فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۹٬۳۰۸ مورد.
۱۲۱.

مطالعۀ توصیف شفاهی حالت های احساسی چهره در فیلم های سینمایی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توصیف شفاهی حالت های احساسی چهره فیلم های توصیف شفاهی ایرانی مخاطبان کم/نابینا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 607
«توصیف شفاهی» امکان دسترسی آسان به رسانه را برای افراد کم/نابینا مُهیّا می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی حالت های احساسی چهره شخصیت ها در نسخه توصیف شفاهی پنج فیلم سینمایی ایرانی است. پژوهشگران ابتدا بر اساس مدل اِکمَن و فِریسِن (2003) نمونه های مربوط به حالت های احساسی چهره شخصیت ها در هر 5 فیلم را مطالعه و تحلیل کردند و سپس از طریق پرسشنامه، نظر مخاطبان را در خصوص توصیف این حالت ها بررسی کردند. پس از تحلیل مشخص گردید که به طور میانگین 60.18% از احساسات شخصیت ها توصیف نشده است. احساسات توصیف شده به ترتیب فراوانی غم، تعجب، خشم، شادی و ترس هستند. نتایجِ حاصل از پرسشنامه با یافته های مرحله اوّل هم خوانی دارد و مخاطبان کم/نابینا اعلام کردند که عناصر غیرکلامی کامل ترجمه و توصیف نشده اند.
۱۲۲.

Mediated Learning Experience as a Multi-Dimensional Approach in ELT: A Meticulous and Elaborate Taxonomy

کلید واژه ها: Course Design Dynamic Assessment Methodology Learning Model MLE Taxonomy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 773
This article tries to delineate different aspects of Mediated Learning Experience (MLE) in detail: MLE as a model of learning in psychology, MLE as a dynamic assessment methodology, and MLE as a basis for designing a course. This article tries to delineate different aspects of Mediated Learning Experience (MLE) in detail: MLE as a model of learning in psychology, MLE as a dynamic assessment methodology, and MLE as a basis for designing a course. MLE, well-known as Feuerstein's theory, is presented as a model of learning in psychology for enhancing cognitive functioning and problem-solving skills in children with cognitive challenges. Some other studies and scholars such as Poehner (2008) consider MLE as a dynamic assessment methodology because in dynamic assessment, assistance emerges from the interaction between the mediator and the learner. The other studies look at MLE as a holistic and integrative approach which is able to prepare a course. Definition of MLE principles and a meticulous and elaborate analysis of the first five MLE principles in different studies, entitled as MLE Taxonomy, are presented in a table at the end of the article.
۱۲۳.

بررسی شایستگی میان فرهنگی و جنسیت در کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کتاب های درسی زبان انگلیسی نمود جنسیتی میان فرهنگی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 18
This article examines intercultural competence and gender representation in the latest locally developed English language coursebooks which are taught in Iranian primary and secondary schools. The study uses content analysis to investigate the extent to which gender is portrayed in coursebooks and also how much these coursebooks reflect equality between men and women. In addition to quantitative analysis, qualitative analysis was conducted to a certain extent. For the first phase of the research, images, names, roles, and topics oriented towards women and men in the reading passages and conversations were analysed. Moreover, since the present study examined intercultural competence within the English language coursebooks, the coursebooks were scrutinized in order to capture every instance in which the eleven aspects of intercultural competence are shown or indicated. The findings revealed that in the newly developed coursebooks, gender imbalances could be observed to a great extent, with males being the dominant gender in names, characters, images, and texts. Intercultural competence was also found to be a major difference between genders, where the books showed higher intercultural competence for men in Emotion, Empathy, and Perspective-taking (EEP) and Intercultural Relations (IR) aspects. Women were shown to be higher in Knowledge of Diversity (KD), but there was no difference in Intercultural relations (IR). Since in these coursebooks, male authors outnumber their female counterparts, it might be beneficial to add more females to an authority's board of authors. Authors are also encouraged to develop coursebooks that promote gender equality by following guidelines provided by Iran's authorities.
۱۲۴.

بررسی فرایند واجی همگونی همخوان ها در گویش کردی کلهری بر اساس نظریه بهینگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همگونی گویش کلهری نظریه بهینگی محدودیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 536
همگونی فرایندی است که طی آن دو واج (واکه یا همخوان) درون یک هجا یا یک واژه روی هم تاثیر می گذارند و به نوعی باهم هماهنگ می شوند. در این پژوهش به تحلیل و توصیف انواع فرایند های همگونی همخوان ها در گویش کردی کلهری در چارچوب نظریه بهینگی پرداخته می شود. نظریه بهینگی یک الگوی زبان شناختی و بر این فرض استوار است که صورت های زبانی از تعامل میان محدودیت های متقابل و متضاد ناشی می شوند. این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است و داده های مرتبط با آن از طریق مصاحبه با گویشوران بومی گویش کردی کلهری و استفاده از شم زبانی نویسندگان که از گویشوران بومی این گویش می باشند، به دست آمده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در گویش کلهری فرایند واجی همگونی همخوان ها به صورت همگونی محل تولید خیشومی تیغه ای است که تبدیل خیشومی تیغه ای به لبی، پیش کامی، کامی و ملازی  و همگونی همخوان تیغه ای انسدادی واکدار با خیشومی تیغه ای و همگونی تیغه ای انسدادی بی واک با تیغه ای سایشی بی واک را شامل می شود. به این ترتیب، بر اساس مرتبه بندی محدودیت ها در نظریه بهینگی می توان فرایند همگونی را در این گویش تحلیل کرد.
۱۲۵.

بررسی استعاره مفهومی حوزه ترس در سه اثر داستانی به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعاره مفهومی سطح خاص و عام ترس فارسی انگلیسی عربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 224
این مقاله، پژوهشی توصیفی تحلیلی بر اساس نظریه ی استعاره ی مفهومی است که به بررسی استعاره های مفهومی حوزه ترس در سه اثر داستانی از زبان های متفاوت، سنگ صبور (فارسی)، خشم و هیاهو (انگلیسی) و میرامار (عربی) می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که هر سه نویسنده به طور مشترک از استعاره خاص «ترس، شیی است» بهره برده اند و این امر می تواند مهر تأییدی بر جهانی بودن استعاره های مفهومی باشد. اما در رابطه با استعاره های سطح عام در این داستان ها مشخص شد که صادق چوبک و نجیب محفوظ در داستان های فارسی و عربی، بیشترین بهره را از استعاره عام «احساسات، شیی هستند» برده اند در حالی که فاکنر در داستان انگلیسی خشم و هیاهو بیشترین استفاده را به طور یکسان از استعاره های سطح عام «احساسات، مکان هستند» و «احساسات، نیرو هستند» برده است. تفاوت بین داستان های فارسی و عربی با داستان انگلیسی اشاره ای به فرهنگ ویژه بودن استعاره های سطح عام دارد.
۱۲۶.

بررسی زایایی پسوندهای اشتقاقی اسم ساز در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسم سازی زایایی پسوند اشتقاقی اسم مشتق واژه تک بسامدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 948
پژوهش حاضر به بررسی زایایی پسوندهای اشتقاقی اسم ساز در زبان فارسی با تکیه بر چارچوب نظری زایایی پلاگ(2003) می پردازد. بدین منظور نگارندگان از پیکره ای برگرفته از پایگاه دادگان زبان فارسی، 3907اسم مشتق استخراج نمودند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای است.نگارندگان پس از بررسی و تحلیل داده های جمع آوری شده از پیکره پژوهش، اینگونه نتیجه گرفتند که روش کمی سنجش زایایی فرایندهای واژه سازی که پلاگ(2003) معرفی نموده، شمارش بروندادهای یک فرایند واژه سازی است. همچنین، روش های مختلف سنجش میزان زایایی پسوندهای اشتقاقی اسم ساز، نتایج متفاوتی را از میزان زایایی این پسوندها ارائه می دهد. تحلیل داده های استخراج شده از پیکره پژوهش نشان می دهد که در میان پسوندهای اشتقاقی اسم ساز در زبان فارسی پسوند اسم ساز(-ی) بیشترین زایایی را دارد و پسوندهای اسم ساز (-ان، -ئینه، -یژه، -ون، -اورنجن، -رنجن، -شِن ، -گاله) از کمترین میزان زایایی برخوردارند.کلید واژه ها : اسم سازی، زایایی، پسوند اشتقاقی، اسم مشتق، واژه تک بسامدی.
۱۲۷.

Adaptation and Validation of a Measure for Evaluating Teacher Adaptability in English Teaching Higher Education(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: teacher professional development Teacher change Adaptive teaching Structural Equation Modeling confirmatory factor analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 239 تعداد دانلود : 760
Adaptive teaching addresses students’ diversity and their immediate learning needs. Particularly, in the high-interactive context of English teaching, fostering adaptive teaching in teacher professional development programs not only stimulates teacher change at the micro level, but also facilitates implementing the organizational and curricular innovations imposed by authorities at the macro level. The current English teaching literature lacks a measure for evaluating and fostering adaptive teaching within higher education. Hence, within the present study, the Interconnected Model of Teacher Professional Growth (IMTPG) was adapted and validated as a measure for evaluating and fostering teacher adaptability for 183 international English teachers in higher education. Structural Equation Modelling (SEM) was employed for validating two different enactment and reflection links in the original IMTPG, and the final adapted IMTPG for adaptive teaching (At-IMTPG) was proposed. The AT-IMTPG can be applied for evaluating how adaptive English teachers are, seeking to resolve the problem of implementing educational innovations by English teachers in higher education. It can also be used to design teacher professional growth programs for fostering adaptive teaching within English teaching higher education. Such a change in the classroom level is hoped to be translated into an educational change in English teaching higher education.
۱۲۸.

Intersectionality in Second Language Education and the Birth of a New Term(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Discrimination Fairness intersectionality L2 education social justice

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 874
Intersectionality refers to the experience of multi-faceted emotions from diverse angles (Crenshaw, 1989). This concept, originally developed in Western studies, has been applied to critical pedagogy, which concerns minority individuals in educational or vocational settings. The purpose of this study is to provide an overview of the concept of intersectionality in Second Language (L2) education and propose a new term for the main concept. Recent research has encouraged the use of quantitative and mixed-methods designs for measuring intersectionality. As such, the new term "discrima," derived from the Latin word "discrimen" meaning discrimination, is proposed to refer to the emotion experienced after discrimination. Intersectionality is used to pave the way for further steps in quantifying the intersectionality line of research.This study also explores what intersectionality is, where it originates, where it occurs in L2 education, and whether the concept can effectively express what should be expressed. The implications of this research are relevant to educational policymakers and course designers who can use the concept in real-world settings. Emphasizing the emotional aspects of intersectionality may help prevent unpleasant L2 learning and teaching experiences for minority groups. Therefore, this new term may facilitate promoting L2 education internationally. It would be beneficial for future research to provide more details about the significance of the new term "discrima" in measuring intersectionality and to offer examples of how the concept of intersectionality can be applied in L2 education.
۱۲۹.

بکت و انسان طاغی: بررسی نمایشنامه های در انتظار گودو و دست آخر نوشتۀ ساموئل بکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آلبر کامو انسان طاغی پوچ گرای فعال و منفعل در انتطار گودو دست آخر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 710
شاید بتوان گفت که هر سوژه اندیشنده ای به دنبال کشف معنای زندگی خویش است. انسان، در طی این مسیر پر فرازو نشیب و در تلاش برای یافتن پاسخی در باب چیستی زندگی، به عدم سازگاری درک خویش با داده های موجود در جهان واقف می شود. این عدم تجانس می تواند احساس پوچی و بی معنایی را برای فرد در مواجهه با جهان به ارمغان بیاورد. آلبر کامو، یکی از متفکران قرن بیستم، قائل به این نوع پوچی و بی معنایی است و آن را لازمه شروعی جدید می داند. از دیدگاه او، مقابله ذهن محدود بشری با جهان ناشناخته و گاهاً غیر عقلانی، مسئله پوچی را پدید می آورد. تنها راه طغیان علیه پوچی بنیادین هستی رسیدن به آزادی و خودآگاهی با گذر از مسیر همین پوچی است. این گذار می تواند دو نوع سوژه را شامل شود: پوچ گرای منفعل و پوچ گرای فعال. پوچ گرای فعال با پذیرش تقدیر پوچ خود معنای زندگی اش را می سازد. هدف این مقاله بررسی مفهوم انسان طاغی در فلسفه کامو و چگونگی نمود آن در نمایشنامه های ساموئل بکت می باشد. ازاین رو، دو نمایشنامه او به نام های در انتظار گودو و دست آخر  انتخاب و از نظرگاه طغیان کامویی بررسی می شوند. یافته ها نشان دهنده خوانش جدیدی از انسان طاغی در این دو اثر است.   شخصیت های این آثار برخلاف فلسفه کامو، نه تنها توان خودکشی ندارند بلکه حتی برای خلق معنا در ادامه زندگی خویش دست به اقدامی نمی زنند.  آن ها به نوعی اختگی در کلام و ارتباط با دیگری مبتلا شده اند و با تعریفی که کامو از پوچی ارائه می دهد در تضاداند. آن ها تمام فرضیات فلسفی کامو درباره پوچ گرای فعال را به نقیضه بدل می سازند.
۱۳۰.

A Study of the Discursive Accomplishment of Stereotypes in Everyday Discourse A Case of Persian Speakers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Stéréotypes Intergroup differentiation impoliteness morality Discourse

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 224
This study set out to examine how stereotypes as social psychological phenomena are enacted in everyday discourse. Besides discussing how ingroups and outgroups are formed in mundane talk, it is argued that stereotypes are ideological constructs that are jointly achieved in social contexts. Moreover, it is assumed that the ways in which stereotypes are constructed and discussed in discourse are informed by a number of underlying moral conceptualizations which might justify the potential face-threatening acts and the impoliteness inherent in prejudiced talk targeted to a third party. The study is an ethnographic case study informed by an eclectic approach to the analysis of data so as to shed light on how the expression of thoughts and feelings are constructed as talk in ordinary social interactions unfolds and what these expressions achieve. The analyses revealed that the construction of outgroup stereotypes is a mutual accomplishment and possibly a face-threatening act moderated by mitigating discourse features
۱۳۱.

آموزشکاوی مشارکت نوجوانان برای یادگیری مهارت خوانداری زبان های خارجی در قاب واقعیت افزوده ربات های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کاوی جامعه کوچک تمرین درک خوانداری ربات اجتماعی واقعیت افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 805
این پژوهش مداخله ای، با طرح موازی به آموزش کاوی حضورِ فعال نوجوانان در جامعه های کوچکِ تمرین برای یادگیری مهارت درک خوانداری زبان های خارجی از طریق آموزش با ربات اجتماعی به وسیله واقعیت افزوده می پردازد. به این منظور، با کاربرد طراحی آزمایش ها، 552 دانش آموز دختر و پسر فارسی و غیر فارسی زبان از رده سنی 11-12 سال به شیوه گزینش طبقه بندی انتخاب شدند. آن ها به شکل تصادفی به دو گروه دسته بندی شدند تا مهارت درک خوانداری انگلیسی، عربی و یا فارسی را به عنوان زبان خارجی فرا گیرند. تمرین جمعی مهارت های خوانداری زبان های خارجی به وسیله واقعیت افزوده پیش ساخته یا خودساخته برای آموزش محتوای خوانداری به ربات اجتماعی، پیش از آموزش و ارزیابی انفرادی برخط در مرحله بررسی کمی سبب شد تا این پژوهش در قالب کلاس های معکوس طبقه بندی شود. رویدادنگاری آموزش دهنده ها در دوره آموزشی، مرحله بررسی کیفی این پژوهش را شکل داد. تحلیل ورایانس (با اندازه های مکرر) روی داده های به دست آمده از ارزشیابی مهارت خوانداری شرکت کنندگان، نشان دهنده کارایی مشارکت در تمرین و یادگیریِ درک مطلب، با استفاده از آموزش به ربات های اجتماعی از طریق واقعیت افزوده خودساخته بود. به شکل مشابه، برداشت یاددهنده ها، حضور فعال فراگیرندگان را عامل مهمی در موفقیت آموزش خواندار زبان های خارجی، از طریق واقعیت افزوده ربات های اجتماعی جامعه های کوچک قلمداد می کرد.
۱۳۲.

Structural Equation Modeling in L2 Research: A Systematic Review

کلید واژه ها: L2 journals L2 research Multivariate data analysis Structural Equation Modeling Systematic review

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 537
Structural equation modeling (SEM), as a flexible and versatile multivariate statistical technique, has been growingly used since its introduction in the 1970s. This article presents a methodological synthesis of the characteristics of the use of SEM in L2 research by examining the reporting practices in light of the current SEM literature to eventually provide some empirically grounded recommendations for future research. A total of 722 instances of SEM found in 145 empirical reports published in 16 leading L2 journals across two periods of 1981-2008 and 2009-2020 were systematically reviewed. Each study was coded for a wide range of analytic and reporting practices. The results indicate that despite the growing popularity of SEM in L2 research, there was a wide variation and inconsistency in its uses and reports within and across the two periods in regard to the underlying assumptions, variables and models, model specification and estimation, and fit statistics. Drawing on the current SEM literature, we will discuss the findings and research implications for future use and reporting of SEM in L2 research.
۱۳۳.

Construction and Validation of EFL Teachers’ Professional Identity Perception Inventory of Technology-Enhanced Instructions during the COVID-19 Pandemic(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: EFL Teachers’ Perception Exploratory Factor Analysis Professional Identity Perception Inventory Of Technology-Enhanced Instruction Technology-enhanced instruction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 656
The first objective of the present study was to develop an inventory assessing EFL teachers’ professional identity perception (PIP) of technology-enhanced instructions (TEIs) during the COVID-19 pandemic. Based on the findings of a semi-structured interview administered with three teachers following their actual implementation of TEIs, a 55-item EFL teachers’ PIP inventory of TEIs was developed. The second objective was to investigate the construct validity and reliability of teachers’ PIP inventory of TEIs by gathering data from 157 Iranian EFL teachers. The Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy and Bartlett’s Test of Sphericity verified the suitability of the data for factor analysis. The results of Exploratory Factor Analysis indicated a nine-factor solution for the inventory items. Moreover, the PIP inventory of TEIs enjoyed a reliability of 0.77 suggesting a high reliability. Regarding teachers’ perceptions, various personal, professional, situational, and contextual aspects of professional identity were specified in relation to the implementation of TEIs in Iranian higher education. Some distinctive findings of this study comprised the society’s perception toward TEIs and the role of teachers’ pedagogical beliefs in the implementation of TEIs. This study has some implications for stakeholders to devote due attention to all aspects of teachers’ professional identity in the implementation of TEIs during and after the COVID-19 pandemic.
۱۳۴.

شیوه پایان یافتن مکالمه در گفتمان درمانی درمانگر - درمانجوی دارای اختلال اضطراب فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گفتمانِ درمانی اختلال اضطراب تعمیم یافته رویکرد درمانی شناختی - رفتاری پایان مکالمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 38
گفتمانِ درمانی، یکی از انواع گفتمان سازمانی که در جلسات روان درمانی به کار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل مکالمه در پی یافتن اصول پایان یافتن مکالمات در موقعیت درمانی است و به طور خاص به بررسی گفتمانِ درمانی جلسات درمان مربوط به بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم یافته (GAD) می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش، براساس روش کیفی انجام پذیرفته است. پیکره زبانی مورد استفاده در این پژوهش، شامل 10 دقیقه پایانی مکالمات 252 جلسه روان درمانی بوده است.تعداد روان درمانگران شرکت کننده در پژوهش 8 نفر و درمانجویان 16 نفر از هر دو جنس می باشد. میانگین گروه سنی مراجعین 53-21 سال و روان درمانگران 65-27 سال است. جهت تحلیل داده ها از روش های تحلیل مکالمه، شمارش واژگان و یافتن واژه های کلیدی در متن استفاده شده است. همچنین، جهت ساخت و ارائه الگوی کلامی از نرم افزار رایانه ای اطلس تی. آی. استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در تمامی جلسات، روان درمانگر به علت ماهیت فعالی که در جلسات روان درمانی دارد، پایان مکالمه را اعلام نموده است. به کارگیری تمامی تکنیک های مربوط به نحوه اتمام مکالمات مطابق با اصول و مبانی مصاحبات روان درمانی بوده است. همچنین، به کارگیری اصطلاحات مربوط به خداحافظی برخاسته از فرهنگ ایرانی بوده است.
۱۳۵.

بازشناسی گفتارِ تهرانیِ تقلیدی از گونه ی معیار از طریق تجزیه و تحلیل صوت شناختی آهنگ در چارچوب مدل شیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آهنگ آواشناسی قضایی الگوی شیب تیلر تقلید گفتار گویش فارسی معیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 177
این پژوهش بر آن است تا بر مبنای رویکرد آکوستیکی و در چارچوب مقایسه قضایی گونه ها با استفاده از مدل شیب تیلر، به بررسی مجموعه ای از پارامترهای آکوستیکی مستخرج از منحنی آهنگ گویشوران کاشانی و تهرانی بپردازند تا از میان آن ها بهترین و مناسب ترین پارامترهای آکوستیکی تمایزدهنده گفتار تهرانی کاشانی (گفتاری که در آن گویشور کاشانی تلاش می کند تا حد امکان نزدیک به گونه تهرانی صحبت کند) از فارسی معیار را معرفی کنند. به این منظور 84 گفتگوی دو نفره 5-6 دقیقه ای با استفاده از دستگاه ضبط صوت حرفه ای ZOOM H5 و نرم افزار Praat از 28 گویشور (14 مرد و زن کاشانی + 14 مرد و زن تهرانی) در فضایی تا حد امکان ساکت ضبط شد. سپس، 756 پاره گفتار هدف استخراج و شبکه متنی آن ها به منظور اندازه گیری و مقایسه کمّی همبسته های آکوستیکی در چارچوب مدل شیب تیلر به شیوه دستی لایه بندی و برچسب گذاری شد. بر اساس نتایج عینی و آماری، همبسته های آکوستیکی معرفی شده پتانسیل تمایز دو گونه تهرانی اصل و تهرانی تقلیدی را در پاره گفتارهای پرسشی دارند، اما تفاوت مقادیر شیب در پاره گفتارهای خبری تمایزدهنده نیست.
۱۳۶.

دیدگاه مترجمان غیرحرفه ای به اخلاق در فرایند زیرنویس فیلم های انگلیسی زبان به فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترجمه دیداری شنیداری طرفدار زیرنویس اصول اخلاقی تابوهای فرهنگی و زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 212
پژوهش حاضر به بررسی نگرش مترجمان غیرحرفه ای به اصول اخلاقی در ترجمه زیرنویس فیلم های انگلیسی زبان به فارسی می پردازد. جامعه آماری شامل تمام مترجمان غیرحرفه ای زیرنویس فعّال در فضای مجازی بود که از میان آنها نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شد. به زعم بسیاری از مصاحبه شوندگان، اصول اخلاقی منحصر به وفاداری به متن اصلی و اجتناب از هرگونه دست کاری متن در فرایند ترجمه صرف نظر از مسائل فرهنگی جامعه مقصد و مخاطب آن است. این امر انتقال بسیاری از تابوهای فرهنگی و زبانی غربی در قالب ترجمه زیرنویس را در پی داشته است. هرچند در این ارتباط اجماع نظر کلی بین مصاحبه شوندگان وجود ندارد و به نظر می رسد مترجمان تازه کار در مقایسه با مترجمان باتجربه تأکید بیشتری بر وفاداری کامل به متن اصلی فارغ از هر نوع فیلتر فرهنگی و زبانی دارند.
۱۳۷.

A SEM Analysis of Predictive Factors Underlying Iranian EFL Teachers’ Motivation

کلید واژه ها: Burnout Emotional Intelligence self - efficacy teachers’ motivation teaching styles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 388
The researchers in the current study were pinpointing the factors contributing to teacher motivation. Among the myriad of variables which were deemed liable to influence teacher motivation, the researchers opted for teacher motivation, namely teacher burnout, self-efficacy, emotional intelligence, and teaching style as the main predictive variables for teacher motivation. To conduct the study, a total of 200 English language teachers were asked to fill the study questionnaires. The target group encompassed teachers from both public school and language school contexts. The teachers were from both genders and came from a variety of age groups, years of experience, and language backgrounds. The participants were recruited from 10 cities across West Azarbaijan. To facilitate the data collection process, the questionnaires were sent to participants via Google forms link. The obtained data were analyzed through SEM (Structural Equation Modeling) to find the exact interrelationships between the four variables considered as predictors and teacher motivation. The findings pointed toward the existence of significant paths from burnout, self-efficacy, emotional intelligence (EI), and teaching styles toward teaching motivation. Additionally, EI, self-efficacy, and teaching styles were depicted to be significant predictors for burnout. The path from EI to self-efficacy was also significant. Furthermore, teaching style was significantly predicted by EI and self-efficacy. Finally, the findings obtained via interview analysis demonstrated that teacher motivation can be influenced by a variety of factors including low income and lack of environmental/social support, which can, in turn, lead to increased levels of burnout and hence diminish teaching efficacy and hence motivation. The implications of the findings are discussed throughout the paper.
۱۳۸.

The Effect of Mobile-Assisted Flipped Learning on Iranian EFL Learners’ Cohesive Devices Improvement in Writing

کلید واژه ها: Cohesive devices flipped language learning Mobile assisted language learning motivation writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 76
In recent years, some language teachers have made investments in approaches and models such as mobile assisted flipped language learning. Some studies in Iran have examined flipped learning impact on English as a foreign language (EFL) learners’ language skills as well as language systems. However, no researches have been conducted on the impact mobile assisted flipped learning might have on improvement of intermediate EFL learners’ cohesive devices and their motivation to learn cohesion which is the focus of the current study. To this end, 40 female intermediate EFL learners in an English language institute in Kerman, Iran were recruited. Employing a quasi-experimental design, subjects were assigned to two classes of experimental (EG- N = 20) and control (CG-N = 20). Oxford Placement Test, researcher-made writing achievement tests, and Academic Motivation Scale (AMS) were utilized to collect the required data. The findings indicate that participants in mobile assisted flipped language learning group outperformed those in the control group. Moreover, the results of a chi-square test showed a significant relationship between mobile assisted flipped language learning and intermediate EFL learners’ motivation to learn cohesive devices. The findings might help stakeholders design, introduce, and address mobile assisted flipped language learning to their context-specific needs, thereby facilitating the language learning process.
۱۳۹.

ارتباط گفتمان چرک و زیست قدرت در پرندۀ یهودی و عزاداران برنارد مالامود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: چرک دایاسپورا اقلیت نژادی زیست قدرت برنارد مالامود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 35
پژوهش حاضر به بررسی «گفتمان چرک» و ارتباط آن با پدیده «مهاجرت» می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و بهره گیری نظریّات منتقدانی نظیر داگلاس و بومن و تمرکز بر موضوعاتی چون انزجار، غریبگی و اقتصاد احساسی در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که چگونه گفتمان زیست قدرت از مقوله «چرک» به منزله ابزاری در راستای کنترل، انقیاد و حذف اقلیت «دایاسپورا» استفاده کرده و آن را با سیاست پیوند زده است؟ بدین منظور، دو داستان کوتاه مالامود - پرنده یهودی (1963) و عزاداران (1955) - به روش توصیفی‑تحلیلی بررسی می شوند تا با تمرکز بر مقوله «چرک»، ارتباطِ بین اعمال نظم بر بدنِ افراد و انضباط مورد نظر گفتمان زیست قدرت تبیین شود. چنین استدلال می شود که جنبش «ضدچرک» مدرنیته، با تحمیل دوانگاره «تمیز»/«کثیف» به عرصه جغرافیای فرهنگی وارد شده و در راستای تداوم ساختارهای سلسله مراتبی گفتمان انسان گرای لیبرال، دسته بندی قومیتی، حذف و شمول افراد گام برداشته است. این امر به سیاسی شدن مقوله حیات و شکل گیری «بیگانگانی» انجامیده که مصداق بی نظمی و ناهنجاری هستند. به علاوه، گفتمان لیبرال با ذاتی جلوه دادن مقوله چرک در این گروه ها، سعی کرده توجّه جامعه جهانی را از فقر تحمیل شده بر آنها منحرف و با بازنمایی ایشان به منزله منبع تهدید ملّی، در راستای حذف فیزیکی آنها اقدام کند.
۱۴۰.

حرکت های ارتباطی بلاغی در بخش مقدمۀ مقالات علمی پژوهشی: تحلیلی ژانربنیاد بر اساس انگارۀ سویلز (2004) (مطالعۀ موردی 8 مجله از ژانر علوم قرآن و حدیث)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرکت بلاغی رویکرد ژانرمحور مقدمه مقاله علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 197
در حوزه تحلیل گفتمان، تجزیه و تحلیل ژانر مقالات پژوهشی در چند دهه اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف ساخته است. در این میان، بررسی بخش مقدمه یک مقاله پژوهشی که به عنوان نقشه راه و پیش نمایشی برای درک بخش-های بعدی مقاله و همچنین معیاری بسیار مهم برای ارزیابی کل آن مقاله محسوب می شود بیشترین مطالعات ژانربنیاد را در بیشتر حوزه های تخصصی و دانشگاهی به خود اختصاص داده است. با وجود این، یکی از ژانرهایی که تاکنون هیچ-گونه ای مطالعه ای در مورد بخش مقدمه مقالات آن در چهارچوب رویکرد تحلیل گفتمان ژانر بنیاد صورت نگرفته، حوزه مطالعات علوم قرآن و حدیث است. از این رو، مقاله حاضر، بر اساس الگوی نظری سویلز (2004) که کارآمدی آن در حوزه تحلیل ژانر به اثبات رسیده است، با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ساختار بلاغی و حرکت های ارتباطی مقدمه 80 مقاله منتشرشده در بازه سال های 1395 تا 1399 از 8 مجله معتبر پژوهشی حوزه علوم قرآن و حدیث می-پردازد. در واقع، این مطالعه، در قالب تحلیل ژانر با تمرکز روی حرکت های ژانری مقدمه مقالات، دو کارکرد عمده را دنبال می کند: اول اینکه، نویسندگان ژانر مقالات پژوهشی علوم قرآن و حدیث، چگونه کار خود را در بخش مقدمه معرفی و تا چه میزان از معیارهای لازم برای نوشتن یک مقدمه خوب بر اساس الگوی نظری پژوهش پیروی می کنند؛ و هدف دوم اینکه در این ژانر خاص، تا چه حدی شاهد تنوع ژانری در مجلات یک حوزه واحد خواهیم بود. نتایج پژوهش حاضر، که هم می تواند برای بالا بردن کیفیت مقدمه نویسی نویسندگان مقالات پژوهشی و هم برای ارزیابی داوران از این ژانر خاص و دیگر ژانرهای مرتبط راهگشا و مفید باشد، حاکی از عدم آگاهی کافی برخی از نویسندگان این ژانر نسبت به ساختار ژانری و حرکت های ارتباطی بلاغی بخش مقدمه مقالات است که منجر به عدم پیروی کامل از الگوی نظری تحقیق شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان