فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۹٬۳۰۸ مورد.
۱۸۱.

Using Item Analysis to Evaluate a Model of Pisa-Like Reading Test Developed by Teachers

کلید واژه ها: teacher training RASCH measurement ability difficulty

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 900
This study aimed at evaluating PISA-like reading test developed by teachers participating in the teacher training for teaching PISA-like reading. To serve the purpose, an experimental test was administered to 107 students aged 15-16 using a set of text and questions constructed according to the criteria of PISA Reading test Level 1. Item analysis was performed following the sampling using Rasch Measurement, deemed essential for determining the ideal index of test items relative to students’ ability in making correct response. The component of the calculation comprises reliability, separation, dan standard error. The Rasch model was constructed manually using Microsoft Excel to obtain the result of the calculation, and a Wright Map was also made manually to illustrate the result of the calculation. The results of the item analysis indicated that the test and the items the teachers constructed have met good criteria. The results revealed an even distribution of test item difficulty at the targeted level. The samples’ ability to make correct answers, however, was decentralized towards the test items of moderate level of difficulty. Only a limited number of students have showed good ability in their response to test items of higher difficulty.
۱۸۲.

A Qualitative Inquiry into the Illocutionary Speech Acts Performed by Iranian EFL Learners in Facebook(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Facebook Speech Acts divergent questions evaluative questions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 694
The purpose of this qualitative study was to investigate speech acts performed by Iranian EFL learners on the social network of Facebook in their interaction with their teacher and with their peers in response to divergent and evaluative questions. A page was constructed for the students in order to provide the opportunity for their answering divergent and evaluative questions posed by the researchers. A total of 240 comments including 1680 speech acts were collected from five EFL students during an academic semester. Content analysis of the collected data revealed that participants primarily used expressive speech acts in response to divergent questions and directive speech acts in response to evaluative questions. The results also revealed differences in using emoticons regarding the difference in power relations between the teacher and students. Further findings and implications are discussed in the paper.
۱۸۳.

نشانه شناسی اجتماعی مقتلِ سرالأسرار جلیلی کرمانشاهی از منظر پی یر گیرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشانه شناسی اجتماعی مقتل سرالأسرار جلیلی کرمانشاهی پی یر گیرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 96
رویکرد نشانه شناسی اجتماعی از زیرشاخه های برجسته در علم نشانه شناسی است که با تبیین نشانه ها، معانی نهفته در آن ها را آشکار می کند. این رویکرد بر سه حوزه رمزگان های هویت، نشانه های آداب معاشرت و سرشت نشانه های اجتماعی تکیه دارد. ازآنجاکه مقتل نگاری روایتی تاریخی و واقع گریانه است، برای بررسی نشانه شناسی به ویژه با رویکرد اجتماعی ظرفیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش معرّفی مقتلی اصیل و کمترشناخته شده است که می توان در آن با تحلیل رمزگان ها و نشانه های اجتماعی اطلاعات ارزشمندی را از بافت جامعه عصر اموی دریافت. این نوشتار می کوشد به شیوه توصیفی-تحلیلی یکی از مقتل های اصیل در غرب ایران را نشانه شناسی کند و برای این منظور از رویکرد نشانه شناسی اجتماعی پی یر گیرو بهره برده است. این مقتل با نام سرالأسرار مصیبه أبی الأئمه الأطهار (ع) از مقتل های برجسته تاریخِ مقتل نگاری و اثر آیت الله جلیلی کرمانشاهی است. یافته ها نشان می دهند که نویسنده، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عصر اموی و واقعه عاشورا را با استفاده از نشانه ها و رمزگان های اجتماعی نمایان ساخته، درعین حال، دیدگاه ها و ایدئولوژی های خود را بیان داشته است. این نشانه ها، باورها، ناآگاهی های مردم جامعه، فقر اندیشه، حاکمیت رعب و وحشت، دورویی و نفاق، بیداد و ستم، فساد حاکمان و والیان و... را در جامعه اموی ترسیم می کنند.
۱۸۴.

تحلیل زبان شناختی سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی» اثر احسان عبدالقدوس بر اساس الگوی حل مسأله مایکل هوئی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان شناسی متن حل مسأله احسان عبدالقدوس لن أعیش فی جلباب أبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 303 تعداد دانلود : 438
زبان شناسی متن، شاخه ای نوپا در حوزه زبان شناسی است که در بررسی زبان از سطح جمله فراتر می رود و بر مطالعه متن به عنوان بزرگترین واحد زبانی تأکید می ورزد. از میان رویکردهای مختلف زبان شناسی متن، الگوی حل مسأله هوئی، یکی از پرکاربردترین رویکردها محسوب می شود. این الگو که از چهار عنصر موقعیت، مسأله، پاسخ و ارزیابی تشکیل شده است، به بررسی چگونگی تولید و درک متن می پردازد. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی» اثر احسان عبدالقدوس را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. شیوه روایتی این رمان به گونه ای است که می توان آن را با رویکرد حل مسأله بررسی نمود. سازمان این متن روایی حول محور سه مسأله اصلی، یعنی سرخوردگی عبدالوهاب، انزوای روزالین و ازدواج نظیره می چرخد. این سه مسأله ارکان اصلی رمان هستند. در این متن، پاسخ های متعددی برای حل مسأله اول ارائه می شود که ناموفق بوده و ارزیابی از آنها منفی است. به همین دلیل، مسأله نخست با وجود ورود به چرخه مجدد، به صورت حل نشده باقی می ماند. مسائل دوم و سوم بدون طی کردن چرخه طولانی با ارزیابی مثبت پاسخ های ارائه شده با موفقیت به اتمام می رسند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی» تا حد زیادی با چهار عنصر الگوی حل مسأله منطبق است و ساختار آن از این الگو تبعیت می کند.
۱۸۵.

The Relationship between L2 Motivational Self-system and Willingness to Communicate: The Mediating Effect of L2 Anxiety in the Chinese EFL Context

کلید واژه ها: willingness to communicate L2 motivational self - system L2 anxiety Individual Factors Structural Equation Modeling

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 410
The current study used Structural Equation Modeling (SEM) as a statistical technique to test a hypothesized mediating model to uncover the underlying relationship between the L2 motivational self-system, L2 anxiety, and L2 willingness to communicate (L2 WTC). This study is significant because it considers the unique experiences of English as a foreign language (EFL) learner in the era of globalization by incorporating the L2 motivational self-system. The mediating effect of L2 anxiety was also accounted for, providing a deeper understanding of how emotional factors influence L2 WTC. The data were collected through a questionnaire administered to 260 students at six public universities in China. The results showed that (a) two subcomponents of the L2 motivational self-system (ideal L2 self and L2 learning experience) were positive predictors to L2 WTC; (b) the higher the degree to which learners were motivated by their ought-to L2 self, the higher the anxiety of English learning; and (c) L2 anxiety had a suppressing effect between the L2 motivational self-system and L2 WTC. Specifically, L2 anxiety weakens the direct positive effect of the L2 motivational self-system on L2 WTC, leading to a decrease in L2 WTC. Pedagogical implications and future research directions were also addressed.
۱۸۶.

An Investigation of Learners’ Attitudes towards Pronunciation and Emerging Varieties of English in Outer and Expanding Circle Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: World Englishes EIL pronunciation intelligibility Identity awareness

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 930
Considering the pluricentricity of English language and more orientation towards intelligibility in multilingual and multicultural contexts, this article presents an attempt to explore 480 Outer Circle (OC) and Expanding Circle (EC) learners’ attitudes towards pronunciation and varieties of English within the framework of global Englishes. Adopting a questionnaire accompanied by interviews with some participants, the analysis shows the degree to which acceptance of pronunciation and pluricentricity of English vary among learners. In particular, the EC participants’ exonormativity was found to be greater. The results also highlight the concept of “identity” and nativism myth which shows native-like preference anchors more in EC learners’ attitudes compared to OC participants. This article argues that English learners must be made aware of the realities of today’s English and global English ownership which can be really helpful to instigate a paradigm shift in language learning to make sure that it is reflective of how English functions globally and all varieties of English in different cultures are respected.
۱۸۷.

حالت دهی گروه های اسمی در ساخت های مفعولی در هورامی: تقابل رویکردهای کمینه گرای ساختاری و ساختواژی

کلید واژه ها: حالت دهی مطابقه برنامه کمینه گرا رویکرد نحوی رویکرد ساختواژی فاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 580
چکیده تبیین فرایند حالت دهی گروه های اسمی همواره یکی از چالش های برجسته صورت های مختلف دستور زایشی بوده و به همین دلیل تا کنون رویکردهای نظری گوناگونی برای تحلیل صوری این پدیده در چارچوب این سنت زبان شناختی ارائه شده است. در این میان رویکرد ساختاری، برگرفته شده از آرای چامسکی و رویکرد ساختواژی، ارائه شده از سوی مارانتز، بیکر از مهم ترین آن ها محسوب می شوند. مقاله حاضر درصدد است تا روند اشتقاق نحوی و به تبع آن فرایند حالت دهیِ موضوعات فعلی را در ساخت های متعدیِ مفعولی در زبانی هورامی در چارچوب دو رویکرد کمینه گرای پیش گفته بررسی نماید و از این رهگذر نقاط ضعف و قوت هر یک از دو رویکرد مذکور را در ارائه تبیینی منطقی و نظریه بنیاد از داده های هورامی برجسته کند. تحلیل داده های برگرفته شده از هورامی در نهایت نشان می دهد که هیچ یک از دو رویکرد نحوی و ساختواژی به تنهایی نمی تواند خصوصیات ساخت های مفعولی را در این زبان به شکلی کامل و موجه تبیین کنند و به همین دلیل اتخاذ دیدگاهی ترکیبی و متشکل از هر دو رویکرد برای بررسی خصوصیات متنوع این ساخت ها منطقی تر به نظر می رسد. نتایج این جستار در مقیاسی کلان تر کفایت تبیینی رویکردهای نظری ترکیبی را برای تحلیل الگوهای حالت دهی در چارچوب دستور جهانی تأیید می نماید. واژگان کلیدی: حالت دهی، مطابقه، برنامه کمینه گرا، رویکرد نحوی، رویکرد ساختواژی، فاز.
۱۸۸.

Examining Attribute Relationship Using Diagnostic Classification Models: A Mini Review

کلید واژه ها: Diagnostic Classification Models Attribute Relationship GDINA DINO DINA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 393
Diagnostic classification models (DCMs) have recently become very popular both for research purposes and for real testing endeavors for student assessment. A plethora of DCM models give researchers and practitioners a wide range of options for student diagnosis and classification. One intriguing option that some DCM models offer is the possibility of examining the nature of the interactions among the attributes underlying a skill. Attributes in second/foreign language (L2) may interact with each other in a compensatory/non-compensatory manner. Subskill/attribute relationship has been studied using diagnostic classification models. The present study provides a mini review of the DCM studies on the attribute relationships in L2 reading, listening, and writing. The criteria based on which interaction between the attributes have been inferred are reviewed. The results showed that the majority of DCM studies have investigated reading comprehension and more studies are required on the productive skills of writing and speaking. Furthermore, suggestions for future studies are provided.
۱۸۹.

Examining the Impact of Implementing Nicenet on Teaching Grammar Structures to Develop Writing skill among Iranian EFL Intermediate Learners

کلید واژه ها: Computer Assisted Language Learning E-Learning Grammar Nicenet Technology virtual learning environment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 432
It is possible that technology possesses a unique place in language teaching and learning. Research on CALL in the Iranian L2 context is rather scarce. This research intends to explore the impact of administering Nicenet as one of the virtual learning environments (VLE)'s on linguistic use and grammar instruction in writing. The design of the research was quasi-experimental method having a pre-test and a post-test. The subjects were chosen through the convenience sampling strategy and were assigned randomly into experimental and control groups (female = 21, male = 21) and control (female = 21, male = 21). The independent variable in this research was the teaching linguistic use (grammar) through Nicenet. The dependent variable was the participants’ linguistic use (grammar) as reflected by the writing test. The participants were chosen concerning their performance on the Oxford Placement Test (OPT) and were homogenized accordingly. The outcome of inferential statistical tests, ran through Mann-Whitney, depicted that there was a statistically significant variation between the accomplishments mean scores of the learners of the experimental group who learned the grammar through computer and the control group who studied the same syntactic item utilizing the traditional strategy. The results also showed that the accomplishment in the post-test for both the experimental and control groups is related to the treatment. The results depicted that computer as an instrument and Nicenet as an application could assist learners to escalate their grammar acquisition.
۱۹۰.

تحلیلی نحوی از حالت نمای "را" در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نشان مفعولی را حالت نمائی مفعولی مفعول نمائی افتراقی جابه جایی مفعول حالت دهی وابسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 333
در این مقاله، تحلیلی نحوی از حالت نمای را در زبان فارسی ارائه می گردد. زبان فارسی از جمله زبان هایی است که در آن مفعول نمایی افتراقی دیده می شود، به این ترتیب که مفعول های معرفه با نشانه را و مفعول های نکره بدون نشانه هستند. ولی در کنار رخداد عام این عنصر با مفعول های معرفه، رخدادهای غیر کانونی دیگری از این عنصر در زبان فارسی دیده می شود که شامل موارد (1-4) است: 1. ظهور را با قیدها؛ 2. ظهور را با فاعل های ارتقایی از بند درونه؛ 3. ظهور اجباری را بر روی گروه های اسمی خارج شده از جایگاه مفعول غیر مستقیم؛ 4. ظهور را با گروه های اسمی خارج شده از متمم های گروه حرف اضافه ای. در راستای تبیین نحوی رخداد عام و غیر کانونی این عنصر، در ابتدا به معرفی و نقد تحلیل های نحوی پیشین پرداخته شده و به ناکارآمدی آن ها در ارائه توصیف و تبیینی جامع از رخدادهای این حالت نما اشاره خواهد شد. سپس، نظام حالت دهی وابسته به عنوان نظریه ای کارآمد که می تواند تحلیلی یک دست از رخدادهای کانونی و غیر کانونی حالت نمای را در زبان فارسی ارائه دهد، معرفی می شود. در چارچوب این نظریه چنین استدلال می شود که را یک حالت نمای غیر فاعلی وابسته است که به وسیله عامل (ب) از حالت دهی وابسته با گروه های اسمی ای که در لبه گروه فعلی پوسته ای (vP) می نشینند، نمایانده می شود.
۱۹۱.

مفعول غیرمستقیم در زبان فارسی و روش های بیان آن در زبان روسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفعول غیرمستقیم حاکمیت نقش های معنایی حالت دستوری حرف اضافه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 948
  مفعول غیرمستقیم یکی از متمم های فعل است. در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم، الزاماًیک گروه حرف اضافه ای است و رابطه میان فعل و متمم آن یعنی حاکمیت تنها به وسیله حرف اضافه برقرار می شود. در زبان روسی مفعول غیرمستقیم، الزاماً، گروه حرف اضافه ای نیست و حاکمیت بر آن به دو روش برقرار می شود: 1  حاکمیت توسّط حرف اضافه و حالت دستوری؛ 2  حاکمیت تنها توسّط حالت دستوری. در پژوهش حاضر 10 نقش معنایی مفعول غیرمستقیم زبان فارسی تعیین شده است که عبارت اند از: پذیرنده، بهره ور، زیان دیده، محرک، نتیجه، منبع، موضوع، هدف، وسیله و مشارک / مخاطب. هرکدام از مفعول های غیرمستقیم که دارای یکی از این نقش های معنایی است، متناسب با معنی فعل خود می تواند به وسیله یک یا تعدادی از روش های زیر به زبان روسی بیان شود: 1. حالت مفعولی بدون حرف اضافه که در این صورت مفعول غیرمستقیم زبان فارسی به زبان روسی در نقش مفعول مستقیم قرار می گیرد و فعل آن در زمره فعل گذرا به شمار می آید؛ 2. حالت مفعولی با حرف اضافه «на»، «в» و «про»؛ 3. حالت «به ای» بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «к» و «по»؛ 4. حالت اضافی بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «от» و «у»؛ 5. حالت وسیله ای بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «за» و «с»؛ 6. حالت حرف اضافه ای با حرف اضافه «о».
۱۹۲.

Junior Secondary School Students’ Motivation for Learning Multiple Foreign Languages in Burundi: A Cross-sectional Study

کلید واژه ها: L2 motivation L2 motivational self - system school grade simultaneous multiple language learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 354
This study investigated the motivation of Burundi junior secondary school students learning simultaneously three foreign languages: French, English, and Kiswahili. A 65-item questionnaire was employed to sample the views of 348 (grade 7 through 9) learners from state schools. Using Dörnyei’s (2009) L2 motivational self-system as the main theoretical framework, this study specifically explored temporal changes in L2 motivation of the participants over the three-year period across the three target languages. In doing so, the present study adopted a quantitative research design with a cross-sectional approach and the obtained data were analysed by means of descriptive and inferential statistics namely a one-way analysis of variance (ANOVA) and stepwise multiple regression analyses. Statistical analyses were computed using SPSS - version 22. The results indicated that there were significant differences in most of the measured motivational scales across the three languages with ninth grade students scoring significantly lower than their peers from lower school grades. Moreover, the results revealed that L2 learning experience and ideal L2 self were the two variables that respectively predicted most the students’ intended effort to learn each language. One school grade-related difference was that international posture appeared as a significant factor among seventh grade students in relation to French learning and among ninth grade pupils regarding English learning. Another finding, which was unexpected, was that English (L3) appeared to be the most popular foreign language among these students. In the light of the results, pedagogical implications are discussed based on the socio-educational context of Burundi.
۱۹۳.

آشپزی در فرهنگ و گویش مردمان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشپزی محلی بوشهر عادت های غذایی فرهنگ آشپزی گویش بوشهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 190
آشپزی یکی از نمودهای تمدن و فرهنگ در هر قومیتی است و مطالعۀ شیوه­های پخت‌وپز و آیین­ها و باورهای در‌آمیخته با آن قدمی برای درک و شناخت بخشی از فرهنگ آن قومیت است. هدف از مقاله پیش­رو شناخت آن گوشه از فرهنگ پرمایة مردمان بوشهر است که در آشپزی بومی و سنتی آنان جلوه­گر می‌باشد. همچنین، گردآوری واژگان و اصطلاحات مربوط به آشپزی در گویش بوشهری به منظور حفظ آن از فراموشی و نابودی از دیگر اهداف این پژوهش به­شمار می­آید. داده­های این مطالعه به دو روش میدانی و کتابخانه­ای گردآوری شده و جامعۀ آماری، سالخوردگان کم­سواد ساکن شهرستان بوشهر می‌باشند. آن‌چه در این نوشتار آمده، دربرگیرندۀ عادت­های غذایی مردمان بوشهر، آیین‌های گره­خورده با آشپزی، توصیف غذاها، نان­ها، شیرینی­ها و حلواهای محلی همراه با فهرستی از نام ابزارها و اصطلاحات آشپزی رایج در گویش بوشهری است. فرهنگ آشپزی بوشهری همانند دیگر فرهنگ­ها تحت تأثیر شرایط زیست بومی و اقتصادی قرار دارد و بازتابندۀ باورهای دینی و آداب‌ورسوم ملی و نیز نمایانگر دیرینگی این قوم است. از آن‌جا که این فرهنگ امروزه در حال فراموشی است، هرگونه تلاش برای شناساندن و پاسداری از آن بایسته و ارزشمند می‌باشد.
۱۹۴.

یادگیری انگلیسی با اهداف پزشکی مبتنی بر واقعیت مجازی چندنفره: توانش ارتباطی دانشجویان خاورمیانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانش ارتباطی انگلیسی با اهداف پزشکی مهارت های تولیدی نیازها واقعیت مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 630
مهارت های گفتار و نوشتار به عنوان ارکان توانش ارتباطی، هسته ی اصلی زبان آموزی با اهداف ویژه به حساب می آید. ارتباط تنگاتنگ عملکرد موفق دانشجویان در دانشگاه و عرصه های حرفه ای با یادگیری مهارت های تولیدی زبان، لزوم ابداع شیوهای نو یاددهی-یادگیری را پررنگ می کند. با هدف بررسی ظرفیت واقعیت مجازی در یادگیری مهارت های تولیدی انگلیسی با اهداف پزشکی، این پژوهش مداخله ای با استفاده از طرح ترکیبی با رویکرد متوالی توضیحی در 16 جلسه کلاس معکوس با گروه های گواه و مورد در یک دانشگاه علوم پزشکی در خاورمیانه برگزار شد. در طول پژوهش، علاوه بر سنجش نگرش، پیشرفت و عملکرد شرکت کنندگان، برداشت آن ها نیز با برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته شناسایی شد. داده های کمی به شیوه ی توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون رتبه ای علامت دار ویلکاکسون و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد. تحلیل داده های کیفی به شیوه مضمون محور انجام شد. نتایج نشان داد شرکت کنندگان تمرین تیمی را برای یادگیری مهارت های تولیدی انگلیسی مؤثر قلمداد کردند. اگرچه واقعیت مجازی توانش گفتگوی انگلیسی با اهداف پزشکی را آسان می کرد، اما، نگارش سناریوی این بازی ها برای تمرین تیمی مهارت ها به شکل معناداری بر روند یادگیری تأثیرگذار بود. رویکرد مناسب شرکت کنندگان نسبت به تمرین انگلیسی با اهداف پزشکی به واسطه ی سناریوهای مشارکتی واقعیت مجازی چند نفره می تواند مصداق کاربرد موفق نظریه ی فرهنگی-اجتماعی در زبان آموزی دانشگاهی باشد.
۱۹۵.

Formative Assessment Feedback to Enhance the Writing Performance of Iranian IELTS Candidates: Blending Teacher and Automated Writing Evaluation

کلید واژه ها: Automated Writing Evaluation (AWE) Blended feedback Formative assessment IELTS Writing Learners’ Perception

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 761
With the incremental integration of technology in writing assessment, technology-generated feedback has found its way to take further steps toward replacing human correcting and rating. Yet, further investigation is deemed necessary regarding its potential use either as a supplement to or replacement for human feedback. This embedded mixed-method research aims to investigate three groups of Iranian intermediate IELTS applicants who received automated, teacher, and blended (automated + teacher) feedback modes on different aspects of writing when practicing for the writing skill of IELTS. Furthermore, a structured written interview was conducted to explore learners’ perception (attitude, clarity, preference) of the mode of feedback they received. Findings revealed that students who received teacher-only and blended feedback performed better in writing. Also, the blended feedback group outperformed the others regarding task response, the teacher feedback group in cohesion and coherence, and the automated feedback group in lexical resource. The analysis of the interviews revealed that learners had high opinion regarding the clarity of all feedback modes and learners’ attitude about feedback modes were positive. However, they highly preferred the blended one. The findings suggest new ideas that can facilitate learning and assessing writing and recommend that teachers provide comprehensive, accurate, and continuous feedback as a means of formative assessment.
۱۹۶.

شباهت ها و تفاوت های واژگانی در ترکی رایج درکرمان و ترکی آذری تبریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شباهت های واژگانی تفاوت های واژگانی تماس زبانی ترکی آذری گونه تبریزی ترکی کرمان روستاهای ترکی زبان استان کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 14
پژوهش حاضر به بررسی شباهت ها و تفاوت های واژگانی ترکی رایج در آبادی های ترکی زبانِ شهرستان ارزوئیه در استان کرمان و ترکی آذری گونه تبریزی پرداخته است. پیکره پژوهش از داده های موجود در نرم افزار اطلس ملی زبانی ایران  اقتباس شده است؛ اطلس زبانی ایران که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال تدوین است. این داده ها، به وسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 105 واژه و پاره گفته و 36 جمله به روش مصاحبه رودرو از گویشوران ترکی زبان ساکن در آبادی های ترک زبان شهرستان ارزوئیه در استان کرمان گردآوری شده اند. پیکره این پژوهش شامل 860 واژه است. داده ها بر اساس مبنای نظری پژوهش، توصیف و تحلیل شده و با واژه های ترکی آذری گونه تبریزی مقایسه شده اند. مبنای مقایسه برای ترکی آذری، شمّ زبانی نگارنده و فرهنگ های ترکی است. ترکی رایج در شهرستان ارزوئیه استان کرمان، از جنبه واژگانی، شباهت های بسیاری با ترکی آذری گونه تبریزی دارد. تفاوت های واژگانی بین این دو گونه ترکی ناشی از معادل هایی است که گویشوران تحت تأثیر زبان فارسی محلی رایج در آن منطقه در گویش خود به کار می برند. به سبب آنکه هدف از پژوهش حاضر بررسی شباهت های واژگانی بین این دو گونه ترکی است، تفاوت های آوایی در این معادل های واژگانی، نادیده انگاشته می شوند. به طور کلی، شباهت های بسیار زیادِ معادل های واژگانی در زبان ترکی رایج در آبادی های ترکی زبانِ شهرستان ارزوئیه استان کرمان با معادل های زبان ترکی آذری گونه تبریزی، نشان می دهد که ترکیِ رایج در منطقه مورد بررسی، همانند ترکی آذری گونه تبریزی از شاخه اوغوز در خانواده زبان های ترکی تبار است. 
۱۹۷.

بررسی شناختی صفات مرکب در کردی هورامی پاوه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صرف شناختی عملکردهای شناختی فرایند ترکیب صفت مرکب کردی هورامی پاوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 888
در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، نخست صفات مرکبِ کردی هورامی پاوه، از فرهنگ فارسی-کردی (سه جلدی) (مردوخ روحانی و دیگران، 1385) گردآوری شده اند؛ همچنین، یکی از نگارندگان که گویشور هورامی پاوه است، 25 صفت مرکب دیگر را بدان ها افزوده است. سپس این داده ها، در چارچوب صرف شناختی و براساس مدل پیشنهادی هماوند (2011) بررسی و روابط معنایی بین هسته و توصیفگر در آن ها برپایه سه عملکرد شناختی مقوله سازی، پیکربندی و مفهوم سازی مشخص شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد نُه مقوله از یازده مقوله پیشنهادی هماوند (شامل صفاتی که در آن ها توصیفگر هدف یا مکان هسته را نشان می دهد یا فاقد ویژگی بیان شده توسط هسته است یا هسته نوع، ویژگی، اندازه، عملکرد، تمایل یا حرکت به سمتِ توصیفگر را نشان می دهد)، به علاوه چهار مقوله دیگر که در مدل پیشنهادی هماوند به آن ها اشاره ای نشده است (شامل صفاتی که در آن ها توصیفگر کمیت هسته، محدوده فعّالیت هسته، ویژگی هسته و تشابه هسته به چیزی رانشان می دهد) در صفات مرکب زبان کردی هورامی پاوه وجود دارند. درضمن، سه قلمرو درون طبقه ای و سه قلمرو برون طبقه ای و شش نوع تعبیر در این صفات قابل تشخیص است.
۱۹۸.

The Effect of Regulatory Focus Orientations on Iranian EFL learners’ Speaking Fluency and Willingness to Communicate(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Iranian EFL learners regulatory focus orientations speaking fluency willingness to communicate promotion-focused prevention-focused

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 833
The Regulatory Focus Theory, a classic self-regulatory approach, posits that human behavior is significantly influenced by salient standards and reference points that are either situation-dependent or chronically accessible in a person's mind. This study examined the impact of regulatory focus orientations, namely prevention and promotion, on the willingness of Iranian EFL learners to communicate in an English class. We selected 48 upper-intermediate-level students via the Oxford Placement test. These students were divided into three groups: promotion-focused, prevention-focused, and control. The promotion-focused group was encouraged through positive reinforcement of their success and accomplishments when using correct linguistic features during class. Conversely, the prevention-focused group was immediately corrected when a linguistic error occurred to avoid further mistakes, and no praise was given for correct language use. The control group received no intervention. Results derived from a one-way ANOVA demonstrated a significant relationship between the regulatory focus orientation and students' willingness to communicate. EFL learners exposed to promotion techniques demonstrated a higher willingness to communicate. The paper concludes with a discussion on the theoretical implications and pedagogical applications of the study.
۱۹۹.

تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تضاد و تناقض عاشق و معشوق فرکلاف نظامی لیلی و مجنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 803
یکی از موارد کاربرد تضاد و متناقض نما در آثار ادبی وصف حال عاشق و معشوق است؛ زیرا قدرت عشق فراتر از آن است که در منطق گفتار عادی زبان جریان یابد. به همین سبب گاه برای شرح مفاهیم عشق بیان شاعر و نویسنده از گفتار عادی فراتر می رود که در آشکارسازی احوال عاشق و معشوق مؤثر است. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی و مدل سه بعدی فرکلاف به این پرسش پاسخ داده شود که تضاد و تناقض در بیان احوال عاشق و معشوق چه نقش و جایگاهی دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد و تناقض در تمام سطوح نظریه فرکلاف آشکار است و نسبت به آنچه در متون بلاغی مطرح می شود، عمومیت بیشتری دارد. کاربرد تضاد و تناقض برای بیان احوال عاشق بیش از معشوق است. تفاوت جنسیت نیز سبب می شود شاعر از شیوه های متفاوت تضاد و تناقض برای احوال عاشق و معشوق بهره گیرد؛ به گونه ای که از تضاد برای جنس مرد که قدرت بیشتری نسبت به زن دارد، آشکارتر و محسوس تر بهره می گیرد؛ اما تضاد را برای جنس زن به آن سبب به کار می برد که در اجتماع آشکار شدن مسائل عشق برای آنها خلاف عرف محسوب می شود.
۲۰۰.

Representation of Feelings in Translation of Anti-racism Novels: A Case Study of Beloved by Toni Morrison

نویسنده:

کلید واژه ها: Anti-racism Novels Representation of Feeling Structure of Feeling Toni Morrison beloved

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 198
Anti-racism novels, portraying racism in all areas of wealth and income, education, health care, civil rights, life in North America and apartheid in South Africa, can create awareness toward different kinds of oppression that people suffered during different periods. The purpose of this study is to present a thematic analysis of Persian translations of Morrison’s Beloved (1987) from English between 1978 and 2005/ 1357 and 1384 by Gulrukh Sa’īdnīyā, Sānāz Sihatī, and Shīrīndukht Daghīghīān applying the theory of the structure of feeling by Williams (1983). In order to do this study, sentimental scenes of Beloved, examining the destructive legacy of slavery, which were translated during the period under study were examined. Persian translations of these scenes were identified, and the representations of the feelings in the identified scenes were analyzed based on the theory of the structure of feeling by Williams (1983). Based on the findings, it can be concluded that the three translators seemed to be able to transfer the representations of the identified sentimental scenes, such as fury and resentment into Persian. Furthermore, the findings suggest that translation of anti-racism novels plays a significant role in transferring representation of feelings of oppressed people into other nations.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان