مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری سال دوازدهم زمستان 1397 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی روابط علّی میان شاخص های مدل تعالی سازمانی ای اِف کیواِم با استفاده از تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری و دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۹
مدل تعالی سازمانی ای اِف کیواِم یکی از مدل هایی است که برای ارزیابی سازمان ها استفاده می شود. این مدل ابزار کارآمدی است که مفاهیم و ارزش های سازمانی را نهادینه نموده،و امکان شناسایی بهترین فرآیندها را فراهم می آورد. علّی رغم آنکه در سازمان ها تلاش هایی برای طراحی و عملیاتی سازی مدل های تعالی انجام می شود، اما عمدتاً به ارزیابی روابط علّی میان شاخص های توانمندساز (رهبری، کارکنان، خط مشی ها و راهبردها، منابع، فرآیندها) و نتایج (نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد) پرداخته نمی شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی شاخص های اثرپذیر و اثرگذار مدل با استفاده از ضریب تعیین و تکنیک مدل معادلات ساختاری خطی و دیمتل می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل رؤسای گروه و کارشناسان مسؤول ستادی آموزش و پرورش شهرستان تبریز می باشد. این تحقیق از نظر هدف توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نوع استفاده تحقیق کاربردی است. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه خود ارزیابی ای اِف کیواِم استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص نتایج جامعه به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار و شاخص منابع و مشارکت به عنوان مهم ترین شاخص اثرپذیر شناسایی شدند.
۲.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری در صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
شرکت های موفق به این موضوع پی برده اند که سرمایه گذاری بر روی سرمایه های فکری به منظور ایجاد محصولات و خدمات با ارزش ضروری است. علاوه بر این، در شرایطی که فضا برای جذب سرمایه های جدید، ناامن است، شرکت ها گزینه ای جز استفاده مطلوب از منابع موجود ندارند، لذا در این صورت بهره وری به عنوان استفاده کارآمد و موثر از منابع برای تولید تعریف می شود. اهمیت این تحقیق در برجسته سازی نقش سرمایه فکری در بهره وری صنایع مواد و محصولات شیمیایی می باشد. در این تحقیق ابتدا ارزش سرمایه فکری شرکت های سرمایه گذاری بر اساس روشی کاربردی و همچنین ارزش بهره وری بر اساس شا خص های بهره وری ارائه شده توسط سازمان بهره وری ملی ایران برای دوره زمانی 10 ساله از 1379 تا 1388 محاسبه و در مرحله بعد ارتباط بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران صنعت مواد و محصولات شیمیایی به صورت مطالعه موردی ارزیابی شده است. روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم یافته[1]می باشد. به طورکلی هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری شرکت ها می باشد. یافته مهم این مقاله حاکی از رابطه معنادار بین کارایی سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار است.
۳.

اثر سرمایه های نامحسوس (اجتماعی، انسانی و سازمانی) بر بهره وری دانش (مطالعه موردی: شرکت های تابعه هولدینگ دارویی تأمین)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۹
با پیچیده شدن رقابت در عرصه کسب وکار به ویژه در صنایع و سازمان های دانش بنیان دارویی، نقش سرمایه های نامحسوس بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. در واقع هر چه برشدت رقابت افزوده می گردد، اهمیت سرمایه های نامحسوس بیشتر شده، از میزان اهمیت سرمایه های فیزیکی و ثابت کاسته می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر سرمایه های انسانی، سازمانی و اجتماعی بر بهره وری دانش در شرکت های دارویی ایران است. جامعه آماری این پژوهش صنعت دارویی کشور و نمونه آماری شرکت های زیرمجموعه هولدینگ دارویی تأمین (TPICO) می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه سرمایه انسانی (سوبرمینین و یوندت ، 2005)، پرسش نامه سرمایه سازمانی (داونپورت و پراساک، 1998)، پرسش نامه سرمایه اجتماعی (بورت، 1992) و پرسش نامه بهره وری دانش (گوپتا و گویندارجان، 2000) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده اثرات مثبت و معنی دار ابعاد سه گانه سرمایه های نامحسوس بر بهره وری دانش در شرکت های دارویی ایران است.
۴.

طراحی یک مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه ساختار سازی تفسیری ISM (موردمطالعه: یک سازمان فن آور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۶
با توجه به توسعه مدل های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح جهانی، ضروری است که سازمان ها برای موفقیت به تفاوت های محیطی بین سازمان های مختلف توجه کنند و مدل مورد نیاز خود را با شرایط خاص حاکم بر سازمان خود متناسب و سازگار سازند. در این تحقیق، توسعه یک مدل اجرایی از مدیریت نگهداری و تعمیرات به کمک نظریه ساختار سازی تفسیری ISM صورت گرفته است. به این منظور، در گام اول عناصر تشکیل دهنده مدل نگهداری و تعمیرات با انجام مطالعات و مصاحبه های قبلی به دست آمده است. خروجی این مرحله شناسایی پنجاه وشش زیرمؤلفه، چهارده مؤلفه در قالب شش بعد اصلی می باشد. در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و مؤلفه ها، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شده است. در این روش براساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، ساختار مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات استخراج گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شش بعد اصلی (رهبری، زیرساخت، اصول و مبانی، پشتیبانی، بهبود و تعالی) در هر سازمان فن آور با شرایط سازمان هدف، پایه های بنیادین هر مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات را تشکیل می دهد و سایر مؤلفه ها و     زیرمؤلفه های مدل مورد تحقیق عملاً از این شش بعد آغاز می شوند و در نهایت منجر به بهبود و تعالی سازمان می گردد.
۵.

طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
برندسازی منابع انسانی رویکرد نسبتاً جدید برگرفته از حوزه «بازاریابی» است و به منزله روح بازاریابی منابع انسانی است. این عرصه در حال ظهور، فرصت بزرگی برای توسعه مفروضات منابع انسانی و تثبیت موقعیت سازمان های دولتی به عنوان برند، فراهم می کند. هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی به روش استنتاج فازی می باشد. پژوهش حاضر به روش ترکیبی (کیفی-کمّی) انجام شده است. بر این اساس در بخش اول تحقیق به منظور ارائه مدلی جامع از برندسازی منابع انسانی، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب استفاده شد. بدین ترتیب که بعد از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای برند منابع انسانی، مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفت. در بخش دوم پژوهش برای ارائه ترکیب مطلوب مؤلفه های مدل به گونه ای که بتوان برند منابع انسانی را بهینه نمود از روش مدل سازی ریاضی (سیستم خبره فازی) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر کارکنان سازمان های دولتی؛ 3/13 درصد به بعد ارزش های سازمانی، 3/87 درصد به بعد ارزش های فرهنگی، 2/44 درصد به بعد ارزش های اجتماعی، 3/76 درصد به بعد ارزش های فرهنگ ایرانی-اسلامی، 9/29 درصد به بعد شایستگی های فردی، 6/88 درصد به بعد شایستگی های تخصصی و 3/29 درصد به بعد برند کارفرما توجه و تمرکز نمایند، آنگاه برند منابع انسانی آنها به میزان 5/49 درصد بهینه می شود.
۶.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی نوآوری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۴
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر عملکرد استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی شهرستان سنندج که بالای سه سال سابقه فعالیت دارند تشکیل می دادند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش تصادفی ساده بود. با توجه به این که در این پژوهش از هر شرکت، سه گروه از پرسنل (مدیرعامل- مدیر تولید- مدیر فروش و بازاریابی) شرکت های تولیدی شهرستان سنندج انتخاب شد؛ نمونه آماری 111 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها جهت تجزیه وتحلیل از پرسش نامه های استاندارد: پرسش نامه نوآوری، اعتماد اجتماعی و عملکرد استراتژیک به ترتیب با پایایی (795/0، 814/0، 779/0) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج، اعتماد از طریق نوآوری بر عملکرد استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. اعتماد و نوآوری ازجمله پیشایندهای عملکرد استراتژی هستند که با افزایش آن ها میزان عملکرد استراتژیک نیز به طور مستقیم افزایش پیدا می کند.
۷.

تبیین تأثیر هویت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش میانجی آوای سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
نیروی انسانی، به عنوان با ارزش ترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شود و اهمیت آن به عنوان مهم ترین عامل در زنجیره عملیاتی هر سازمان، پیش از این به اثبات رسیده است. هدف این پژوهش بررسی روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری را کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه های آزاد سراسر کشور در 1395 تشکیل داده اند(300 نفر). تمام جامعه آماری به روش کل شمار به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده اند. پس از اخذ اطلاعات و شماره تلفن های کارشناسان مناطق و کارکنان رسمی از معاونت ورزش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و ارسال پرسش نامه ها به تمامی افراد و پیگیری مداوم، تعداد 217 پرسش نامه عودت داده شد که بعد از بررسی آنها، 206 پرسش نامه جهت تجزیه و تحلیل انتخاب گردیده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های هویت سازمانی مایل و اسفورش (1992)، آوای سازمانی اسماعیل زاده (1392) و پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت(1991) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور از نرم افزارSPSS 22 و SMART PLS استفاده گردیده. یافته های آزمون پیرسون نشان داد بین هویت سازمانی با آوای سازمانی(011/0=p) و بهره وری نیروی انسانی کارکنان (002/0=p) رابطه معناداری وجود داشت. بین آوای سازمانی وخرده مقیاس های آن با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود داشت(001/0=p). آوای سازمانی به عنوان میانجی در رابطه هویت سازمانی با        بهره وری نیروی انسانی تأثیرگذار بود ( 012/0= p و 522/2=t). 
۸.

بررسی تأثیر تعاملی بهره وری سرمایه و محافظه کاری حسابداری بر هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران و بورس استانبول(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
مفهوم بهره وری سرمایه به اندازه گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت می پردازد و محافظه کاری حسابداری نیز یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می باشد. انتظار می رود شرکت هایی که از درجه محافظه کاری بالاتری برخوردارند، هزینه سرمایه کمتری را تحمل نمایند و همچنین انتظار می رود با افزایش بهره وری، سرمایه رابطه مذکور تشدید شود. در این تحقیق تأثیر تعاملی بهره وری سرمایه و محافظه کاری حسابداری بر هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران و بورس استانبول مورد بررسی شده است. در اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از دو معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و در اندازه گیری بهره وری سرمایه از نسبت سود عملیاتی بر تفاوت کل حقوق صاحبان سهام و بدهی با وجه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1394 و 194 شرکت پذیرفته شده در بورس استانبول طی دوره زمانی 2006 تا 2015 است. فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه آزمون شد و یافته ها نشان داد در بورس تهران و بورس استانبول بین محافظه کاری برمبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و هزینه سرمایه رابطه معکوس معنی دار وجود دارد و بهره وری سرمایه بر رابطه مذکور تأثیر با معنی دارد و آن را تشدید می کند. همچنین نتیجه آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که در بورس استانبول بین محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود و هزینه سرمایه رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.
۹.

بررسی تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی به واسطه نقش میانجی بهروزی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۲
مقااله حاضر تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی به واسطه نقش میانجی بهروزی شغلی در کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی را بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی است. حجم کل جامعه کارکنان 606 نفر بوده است که از این تعداد 235 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های گلموگروف-اسمیرنف،r پیرسون و معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد می باشد. که پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تحقق اهداف تحقیق حاضر شش فرضیه اصلی تدوین گردید که جهت تایید یا رد فرضیه ها از معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج بررسی حاکی از آن است که در چارچوب ابعاد بهروزی شغلی کارکنان،روابط سازمانی مثبت به اندازه(60/0)، خودپذیری حرفه ای به اندازه(51/0)، خودمختاری در شغل به اندازه(13/0)، هدفمندی شغلی به اندازه (27/0)، روابط تسلط بر محیط به اندازه (25/0)، پیشرفت در شغل به اندازه(40/0)، باعث افزایش تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹