مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری سال یازدهم زمستان 1396 شماره 43

مقالات

۱.

رابطه سبک های مدیریت تعارض با بهره وری نیروی انسانی در بانک سینا

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
تحقیق حاضر می کوشد "رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و بهره وری نیروی انسانی در بانک سینا" را بررسی کند بدین منظور 85  نفر از بین کارکنان ستادی بانک سینا در استان تهران از طریق نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق، همبستگی و کاربردی می باشد سبک های مدیریت تعارض توسط پرسش نامه استاندارد داریا و پرز (2015) و بهره وری نیروی انسانی به وسیله پرسش نامه تیلور و برنت (2013) اندازه گیری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد. سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار Spss و  Smart–PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین سبک های مدیریت تعارض با بهره وری نیروی انسانی در کارکنان بانک سینا رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از فرضیه های فرعی نشان می دهد که بین سبک همکاری، مصالحه و گذشت رابطه مثبت معناداری با بهره وری نیروی انسانی وجود دارد، ولی بین سبک های اجتناب و رقابت با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت معناداری وجود ندارد.
۲.

آینده نگاری دانشگاه کارآفرین با استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطع در افق 1404 هجری شمسی

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۶
امروزه با توجه به تغییرات سریع محیط ی و عدم اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار می گردد. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از دو روش آینده نگاری یعنی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پردازد، سپس سناریوهای عمده پیش روی دانشگاه کارآفرین را تدوین کند. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال1404 هجری شمسی است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه باز و دلفی از خبرگان دانشگاهی حوزه کارآفرینی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MicMac تجزیه و تحلیل شده اند. در نهایت نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 25 گانه شناسایی شده در مرحله مصاحبه، بیشترین تأثیر را بر آینده دانشگاه کارآفرین دارد. این عوامل به عنوان عوامل پایه در سناریو نویسی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس ایده سناریو نویسی،59 وضعیت ممکن و محتمل در آینده دانشگاه کارآفرین تعریف گردید و با تشکیل ماتریس59×59 با استفاده از قابلیت های    نرم افزار سناریو ویزارد، 5 سناریو با احتمال وقوع بسیار بالا، 19 سناریو با احتمال وقوع متوسط به بالا و 291 سناریو با احتمال وقوع پایین و ضعیف، استخراج شد که در این مقاله 5 سناریوی بسیار قوی و 19 سناریو با احتمال وقوع متوسط به بالا مورد تحلیل قرار گرفته است.
۳.

تأثیر خرد سازمانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی(با رویکرد بهره وری)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
این پژوهش باهدف بررسی تأثیرخرد سازمانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامیشهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی-همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمّی بود. جامعه آماری پژوهش استادان هیأت تمام وقت علمی دانشگاه های آزاد شهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، تعداد 700 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که به منظور گرداوری داده ها از سه پرسش نامه  استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006)،رضایت شغلی هرزبرگ (1966) و هوش هیجانی مایر و همکاران (1999) استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار و... با استفاده از نرم افزارSpss-21 و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارLISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی های فنی پرسش نامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و همچنین ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه های پژوهش مناسب بود؛ هم چنین خرد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی هوش هیجانی تأثیر داشت.
۴.

نقش بهره وری کل عوامل تولید در حوزه ساخت و ساز در کشورهای ایران و آذربایجان

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۸
اهمیت روزافزون بازار دارایی ها، بررسی مداوم بازار مسکن و مستغلات را ضروری می سازد. نوسان های متغیرهای اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه نوسان بازار دارایی ها پدیده متداول در اغلب کشورها بشمار می رود، به طوری که اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض می رسد. در این میان، یکی از اجزای مهم بازار دارایی ها و سرمایه، بازار مسکن است. در این پژوهش به بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر شاخص حوزه ساخت و ساز  قیمت مسکن) در کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان طی دوره زمانی 1377 تا 1393 با لحاظ داده های فصلی پرداخته شده است. برای برآورد تأثیر متغیرها، از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده  بهره گرفته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت دارای تأثیر مثبتی بر شاخص حوزه ساخت و ساز (قیمت مسکن) در کشورهای ایران و آذربایجان می باشد. همچنین متغیرهای میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، کل مخارج تولید مسکن، تورم و شهرنشینی نیز که به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده بودند، دارای تأثیر مثیت معنی دار بر قیمت مسکن در کشورهای مزبور می باشند.
۵.

الگویابی ساختاریِ فعالیت های مدیریت منابع انسانی و سرمایه های نرم سازمان با تبیین نقش میانجیِ قابلیت های سطوح سازمانی

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
با توجه به اینکه سرمایه های نرم نامعلوم و پوشیده اند، سازمان ها از ارزش بیشتر این سرمایه ها نسبت به سرمایه های سخت و عوامل اثرگذار بر آن کم اطلاع هستند. بنابراین هدف این پژوهش ارتقای سرمایه های نرم سازمان تأمین اجتماعی شهرایلام و به دنبال آن ارتقای عملکرد سازمان مذکور می باشد. بدین منظور تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر    سرمایه های نرم سازمان و قابلیت های سطوح سازمانی نیز به عنوان متغیر میانجی در رابطه میان فعالیت های مدیریت منابع انسانی وسرمایه های نرم سازمان، مورد بررسی قرار می گیرد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و مبتنی برمدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام به تعداد 400 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر برای نمونه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه است.در نهایت، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه های نرم و قابلیت های سطوح سازمانی تأثیر می گذارد، به علاوه قابلیت های سطوح سازمانی نیز از اینامکان برخوردارند که بر سرمایه های نرم تأثیر بگذارند، ضمن اینکه قابلیت های سطوح سازمانی نقش میانجی را نیز در رابطه بین   فعالیت های مدیریت منابع انسانی و سرمایه های نرم سازمان ایفا می کنند.
۶.

پیشران های مؤثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در صنایع تولیدی

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
بسیاری از سازمان های تولیدی منافع حاصل از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را شناخته اند، با این حال هنوز هم در اتخاذ این سیستم به دلیل هزینه بالا، ابهامات و ریسک تردید دارند. در این پژوهش عوامل مهمی که برای موفقیت آمیز بودن پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در صنایع تولیدی وجود دارد، شناسایی شده و پس از استخراج عوامل مؤثر از تئوری، مدل معادله ساختاری شکل گرفته است. سپس برای اعتبار سنجی مدل و روابط میان متغیرهای مدل، پرسش نامه ای در اختیار کاربران سیستم برنامه ریزی منابع یک سازمان تولیدی بخش خصوصی قرار گرفته است. نتایج حاصل با روش حداقل مربعات جزیی تحلیل شده است و برخی از فرضیه ها تأیید شده اند. این پژوهش، توصیه هایی را برای پیاده سازی  موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانبر اساس تجزیه و تحلیل ارائه می کند. عوامل موفقیت به مدیران ارشد سازمان های تولیدی برای تصمیم گیری بهتر و بهبود ارزش کسب      و کارشان از طریق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مؤثر کمک می کند.
۷.

ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
از آنجایی که شرکتهای سرمایه گذاری با ایجاد سبدی از سهام، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهند، باید از مدیرانی استفاده نمایند که توان کافی جهت ایجاد سبد بهینه ای از سرمایه گذاری ها را داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت نقش مدیران در این شرکتها، باید عملکرد آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای کپم، فاما-فرنچ و کارهارت می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که کدامیک از این مدلهادر ارزیابی عملکرد مدیران نسبت به دو مدل دیگر از دقت بالاتری برخوردار است؟ جهت پاسخ به این پرسش، داده های شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، در 35 دوره ماهانه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش پنل دیتا فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که در ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مدل کارهارت نسبت به دو مدل کپم و فاما-فرنچ از دقت بالاتری برخوردار است. 
۸.

بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی به تعداد250 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران 124 نفر برآورد شده، همچنین روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزارگردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه های استاندارد بوده است که شامل سکوت سازمانی ون داین (2003)،بهره وری نیروی انسانی هرسی وگلداسمیت(1980) می باشد. روایی پرسش نامه محتوایی و میزان پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ 835/0 است. در این پژوهش از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در نتایج به دست آمده به نظر می رسد که سکوت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر دارد. همچنین ابعاد سکوت سازمانی(سکوت نوع دوستانه بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر مثبت دارد؛ سکوت تدافعی و سکوت مطیع بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر منفی دارد. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹