است.
۷.

امکان سنجی ایجاد شبکه سراسری خرید کتاب و مجله در کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی: راهیابی به مدیریت هماهنگ خرید منابع

کلید واژه ها: امکان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت منابع کتابخانه های مرکزی خرید منابع خرید کتاب شبکه سراسری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۵۳۲
در این پژوهش باهدف دستیابی به مدیریت هماهنگ در بخش خرید کتاب و مجله واز طریق سنجش همزمان امکان ایجاد شبکه سراسری خرید کتاب و مجله در بین کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دست به سنجش نظرات و شرایط کتابخانه های مرکزی زده شد، و ضمن استفاده ازپرسشنامه، اطلاعات مفیدی در خصوص توانمندی کنونی و آمادگی آنان در پذیرش شبکه فوق بدست آمد. نتایج حاصله از بررسی نشان داد که (72.5درصد) کتابخانه های مرکزی بین (5-1 نفر) نیروی انسانی و مابقی آنها بیش از (6) نفر نیرو دارند. اعتبارات زیادی در کتابخانه های دانشگاه جهت خرید منابع سالیانه موجود است. تجهیزات مناسبی نیزدر زمینه رایانه (100درصد) و چاپگر (88.7 درصد) وجود دارد، ولی در مورد سایر تجهیزات وضعیت همه کتابخانه ها در حد یکسا نی نیست. رابطه بین رشته تحصیلی مدیران کتابخانه ها وتمایل به ایجاد شبکه با (73.8درصد) در زمینه تحصیلات کتابداری تایید شد. ولی وجود ارتباط بین مدرک تحصیلی و ایجاد شبکه خرید کتاب رد شد. مساله تاثیر شبکه بر مدیریت خرید دقیقتر و تعامل بیشتر کتب و مجلات و در نتیجه استفاده بهتر از فضای کتابخانه ها مورد توافق کتابخانه ها بود. کتابخانه ها مدیریت خرید منابع را به دلیل کمبود (60درصدی) فضای نگهداری اطلاعات در حال حاضرضروری دانستند. بنابراین در کل جهت امکان سنجی، عناصر جانبی مرتبط با شبکه نیز شناسایی و تحلیل شدند و عناصر اصلی مرتبط با فرضیه های پژوهش نیز، مثل تجهیزات، نیروی انسانی، بودجه و فضا با بیش از (50 درصد) نظرات مثبت ارزیابی شدند. لذا ایجاد شبکه خرید موجب مدیریت علمی منابع در حال تهیه می گردد و بر استفاده بهتر از تجهیزات و هدفمندکردن آن، تقلیل کمی نیروی انسانی این بخش، هدایت صحیح بودجه و جلوگیری از افزایش مخازن کتب بوسیله خرید منابع غیر ضروری تاثیرگذار است.
۸.

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

کلید واژه ها: پیش بینی شبکه های عصبی سری های زمانی شاخص سهام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT سیستمهای خبره
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۴۰۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۱۰
اندازه و روند شاخص های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد. جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل های ARIMA هستند اما این مدل ها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموفق بوده اند. در تحقیق حاضر برای پیش بینی شاخص کل بورس از مدل شبکه های عصبی پیش خور با قانون یادگیری پس انتشار خطا5 در سه ساختار شبکه با الگوهای متفاوت ورودی استفاده گردید و نتایج مدل با نتایج مدل های رگرسیون چند متغیره و مدل های ARIMA مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که روش شبکه های عصبی خطای RMSE به میزان قابل توجهی کمتر از RMSE روشهای دیگر است و در بازار بورس اوراق بهادارتهران پیش بینی کوتاه مدت با فاصله زمانی کمتر، مناسب تر از پیش بینی بلند مدت با فاصله زمانی طولانی تر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹