مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال سوم پاییز 1388 شماره 8

مقالات

۲.

نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۵.

دولت الکترونیک و ویژگی های ساختار سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۶.

فرایند توسعه قابلیت های منابع انسانی با رویکرد استراتژیک از طریق اعمال تغییرات مطلوب در نظام رهبری، آموزش و فرهنگ سازمان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸