تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی سال اول زمستان 1401 شماره 4

مقالات

۱.

ارتباط بین ضخامت چین پوستی نواحی مختلف بدن در دانشجویان پسر

کلید واژه ها: چین پوستی ترکیب بدن کالیپر دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۶۷
پایش میزان چربی بدن و کنترل آن، عاملی مهم در بررسی سلامت و کارایی افراد می باشد. این عامل در دانشجویان اهمیت ویژه ای می یابد چرا که تناسب جسمانی نقش کلیدی در عملکرد بهتر و سلامتی جسم و ذهن آنها دارد، لذا از اینرو مقاله حاضر با هدف ارتباط بین ضخامت چین پوستی نواحی مختلف بدن در دانشجویان پسر انجام گردید. در این مطالعه 120 دانشجوی پسر 19 تا 24 ساله دانشگاه اصفهان به شکل تصادفی انتخاب و با استفاده از کالیپر سکا با دقت 1/0 ضخامت چربی نقاط هشت گانه بدن آنها 3بار اندازه گیری و نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون با ورژن ۲۱ نرم افزار spss تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار چربی زیرپوستی تحت کتفی (5/5±95/14)، چربی جلو بازو (9/2±13/6)، چربی پشت بازو (04/5±92/11)، چربی سینه ای (9/3±6/9)، چربی شکم (8/8±4/19)، چربی فوق خاصره ای (9/8±7/14)، چربی ران (7/6±5/16)،چربی ساق پا (6/5±4/11) بود، لذا بین ناحیه سینه ای به ترتیب با نواحی تحت کتفی و شکمی (82%) و (80%) و از طرفی ناحیه شکم همبستگی بالایی را با ناحیه فوق خاصره داشت (78%). همچنین میان ناحیه پشت بازو با جلو بازو و ران (83%) و (84%) و میان ناحیه ساق با ران همبستگی بالایی (85%) وجود دارد (p<0.01). نتایج این مطالعه نشان می دهند که در اندازه گیری با تعداد موضع کمتر می توان نسبت به ارزیابی ترکیب بدنی اقدام کرد
۲.

بررسی اجمالی بر ورزش و اخلاق ورزشی از دیدگاه قرآن و برخی روایات

کلید واژه ها: ورزش جسم اخلاق ورزشی رقابت تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
ورزش بخش قابل توجهی از برنامه ها و فعالیت های روزمره انسان به خصوص نسل جدید را به خود اختصاص داده است و هرکس به نوبه خود وظایفی را برای حفظ سلامتی جسمی و روحی خود در نظر دارد. با رونق ورزش حرفه ای، اخلاق ورزشی در میادین بین المللی اهمیت و ضرورت ویژه ای یافته است. نوشتار حاضر در پی آن است تا با ارائه تعریفی از آن و بیان برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) انگیزه اصلی ورزش را تعیین کرده و همچنین فواید و شرایط موفقیت یک ورزشکار و محورهای اخلاقی را ترسیم نماید. در پایان نیز ویژگی های ورزش و اخلاق ورزشی ایده آل را ارائه دهد. در اسلام تنها به تربیت و پرورش جسم توجه نشده است بلکه به موازات جسم به روح او هم توجه شده است. و دستوراتی در زمینه تقویت آن وارد شده از قبیل: دعا، روزه، عبادات کلی و ورزش. پرداختن به جسم به تنهایی دارای ارزش انسانی نبوده و انسان را از محدوده حیوانیت خارج نمی کند
۳.

مقایسه اضطراب حالتی-رقابتی بازیکنان حرفه ای بسکتبال از طریق پرسشنامه SCAT و کورتیزول خون

کلید واژه ها: ضطراب حالتی رقابتی برانگیختگی کورتیزول بازیکنان حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۴
رقابت های ورزشی تقاضاهای زیادی را در ورزشکاران ایجاد می کند و اغلب اوقات نتایج رقابت های ورزشی در نتیجه تفاوت در ادراک و مهارت رقابت کنندگان مشخص می شود. این امر، استرس بالایی را در افراد ایجاد می کند که این استرس معمولا ناشی از اضطراب رقابتی ورزشکاران است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اضطراب حالتی-رقابتی بازیکنان حرفه ای بسکتبال از طریق پرسشنامه SCAT و کورتیزول خون، انجام شد. در این تحقیق توصیفی-مقایسه ای که به شکل میدانی صورت گرفت تعداد 10 نفر از بازیکنان حرفه ای بسکتبال با سن 2.16±21.5 سال که در مسابقات لیگ برتر 1400 شرکت داشتند و از بین مسابقات خانگی دور رفت آنها، دو مسابقه که در یکی بازیکنان برانگیختگی بالا داشتند (70 درصد احتمال باخت می دادند) و در دیگری برانگیختگی پایین داشتند (احتمال برد می دادند) به صورت تصادفی انتخاب شدند. دو ساعت قبل از اجرای هر دو مسابقه تعیین شده، پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی SCAT در اختیار بازیکنان قرار گرفت و همزمان نمونه گیری خون نیز برای تعیین سطح کورتیزول خون از بازیکنان به عمل آمد. نتایج حاصله از طریق آزمون t مستقل و ویلکاکسون با استفاده از ویرایش ۲۱ نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حالت بر انگیختگی بالا با استفاده از هر دو روش پرسشنامه scat و آزمایش کورتیزول خون اضطراب در سطح نسبتا بالایی بود و درحالت بر انگیختگی پایین با استفاده از هر دو روش پرسشنامه SCAT و آزمایش سطح کورتیزول خون اضطراب در سطح پایینی قرار داشت (05/≥p)، همچنین در این پژوهش دو روش اندازه گیری اضطراب حالتی رقابتی یعنی پرسشنامه scatو تعیین سطح کورتیزول خون نیز با یکدیگر مقایسه شد و نتایج عدم تفاوت بین ایندو را نشان داد (0.05≤P )
۴.

 تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی

کلید واژه ها: مدیریت تنوع فرسودگی شغلی تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۵
هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه خبرنگاران ورزشی فعال کل کشور  تشکیل دادند که تعداد آنها حدود 250 نفر برآورد شد. که از بین آنها بر اساس جدول مورگان تعداد 162 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای اندازه گیری فرسودگی شغلی، از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، برای اندازه گیری تعهد اخلاقی شرکت کننده ها از مقیاس تعهد اخلاقی هاشمی (1395) و برای اندازه گیری مدیریت تنوع از پرسشنامه مدیریت تنوع ویلیامیل استرید (2007) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوا تو سط ده تن از متخصصین و روایی سازه با استفاده از برازش مدل ارزیابی و تعیین پایایی (آلفای کرونباخ 85/) توزیع و جمع آوری شد. برای توصیف آماری داده ها از جداول توزیع فراوانی و استفاده شد. همچنین برای بررسی مدل ارتباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS و AMOS و در سطح خطای 0.05 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی در حد میانگین بود. همچنین بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی خبرنگاران ورزشی ارتباط منفی و معناداری و بین مدیریت تنوع با تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت و مدیریت تنوع توسط فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی پیش بینی شد و مدل برازش قابل قبولی داشت. با توجه به این نتایج برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و بهبود تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی، توجه به مدیریت تنوع اهمیت دارد.
۵.

 اثر بازی های ورزشی ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان

کلید واژه ها: آسیب اجتماعی بازی های ریتمیک کیفیت زندگی سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۶
کیفیت زندگی سالمندان یکی از مسائل مهم جامعه شهری می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بازی های ورزشی ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان می باشد. پژوهش از نظر تحلیل از نوع تحقیقات نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون است و از حیث ماهیت و هدف پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه سالمندان مرد شهر مشهد تشکیل دادند که با توجه به نیمه تجربی بودن تحقیق، برای هر گروه پیش و پس آزمون 15 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه معتبر کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که 8 هفته بازی های ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان اثر معنی داری دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود امکانات و دسترسی های لازم جهت حضور سالمندان فراهم گردد تا بتوان ضمن مشارکت در اجرای بازی های ریتمیک ورزشی، به بهبود کیفیت زندگی فردیشان کمک کرد
۶.

بررسی رابطه خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی، با نقش میانجی اعتماد سازمانی

کلید واژه ها: خودکارآمدی شغلی اعتماد سازمانی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۸
این پژوهش به منظور بررسی ارتباط خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه با نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه ی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه بودند که تعداد آنها 85 نفر بود و برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده گردید، به این صورت که تمام معلمان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه اعتماد سازمانی در بیان کلارک و پاینه (2008) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (2002) استفاده شد. داده ها در قالب آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح خطای 0.05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که خودکارآمدی شغلی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیون 0.21، خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی با ضریب رگرسیونی 0.38 و اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیونی 0.42 با هم رابطه مثبت و معناداری داشتند. بر اساس مدل مفهومی پژوهش اعتماد سازمانی می تواند بین خودکارآمدی و عملکرد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی عمل کرده و این ارتباط را تسهیل کن
۷.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اوقات فراغت دانش آموزان

کلید واژه ها: ساخت اعتباریابی اوقات فراغت دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۸
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اوقات فراغت دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نوع تحلیل عاملی تاییدی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر خرم آباد در سال 1401 در سطح شهر و مدارس فوتبال و آموزشگاه های هنری، کانون های زبان، کانون های فرهنگی – تربیتی و … بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 237 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد پرسشنامه اوقات فراغت دانش آموزان تحلیل عاملی شده دارای 12 سوال و 4 مؤلفه (دغدغه مالی- معیشتی؛ دغدغه تربیتی- آموزشی؛ سبک زندگی مدرن و شهری؛ علاقه و استعداد فرزند) بوده و از لحاظ روان سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخوردار است. از پرسشنامه تحلیل عاملی شده اوقات فراغت دانش آموزان، می توان برای مطالعات مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان استفاده کرد