مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره اول تابستان 1399 شماره 2

مقالات

۱.

شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی- فازی

کلید واژه ها: توسعه رقابتی عملکرد سازمانی لیگ برتر فوتبال منابع مالی رویکرد دلفی - فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق اعضاء هیات علمی دانشگاه و سازمان لیگ برتر بود. این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. بدین صورت که در مرحله اول، جهت شناسایی مراحل توسعه فوتبال، 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و متخصصان فعال در سازمان لیگ فوتبال و حوزه مدیریت ورزشی انجام گرفت. با بهره گیری از تحلیل مضمون، 30 کد فرعی و 5 کد اصلی شناسایی شد. سپس 30 عامل در قالب یک پرسشنامه، وارد مرحله دوم شد. در مرحله دوم، از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان و غربال یافته های حاصل از مرحله اول استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، پنج سطح توسعه با عنوان شاخص توسعه مالی، سازمانی، رقابتی، عملکرد و منابع انسانی شناسایی شد. توجه به این عوامل و زیر بخش های آن، می تواند مدیران و برنامه ریزان لیگ را در راستای توسعه حرفه ای گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران هدایت نماید.
۲.

بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر نیات رفتاری مصرف کنندگان برندهای ورزشی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی و ترجیح برند

کلید واژه ها: بازاریابی سبز نیات رفتاری مسئولیت اجتماعی ترجیح برند مصرف کنندگان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
     روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود که به روش میدانی  انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان برندهای ورزشی بودند و نمونه آماری بر مبنای تعداد قابل کفایت جهت مدل سازی در نرم افزار اسمارت پی ال اس به تعداد 10 تا 20 برابر ابعاد گویه پژوهش انتخاب گردید  (41*10=410). ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بازاریابی سبز، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی، پرسشنامه ترجیح برند و پرسشنامه نیات رفتاری مشتریان بودند. از روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر در نرم افزار اسمارت پی ال اس ، جهت بررسی روایی سازه و تحلیل فرضیات اصلی استفاده شد. نتایج نشان داد که بازاریابی سبز دارای اثر مستقیم و معنی داری بر مسئولیت اجتماعی، ترجیح برند و نیات رفتاری و اثر غیرمستقیم بر نیات رفتاری از هر دو مسیر میانجی مسئولیت اجتماعی  و ترجیح برند دارد. بنابراین می توان بیان کرد هرچند بازاریابی سبز به طور مستقیم سبب افزایش نیات رفتاری مثبت مشتریان می شود، اما مداخلاتی همچون رعایت مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و ترجیح دادن برند سبز مشتریان نسبت به برندهای دیگر، اثر آن را افزایش می دهد.
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بازار تیم های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: تقاضای بازار استادیوم تماشاگر فوتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
عوامل مختلفی بر تقاضای تماشاگران برای حضور در مسابقات تیم های فوتبال لیگ برتر استان آذربایجان شرقی اثر می گذارد؛ لذا به منظور بررسی این عوامل، از میان کلیه هواداران سه تیم تراکتورسازی، گسترش فولاد و ماشین سازی، 384 نفر بر اساس جدول مورگان پرسشنامه بازبینی شده  Byon, Zhang & Connaughton, (2010)را تکمیل کردند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS، جهت تحلیل عاملی تائیدی ابعاد استفاده شد. نتایج نشان داد که هر هفت عامل زمان بندی مسابقات، ویژگی های تیم میزبان و میهمان، اطلاع رسانی، ویژگی های عمومی فوتبال، ملاحظات مالی و فیزیکی و هویت قومی بر تقاضای بازار تیم های لیگ برتری فوتبال آذربایجان شرقی تأثیر معنی داری داشتند. بنابراین، پیشنهاد می گردد مدیریت لیگ و باشگاه های فوتبال برای جذب تماشاگر و افزایش تقاضای بازار بر کیفیت بازی، مدیریت برگزاری لیگ و زمان بندی مسابقه توجه بیشتری نمایند.
۴.

بازاریابی الکترونیک: پذیرش و بکارگیری در گردشگری ورزشی استان کردستان

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیک پذیرش فناوری های اطلاعات کردستان گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عواملی است که بر پذیرش و به کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی تأثیرگذار هستند. جامعه آماری شامل کارکنان آژانس های مسافرتی، کارکنان قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتل ها و اعضای عهده دار وظایف بازاریابی هیئت های ورزشی کوهنوردی، قایقرانی، شنا و دوچرخه سواری هستند. تعداد اعضای نمونه با توجه به فرمول کوکران، 265 نفر از کارکنانی است که حداقل یکی از روش های بازاریابی الکترونیک را در بازاریابی گردشگری ورزشی به کار گرفته باشند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده اند. جهت سنجش پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ، بارهای عاملی و پایایی ترکیبی استفاده و برای سنجش روایی نیز از میانگین واریانس تبئین شده و معیار فورنل-لارکر استفاده شد. از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS2 نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فناورانه، سهولت استفاده و مزیت نسبی درک شده بر پذیرش و به کارگیری بازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معنی دار دارند و در میان این عوامل، سهولت استفاده درک شده بیشترین تأثیر را بر پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک دارد.
۵.

مدل مفهومی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی

کلید واژه ها: تسهیلات رضایت مندی فروشگاه های ورزشی قیمت و کیفیت کالا مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
تحقیق حاضر از نظر روش شناسی توصیفی - کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مشتریان فروشگاه های ورزشی پاساژ بهارستان تبریز بود که در زمان اجرای تحقیق اقدام به خرید محصولات ورزشی کرده اند. نمونه آماری از طریق جدول کوکران تعداد 384 مشتری انتخاب شد و درنهایت 380 پرسشنامه به صورت کامل و خوانا برگردانده شده و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در قالب 7 عامل 26 سوالی براساس مطالعه منابع جامع تنظیم شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه مذکور، از نظر 12 تن از استادان رشته مدیریت ورزشی استفاده و اصلاحات مورد نظر صورت پذیرفت نیز به منظور سنجش پایایی پرسشنامه مذکور با روش ضریب آلفای کرونباخ معادل 87/0، به دست آمد که مورد پذیرش قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه مشتریان فروشگاه های ورزشی، 7 عامل به عنوان عوامل رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی شناسایی شد. درنهایت مقادیر بارهای عاملی، نشان داد که باتوجه به نامناسب بودن اعتبار 12 مورد از گویه های پرسشنامه، در تحلیل مدل نهایی تحقیق حذف شدند. هم چنین شاخص های اصلی برازش، نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار هست و الگوی رضایت مندی مشتریان فروشگاه های ورزشی طراحی گردید که با مدل مفهومی پیشنهادی هم سو می باشد.
۶.

تاثیر احساسات بر رضایت، هواداری و مقاصد رفتاری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: احساسات باشگاه های فوتبال رضایت هواداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمام هوادارن باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دادند. حجم نمونه 200 نفر از هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران  به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه نیمه محقق ساخته بود که پایایی آن 92/0 تعیین شد. برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول استفاده شد. همچنین برای شناسایی ارتباط متغیرها با یکدیگر از تحلیل مسیر در نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج نشان داد احساسات مثبت باعث رضایت و هواداری می شود. همچنین رضایت منجر به هواداری (۲۶۰/0) و درنهایت هواداری موجب بروز مقاصد رفتاری هواداران (۳۰۵/۰) می شود. پیشنهاد می شود باتوجه به ماهیت فوتبال و عدم اطمینان از موفقیت یک تیم در لیگ، پوسترهای تبلیغاتی قبل از شروع فصل، می بایست همراه با شعارهای امیدوارکننده و موفقیت آمیز و سرشاز از احساسات طراحی شود تا از این طریق احساسات هواداران  برانگیخته گردد تا شانس فروش بلیط کل فصل افزایش یابد.
۷.

تأثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی

کلید واژه ها: ارزش ویژه مشتری بازاریابی شبکه های اجتماعی قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۶۷
این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های ورزشی استان سمنان بودند. حجم نمونه آماری 251 نفر و از نوع در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی Mehrabi & et al, (2014)، ارزش ویژه ی مشتری Hamidizade & et al, (2015) و قصد خرید مجدد Dorwasola, (2004) و Rajetgera, (2011) بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  به ترتیب برابر با 89/0، 84/0 و 84/0 برآورد شد. نتایج نشان داد، فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری و قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بطور غیرمستقیم از طریق ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، می توان اظهار کرد که شبکه های اجتماعی فرصتی برای شناساندن فروشگاه و محصولات فروشگاه ها ایجاد می کنند. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵