مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری سال دوازدهم پاییز 1397 شماره 46 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل سازی شاخص های سنجش تاب آوری تأمین کنندگان با رویکرد خبره محورتفسیری:گامی درجهت افزایش بهروه وری صنعت قطعه سازی خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
در دنیای کسب و کار امروزی، رقابت شدید میان شرکت ها باعث شده تا آنها در شرایط عدم اطمینان فعالیت کنند که همین امر باعث مواجه شدن آنها با ریسک های متفاوتی می شود. ریسک ها آثار منفی بر زنجیره تأمین شرکت ها داشته و می تواند منجر به کاهش سودآوری و مزیت رقابتی شوند. همچنین گسترده شدن و متراکم تر شدن شبکه روابط در زنجیره تأمین از سویی و اجتناب ناپذیر بودن برخی اختلالات از سوی دیگر، باعث می شود تا سنجش و ارزیابی تأمین کنندگان اهمیت دوچندانی بیابد. بنابراین بایستی به تاب آوری به عنوان توانایی تأثیرپذیری کمتر از اختلالات و نیز توانایی در بازیابی اختلالات در میان تأمین کنندگان توجه بیشتری شود. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی شاخص های سنجش تاب آوری تأمین کنندگان گروه صنعتی اورند با بهره گیری از روش های ترکیبی دلفی فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان 27 شاخص شناسایی شده از تئوری تحقیق، 16 شاخص با استفاده از تکنیک دلفی فازی ونظرات تیم 10 نفره خبرگان تأیید شدند. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری به سطح بندی شاخص های مورد نظر در این صنعت و ارائه مدل سلسله مراتبی پژوهش پرداخته شد. نتایج این تکنیک نشان داد شاخص های سنجش تاب آوری تأمین کنندگان در 5 سطح جای گرفتند که شاخص زمان تأخیر در بالاترین سطح و تأثیرپذیرترین عامل شناخته شد. همچنین شاخص قدرت مالی تأمین کننده به عنوان تأثیرگذارترین عامل در پایین ترین سطح جای گرفت. 
۲.

طراحی مدل رابطه معنویت در محیط کار با عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
گسترش مفاهیمی همانند معنویت و باورهای مذهبی در هزاره جدید موجب شده است که امروزه مفهوم معنویت و کاربردهای آن برای دولت ها، سازمان ها، مدیران و کارکنان اهمیت دو چندانی یابد. یکی از مهمترین مباحث این حوزه نقش معنویت و مباحث معنوی در بهبود محیط کار می باشد. در این مطالعه پژوهشگران به دنبال ارائه مدلی برای بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمانی می باشد. در گام اول با جمع آوری متغیرهای موضوع از ادبیات پژوهش و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. در گام دوم با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به برازش مدل پژوهش پرداختیم. جامعه آماری پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی می باشد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 217 پرسش نامه جمع آوری شده نشان می دهد که توکل داشتن، مراقبت از ارزش های انسانی کارکنان، شکوفاشدن خلاقیت منابع انسانی، احساس هدفدار بودن و افزایش بهره وری سازمان بیشترین تأثیر را در هر یک از متغیرهای مکنون مدل دارند. همچنین با توجه به مقادیر آماره پایایی مرکب(CR) و سطح معنی داری متغیرها و شاخص های برازش مدل فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار می گیرند.
۳.

رابطة علّی بین فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی با میانجیگری رفتار شهروند سازمانی در بین کارکنان شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطة علّی بین فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی با میانجیگری رفتار شهروند سازمانی در بین کارکنان شهرداری شهر زنجان بود. در این مطالعه علّی-همبستگی، جامعه آماری شامل نمونه ای به تعداد 180 نفر از کارکنان شهرداری شهر زنجان بودند،که به روش تصادفی چند مرحله ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1999)، پرسش نامه رفتار شهروند سازمانی پودساکف و همکاران (1991)، پرسش نامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون ومیلیکن (2000) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر نرم افزار (AMOS-22) انجام گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی روابط علّیبین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. به طور کلی، در مدل پیشنهادی پژوهش، نتایج نشان دادند که فرهنگ سازمانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رفتار شهروند سازمانی با بهره وری نیروی انسانی رابطه دارد. همچنین نتایج نیز نشان داد سکوت سازمانی از طریق رفتار شهروند سازمانی با بهره وری نیروی انسانی رابطه دارد.
۴.

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری سبز(مورد مطالعه: شرکت صنایع ریخته گری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ مدیریت کیفیت جامع ﺑﺮ بهره وری سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده های سرپرستان، کارشناسان و رؤسا و مدیران شرکت صنایع ریخته گری ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔﺮ انتخاب گردید. ﺑﺮاﺳﺎس فرمول کوکران حجم نمونه لازم جهت بررسی این پژوهش، 88 نمونه بوده که تعداد 90 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. جدول کرجسی و مورگان نیز مقدار به دست آمده را تأیید می نماید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری صورت گرفته که با توجه به نرمال بودن داده ها در آزمون کلموگروف اسمیرنوف، از آزمون های پارامتریک در تحلیل روابط استفاده گردید. در بررسی داده ها، پایایی مرکب، سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل، همچنین روایی تشخیصی در سطح سازه تأیید شد که مثبت بودن مقادیر در شاخص CV Com  کیفیت مناسب مدل را نشان می دهد و در نهایت شاخص GOF در این مدل عدد 0.207 به دست آمد. با توجه به سه مقدار 0.1 ، 0.25 و 0.36 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص GOF معرفی شده است مقدار 0.207 نشان دهنده مطلوبیت کلی و برازش متوسط مدل می باشد. براساس یافته های این پژوهش مؤلفه مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری سبز تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
۵.

تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر رفتارهای ضدبهره وری با در نظر گرفتن نقش میانجی بیگانگی شغلی در ساختارهای حرفه ای و ماشینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات و بیگانگی شغلی بر رفتارهای ضد بهره وری در کتابخانه های عمومی و بانک ها انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضرکارکنان کتابخانه های عمومی با نمونه ای معادل132 نفر و کارکنان بانک های مختلف در استان با نمونه ای معادل 400نفر می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده و از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه آماری استفاده شده است. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسش نامه می باشد که پایایی آن براساس ضریب آلفای کرنباخ بوده و جهت روایی آن از نظر صاحب نظران استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأیید مدل تحقیق در کتابخانه های عمومی بوده، یعنی حاکمیت فناوری اطلاعات بر بروز رفتارهای ضدبهره وری تأثیرمستقیم نداشته است بلکه این تأثیر ازطریق بیگانگی شغلی توجیه می شود در حالی که در بانک ها هم تأثیرمستقیم و هم تأثیر غیرمستقیم حاکمیت فناوری اطلاعات بر بیگانگی شغلی و رفتارهای ضدبهره وری تأیید شد. همچنین داده های تحقیق بیانگر این موضوع بود که تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر رفتارهای ضدبهره وری در سازمان های ماشینی و سازمان های ارگانیک با هم تفاوت دارند.
۶.

طراحی مدل تأثیریکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد در کلاس جهانی با میانجیگری رقابت پذیری در صنعت داروسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدلی جهت شناخت تأثیریکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین با میانجی گری رقابت پذیری در شرکت های داروسازیاست. این تحقیق پژوهشی کاربردی و از لحاظ نحوه اجرای تحقیق؛ پژوهشی توصیفی-علّی است. نظر به اینکه این تحقیق یک پژوهش توصیفی-کاربردی است و از ابزار پرسش نامه برای گردآوری نظرات استفاده شده، جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی فعال در صنعت دارویی ایران است. براساس آمار و اطلاعات دریافتی تعداد این شرکت ها برابر با 146 شرکت می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل مدیران اجرایی شرکت است که دارای سابقه فعالیت حداقل 5 سال در شرکت هستند. چراکه بایستی آشنایی کلی به مباحث مختلف زنجیره تأمین داشته باشند.لذا نمونه ای به حجم 98 شرکت از طریق فرمول کوکران به طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل استنباطی متغیرها در این پژوهش از آزمون های تحلیل های عاملی و رگرسیون چندگانه و همبستگی استفاده و از نرم افزارهای SPSS24و PLS کمک گرفته می شود.به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه با آلفای کرونباخ 91/0 که پرسش نامه های فوق دارای طیف پنج گزینه ای مقیاس لیکرت می باشد، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد کلاس جهانی و رقابت پذیری تأثیرگذار است. همچنین اثبات نمود، رقابت پذیری بر عملکرد کلاس جهانی نیز مؤثر می باشد.
۷.

تعیین شاخص های کلیدی چابک سازی کارکنان با تأکید بر توسعه رفاه و کارکرد اجتماعی (مطالعه موردی: صنعت بهداشتی و سلولزی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
چابکی یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمان ها و صنایعی است که در قرن حاضر فعالیت می کنند؛ سازمان هایی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت اند و دارای کارکردهای اجتماعی هستند که در صورت عدم پاسخ گویی سریع به آنها، بی شک از دایره فعالیت و بقا باز خواهند ماند. از این رو، این تحقیق به بررسی شاخص های کلیدی مؤثر بر چابک سازی سازمان ها با تأکید بر توسعه کارکرد اجتماعی صنعت بهداشتی و سلولزی پرداخته و چهارچوبی نظری و  مفهومی را برای سازمان ها؛ بویژه صنعت بهداشتی و سلولزی ارائه می نماید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد و بر آن است تا با بررسی مباحث نظری مربوط به بیست سال گذشته در حوزه چابک سازی، شاخص های کلیدی و اثربخش چابکی کارکنان برای توسعه کارکرد اجتماعی در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران را با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی کند و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، الگویی سیستماتیک را برای مدل سازی و تأثیرگذاری شاخص ها ارائه نماید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که شاخص های کلیدی مؤثر بر چابک سازی کارکنان با تأکید بر توسعه کارکرد اجتماعی صنعت سلولزی ایران عیارتند از: تطابق با تغییر، انعطاف پذیری، سرعت تحویل و انجام مأموریت، بکارگیری فناوری مناسب، روزآمدی مهارت، توانمندی و چند مهارتی و پاسخ گویی سریع. از میان آنها تطابق با تغییر مؤثرترین عامل و سرعت تحویل و انجام مأموریت تأثیر پذیرترین عامل هستند.
۸.

شناسایی و بررسی موانع ایجاد ارزش در صنعت قطعه سازی خودرو با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
حصول موفقیت در یک خوشه صنعتی تابع متغیرها و عوامل گوناگون است. شاید بتوان به صراحت گفت که یکی از مفاهیم اصلی قابل کندوکاو در این زمینه، بررسی مفهوم ارزش از جنبه های گوناگون باشد. بر همین اساس، هدف این مطالعه شناسایی موانع ایجاد ارزش در صنعت قطعه سازی خودروی استان آذربایجان شرقی و بررسی آنها با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)[i]می باشد. جامعه آماری تحقیق، رؤسای 220 شرکت قطعه ساز عضو انجمن قطعه سازان خودرو استان بوده که با استفاده از رابطه کوکران از میان آنها، 71 نفر به طور تصادفی به عنوان اعضای نمونه آماری مشخص شده است. برای جمع آوری داده ها، از دو پرسش نامه استفاده شده که اولی برای شناسایی موانع ایجاد ارزش و دومی برای شناسایی ارتباطات درونی آنها تنظیم شده است. برای شناسایی موانع ایجاد ارزش در صنعت قطعه سازی خودرو از آزمونt-test استفاده شد. از روش ISM نیز برای ساختاردهی موانع شناسایی شده بهره گیری به عملآمد.نتایج حاصل از تحلیلISM بیانگر آن است که«نداشتن تجربه کافی»، «روابط ضعیف مابین کارکنان» و «تغییرات فناوری» جزء عوامل عمدتاً تاثیرگذار و «نبودن ایده های خلاق»،«کیفیت پایین تولید و عملیات»و «تفکر عادت گونه» نیز به عنوان اثرپذیرترین موانع ایجاد ارزش قطعات در صنعت قطعه سازی خودرو شناسایی شده اند. یافته ها مؤید آن است که با تأکید بر تقویت ارتباطات کاری در سازمان، به کارگیری کارشناسان با تجربه کافی و تقویت تحقیق و توسعه در ارتباط با پایش فناوری های نوین صنعت قطعه سازی خودرو می توان به صورت بهینه بر موانع ایجاد ارزش دراین صنعت غلبه نمود.
۹.

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی بهره وری در شرکت های بزرگ صنعت فولاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۳
هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های بزرگ صنعت فولاد است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ مسیر توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان صنعت آهن و فولاد بودند که از جامعه آماری مورد نظر با توجه به جدول مورگان به شیوه نمونه برداری تصادفی از تعداد 384 نفر پرسش نامه وصول گردیده و به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازاریابی داخلی و مسؤولیت اجتماعی شرکت بر تعامل مناسب با مشتریان تأثیر مثبت دارد همچنینبازاریابی داخلی بر بهر ه وری شرکت های آهن و فولاد تأثیر مثبت داشته و بهر ه وری و مدیریت زنجیره تأمین بر قیمت تأثیرگذاراست. همچنین مدیریت زنجیره تأمین و تعامل مناسب با مشتریان بر محصول شرکت های آهن و فولاد تأثیر مثبت دارد. تأثیر قیمت و محصول بر عملکرد برند و همین طور محصول و عملکرد برند بر ارزش ویژه برند نیز مشخص گردید. هر چند تأثیر تعامل مناسب با مشتریان بر عملکرد برند و ارزش ویژه آن اثبات نگردید و تأثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد برند و قیمت محصولات بر ارزش ویژه برند شرکت هایبزرگ فولادی تأیید نگردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰