فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۹٬۳۵۳ مورد.
۱۴۱.

Exploring Implicit and Explicit Lexical Strategies in L2 Learners’ Incidental Vocabulary Learning While Reading(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Lexical Strategies L2 learning Vocabulary Gender

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 140 تعداد دانلود : 717
Vocabulary learning can occur incidentally when explicit and implicit cognitive processes are at work. The present study investigated how frequently a set of (implicit/explicit) lexical strategies was used by Iranian learners of English while reading journalistic texts for comprehension, and how effective they were regarding vocabulary retention in incidental vocabulary learning. Also, it examined the role of gender in lexical strategy use in such a context. To this end, 40 upper-intermediate learners of English, including 20 males and 20 females, were selected and asked to read journalistic texts. To collect the data, think-aloud and a retention test (Vocabulary Knowledge Scale) were used. Descriptive and chi-square data analyses revealed that the most frequent lexical strategy was consulting a dictionary (particularly a bilingual dictionary), followed by inferring (particularly contextual strategies) and ignoring strategies. The male participants were found to use inferring strategies more frequently whereas the female participants were found to use the ignoring strategy more frequently. Moreover, significant differences were observed between explicit and implicit strategy types with higher lexical use and retention effect for explicit ones. Findings provide implications for L2 vocabulary learning. 
۱۴۲.

نشانه شناسی زبان بدن در رمان «النومُ فی حَقل الکَرَز» اثر «أزهر جرجیس»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشانه شناسی زبان بدن ارتباطات غیرکلامی النومُ فی حَقل الکرز أزهر جرجیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 109
ادبیات داستانی سرشار از نشانه های غیرکلامی از جمله علائم زبان بدن است. بررسی داستان ها از منظر ارتباطات غیرکلامی به ویژه زبان بدن که زنجیره ای از نشانه های گسترده است و پیام های متنوعی با توجه به بافت ارتباطی دریافت می شود، می تواند به خوانشی تازه از متن منجر شود. أزهر جرجیس عراقی در رمان «النوم فی حَقل الکرز» از علائم زبان بدن از جمله زبان چشم، دست، سر، لامسه، اندام و ظاهر فیزیکی بهره برده است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی با تکیه بر رویکرد نشانه شناسی به واکاوی نقش و جایگاه زبان بدن و کارکرد آنها در این رمان بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد جرجیس پیام هایی چون؛ تعجّب و حیرت، اضطراب، خشم و غضب، فراموشی، ترس و... به واسطه زبان بدن به مخاطب انتقال می دهد که پرده برداری از آنها در کشف پیام نهفته در متن سهم بسزایی دارد. از میان رفتارهای غیرزبانی در رمان ذکر شده، زبان چشم با (32 درصد) در جریان انتقال پیام بیشترین نقش و زبان ظاهر فیزیکی (موی صورت) با (2 درصد) کمترین نقش را دارد و زبان بدن در این رمان بیشتر، جایگزین و جانشین ارتباط کلامی شده است اما در مواردی نیز برای تکمیل کردن پیام کلامی یا پیام های کلامی را مورد تأکید بیشتر قرار داده است. بکارگیری زبان بدن در این رمان موجب افزایش ظرفیت نمایشی داستان شده است.
۱۴۳.

بررسی شناختی فعل های «بودن» و «داشتن» در نوشتار ناشنوایان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دستورشناختی فعل «بودن» فعل «داشتن» ناشنوایان نوشتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 374
در مقایسه ی مقولات دستوری فعل جزو مقولات انتزاعی محسوب می شود. از آنجا که ناشنوایان به دلیل محدودیت های شنیداری در به کارگیری واژه هایی که دارای مفاهیم انتزاعی هستند خطا می کنند؛ نگارندگان در راستای بررسی مقوله ی فعل حدود 4500 جمله در نوشتار 10 دانش آموز ناشنوای دختر در مقطع دوم و سوم راهنمایی در استان کرمانشاه در طول یک سال تحصیلی گردآوری نمودند. هدف از انجام این مطالعه بررسی کارکرد دو فعل پر بسامد «بودن» و «داشتن» در نوشتار شرکت کننده ها است. در پی این هدف دو پرسش مطرح شد: الف) چه نوع خطاهای معنایی در ارتباط با این دو فعل در نوشتار ناشنوایان یافت می شود؟ ب) ماهیت معنایی و شناختی این دو فعل چه تاثیری در میزان استفاده از این فعل ها و خطاهای مربوط به آنها دارد؟ نتایج این پژوهش نشان داد خطای گزینشی (استفاده از دو فعل «بودن» و «داشتن» به جای یکدیگر یا به جای دیگر فعل ها)، خطای ساختار موضوعی در رابطه با فعل «داشتن» و خطای اضافه نویسی فعل «بودن» به ترتیب خطاهای پربسامد هستند. این امر نشان می دهد برخلاف بسامد بالای استفاده از این دو فعل، شرکت کننده ها به محتوای مفهومی این دو فعل تسلط کافی ندارند. همچنین، با توجه به آموزه های دستور شناختی، نگارندگان بر این باورند از آنجا که تغییری در وضعیت درونی فعل های نامتکامل رخ نمی دهد و در طی زمان ثابتند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. علت دیگر پربسامد بودن فعل «بودن» محتوای مفهومی اندک و ترسیم طرحواره ای آن است.
۱۴۴.

The Effect of Task Type and Word Type on Vocabulary Learning: A Comparison Based on Involvement Load Hypothesis and Technique Feature Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Involvement Load Hypothesis technique feature analysis L2 vocabulary learning Vocabulary Learning Task

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 43
This study aimed to investigate the effect of task type (i.e., sentence fill-in/sentence writing) and word type (i.e., real/ pseudo) on initial learning and retention of 10 word meanings, taking the predictions of Involvement Load Hypothesis (ILH) and Technique Feature Analysis (TFA) into account. Participants were 59 intermediate-level EFL learners from eight intact classes. Each intact class was randomly assigned to one of the four learning conditions: 1) sentence fill-in with real words, 2) sentence writing with real words, 3) sentence fill-in with pseudowords, and 4) sentence writing with pseudowords. Initial learning was measured by administering a meaning recall test immediately after the tasks and medium-term retention was measured by administering the same test with rearranged items one week after the tasks phase. The results of a mixed between-within subjects ANOVA did not show any significant interaction effect between test time and learning condition. Furthermore, the main effect for learning condition was not statistically significant but there was a significant main effect for test time, suggesting that participants’ scores dropped significantly from the immediate posttest to the delayed posttest. The findings of two independent-samples t-tests failed to show any significant difference between the immediate and delayed posttest scores of the participants who received either sentence fill-in or sentence writing tasks. However, some tentative findings demonstrated that those participants who were assigned to the sentence writing task achieved higher scores on the posttests. This finding indicates that TFA has probably more predictive power than ILH and it also provides some evidence in favor of the heavier weight of the evaluation component of the ILH when compared to its search component.
۱۴۵.

Intersectionality in Second Language Education and the Birth of a New Term(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Discrimination Fairness intersectionality L2 education social justice

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 48
Intersectionality refers to the experience of multi-faceted emotions from diverse angles (Crenshaw, 1989). This concept, originally developed in Western studies, has been applied to critical pedagogy, which concerns minority individuals in educational or vocational settings. The purpose of this study is to provide an overview of the concept of intersectionality in Second Language (L2) education and propose a new term for the main concept. Recent research has encouraged the use of quantitative and mixed-methods designs for measuring intersectionality. As such, the new term "discrima," derived from the Latin word "discrimen" meaning discrimination, is proposed to refer to the emotion experienced after discrimination. Intersectionality is used to pave the way for further steps in quantifying the intersectionality line of research.This study also explores what intersectionality is, where it originates, where it occurs in L2 education, and whether the concept can effectively express what should be expressed. The implications of this research are relevant to educational policymakers and course designers who can use the concept in real-world settings. Emphasizing the emotional aspects of intersectionality may help prevent unpleasant L2 learning and teaching experiences for minority groups. Therefore, this new term may facilitate promoting L2 education internationally. It would be beneficial for future research to provide more details about the significance of the new term "discrima" in measuring intersectionality and to offer examples of how the concept of intersectionality can be applied in L2 education.
۱۴۶.

بررسی طرحواره های ساخت موصولی در زبان فارسی با رویکرد پیکره بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساخت موصولی نمونه خوشه های نمونه ای طرحواره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 693
ساخت موصولی به عنوان یک ساخت پیچیده همواره در مطالعات زبانی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، ساخت موصولی در زبان فارسی گفتاری مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آن شناسایی و توصیف طرحواره های است که به دلیل کاربرد فراوان در ذهن گویش ور شکل گرفته و بنابراین پردازش ساده تری دارند. به این منظور، حدود 1400 جمله موصولی از داده های گفتاری زبان فارسی گردآوری شده و با استفاده از برخی روش های داده کاوی و آماری مطرح شده در زبان شناسی پیکره بنیاد (Gries, 2009 Wiechmann, 2015;) مورد توصیف و تبیین قرار گرفته اند. این روش ها در نهایت خوشه هایی از ساخت موصولی را بر اساس میزان شباهت به یک دیگر در نمودارهایی درختی نشان می دهند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در زبان فارسی گفتاری، گویشوران ترکیب بندی های معنایی و نحوی معینی از ساخت موصولی را در موقعیت های گوناگون به کار می برند. در این پژوهش، همچنین برخی از ترکیب بندی های نحوی و معنایی ساخت موصولی به عنوان ساخت ه ای پادگونه ی موصولی در زبان فارسی معرفی شده اند.
۱۴۷.

ملاک های برچسب گذاری استعاره: گامی به سوی ساخت پیکره ی استعاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استعاره زبان شناسی پیکره ای پیکره استعاره ی فارسی شناسایی استعاره روال شناسایی استعاره (ام.آی.پی.وی.یو)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 698 تعداد دانلود : 654
فهم معنای زبانِ انسان برای ماشین همواره با چالش هایی رو به رو است. استعاره نیز یکی از موضوع های دشوار در پردازش معنایی است. درک استعاره در ارتقا و توسعه فعالیت های حوزه پردازش زبان طبیعی اهمیت فراوانی دارد. مقاله حاضر به معرفی روشی برای شناسایی استعاره ها در زبان فارسی می پردازد. هدف این مقاله، پیشنهادِ شیوه نامه ای است که به کمک آن بتوان پیکره ای برای استعاره های فارسی تدوین کرد. برای انجام چنین کاری نیاز است که ملاک هایی برای شناسایی و برچسب گذاری استعاره معرفی شود. روال شناسایی استعاره ی دانشگاه آزاد آمستردام (ام.آی.پی.وی.یو) می تواند انواع استعاره را شناسایی کند و در ساخت پیکره استعاره نیز از آن می توان بهره برد. مبنای مقاله حاضر نیز همین روال شناسایی است. بهره گیری از این روال از دو جهت مفید است: نخست، به کمک این روال می توان پیکره ای از استعاره های فارسی تهیه کرد، دوم، به پژوهشگران حوزه استعاره، به ویژه زبان شناسان پیکره ای، کمک می کند که با روایی و پایایی مطلوبی استعاره های فارسی را تحلیل کنند. لازم به گفتن است که برای آزمودن کارآیی روال پیشنهادی، پیکره ای از داده های فارسی (متون خبری و دانشگاهی) گردآوری و توسط سه کارشناس برچسب گذاری شده و یافته های مطلوبی (ضریب کاپای ۰.۹۶۴) به دست آمده است که در پژوهشی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
۱۴۸.

Fostering Academic Vocabulary Learning: Opportunities for Explicit Learning through a Mobile-Assisted App in the Field of Applied Linguistics

کلید واژه ها: Academic vocabulary learning mobile-assisted language learning mobile application Vocabulary Learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 877
Over the last decade, Mobile-assisted Language Learning (MALL) has led to an authentic and contextual language learning process across the globe (Kukulska-Hulme, 2009). It has played a pivotal role in language learning in general and vocabulary learning in particular as a building block of academic writing. The current study examined the effect of a mobile application (i.e. AWL builder) on academic vocabulary learning among sophomore university students in applied linguistics. The study also focused on measuring students' perceptions and problems in utilizing mobile-assisted applications in acquiring English academic vocabulary. Accordingly, using convenience sampling procedures the participants were divided into experimental (N =36) and control (N = 36) groups. The experimental group used a mobile application (i.e. AWL builder), while the control group used a traditional approach. Furthermore, to answer research questions academic vocabulary pre-and post-tests and a questionnaire were employed. The findings show that the AWL group showed prominent performance in academic vocabulary tests. The current study concludes that instructors should take into account mobile devices as useful supplementary tools to enhance L2 academic word retention and include them in regular language curriculum.
۱۴۹.

بررسی فرایند واجی همگونی همخوان ها در گویش کردی کلهری بر اساس نظریه بهینگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همگونی گویش کلهری نظریه بهینگی محدودیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 556
همگونی فرایندی است که طی آن دو واج (واکه یا همخوان) درون یک هجا یا یک واژه روی هم تاثیر می گذارند و به نوعی باهم هماهنگ می شوند. در این پژوهش به تحلیل و توصیف انواع فرایند های همگونی همخوان ها در گویش کردی کلهری در چارچوب نظریه بهینگی پرداخته می شود. نظریه بهینگی یک الگوی زبان شناختی و بر این فرض استوار است که صورت های زبانی از تعامل میان محدودیت های متقابل و متضاد ناشی می شوند. این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است و داده های مرتبط با آن از طریق مصاحبه با گویشوران بومی گویش کردی کلهری و استفاده از شم زبانی نویسندگان که از گویشوران بومی این گویش می باشند، به دست آمده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در گویش کلهری فرایند واجی همگونی همخوان ها به صورت همگونی محل تولید خیشومی تیغه ای است که تبدیل خیشومی تیغه ای به لبی، پیش کامی، کامی و ملازی  و همگونی همخوان تیغه ای انسدادی واکدار با خیشومی تیغه ای و همگونی تیغه ای انسدادی بی واک با تیغه ای سایشی بی واک را شامل می شود. به این ترتیب، بر اساس مرتبه بندی محدودیت ها در نظریه بهینگی می توان فرایند همگونی را در این گویش تحلیل کرد.
۱۵۰.

تحلیل مؤلفه های نام شناسی اجتماعی و مفهوم سازی های فرهنگی نام افراد در میان گویشوران لر در ناحیه شمال و شمال شرق دزفول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توتم جای نام گویشوران لر مفهوم سازی های فرهنگی نام شناسی زبان شناختی نام شناسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 49 تعداد دانلود : 787
نام های افراد به مثابه یک منبع غنی اطلاعاتی سرشار از مفهوم سازی هایی است که به کار تحقیق در تاریخ و فرهنگ، نحوه زیست و مختصات جغرافیایی و اقلیمی اقوام مختلف می آید. از این رو، نام های افراد، شاخصی مهم برای ورود به یک جامعه و آشنایی با فرهنگ اقوام مختلف است. نگارنده در این پژوهش، با گردآوری پیکره ای از نام های افراد در میان گویشوران «لر» در ناحیه شمال و شمال شرقی دزفول در پی استخراج و استنتاج سویه های فرهنگی این نام ها برآمده است و از راه مصاحبه با گویشوران و تکیه بر شم زبانی خود و منابع کتابخانه ای به توصیف و تحلیل نام ها پرداخته است. آن چه که در میان پیکره نام های این ناحیه از منظر ساخت واژی با سویه فرهنگی با بسامد بالایی مشاهده گردید، به کار رفتن واکه های  i:/ u://e/ در پایان نام ها برای تحبیب است. همچنین موضع گیری های استعاری در نامها دیده می شود که همراه بار معنایی مثبت و منفی است و بازتاب موضع گفتمانی نام گذار در قبال پذیرنده نام است. بخشی از وجوه استعاری نام ها نیز روایت گر مفهوم سازی های فرهنگی است که ریشه در باورها، جهان بینی ها و سبک زندگی افراد دارد. همچنین نام های توتمی افراد که وجهی خاص از شیوه های اندیشیدن را باز می نمایاند قابل توجه است. به کار رفتن جای نام ها برای افراد نیز از شاخصه های مهم گویشوران این ناحیه است.
۱۵۱.

Understanding the Effect of Professional Learning Community on EFL Teachers’ Intercultural Teaching Competence(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: professional learning community Teacher Development intercultural teaching competence EFL Teachers exploratory sequential design intercultural teaching

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 299
Professional learning community (PLC) has been a generally recognized model for promoting teacher development, including EFL teachers’ writing assessment literacy, intercultural teaching competence, digital literacy, and so on. However, research on whether the changes in beliefs of teachers engaging in a PLC affects their teaching competence is relatively scant. To fill this gap, the present study investigated the extent to which a PLC with intercultural components changed EFL teachers’ beliefs in intercultural teaching, which in turn affected their intercultural teaching competence. In doing so, adopting an exploratory sequential method, qualitative data from teachers and a questionnaire from students were collected and analyzed through NVIVO 12 and SPSS 26.0. The data analyses revealed significant changes in the EFL teachers’ knowledge construction, motivation inspired by peer interaction, and reflection on intercultural learning and teaching practices. These changes led to the transformations in their beliefs and practices concerning intercultural instruction, although individual orientations were observed in their pedagogical approaches. Furthermore, the study’s findings were supported by evidence of corresponding changes in students’ learning outcomes in the development of intercultural competence. The study highlights the significance of PLCs in enhancing EFL teachers’ intercultural teaching competence and their professional development.
۱۵۲.

Reading Sense in Verse: Synesthesia in the Poetry of Edith Sitwell and Houshang Ebtehaj(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: synesthesia comparative literature Persian literature Edith Sitwell Houshang Ebtehaj poetry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 187
Synesthesia, among other rhetorical devices, has played a prominent role in conveying the intended messages in the realm of poetry. Nonetheless, it has not grabbed adequate attention to its nature and function. Belonging to the domain of comparative literature, this essay has benefitted from analogy studies as its methodology to render novel perspectives in the meaning and reading of the poetry of Sitwell and Ebtehaj. Here, we have attempted, firstly, to foreground the function of synesthesia and, secondly, to enrich the understanding of the mentioned poets. This paper concludes that the realization of synesthesia heavily and helpfully affects the perception of literary poems. In addition, to showcase such influence, a reasonable number of poems by Sitwell and Ebtehaj were subjected to scrutiny, indicating that a great deal of their poetry is best understood only after investigating synesthesia. This essay is merely concentrated on two poets, yet its findings can be helpful for the whole field of poetry.
۱۵۳.

انطباق صرفی در زبان لری خرم آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زبان لری خرم آبادی مطابقه حالت انطباق صرفی فاعلی مفعولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 878
زبان ها و گویش های هر جامعه در شکل گیری هویت و جهان بینی افراد آن جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند، اما اخیراً به دلایلی همچون تسلط زبان معیار و بی توجهی گویشوران بومی، زبان ها و گویش های بسیاری در انزوا و خطر فراموشی قرار گرفته اند. ازاین رو، هدف از نگارش مقاله حاضر، ثبت و حفظ یکی از این گونه های محلی در معرض خطر است. در پژوهش پیش رو،  مقولات مطابقه و حالت به عنوان دو رکن اصلی رده شناسی انطباق صرفی در زبان لری خرم آبادی بررسی شدند. روش انجام کار به ترتیب شاملِ تهیه پرسش نامه 340 جمله ای، مصاحبه با 3 گویشور بومی، ثبت و ضبط، توصیف و تحلیل علمی داده ها و در آخر، استخراج الگوی دستوری مطابقه و حالت در زبان مذکور بود. یافته ها وجود الگوی «فاعلی مفعولی» را برای هر دو مقوله دستوری مطابقه و حالت نشان دادند و در نهایت، نظام رده شناسی یکدست «فاعلی مفعولی»  برای ساحت انطباق صرفی  در زبان لری تعیین شد.
۱۵۴.

بررسی تقویت و تضعیف معنا در تصاویر کتاب های زبان انگلیسی 1 و 2 ویژن براساس نشانه معناشناسی گفتمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشانه معناشناسی گفتمانی نشانه شناسی اجتماعی ویژن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 907
مقاله حاضر چگونگی تقویت و تضعیف معنا در تصاویر کتاب های زبان انگلیسی 1 و 2 ویژن (متوسطه دوم) را بررسی کرده است. مبنای پژوهش حاضر نشانه معناشناسی گفتمانی و نشانه شناسی اجتماعی کرس و ونلیوون بوده که خود متأثر از آثار و افکار هلیدی است. چگونگی استفاده از متن های تصویری درکتاب های زبان انگلیسی همواره از مسائل موردتوجه بوده است، چراکه این امر موجب تسریع انتقال مفاهیم و بهبود روند یادگیری می گردد. پژوهش حاضر با بررسی رابطه متن های کلامی و تصویر، در پی آن بوده تا در راستای ارائه محتوای معنادار و قابل فهم، چگونگی انتخاب تصویر همخوان با کلام را درکتاب های زبان انگلیسی 1 و 2 (متوسطه دوم) بررسی کند. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی  و میدانی است. در کتاب درسی زبان انگلیسی، همپوشانی ایجاد شده بین متن کلامی و تصویر می تواند در روند انتقال معنی، یادگیری لغات و دریافت مفهوم مؤثر باشد. این در حالی است که نبود همپوشانیِ لازم میانِ آن دو آموزش و دریافت معنا را دچار اشکال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که الگوهای فرانقش های طراحی بصری در متن های تصویری کتاب های موردنظر به طورکامل بازنمود نشده و نبود همپوشانیِ لازم بین تصویر وکلام، انتقال معنا را با اشکال روبرو کرده است. در نتیجه، هدف موردنظر آموزش به دست نیامده است.
۱۵۵.

A Study of the Discursive Accomplishment of Stereotypes in Everyday Discourse A Case of Persian Speakers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Stéréotypes Intergroup differentiation impoliteness morality Discourse

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 379
This study set out to examine how stereotypes as social psychological phenomena are enacted in everyday discourse. Besides discussing how ingroups and outgroups are formed in mundane talk, it is argued that stereotypes are ideological constructs that are jointly achieved in social contexts. Moreover, it is assumed that the ways in which stereotypes are constructed and discussed in discourse are informed by a number of underlying moral conceptualizations which might justify the potential face-threatening acts and the impoliteness inherent in prejudiced talk targeted to a third party. The study is an ethnographic case study informed by an eclectic approach to the analysis of data so as to shed light on how the expression of thoughts and feelings are constructed as talk in ordinary social interactions unfolds and what these expressions achieve. The analyses revealed that the construction of outgroup stereotypes is a mutual accomplishment and possibly a face-threatening act moderated by mitigating discourse features
۱۵۶.

Structural Equation Modeling in L2 Research: A Systematic Review

کلید واژه ها: L2 journals L2 research Multivariate data analysis Structural Equation Modeling Systematic review

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 666
Structural equation modeling (SEM), as a flexible and versatile multivariate statistical technique, has been growingly used since its introduction in the 1970s. This article presents a methodological synthesis of the characteristics of the use of SEM in L2 research by examining the reporting practices in light of the current SEM literature to eventually provide some empirically grounded recommendations for future research. A total of 722 instances of SEM found in 145 empirical reports published in 16 leading L2 journals across two periods of 1981-2008 and 2009-2020 were systematically reviewed. Each study was coded for a wide range of analytic and reporting practices. The results indicate that despite the growing popularity of SEM in L2 research, there was a wide variation and inconsistency in its uses and reports within and across the two periods in regard to the underlying assumptions, variables and models, model specification and estimation, and fit statistics. Drawing on the current SEM literature, we will discuss the findings and research implications for future use and reporting of SEM in L2 research.
۱۵۷.

“I Don’t Like Working Hard to Materialize Another Person’s Dreams”: The Emotion Labor and Identity Dilemma of a Novice Iranian Female EFL Teacher at Private Language Institutes(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Emotion labor language teacher identity language teacher agency well-being Novice EFL teachers private language institutes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 677
Emotion labor is defined as any conflict between institutional demands and teachers’ professional beliefs and preferences. Engaging in emotion labor is an inevitable aspect of becoming a language teacher. Scholars agree that language teacher agency and identity are closely tied to emotion labor. This fact particularly looms large for novice language teachers, who tend to perceive contradictions between what they imagine prior to entering the profession and what they actually experience in their teaching contexts. This case study applied activity theory (Engeström, 2015) and Gee’s (2000) identity framework to explore how the emotion labor experienced by a novice Iranian female teacher of English as a foreign language (EFL) over a five-year career period at three private language institutes affected her language teacher agency and identity. The findings, obtained from class observations and semi-structured interviews, highlight two major sources of emotion labor: 1) profit-oriented policy, and 2) performance-constraining factors within the institute, which caused the participant to contemplate quitting her job. Implications and further research are discussed in line with the interplay among emotion labor, language teacher identity, and well-being.  
۱۵۸.

حرکت های ارتباطی بلاغی در بخش مقدمۀ مقالات علمی پژوهشی: تحلیلی ژانربنیاد بر اساس انگارۀ سویلز (2004) (مطالعۀ موردی 8 مجله از ژانر علوم قرآن و حدیث)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرکت بلاغی رویکرد ژانرمحور مقدمه مقاله علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 1000 تعداد دانلود : 359
در حوزه تحلیل گفتمان، تجزیه و تحلیل ژانر مقالات پژوهشی در چند دهه اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف ساخته است. در این میان، بررسی بخش مقدمه یک مقاله پژوهشی که به عنوان نقشه راه و پیش نمایشی برای درک بخش-های بعدی مقاله و همچنین معیاری بسیار مهم برای ارزیابی کل آن مقاله محسوب می شود بیشترین مطالعات ژانربنیاد را در بیشتر حوزه های تخصصی و دانشگاهی به خود اختصاص داده است. با وجود این، یکی از ژانرهایی که تاکنون هیچ-گونه ای مطالعه ای در مورد بخش مقدمه مقالات آن در چهارچوب رویکرد تحلیل گفتمان ژانر بنیاد صورت نگرفته، حوزه مطالعات علوم قرآن و حدیث است. از این رو، مقاله حاضر، بر اساس الگوی نظری سویلز (2004) که کارآمدی آن در حوزه تحلیل ژانر به اثبات رسیده است، با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ساختار بلاغی و حرکت های ارتباطی مقدمه 80 مقاله منتشرشده در بازه سال های 1395 تا 1399 از 8 مجله معتبر پژوهشی حوزه علوم قرآن و حدیث می-پردازد. در واقع، این مطالعه، در قالب تحلیل ژانر با تمرکز روی حرکت های ژانری مقدمه مقالات، دو کارکرد عمده را دنبال می کند: اول اینکه، نویسندگان ژانر مقالات پژوهشی علوم قرآن و حدیث، چگونه کار خود را در بخش مقدمه معرفی و تا چه میزان از معیارهای لازم برای نوشتن یک مقدمه خوب بر اساس الگوی نظری پژوهش پیروی می کنند؛ و هدف دوم اینکه در این ژانر خاص، تا چه حدی شاهد تنوع ژانری در مجلات یک حوزه واحد خواهیم بود. نتایج پژوهش حاضر، که هم می تواند برای بالا بردن کیفیت مقدمه نویسی نویسندگان مقالات پژوهشی و هم برای ارزیابی داوران از این ژانر خاص و دیگر ژانرهای مرتبط راهگشا و مفید باشد، حاکی از عدم آگاهی کافی برخی از نویسندگان این ژانر نسبت به ساختار ژانری و حرکت های ارتباطی بلاغی بخش مقدمه مقالات است که منجر به عدم پیروی کامل از الگوی نظری تحقیق شده است.
۱۵۹.

مطالعه تطبیقی زبان از دیدگاه دریدا و ملاصدرا؛ بستری برای امکان سنجی خوانش واساز از متن قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان ملاصدرا دریدا واسازی متن قرآنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 448
مسأله "زبان" و قضایای مربوط به آن یکی از پرچالش ترین جنبه های فلسفه و رویکردهای نقدی جدید در خوانش متون دینی به شمار می رود. این مسئله در رویکردهای نقدی پسامدرن و بویژه خوانش دریدایی متون که یکی از ابزارهای برخی نومعتزلیان در خوانش متن قرآنی است به علت اصالت دادن به زبان در این رویکردها، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و باعث چالشهای بزرگی شده که از تفاوت در نوع نگاه به زبان ناشی می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر در صدد "تبیین" دو نگاه متفاوتِ دریدا و ملاصدرا برآمده تا شرایط مرئی شدن دو رویکرد به هستی و معرفت از پنجره زبان را فراهم آورد و میزان امکان پذیری یا عدم امکان چنین خوانش هایی را با روشی تحلیلی – تطبیقی بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به دیدگاه ملاصدرا نسبت به وجود، معرفت و زبان و قائل بودن او به نظام تشکیکی و ذومراتبی که از سه منبع معرفتی عقل، قلب و وحی حاصل شده و زبان الهی را دارای سه مرحله ابداعی، تکوینی و تشریعی دانسته و به تناسب، زبان بشری را نیز ذومراتبی می داند، دیدگاه دریدا، در هیچکدام از این سطوح زبانی قابل بررسی نیست و با توجه به عدم فراروی دریدا از روش عقلی – فلسفی، هرگز از مرحله "فعل" (در نظام معرفتی خلق و امر) بالاتر نرفته است. به همین دلیل، بکارگیری این شیوه خوانش از متن قرآنی توسط برخی نومعتزلیان، نیازمند بازنگری جدی و تحلیل انتقادی است.
۱۶۰.

Detecting Measurement Disturbance: Graphical Illustrations of Item Characteristic Curves

کلید واژه ها: Graphical displays item characteristic curves measurement disturbances model-data fit

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 923
Measurement disturbances refer to any conditions that affect the measurement of some psychological latent variables, which result in an inaccurate interpretation of item or person estimates derived from a measurement model. Measurement disturbances are mainly attributed to the characteristics of the person, the properties of the items, and the interaction between the characteristics of the person and the features of the items. Although numerous researchers have detected measurement disturbances in different contexts, too little attention has been devoted to exploring measurement disturbances within the context of language testing and assessment, especially using graphical displays. This study aimed to show the utility of graphical displays, which surpass numeric values of infit and outfit statistics given by the Rasch model, to explore measurement disturbances in a listening comprehension test. Results of the study showed two types of outcomes for examining graphical displays and their corresponding numeric fit values: congruent and incongruent associations. It turned out that graphical displays can provide diagnostic information about the performance of test items which might not be captured through numeric values.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان