مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

علوم مدیریت (نام جدید مدیریت بهره وری) سال دوم پاییز 1387 شماره 6

مقالات

۱.

تحلیل نیمه کمی نامتقارن فازی ، منطبق بر استراتژی سازمانی مدیریت ریسک

کلید واژه ها: استراتژی منطق فازی ریسک تحلیل ریسک تحلیل نیمه کمی نامتقارن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT منطق فازی و هوش مصنوعی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک کلیات
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۹
مدیریت ریسک درچندین سال اخیر به بخشی لاینفک از مدیریت پروژه، به ویژه در پروژه های بزرگ و پیچیده تبدیل گشته، و استانداردها و دستورالعمل های متنوعی برای مدیریت بهینه ی آن تدوین گردیده است. با توجه به کاستی های تحلیل کمی در افزایش انعطاف پذیری و تسریع روند مدیریت ریسک، همچنین وابستگی تحلیل کیفی به برداشتهای زبانشناختی5 در تعیین اولویت ریسک ها، و عدم توجه رویکردهای موجود به استراتژی سازمانی در مدیریت ریسک، این مقاله با بهره گیری از منطق فازی در تحلیل برداشت های زبانی، چارچوبی جدید برای ارزیابی ریسک های پروژه بر مبنای تحلیل نیمه کمی نامتقارن فازی، منطبق بر استراتژی سازمانی، تدوین کرده، جهت شناسایی و کمی کردن رابطه ی بین مولفه های ریسک بر میزان شدت ریسک های پروژه ارائه می نماید. روش تحقیق بکاررفته از نوع کیفی بوده و داده های تحقیق براساس مشاهده، بررسی اسناد و مصاحبه درقالب مطالعه ی موردی از یک پروژه ی حفاری نفت جمع آوری گردیده است. جامعه ی آماری تحقیق مدیران ارشد و پروژه در صنعت نفت بوده است. نتایج تحقیق معین نمود، رویکردهای موجود در تحلیل کیفی ریسک، دیدگاه واقع گرایانه در اولویت بندی ریسک های مهم پروژه براساس شدت واقعی آنها نداشته، و لزوم کاربرد رویکرد مبتنی بر استراتژی سازمانی را مشخص نمود.
۲.

اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه ها (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: اولویت بندی ورودیهای سازمان های تولیدی روش حذف و جابجایی گزینه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۲
در این مقاله به اولویت بندی هفت عامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه ها[1] پرداخته شده است. هفت عامل ورودی در سازمان های تولیدی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: مدیریت، منابع انسانی، مواد، روش، پول، بازار و ماشین آلات. جامعه آماری این تحقیق صنایع ماشین سازی تبریزکار است که شامل 50 نفر نیروی انس انی می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری همه اعضای آن مورد مطالعه قرار گرفته و از نمونه گیری استفاده نشده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل مدیریت و ماشین آلات از نظر اهمیت در اولویت اول قرار دارند. منابع انسانی و روش از اولویت دوم برخوردارند و مواد، پول و بازار نیز در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.
۳.

بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: رضایت شغلی استرس شغلی سطح تحصیلات ادراک نابرابری اجتماعی کم کاری اجتماعی نوع استخدام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی ، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد. بدین منظور 175 آزمودنی (111 کارمند رسمی ، 72 کارمند قراردادی و 126 کارمند پیمانی) از میان کارکنان با روش قشربندی تصادفی انتخاب و آزمونهای رضایت شغلی اسپکتور، استرس شغلی دیویس و همکاران و آزمونهای ادراک نابرابری اجتماعی و کم کاری اجتماعی محقق ساخته توسط کارکنان پاسخ داده شده است. تمام ابزارها از پایائی مطلوب برخوردار می باشند. آزمون فرضیه ها نشان داد که بین هر یک از متغیرهای ادراک نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد. همچنین مشخص شد که 1/33 درصد واریانس رضایت شغلی ناشی از متغیرهای بررسی شده است. همینطور معلوم شد که نوع استخدام و سطح تحصیلات و تعامل آنها تأثیر معنی داری بر رضایت شغلی دارند. هر کدام از متغیرهای استرس شغلی ، نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی، نوع استخدام و سطح تحصیلات تأثیر جداگانه ای داشتند. استرس شغلی کارکنان قراردادی و رسمی بیشتر از کارکنان پیمانی است. استرس شغلی کارکنان لیسانس بیشتر از سایر کارکنان است و مشخص شد که میزان کم کاری کارکنان لیسانس بیشتر از سایر کارکنان است.
۴.

بررسی موانع و مشکلات عمده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و ارائه راهکارهای مناسب

کلید واژه ها: پژوهش تحقیق و توسعه موانع پژوهش دانشگاه آزاد واحدابهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۶۸
پژوهش تولید علم و یافتن روش علمی برای حل مسأله است. جامعه ای که در آن باور علمی به فرهنگ عمومی تبدیل شده باشد برای حل مسأله، راه حلهای علمی جستجو می کند. در این طرح سه هدف کلی مد نظر محقق می باشد: الف- تعیین وضعیت پژوهش و شاخص های تحقیق و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. ب- شناسایی مشکلات علمی-آموزشی با تأکید بر مقررات اداری - مالی بر سر راه پژوهش. ج- ارائه راهکارهای کلی در زمینه رفع موانع پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای بررسی اهداف، موانع اداری- اجرایی ، موانع قانونی ، موانع آماری- اطلاعاتی ، موانع فرهنگی- ساختاری ، موانع علمی- آموزشی پژوهش می باشد. این پژوهش از نظر مطالعه کاربردی بوده و از نظر انجام کار، توصیفی می باشد. در بخش میدانی تحقیق، ازطریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ازصاحب نظران پژوهش و اساتید محقق اطلاعات لازم گردآوری شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه محققان و صاحب نظران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و مرکز سماء می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. با توجه به پژوهش حاضر، نتایج حاصله نشان میدهدکه مقررات، حق الزحمه، امکانات و فضای حاکم در دانشگاه مشوق فعالیتهای آموزشی است تا پژوهشی .
۵.

بررسی مبانی و شاخصهای اقتصاد دانش محور در کشور های اسلامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

کلید واژه ها: نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد دانش محور شاخص های اندازه گیری کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی اقتصاد مدیریت
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و بکارگیری دانش به عنوان عامل اصلی رشد، تولید و اشتغال در یک اقتصاد کلان شناخته می شود. در این مقاله به بررسی وتعریف دانش و اقتصاد دانش محور، پایه های چارچوب اقتصاد دانش محور، شبکه های دانش و شاخص های اندازه گیری اقتصاد دانش محور پرداخته و درادامه وضعیّت شاخص اقتصاد دانش محور در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با استفاده از داده های بانک جهانی و بوسیله آمارهای توصیفی (نمودار راداری و میانگین) مورد بررسی قرار می دهیم. نتیجه بررسی ها نشان می دهد کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه اقتصاد دانش محور دروضعیّت پایینی نسبت به میانگین جهانی قرار دارند وتنها در سه مؤلفه شاخص، از میانگین جهانی بالاتر هستند . همچنین عدم توازن در شاخص اقتصاد دانش محور کشور های اسلامی منطقه به خوبی قابل مشاهده است.
۶.

توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

کلید واژه ها: مزیت رقابتی مدیریت زنجیره عرضه سیستم مدیریت تولید سیستم تولید تئوری محدودیت ها بنگاه توسعه یافته تئوری پایه و کاستی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۹
بهینه سازی فرایندهای سازمانی و یکپارچه سازی آنها، جوهره جدید تئوری سازمان می باشد. ظهور مفهوم بنگاه توسعه یافته (EE) که سازمان را وادار به اتخاذ راه حل های یکپارچه می نماید، در این راستا است. رویکردهای گوناگونی در بسط این مفهوم مفید بوده اند که در این میان در سال های اخیر رویکرد مدیریت زنجیره عرضه (SCM) مؤثرترین گام ها را برداشته است. این رویکرد با توجه به محدودیت ها و نقاط ضعف آن نیاز به اصلاح و توسعه دارد. یکی از طرق توسعه این رویکرد، تلفیق آن با سایر رویکردها می باشد. با توجه به نیازمندی های این رویکرد، یکی از مؤثرترین رویکرد قابل تلفیق می تواند تئوری محدودیت ها (TOC) باشد. لذا سؤالات اساسی زیر مطرح است:
۷.

بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با عملکرد مدیران، از دیدگاه دبیران (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمت مالی عملکرد آموزشی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۵۷۳
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با عملکرد مدیران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی1385-1384 انجام گرفته است .این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد مدیران متوسطه از دیدگاه دبیران آنان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق 427 نفر دبیر است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 280 نفر است که به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شده است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 35 گویه ای استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارSPSS بهره گیری بعمل آمده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آموزشهای ضمن خدمت و عملکرد مدیران (آموزشی، اداری و مالی) رابطه وجود دارد.
۸.

بررسی تحلیلی امکان استقرار اجزای ساختار کنترل داخلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه ها: استقرار سامانه کنترل داخلی معیارهای استاندارد اجزای ساختار کنترل داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
این مقاله به بررسی امکان استقرار اجزای ساختار کنترل داخلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می پردازد. در این راستا پنج فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح و مورد پژوهش واقع شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران مالی و روسای حسابداری و کارشناسان شاغل در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور (174واحد) و همچنین حسابرسان و سرپرستان دفتر حسابرسی دانشگاه (50 نفر) تشکیل می دهند. اطلاعات بنیادین این پژوهش به وسیله پرسشنامه استاندارد با طیف پنج گزینه ای لیکرت در چارچوب کیفی جمع آوری شده است که با استفاده از استنباط های آماری و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی نتایج، مشخص شد که محیط کنترلی، فعالیت های کنترلی، نظارت ، درستکاری و ارزش های اخلاقی، صلاحیت کارکنان و نقش هیات امنا در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با معیارهای استاندارد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات، واگذاری اختیار و تعیین مسئولیت در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با معیارهای استاندارد نمی باشند.
۹.

بررسی اصول مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت مدیریت اسلامی شرایط مدیریت مدیر توانمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۲۴
مدیریت از دیدگاه آموزه ها و منابع اصیل اسلامی دارای شرایط و اصولی است که مدیر را در رسیدن به اهداف مدیریتی، یاری می کند. در متون معتبر از جمله نهج البلاغه، مسئله مدیریت در ابعاد مختلف آن از مدیریت سیاسی گرفته تا اقتصادی وحتی مدیریت خانواده مورد توجه قرار گرفته است. تلاش ما در این نوشتار، بررسی مهمترین شرایط مدیریت از دیدگاه علی بن ابی طالب (ع) می باشد.
۱۰.

ارائه مدل کلان سنجی زمان- پیوسته برای اقتصاد ایران (تحلیل ساختاری)

کلید واژه ها: مدل کلان سنجی زمان - پیوسته آنالوگ گسسته دقیق ثبات موضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۸
در مطالعه حاضر یک مدل کلان سنجی زمان - پیوسته برای ایران طی دوره 1383-1338 ارائه شده و برای این منظور از مدل سایز کوچک و سیستم معادلات همزمان با هشت معادله دیفرانسیلی و سه رابطه تعریفی استفاده و مدل با روش 2SLS تخمین زده شده است. همینطور چگونگی تعدیل متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف - تولید - تورم - حجم نقدینگی - دستمزدها و ... به سمت مقادیر مطلوبشان و پایداری و ناپایداری موضعی نقطه تعادل اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده سرعت تعدیل پایین (میانگین وقفه زمانی بالا) برای قیمتها و دستمزدها تایید و سرعت تعدیل بالا برای بازار پولی و سپس بازار واقعی تایید شده است. وقفه زمانی تعدیل قیمتها 2/5 سال، دستمزدها 3/3 سال، بازار پولی 85/0 سال و تولید 3/1 سال می باشد. ضریب متغیر پولی و تاثیر آن بر مصرف نیز بالاست یعنی هرگونه عدم تعادل در بازار پول به سمت مصرف سرریز می شود. تحلیل ثبات سیستم نیز نشان می دهد که سیستم بصورت موضعی[1] ناپایدار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹