مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری سال یازدهم پاییز 1396 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در چارچوب تابع تولید (با تاکید بر کارآفرینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه، کارآفرینی حداقل ضرورت لازم برای یک کشور جهت افزایش توانمندی در زمینه رقابت با سایر کشورها می باشد. همگام با جهانی شدن، همه کشورها باید به منظور رقابت مؤثر جهانی به سمت فناوری ها جدید و نوآوری حرکت کنند. براساس اهمیت موضوع، این تحقیق سعی دارد عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی کار در طول سال های 1393-1363بررسی کند. با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و نرم افزار Eviews8 دارد. سپس جهت بررسی رابطه علّی بین متغیرها از آزمون علّیت انگل-گرنجر استفاده شد، که براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که رابطه علّی دوسویه ای بین بهره وری نیروی کار و کارآفرینی وجود دارد. همچنین، نتایج تابع عکس العمل تحریک متغیرها حاکی از این است که خود متغیرها نیز دارای بیشترین تأثیرات در مقادیر گذشته خود هستند و در پایان دوره شوک ها، بیشترین اثرگذاری بر بهره وری و کارآفرینی به ترتیب مربوط به متغیرهای کارآفرینی و سرمایه خالص می باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی، نشان می دهد که نوسانات کارآفرینی در کوتاه مدت عمدتاً به اندازه 99.5 درصد توسط ضربه های خود این متغیر است. سپس در دوره پنجم سهم بقیه متغیرها به حدود 42درصد می رسد و متغیر سرمایه خالص و بهره وری به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در توضیح این متغیر دارند. 
۲.

اثر سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره وری کارکنان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها در سطح خرد و کلان در بخش های تولید و خدمات، مقوله بهره وری و شناسایی عوامل موثر بر آن است. بر همین اساس نیز هدف این مقاله بررسی نقش سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره وری کارکنان است. برای نیل به هدف فوق چهار فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شرکت آروم گستر تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود، تعداد 245 کارکن محاسبه گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری انجام شده است. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از سه پرسش نامه خلاقیت کارکنان، سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس، آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که سلامت سازمانی بر خلاقیت و بهره وری کارکنان تأثیر مثبتی دارد و خلاقیت نیز بر بهره وری کارکنان اثر مثبتی را نشان می دهد. به علاوه با توجه به تأثیر سلامت سازمانی بر خلاقیت و خلاقیت بر بهره وری کارکنان، نتایج تحقیق بیانگر اثر غیرمستقیم سلامت سازمانی بر بهره وری کارکنان است. 
۳.

بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت برتولید در کلاس جهانی سازمان ها با نقش واسطه ای بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: هلدینگ گلرنگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۸
امروزه تجارت به سبب گذار از الگوهای اقتصادی پیشین به الگوهای برسازنده دهکده جهانی، الزامات عملکردی متفاوتی را طلب می کند. به دیگر سخن برای توفیق در مدیریت تولید امروزین، باید اندیشه و سامانه ای از جنس امروز داشت.در هزاره سوم آنچه که به عنوان عامل تغییر محسوب می شود، ورود فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف آن می باشد. فناوری اطلاعات و کاربردهای آن خود تغییری را در کلیه بخش های سازمان ها ایجاد کرده و عامل اصلی تفکر جهانی سازی سازمان ها بوده است و از طرفی می توان از آن بعنوان سامانه ای از جنس امروز یاد کرد که الزامات سازمان های امروزین را پاسخ گو باشد. همچنین بهره وری از عوامل مهم و کلیدی در سنجش میزان به کارگیری مطلوب داده ها در تولیدات صنعتی می باشد و آن را راز موفقیت بسیاری از کشورهای پیشتاز در عرصه تولید در جهان است.در تحقیق حاضر آثار بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر فاکتورهای اساسی سازمان های تولید در کلاس جهانی با بررسی نقش واسطه ای بهره وری سازمانی، در شرکت های تولیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه 127 مدیردر هلدینگ گلرنگ انجام گرفته است.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون سه متغیره استفاده و نتایج نشان داد که بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت از طریق ارتقاء بهره وری سازمانی بر رسیدن به سطح تولید در کلاس جهانی موثر است.در ادامه نیز به رتبه بندی تأثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر هر یک از فاکتورهای تولید در کلاس جهانی پرداخته شده است.
۴.

یک روش ترکیبی سروکوال و تاپسیس سلسله مراتبی بر اساس مجموعه های فازی نوع2 برای ارزیابی کیفیت خدمات (مطالعه موردی: کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۹۰
روش سروکوال یکی از کاربردی ترین روشها در سنجش کیفیت خدمات است که دارای ساختار سلسله مراتبی شامل چند بعد اصلی و چند آیتم است و فاصله بین انتظارات و ادراک مشتریان از خدمات دریافتی را برای هر یک از آیتم ها مورد تحلیل قرار می دهد، از سوی دیگر کیفیت خدمات یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و ارزش شاخص های آن به صورت ترم های زبانی تعیین می شوند که دارای ابهام هستند، بنابراین، در این مقاله یک روش ترکیبی سروکوال و تاپسیس سلسله مراتبی ارائه شده است که در آن براساس ساختار سروکوال، کیفیت خدمات، با کمک روش تاپسیس سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای مقابله با ابهام موجود در داده های مسأله، از مفاهیم مجموعه های فازی نوع2 استفاده می شود. روش پیشنهادی، در قالب یک مطالعه موردی، برای ارزیابی کیفیت خدمات سناریوهای حمل و نقل شهری در شهرکرد شامل اتوبوس، تاکسی گردشی و تاکسی خطی مورد استفاده قرار گرفته است، نتایج حاصل از مطالعه موردی نشان می دهد که در مجموع، تاکسی گردشی بالاترین سطح کیفیت خدمات را دارد و تاکسی خطی و اتوبوس در رتبه های بعد قرار دارند.
۵.

شاخص بهره وری مالمکوئیست در شبکه و کاربرد آن برای محاسبه پیشرفت و پسرفت پژوهش دانشکده ها در یک دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
ارتقای بهره وری سبب پیشرفت و توسعه یافتگی می شود و اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش های ارتقای آن، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند.یکی از اجزاء مهم ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی سازمان است. سنجش کارایی سازمان های مختلف و مقایسه کارایی بین واحدهای آنها، از جمله مسائل مهمی است که امروزه مورد توجه قرارگرفته است. یکی از مسائل اساسی که مؤسسه آموزشی و پژوهشی و به طور خاص دانشگاه ها با آن مواجه هستند فقدان سیستم های منسجم ارزیابی عملکرد است. تحلیل پوششی داده ها (DEA) تکنیکی ریاضی و مدیریتی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) با ورودی و خروجی های متعدد و متنوع است و با در نظر گرفتن وابستگی ها و ساختار سیستم ها و همچنین بازخورد اثرات متقابل معیارها به ارزیابی سیستماتیک عملکرد DMUها پرداخته می شود. در پژوهش حاضر اندازه گیری و مقایسه کارایی هجده دانشکده ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حوزه پژوهشی برای دو مقطع زمانی صورت گرفت که در مجموع پژوهش دانشکده ها در مقطع زمانی اول یعنی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 از وضعیت بهتری نسبت به مقطع زمانی دوم یعنی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 برخوردار بودند.
۶.

بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در افزایش بهره وری کارکنان مورد مطالعه (کارکنان بانک مسکن تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۹۳
موضوع مقاله حاضر، بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات( (ICT، در افزایش بهره وری کارکنان، و بهبود بهره وری سازمان ها است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی (با استفاده از پرسش نامه) و از نظر تحلیل اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را  100 نفر از کارکنان بانک مسکن تبریز تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی بوده و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. این ضریب برای مؤلفه فناوری اطلاعات و ارتباطات (84/0)، و برای مؤلفه بهره وری کارکنان(86/0) می باشد.  در این تحقیق اثر همبستگی بین متغیرهای "زیر ساخت های فناوری اطلاعات" و "فناوری اطلاعات" و "کاربرد اطلاعات"، با بهره وری کارکنان؛ و همچنین آزمون t بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده نشانگر آن است که بین فناوری اطلاعات و بهره وری کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان تاثیر گذار است.
۷.

انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف تحقیق حاضرانتخاب استراتژی نت با توجه به تأثیرگذاری نوع استراتژی بر بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری در یک شرکت تأمین کننده تجهیزات و ماشین آلات حوزه نفت و گاز می باشد. پژوهش پیش رو بر اساس هدف و نوع گردآوری داده ها، کاربردی و آزمایشی است. داده های تحقیق با بهره مندی از فرم های استاندارد بازدید روزانه، علت و معلول و آنالیز اثرات و حالات خرابی از نه دستگاه تراش طی دو فاز مطالعاتی استخراج شده است. با تأیید نرمال بودن داده ها، فرضیات تحقیق با آزمون فرض میانگین یک جامعه،T زوجی و ضریب همبستگی درون گروهی مورد بررسی قرار گرفت. در فاز اول، استراتژی نت بهره ور فراگیر و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان اجرا شد و در فاز دوم استراتژی نت ترکیبی اجرا گردید. در هر دو مرحله شاخص های میانگین زمان بین خرابی و میانگین زمان تعمیر مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت تا تأثیرات سه استراتژی مقایسه و بهترین استراتژی نت انتخاب شود. نتایج نشان می دهد، استراتژی نت ترکیبی موجب بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری و افزایش بهره وری ماشین آلات و تجهیزات می شود.
۸.

رابطه بین مدیریت سود و عملکرد شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
یافته های بسیاری از تحقیقات موید آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را مدیریت نمایند. مدیران یا به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و یا به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه ی خود درباره ی سودهای آتی اقدام به دستکاری و مدیریت سود می نمایند. این تحقیق بر آن است به بررسی تاثیر مدیریت سود بر عملکرد در جامعه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این تحقیق مدیریت سود با استفاده از همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود از قبل پیش بینی شده برآورد می شود. همچنین شاخص های اساسی بخش عملکرد شامل گردش وجوه نقد، سود هرسهم، اقلام تعهدی و بازده سهام در نظرگرفته شده و این مولفه ها به عنوان شاخص های کارایی در این تحقیق مدنظر است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1392-1384 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 89 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد که بین مدیریت سود و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری برقرار می باشد. همچنین مدیریت سود در پیش بینی گردش وجوه نقد آتی، تقویت همبستگی بین سودهای جاری و آتی و همچنین پیش بینی اقلام تعهدی آتی موثر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹