مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

علوم مدیریت 1386 شماره 2

مقالات

۳.

JIT بررسی میزان انطباق شرکتهای سازند قطعات خودرو تبریز با اهرمهای سیستم تولیدی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹