فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹٬۱۶۰ مورد.
۲۱.

بررسی حروف اضافه «بین» در زبان فارسی با رویکرد زبان شناسی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حروف اضافه مکانی چندمعنایی زبان شناسی شناختی معنی شناسی طرح واره های تصوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 889
حروف اضافه مکانی، از مهم ترین و پرکاربردترین کلمات نقش نمای هر زبانی هستند که نقش مهمی در بازنمایی مفاهیم ذهنی انسان در زبان دارند. اساساً حروف اضافه مکانی از نخستین کلمات نقش نمایی هستند که کودکان در روند فراگیری زبان اوّل دست به تولید آن می زنند و این خود از مهم ترین دلایل لزوم بررسی شناختی این حروف است. هدف از پژوهش پیش رو، بررسی چندمعنایی حرف اضافه مکانی «بین» در زبان فارسی است. برای تبیین این چندمعنایی، از اصول مکتب زبان شناسی شناختی و دو نظریه چندمعنایی اصولی تایلر و ایوانز (2001) و طرح واره های تصوری جانسون (1987) استفاده شده است. داده های پژوهش، از نسخه دوم پیکره همشهری و دو فرهنگ دهخدا (1377) و معین (1386) گردآوری شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده این مطلب است که شبکه معنایی حرف اضافه «بین» دارای یک معنی پیش نمونه مکانی و چهار معنای حاشیه ای است. معنای پیش نمونه ای این حرف اضافه، مبین فضای میان دو چیز است و سایر معانی، به شکل شعاع هایی در اطراف آن قرار گرفته و از آن بسط یافته اند.
۲۲.

بررسی زمان و نمود در گویش بختیاری

کلید واژه ها: زمان نمود گویش بختیاری زبان فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 235
پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که به بررسی انواع زمان افعال و همچنین انواع نمود در گویش بختیاری می پردازد. داده های این پژوهش از طریق مطالعه میدانی و ضبط 10 ساعت مصاحبه با گویشوران بختیاری بر اساس اصول واژه شناسی کاتامبا و استنهام (2007) مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفته اند. در گویش بختیاری برخلاف زبان فارسی شناسه ها به فعل اصلی می چسبند و فعل معین (بودن) بدون تغییر می ماند. ساختار اصیل ماضی بعید همچون دیگر ارکان گویش بختیاری از نفوذ زبان فارسی مصون نمانده و می رود که فرو ریزد و فراموش شود. ماضی بعید نیز در گویش بختیاری مثل فارسی است، فقط به جای «بود» از «بید» یا «بی» یا «وی» استفاده می شود. برای بیان زمان آینده در این گویش معمولاً همان مضارع اخباری به کار می رود. در گویش بختیاری قرار دادن تکواژ تصریفی /e/ در آغاز فعل، قبل از ستاک فعلی بیانگر نمود ناقص است. برای نشان دادن رخداد فعلی که کاملاً به پایان رسیده است می توان از گذشته ساده یا ماضی بعید استفاده کرد. در این گویش ساخت هایی به صورت گذشته کامل و دارای نمود کامل هستند. نتایج این پژوهش می تواند در دستیابی به ساخت دستوری این گویش کمک کند.
۲۳.

The Impact of Genre-based Pedagogy in the Development of Critical Stance in MBA Students’ Writing

کلید واژه ها: academic writing critical stance Disciplinary Writing Discourse community genre - based pedagogy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 389
There has been a debate over the use of genre-based pedagogy to develop university students’ ability to create valued meaning in academic writing. Some researchers support an implicit genre-based instruction while others support an explicit genre-based instruction. However, few empirical studies move beyond this debate to investigate the effectiveness of genre-based approach to developing university students’ academic writing skills. Therefore, this study investigates the impact of genre-based pedagogy in developing MBA students’ ability to construe critical stance in their writing. The data consisted of 28219 words corpus of 40 essay assignments, collected pre-genre-based course and post-genre-based course. Using Hyland’ s (2005) model of intersubjective positioning and Martin and White’s (2005) theory of evaluation in discourse, the data were analyzed for the distribution of hedges, boosters, attitude markers, and disclaim markers through manual coding using UAM corpus tool. The results showed a significant decrease in the use of key linguistic resources that function to make a text informal. In addition, the results showed a less significant increase and a less significant decrease in the use of key linguistic resources that function to construe critical stance in academic writing. These results have implication for the use of genre-based pedagogy in developing students’ ability to create valued meaning in academic writing. They show the extent to which genre-based pedagogy, implemented at the beginning or during subject learning, impacts students’ academic writing skills.
۲۴.

Undergraduate EFL Students’ Perceived Emotions in Assessment: Disclosing the Antecedents and Outcomes

کلید واژه ها: Assessment EFL student emotions narrative frame Undergraduates

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 819
A bulk of research has revealed that emotions play a crucial role in different aspects of second/foreign language (L2) education. However, the emotions that English as a foreign language (EFL) students experience during assessment have been neglected, so far. Against this backdrop, this qualitative study intended to unveil the typologies, antecedents, and outcomes of assessment-related emotions of 24 Iranian EFL undergraduate students studying applied linguistics. To this end, a semi-structured interview and a narrative frame were employed. The results of the thematic analysis demonstrated that undergraduate EFL students experienced different positive and negative emotions before, during, and after assessment practices at the university. Furthermore, it was found that “teacher”, “tasks”, and “textbook” were the most frequent causes of the participants’ perceived emotions in assessment. Concerning the outcomes of assessment-induced emotions, the results demonstrated that “burnout”, “frustration”, “demotivation”, “stress”, and “self-doubt” were the most frequent negative outcomes, while “motivation”, “learning”, “pride”, and “excitement” were repeatedly posited as positive outcomes. Finally, the study enumerates some implications for L2 educators and researchers concerning the role of emotions in assessment processes and practices.
۲۵.

The Contribution of Working Memory and Language Proficiency to Lexical Gain: Insights from the Involvement Load Hypothesis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: language proficiency Involvement Load Hypothesis receptive and productive lexical gain working memory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 307
This study investigated the interplay of working memory capacity and language proficiency in the context of vocabulary acquisition through word-focused tasks. The involvement load hypothesis served as a theoretical framework, positing that the degree of cognitive engagement influences lexical learning outcomes. A total of 100 EFL learners participated in this study. They were divided into distinct groups based on varying levels of working memory capacity, language proficiency, and aspects of working memory (phonological short-term memory and executive working memory). The participants engaged in receptive and productive vocabulary tasks under different experimental conditions, including reading-only, reading plus blank-fill, and reading-plus production. The results revealed intricate relationships between working memory capacity, language proficiency, and vocabulary acquisition. While the efficacy of the hypothesis varied across conditions, its predictions were influenced by the nuances of individual cognitive capabilities and language competence. Learners with higher proficiency levels acquired more lexical items, both receptively and productively.  Although the difference with the phonological short-term memory was not significant, executive working memory was more facilitative of lexical gain. Additionally, the role of input modality in shaping vocabulary learning outcomes was highlighted. That is, reading plus production and blank-fill tasks resulted in more lexical gain than reading-only tasks.  The study contributes to the theoretical understanding of vocabulary acquisition by underscoring the complex interplay of cognitive processes and language factors. These insights hold implications for foreign language pedagogy, guiding educators in crafting more effective interventions for enhancing both receptive and productive lexical knowledge.
۲۶.

معناشناسی واژه دعا در قرآن کریم از منظر زبان شناسی قرآنی

کلید واژه ها: معناشناسی دعاء قرآن همنشین جانشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 617
جایگاه دعا در ادیان مختلف به خصوص در دین مبین اسلام بر کسی پوشیده نیست، کلمه دعا و مشتقاتش 182 بار در آیات قرآن کریم بکار رفته است. آثار گوناگون دعا با رویکردهای مختلف در این زمینه نشان دهنده اهمیت این مسئله نزد دانشمندان مسلمان است. با این وجود هنوز ادراک دقیق و جامعی از دعا به عنوان یک مفهوم که در فرایند عملی آن نیز اثرگذار است، تبیین نشده است؛ این به این دلیل است که تاکنون واژه دعاء و مشتقاتش در قرآن با رویکرد معناشناسی بررسی نشده است. این نوشتار قصد دارد با دانش معناشناسی به روش تحلیلی توصیفی به تبیین واژه دعاء در قرآن بپردازد و مؤلفه های معنایی آن را به کمک همنشین ها و جانشین ها و اضدادش در قرآن استخراج کند. نتیجه بررسی همنشین های این واژه در قرآن به این صورت است: همنشین های اشتدادی، مثل آتی، سمع، اجابَ و استجابَ، اَمنَ، هَدَی، جعل، سَلمَ و قَوَمَ؛ همنشین های تقابلی: شرک، کفر، ضلال و ضرر و همنشین های مکملی: الله، رب، رسول و انسان. با بررسی همنشین های این واژگان ، جانشین های واژه دعاء بدست آمد: قول، امنیت، علم، تبعیت، هدایت، اتیان، کفر و مشیت. همچنین، یافته ها نشان داد که از بررسی همنشین ها و جانشین ها، مؤلفه های معنایی که برای واژه دعاء به دست داده شد عبارتند از «قول، امنیت، علم، هدایت، کفر، فضلیت، تبعیت، صدق، حکمت و کتابت». از این رو، با تحول در معنا بر اساس تبیین روابط همنشینی و جانشینی، معنای دقیقی از دعا ارائه می شود که به بسیاری از ابهامات نظری و عملی در حوزه دعا پاسخ می دهد.
۲۷.

نقش گفتمان شناختی برای مجاب سازی در متون اقتصادی: رویکرد نشانه - معناشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گفتمان شناختی مجاب سازی رویکرد نشانه - معناشناختی متن اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 536
شناخت جریانی فعال است که موجب بروز راهکارها یا شگردهای زبانی می گردد. نمی توان شناخت را فقط عنصری برای انتقال اطلاعات دانست؛ بلکه باید آن را به جریانی دانست که با تاثیرگذاری بر اطلاعات، منحرف یا کامل نمودن آن یا تغییر جهت دادن در چرخه انتقالی آن، عمل می نماید. در نظام گفتمان شناختی، تنها؛ جریان مجابی و زورآزمایی استدلالی است که سبب برتری و پیروزی یکی بر دیگری می گردد؛ چون مجاب سازی می تواند باوری را تغییر داده و باور دیگری را جایگزین آن کند. هدف اصلی مقاله حاضر آنست که با رویکرد نشانه- معناشناختی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر نظام گفتمانیِ کنش محور به نظام گفتمانی تنش محور در اقتصاد ایران را بررسی نماید. در این مقاله برای آشنایی هر چه بیشتر با ارتباط نظام گفتمانی کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت موجود، بحران اقتصادی اخیر ایران را با تمرکز بر یک متن تولیدشده توسط محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم در پنجم بهمن ماه 1390 مورد بررسی قراردادیم. نتایج حاکی از آن بودکه رعایت و یا عدم پایبندی کنشگران اقتصادی به نظام گفتمان کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت در متون اقتصادی را می توان به عنوان عامل تاثیرگذاری در وضع معیشت مردم قلمداد نمود.
۲۸.

Reliability and Validity of Self-Assessments among Iranian EFL University Students

نویسنده:

کلید واژه ها: learner-centered teaching learner autonomy Self-assessment Reliability Validity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 213
Modern teaching practices emphasize learner autonomy and learner-centered approaches to language learning. Such teaching methods require corresponding assessment approaches. Self-assessment is viewed as an assessment mode which matches modern learner-centered teaching methodologies. However, the validity and reliability of self-assessments are not yet conclusively established. This study aimed to provide validity and reliability evidence for self-assessments among Iranian EFL university learners. The Common European Framework of Reference (CEFR) Self-Assessment Grid was translated into Persian and was given to a sample of Iranian undergraduate students of English. A C-Test battery containing four passages was used as a criterion for concurrent validation. Self-assessments of university EFL learners were examined for internal consistency and test-retest reliability. Findings showed that while self-assessments are highly reliable they lack validity as evidenced with low correlations between components of self-assessment grid and the C-Test. The implications of the study for the application of self-assessments in foreign language education are discussed.
۲۹.

The Impression of Formative Assessment in the Immediate Improvement of EFL Learning: Investigation of Pre-service Teachers’ Percipience in English for Teachers Course

نویسنده:

کلید واژه ها: Pre-service Teachers assessment tools teaching methodology Activities

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 364
Abstract Formative assessment has been often encouraged recently as a pivot component in the methodology of evaluation but the student's view of how this affects the improvement of language learning in some countries is disregarded in a way. Therefore, the following study investigates the experiences of students (pre-service teachers) in formative assessment and the tools used for its implementation. Teaching and evaluation are based on learning outcomes and students' approach to the activities that students are liable to convey in the course of English for teachers in the Department of Education. The study analyzed students' perceptions and their approach to formative assessment utilization. The Formative Assessment appears as a dignified way to raise the quality of learning, and as a result, the students achieve their goal to pass the exam successfully and get high grades. To acquaint their perspectives, 85 students as study respondents took part in the research in which both quantitative and qualitative methods were used. The quantitative research data from the questionnaire were analyzed through the SPSS platform, while the qualitative research data extracted from the focus group are presented through descriptive analysis, in the form of quotations. The findings of the questionnaires evinced the students' views on formative assessment and further, data from focus group discussions validated the reasonableness of what the students perceived in the questionnaire. Implications recommended that in addition to the tiresome work of continuously preparing during the teaching, EFL teachers are able to meet the individual needs of the students depending on the differences they have among themselves.
۳۰.

The Construction and Validation of a Q-matrix for Cognitive Diagnostic Analysis: The Case of the Reading Comprehension Section of the IAUEPT

کلید واژه ها: Cognitive Diagnostic Models (CDMs) GDINA Islamic Azad University English Proficiency Test (IAUEPT) Q-Matrix Reading comprehension attributes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 62
Cognitive diagnostic models (CDMs) have received sustained attention in educational settings because they can be used to operationalize formative assessment to provide diagnostic feedback and inform instruction. A large number of CDMs have been developed over the past few years. An important component of all CDMs is a Q-matrix that specifies a particular hypothesis about the relationship between each test item and its required attributes. The purpose of this study was to construct and validate a Q-matrix for the reading comprehension section of the Islamic Azad University English Proficiency Test (IAUEPT), as an advanced English placement test designed to measure language ability of Ph.D. candidates who tend to pursue their studies in the IAU. To achieve this, using item responses of 1152 candidates to twenty items of the reading section of the test, an initial Q-matrix was constructed based on theories and models of second/foreign language (L2) reading comprehension, previous applications of CDMs on L2 reading comprehension, and brainstorming and consensus of five content experts. Then, the initial Q-matrix was empirically validated using the method proposed by de la Torre and Chiu (2016) and checking mesa plots, and heatmap plot. Five attributes were derived for the reading comprehension section: vocabulary, grammar, making an inference, understanding specific information, and identifying explicit information. Finally, the analysis of the Generalized Deterministic Inputs, Noisy “and” Gate (GDINA) regarding absolute fit at item- and test-level as well as three residual-based statistics showed the accuracy of the Q-matrix and a perfect model-data fit.
۳۱.

یادگیری تلفظ و اصول آواشناسی در کتاب های آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی زبان ها بر اساس نگاهی تحلیلی به اثرهای آموزشی نسل شش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تلفظ و اصول آواشناسی اثرهای آموزشی نسل شش آموزش زبان آلمانی جدول معیارها عصب شناسی آموزش رویکرد عملگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 374
پژوهش حاضر با هدف بررسی و معرفی راهکارهای متداول در قلمرو یادگیری اصول آواشناسی و تلفظ در رویکرد عملگرا در کتاب های نسل شش آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی زبان ها انجام می گردد. به طور کلی، انتقال عادت های تلفظی نادرست از زبان مادری به زبان های خارجی هنگام یادگیری این زبان ها امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. حال آن که نقش اثرهای آموزشی در حل این مسئله بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، تمرکز روی تلفظ و آموزش اصول آواشناسی هنگام انتخاب اثر آموزشی مناسب برای کلاس از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله نخست به تبیین معیارهای کارآمد در عصب شناسی آموزش و رویکرد عملگرا برای یادگیری اصول آوا شناسی و تلفظ در کتاب های آموزش زبان آلمانی به غیرآلمانی زبان ها می پردازد. سپس از نتایج خلاصه شده در این قسمت برای معرفی جدول تدوین شده توسط پژوهشگر برای انجام پژوهش های تحلیلی استفاده می گردد. این پژوهش ها با کمک دو کتاب Schritte plus Neu و Menschen از نسل نو اثرهای آموزشی در کشورهای آلمانی زبان در سطح A1 بر اساس چارچوب اروپایی مشترک برای زبان ها (GER) انجام خواهد شد. بعد از معرفی جدول معیارها، کلیه تمرین های مرتبط با یادگیری اصول آواشناسی آلمانی در این کتاب ها مورد ت بررسی دقیق قرار گرفته و پس از انجام مقایسات نشان داده خواهدشد که کدام اثر در ارائه نکات مرتبط با یادگیری قواعد آوایی موثرتر عمل کرده است. نتیجه این که، مدرسان زبان آلمانی می توانند با استفاده از جدول معیارها الف) در انتخاب اثر آموزشی با راهکارهای مناسب برای آموزش اصول آواشناسیبا دقت بیشتری عمل کنند و ب) همواره در کلاس های خود از شیوه های کارآمدتری برای یادگیری قواعد آوایی بهره مند شوند.
۳۲.

ارزیابی مقایسه ای انواع تمرین ها در کتاب های انگلیسی دانشگاهی ایران در برابر همتاهای بین المللی آن ها با تمرکز بر گفتمان ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی ارزیابی کتب درسی رویکرد فعالیت محور آموزش زبان گفتمان ارتباطی فعالیت درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 682
مطالعه حاضر با رویکرد انتقادی شناختی و باهدف آگاهی رسانی و تکیه بر چهارچوب های نظری سعی دارد به وجود یک خلأ بزرگ و مورد غفلت واقع شده در حوزه آموزش زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی بپردازد که همان نبود رویکرد ارتباطی یا به طور دقیق تر نبود تمرینات ارتباطی در این کتاب ها است. ازاین رو این پژوهش به بررسی و مقایسه انواع تمرین ها در سه کتاب انگلیسی با اهداف دانشگاهی ایرانی و سه همتای بین المللی آن ها پرداخته است. همچنین نظرات اساتید ایرانی از طریق انجام مصاحبه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که در اکثر کتاب های درسی انگلیسی با اهداف دانشگاهی ایرانی تمرینهای ارتباطی وجود ندارد. از سوی دیگر در کتاب های همتای بین المللی تمرینهای ارتباطی به وفور و تنوع بالا دیده می شود. علاوه بر این نتایج ضمنی مطالعه نشان داد که کتاب های بین المللی حاوی تمرین های ارتباطی در حوزه مهارت های شناختی فرازبانی نیز بودند. تمامی مصاحبه شوندگان از نظر شناختی با یافته های حاصل از بخش اول این مطالعه موافق بودند. همچنین آن ها به موانع طراحی تمرینات ارتباطی و ارائه راهکار های مناسب اشاره کردند. پیشنهاد این مقاله این است که طراحی تمرین هایی در کتابها که ارتباط را بر می انگیزد می تواند در زمینه بهبود قدرت ارتباط دانشجویان در انگلیسی با اهداف ویژه بسیار راهگشا باشد. امید است این نتایج به عنوان یک ابزار شناختی باعث افزایش آگاهی در نویسندگان کتاب ها، اساتید و دانشجویان در شاخه انگلیسی با اهداف دانشگاهی شود.
۳۳.

نگاشت معنایی فعل های وجهی فارسی میانه زردشتی از دیدگاه رده شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وجهیت فعل های وجهی نگاشت معنایی فضای مفهومی چارچوب ناوز فارسی میانه زردشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 330
پژوهش حاضر به بررسی نگاشت معنایی فعل های وجهی فارسی میانه زردشتی ازدیدگاه رده شناسی می پردازد. این پژوهش از نوع کیفی با روش توصیفی-تحلیلی است و براساس چارچوب ترکیبی ناوز (2008) به انجام رسیده است. فعل های وجهی فارسی میانه زردشتی عبارت اند از: abāyēd «باید، ضروری است»، šāyēd «شایسته است؛ می توان»، tuwān «می توان»، sazēd «سزاوار است؛ می توان» و kāmistan «خواستن». داده های پژوهش از متون فارسی میانه زردشتی به صورت دستی گردآوری شده اند. پس از گردآوری داده ها، نوع وجهیت فعل های وجهی در داده ها مشخص، سپس نگاشت معنایی هر فعل روی فضای مفهومی معلوم شد. این بررسی نشان داد که این چارچوب برای پوشش معانی فعل های وجهی فارسی میانه زردشتی نیازمند اصلاح است؛ ازاین رو، روی محور عمودی فضای مفهومی، محور احتمال به دو محور امکان و ضرورت افزوده شد. همچنین، مشخص شد که داده های فارسی میانه زردشتی اصل رده شناختی مطرح شده در این چارچوب را نقض می کنند؛ بنابراین، یافته های حاصل از بررسی فعل های وجهی فارسی میانه، اصل یکسان گرایی را به چالش می کشند.
۳۴.

رد ه شناسی ساخت های ربطی در متون گورانی و بازتاب نظام کنائی در آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متون گورانی ساخت های ربطی ساخت وجودی نظام کنائی فعل ربطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 429
در پژوهش حاضر، ساخت های ربطی در متون گورانی و نحوه بازتاب نظام کنائی در آنها بررسی می شود. پیکره زبانی این پژوهش، دیوان مولوی (مشهور به مولوی کُرد)، یکی از معتبرترین متون گورانی است. داده های این پژوهش، براساس چارچوب رده شناختی دیکسون (2010) استخراج و توصیف شده است . در متون گورانی چهار ساخت ربطی وجود دارد: ساخت اسمی، وصفی، وجودی ظرفی و وجودی ملکی. همچنین، به جز ساخت وجودی از فعل واژگانی «داشتن» برای بیان مالکیت استفاده شده است. الگوی مطابقه فعل ربطی با CS در ساخت های اسمی، وصفی و ظرفی از همان الگوی S در گذشته پیروی می کند و در ساخت وجودی ملکی از الگوی A در گذشته در نظام کنائی پیروی می کند. باوجوداینکه نظام کنائی در فعل های واژگانی به صورت گسسته است و صرفاً در زمان گذشته رخ می دهد، در ساخت وجودی ملکی در زمان حال و گذشته به صورت یکنواخت نظام کنائی حاکم است. هرچند در زبان متون گورانی و زبان فارسی نو متقدم هر دو از ساخت وجودی ملکی برای بیان مالکیت استفاده شده است، در فارسی نو متقدم نظام فاعلی-مفعولی به کمک پس اضافه «را» بازتاب یافته است؛ درحالی که در متون گورانی نظام کنائی به کمک واژه بست ها بازنمایی شده است.
۳۵.

Validation of a Language Center Placement Test: Differential Item Functioning

کلید واژه ها: Cognitive Diagnostic Assessment Differential Item Functioning listening comprehension Placement test

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 114
The documentation of test takers’ achievements has been accomplished through large-scale assessments to find general information about students’ language ability. To remove subjectivity, Cognitive Diagnostic Assessment (CDA) has recently played a crucial role in perceiving candidates’ latent attribute patterns to find multi-diagnostic information rather than single proficiency classification. However, there are some gaps in the literature about in detail investigation of test takers’ listening comprehension language ability in responding to placement test items of a public English language center. The present study aims to validate an English placement test at a language center through a retrofitting process. In an exploratory mixed-method design, 449 participants from the same language center, including 274 females and 175 males, were selected. The performance of randomly selected participants in a language center placement test was analyzed by applying the GDINA model from R-studio packages, to detect Differential Item Functioning (DIF). Results of the study revealed DIF in some items since there is some bias in test items. The implication of this study is to provide meaningful interpretations of respondents’ attributes and improve teaching and learning by finding the strengths and weaknesses of candidates. For this purpose, the findings derived from the result of the study can raise the awareness of test developers in preparing unbiased items for the placement test, and at the same time, assist test-takers to become more critical of their English language achievements. It is also helpful for materials developers to become aware of developing materials free from bias.
۳۶.

Development and Validation of a Scenario-Based Teacher Language Assessment Literacy Test

کلید واژه ها: Assessment Exploratory Factor Analysis (EFA) Language assessment literacy teachers’ language assessment literacy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 207
Language testing and assessment has grown in popularity and gained significance in the last few decades, and there is a rising need for assessment literate stakeholders in the field of language education. As teachers play a major role in assessing students, there is a need to make sure they have the right level of assessment knowledge and skills to accomplish their duties as assessors. The present study sought to develop and validate an assessment literacy test. To this end, a thirty-five scenario-based Language Assessment Literacy Test (LALT) was developed based on the seven standards covered by the Standards for Teacher Competence in Educational Assessment of Students (1990). Construct validity of the test was investigated by collecting data from 168 Iranian EFL teachers. To investigate the validity of the measure, tests of reliability, item difficulty, and item discrimination were carried out. The test was then subjected to EFA (Exploratory Factor Analysis whose results showed a seven-factor solution for the test items. The implications of the study for EFL teachers, language testers, teacher trainers, and curriculum developers are discussed.
۳۷.

A Book Review of "Practical Language Testing" by Glenn Fulcher (2010): From the Stage of Test Design to Score Delivery

نویسنده:

کلید واژه ها: Practical language testing score interpretation Test Administration Test construction test purpose

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 893
The book Practical Language Testing, authored by Glenn Fulcher (2010), is an epitome of comprehensive and detailed documentation on the relevance of the appropriate techniques, knowledge, and conceptual frameworks required to interpret and develop language assessments. It is also a systematic, helpful reference for researchers and educators that address assessment selection and design concerns, offering instructors guidance on picking the proper test for a particular educational setting and assisting in interpreting the scores generated by such tests. The book lays the groundwork for instructors to establish a thoughtful awareness of test scenarios to furnish the most efficient language assessment for their learners. The book's language is highly lucid and user-friendly to both experts and novices. The book finds an appropriate amalgamation between practical applications and theoretical underpinnings to empower practitioners in comprehending the objectives of effective assessment and its function in facilitating good learning and teaching. On account of the fact that the referenced book has the potential to make a substantial contribution and have significant implications for teachers, test designers, and other stakeholders, the current article attempts to provide a review of the book and emphasize the critical concepts in each chapter.
۳۸.

Computer-Generated vs. Direct Written Corrective Feedback and Iranian EFL Students’ Syntactic Accuracy and Complexity(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Computer-generated feedback Direct written corrective feedback Syntactic accuracy Syntactic complexity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 202
To date, with the everyday growth of technology and the increase of online classes, busy modern teachers seek to lighten their burdens and boost their learners’ autonomy. Thus, this multi-method action research aimed to probe the differences between receiving computer-generated and direct corrective feedback (CF) on the syntactic accuracy and complexity of female adolescent Iranian EFL learners’ writing. Two intact classes took part in the study; one group (Group C) received CF from an AWE (Automated Writing Evaluation) tool, called Ginger software, and the other group (Group T) received CF from their teacher. Subject-verb agreement and verb form errors were considered to measure the syntactic accuracy while the average sentence length and verb form variation were regarded as the syntactic complexity. Moreover, via a questionnaire, the students’ perceptions of the kind of CF they had received were taken into account to see which one was more effective. Findings obtained from MANOVA revealed that both groups made significant improvements regarding syntactic accuracy. Group C produced more complex outputs after being exposed to the treatment while Group T didn’t make such progress. The results obtained from the questionnaire also indicated that both groups found the CF satisfactory. However, Group C held more positive attitudes. Not only was the Ginger application effective in decreasing the number of students’ writing errors but also it motivated them to be better writers and write more. The study further points to the likely merits of technology-enhanced feedback in improving EFL learners' writing ability in general, and their written syntactic accuracy/complexity in particular.
۳۹.

نقش قدرت واجی در بروز فرایندهای تقویت در فارسی بر مبنای رویکردهای فولی و ونمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت واجی قدرت جایگاهی اصل توسعه ماندگاری قوانین بهینه ساخت هجا زبان فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 145
پژوهش پیشِ رو به نقش قدرتِ واجی در بروز فرایندهای در زمانیِ تقویت در زبان فارسی می پردازد. فرایندهای تقویت «انسدادی شدگی غلت»، «سایشی شدگی غلت»، «انسایشی شدگی غلت» و «دهانی شدگی» با توجه به مفاهیم «قدرت جایگاهی»، «قدرت همگون کننده» و «اصل توسعه ماندگاری» (Foley, 1977) و «قوانین بهینه ساخت هجا» (Vennemann,1988) تحلیل شده اند. داده ها در قالب واژه و با بهره گیری از واژه نامه های زبان های فارسی باستان و فارسی میانه گردآوری شده اند. برخی از یافته های پژوهش از این قرارند: نخست اینکه، در بروز هر چهار  فرایند، عاملِ «قدرت جایگاهی» دارای نقش است. دوم آنکه، همخوان های  /w/، /y/ و /h/ در جایگاه آغازه هجا و آغاز واژه، به منظور تقویت جایگاهی آغازه فارسی میانه و تحت تأثیر «قانون آغازه برتر» به ترتیب به همخوان های [b, Ɉ, v]،[ʤ]  و [χ] تبدیل شده اند.
۴۰.

Domain Analysis and Language Use: An Investigation of Kermani Zoroastrian Community Language(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Diaglossia Zoroastrian Dari Persian

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 17
This paper discusses the use of Persian in comparison with Dari, a dialect of Persian language used in Kerman, one of the cities of Kerman Province located in southeast Iran. It is based on a random selection of 47 subjects from different sex, age, and occupational groups of Zoroastrian people with different levels of education in seven domains, i.e. family, friendship, neighborhood, transaction, education, government, and employment. In this study, the subjects were asked to determine which language they use in different domains on Likert’s 4-point scale. After collecting the data by the use of a questionnaire with 30 situations in the seven domains and analyzing them, the researcher concluded that there is a Persian-Dari diglossia in Zoroastrian speech community in which Dari functions as the Low language whereas Persian is the High one. As a matter of fact, Dari has been restricted to family domain and the young generation has lost it to a large extent.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان