Journal of Information Technology Management (مدیریت فناوری اطلاعات)

Journal of Information Technology Management (مدیریت فناوری اطلاعات)

مدیریت فناوری اطلاعات دوره 8 تابستان 1395 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه نقشه راه همراستاسازی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۴
شناسایی و مرتفع سازی نیازهای دانشی و از همه مهم تر همراستاسازی مدیریت دانش با استراتژی کسب و کار، از جمله دغدغه های اصلی پیش روی مدیران است که نیاز به نقشه راه همراستاسازی استراتژیک مدیریت دانش را ضروری می کند. به منظور رفع چالش همراستاسازی مدیریت دانش با نیاز های کسب وکار، در این مقاله به ارائه نقشه راه جامع همراستاسازی پرداخته می شود که دربرگیرنده بهترین اقدامات و عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش است. این پژوهش با بهره مندی از رویکرد پیمایشی، به نظرسنجی خبرگان در خصوص معماری نقشه راه همراستاسازی مدیریت دانش می پردازد و به کمک رویکرد ارزشیابی، کاربرد نقشه راه را در شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد. نمونه گیری پژوهش به روش قضاوتی است. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش های آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است. نقشه راه همراستاسازی از پنج سطح تشکیل شده است که هریک از سطوح دربرگیرنده مؤلفه های خاصی هستند. در ارزیابی صورت گرفته، شرکت برق منطقه ای در سطح دوم بلوغ همراستاسازی استراتژیک مدیریت دانش قرار دارد. با استفاده از نتایج ارزیابی، استراتژی های آتی، اولویت های تمرکز و سرمایه گذاری حوزه مدیریت دانش سازمان برای بهبود مشخص شد.
۲.

شناسایی منابع و روش های یادگیری کارآفرینان اینترنتی ایران: سنخ شناسی و الویت بندی روش های یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
روش هایی که کارآفرینان اینترنتی دانش ها، مهارت ها و بصیرت های مرتبط با کسب وکارهایشان را شناسایی و کسب می کنند، بر ایجاد و اداره اثربخش این نوع از کسب وکارها تأثیر شایان توجهی می گذارد. از این رو، این مقاله درصدد است با توجه به تنوع روش های یادگیری ای که کارآفرینان اینترنتی استفاده می کنند، آنها را شناسایی و اولویت بندی نماید. به این منظور، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 10 کارآفرین موفق اینترنتی انجام گرفت و به کمک روش کدگذاری، روش های یادگیری متداول کارآفرینان اینترنتی شناسایی شد. در مرحله بعد با توزیع 376 پرسشنامه و تحلیل واریانس فریدمن، روش های برتر یادگیری اولویت بندی شدند. یافته های این پژوهش چهار منبع عمده یادگیری را بدین شرح شناسایی کرد: یادگیری از آموزش انتشارات، یادگیری از کار وظیفه، یادگیری از تعاملات اجتماعی انسانی و یادگیری از تقلید الگوبرداری. همچنین نتایج اولویت بندی روش های یادگیری نشان دهنده آن است که روش های یادگیری از طریق مشاهده و الگوگیری از بهترین وب سایت ها، مطالعه مطالب وب سایت ها و تفکر و ابتکار عمل فردی درباره چگونگی حل مسائل، سه روش عمده یادگیری میان کارآفرینان اینترنتی در ایران بوده است.
۳.

شناسایی الگوهای ذهنی کارمندان در خصوص سیاست های امنیت اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۸
امنیت سیستم های اطلاعاتی، یکی از مهم ترین چالش های سازمان های امروزی است. بیشتر سازمان ها از فناوری های امنیتی استفاده می کنند، اما به این نتیجه رسیده اند که فناوری به تنهایی کافی نیست و تهدید اصلی برای امنیت سازمان از کارمندانی نشئت می گیرد که با سیاست های امنیت سازمان موافق نیستند. بنابراین حوزه رفتارهای امنیتی کاربران نهایی در سازمان، توجه جدی سازمان ها را به خود جلب کرده است. مطالعات اخیر نشان داده است که کاربران نهایی، دیدگاه های امنیتی متفاوتی دارند که موجب ناتوانی در نظارت بر رفتارهای امنیتی کاربران شده است. این پژوهش با بهره مندی از روش کیو، تلاش می کند الگوهای ذهنی کارمندان در خصوص سیاست های امنیت اطلاعات را در راستای همراه کردن کارمندان با الزامات امنیتی سازمان، شناسایی کند. بدین منظور، پس از بررسی مطالعات پیشین، ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، عبارات کیو انتخاب شدند و 31 نفر از کارمندان شرکت پخش فراورده های نفتی آنها را رتبه بندی کردند؛ سپس عبارات تحلیل و چهار الگوی ذهنی شناسایی و بدین ترتیب دسته بندی شدند: ارزیابان، متعهدان، منسوبان و افرادی که ابزارهای بازدارندگی را در جهت همراهی با سیاست های امنیت اطلاعات مفید می دانند.
۴.

طراحی مدلی برای بهبود سیستم های پیشنهاددهنده بانکی بر اساس پیش بینی علایق مشتریان: کاربرد روش های داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۱۷
امروزه بانک ها برای جذب و حفظ مؤثر مشتریان به ابزارهای جدیدی مانند سیستم های پیشنهاددهنده نیاز دارند. برخلاف عموم سیستم های پیشنهاددهنده که پیشنهاد بر اساس شباهت میان ترجیحات سایر کاربران به وی داده می شود؛ در این پژوهش از روش دسته بندی استفاده شده است که در آن پیشینه علایق خود مشتری، مهم ترین ویژگی برای تصمیم گیری درباره خدمات بانکی مناسب به اوست. در این پژوهش از چهار دسته بندی کننده پرسپترون چندلایه، ماشین بردار پشتیبانی،K - نزدیک ترین همسایه و بیز ساده استفاده شد. ابتدا پس از پیش پردازش مجموعه داده مربوط به سرویس های مورد استفاده مشتریان مختلف بانک با چهار روش مختلف دسته بندی آموزش داده شدند؛ سپس اعتبار آنها با روش اعتبارسنجی ضربدری ده تایی به تأیید رسید و بهترین روش انتخاب شد. در انتها پیشنهاددهنده نهایی که ترکیبی از چهار روش دسته بندی بیز ساده با عملکرد 4/85 درصد، K- نزدیک ترین همسایه با عملکرد 3/83 درصد، پرسپترون چندلایه 1 با عملکرد 4/81 درصد و پرسپترون چندلایه 2 با عملکرد 6/92 درصد، به ترتیب برای پیشنهاد چهار سرویس بانکی اینترنت، موبایل، انتقال وجه با اینترنت و پرداخت صورت حساب با تلفن است، ارائه شد.
۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۹
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازی چکیده: تجارت اجتماعی به عنوان روش نوینی برای افزایش فروش، کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش مشتریان معرفی شده است. این رویکرد ترکیبی از تجارت، ارتباطات افراد و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر وب 2.0 است و به همین ترتیب موفقیت آن از عوامل مختلف مبتنی بر کسب وکار، افراد و فرهنگ و فناوری تاثیر می گیرد. این مطالعه ابتدا مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای این عوامل را شناسایی و در شش گروه زیرساخت فنی، اقتصادی، منابع انسانی، فرهنگی، قوانین حاکم بر کشور و سبک مدیریت و کسب وکار دسته بندی می کند. سپس، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) فازی به تعیین اولویت این عوامل پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش، استخراج فهرست جامعی از عوامل و نیز اولویت بندی آن بر طبق شرایط خاص کشور ایران می باشد.
۶.

مطالعه ای کیفی از عوامل حیاتی موفقیت پروژه های برنامه نویسی تلفن همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۵
هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل حیاتی موفقیت تیم ها و شرکت ها در پروژه های برنامه نویسی موبایل است. برای شناخت این عوامل از رویکرد کیفی و پژوهش از نوع روش تحلیل محتوا استفاده شد. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از توسعه دهندگان و خبرگان برنامه های کاربردی تلفن همراه برای گردآوری داده ها انجام شد. مرور پژوهش های قبلی 9 عامل حیاتی موفقیت را نشان می داد که پس از تحلیل مصاحبه ها این تعداد به 12 عامل افزایش یافتند؛ تجربه مشتری، استراتژی و مدیریت پروژه، پشتیبانی و ارتقا، مدل کسب وکار، برنامه ریزی و هدف گذاری، مسائل مالی و بودجه بندی، بازاریابی و نیاز مشتریان، زیرساخت، مسائل فنی و طراحی، عوامل زمینه ای، کار تیمی و مسائل نیروی انسانی مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های برنامه نویسی موبایل هستند. با توجه به یافته های تحقیق حاضر و بر اساس چارچوب مدل پارادایم تحقیق کیفی، عوامل تجربه مشتری، کار تیمی و عوامل زمینه ای مقوله های محوری پژوهش هستند.
۷.

روش فرا ابتکاری در یکپارچه سازی مدل بخش بندی بازار مشتریان تلفن همراه تهران با استفاده از شبکه های خودسازمان ده و روش میانگین کا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۶
با حرکت سریع جهان به سمت شبکه های 3G و T4G استفاده کنندگان تلفن همراه به سرعت رفتار مصرف، برتری ها و سلایق خرید را تغییر می دهند. از این رو، تولیدکنندگان باید به شناختی صحیح از بازارهای هدف دست یابند و پیشنهاد فروش ویژه ای را به مشتریان عرضه کنند. با هدف دستیابی به درکی صحیح از بازار هدف، رفتار مصرف و سبک زندگی خرده بازارهای پژوهش، پس از نقد روش های سنتی و معرفی تکنیک های بخش بندی مبتنی بر شبکه های عصبی، با بهره مندی از روش دلفی فازی، متغیرهای بخش بندی بازار هدف انتخاب شد و از طریق شبکه های خودسازمان ده کوهنن، تعداد خوشه های مناسبی از جامعه آماری به دست آمد و در نهایت با استفاده از تکنیک میانگین کا و تکنیک تجمعی، به تدقیق خوشه بندی ها و بخش بندی بازار پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان تلفن همراه شهر تهران با حجم نمونه 130 نفر است. پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و تجزیه وتحلیل آنها، یافته ها نشان داد بازار تلفن همراه تهران در پنج خوشه دسته بندی می شود که هر یک می تواند قابلیت پیاده سازی استراتژی های بازاریابی مجزا، با در نظر گرفتن مزیت های رقابتی شرکت های حوزه ICT ، برای حداکثر سازی تقاضا و حاشیه سود، داشته باشد.
۸.

بهبود روش های متن کاوی در کاربرد پیش بینی بازار با استفاده از الگوریتم های انتخاب نمونه اولیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه محققان با حجم وسیعی از داده مواجه اند که بخش زیادی از آنها ساختار پردازش پذیری ندارند. دو مورد از چالش های اصلی در این زمینه بالا بودن ابعاد فضای ویژگی و حجیم بودن داده های در دسترس است. به منظور رفع این چالش ها، مقاله پیش رو یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر ویژگی های هدف ارائه کرده است که در کاهش ابعاد فضای ویژگی تأثیر زیادی دارد و همچنین برای مقابله با حجم بسیار زیاد نمونه های آموزش، با استفاده از روش های انتخاب نمونه اولیه، به ویرایش مجموعه آموزش می پردازد. روش پیشنهادی در این مقاله در سه فاز اجرا شده است که هر فاز بهبودیافته فاز قبل است و علاوه بر دست یافتن به نتایج مناسب در هر فاز، در پایان فاز سوم روش پیشنهادی بیشترین کارایی را به دست آورد. برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی، این روش با یکی از الگوریتم های موفق در زمینه پیش بینی بازار مقایسه شد که با وجود کاهش نمونه های آموزش توسط الگوریتم های انتخاب نمونه اولیه، به نتایج بسیار بهتری نسبت به آن الگوریتم دست یافت.
۹.

بررسی تأثیر انگیزه های فردی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش تعدیل کنندگی ارزش ها (مطالعه موردی: ایده شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۱
به اشتراک گذاری دانش، مرحله ای اصلی در مدیریت دانش به شمار می رود. تاکنون عوامل متعددی در تحقیقات برای توصیف رفتار به اشتراک گذاری دانش به کاررفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انگیزه های فردی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش تعدیل کننده ارزش هاست. به منظور آزمون مدل، ایده شهر به عنوان یکی از نمونه های موفق جوامع مجازی ایرانی که در آن رفتار به اشتراک گذاری دانش به صورت واقعی صورت می گیرد، انتخاب شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و تحلیل داده ها با بهره مندی از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. بر اساس نتایج جمع آوری شده از 217 کاربر فعال ایده شهر (بر اساس جدول کرجسی و مورگان)، تأثیر انگیزه های درونی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش به تأیید رسید. از سوی دیگر، ارزش های کاربران نقش تعدیل کننده ای در روابط میان نوع دوستی و شهرت طلبی با رفتار به اشتراک گذاری دانش نداشت و فرضیه های مرتبط با ارزش ها به تأیید نرسید
۱۰.

چارچوب ارزیابی ماژول های سیستم بانکداری متمرکز مبتنی بر ویژگی های هوش تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۹
در این پژوهش تلاش شده است که با بررسی و ارزیابی ویژگی های هوش تجاری، روند تکاملی بهینه سازی سیستم بانکداری متمرکز را با ایجاد تحلیلهای با معنی، فضای پشتیبانی تصمیم گیری و بهینه سازی سرمایه گذاری سرعت بیشتری بخشید. از این رو با بررسی ادبیات موضوع، معیارهای هوش تجاری استخراج شدند و بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و اجرای آزمون های نسبت و فریدمن، میزان اهمیت و اولویت هر یک از معیارها مشخص شد. همچنین در این پژوهش از مدل ارزیابی تصمیم گیری چندمعیاره فازی (تاپسیس فازی) استفاده شده است. بر اساس تکنیک تاپسیس فازی، با استفاده از مقیاس های زبانی، وزن هر معیار و نتیجه میزان هوش قابل تخصیص، توصیف شده و با اعداد فازی مثلثی بیان می شود. بر اساس یافته های پژوهش، سیستم مدیریت ریسک با قرار گرفتن در رتبه نخست و داشتن بیشترین فاصله ایده آل منفی، ثابت می کند این سیستم از بالاترین سطح هوشمندی برخوردار است و فضای پشتیبانی تصمیم گیری را تقویت می کند.
۱۱.

ارائه مدلی هیبریدی برای ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۹
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران است. بدین منظور در گام اول پس از شناسایی اجزای مدل، با بهره مندی از ادبیات و نظر خبرگان و کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش صنعت هواپیمایی، مؤلفه های نهایی مدل انتخاب شدند. در گام دوم از روش دیماتل برای تعیین ساختار روابط بین معیارها استفاده شد. در گام سوم به کمک فرایند تحلیل شبکه ای، وزن هر یک از معیارها با توجه به وابستگی و بازخور به دست آمد و در گام آخر با استفاده از روش ویکور به رتبه بندی سه شرکت معتبر در صنعت هواپیمایی ایران پرداخته شد. نتایج به دست آمده از روش دیماتل، ارتباطات درونی و بیرونی میان معیارهای مدل ارزیابی اثربخشی مبتنی بر وب را نشان می دهد. نتایج فرایند تحلیل شبکه ای بیان کننده این است که بین تمام معیارهای مدل، «قابلیت اعتبار» از لحاظ وزن و اهمیت در رتبه اول قرار دارد. در نهایت نتایج روش ویکور نشان داد شرکت هواپیمایی ماهان کمترین فاصله را با وضعیت ایده آل تعریف شده دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸