Journal of Information Technology Management (مدیریت فناوری اطلاعات)

Journal of Information Technology Management (مدیریت فناوری اطلاعات)

مدیریت فناوری اطلاعات دوره 7 پاییز 1394 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری کاربران وب سایت های خبرگزاری اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۷
هدف پژوهش پیش رو، بررسی تأثیر ریسک ادراک شده، محتوای وب سایت، راحتی خدمات و مهارت های فردی کار با رایانه بر کیفیت خدمات وب سایت، رضایتمندی و تمایلات رفتاری کاربران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به شمار می رود و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را آن دسته از دانشجویان دانشگاه سمنان که دست کم یک بار از وب سایت های خبری بازدید کرده اند، پوشش می دهد. از این جامعه آماری 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه میان این افراد و جمع آوری آن، داده های پژوهش به دست آمد. فرضیه های پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل بررسی شد. بر اساس یافته ها، راحتی خدمات و محتوای وب سایت بر کیفیت خدمات وب اثر مثبت و معناداری نشان می دهد، اما ریسک ادراک شده بر کیفیت خدمات وب، رضایتمندی و تمایلات رفتاری، اثر منفی و معناداری می گذارد. همچنین اثر مثبت و معنادار کیفیت خدمات وب بر رضایتمندی؛ تمایلات رفتاری و رضایتمندی بر تمایلات رفتاری و مهارت های فردی کار با رایانه بر راحتی خدمات به تأیید رسید.
۲.

بررسی تأثیر شایستگی فناوری اطلاعات بر فرایندهای دانش در دادگستری شهر اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۹
مطالعه فناوری اطلاعات درون سازمان ها طی دهه اخیر شکوفا شده است. اگرچه دسته ای از مطالعات رابطه معناداری میان شایستگی فناوری اطلاعات و فرایندهای دانش یافتند، دسته ای دیگر نیز نتوانستند به چنین رابطه ای دست یابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شایستگی فناوری اطلاعات بر فرایندهای دانش در دادگستری شهر اراک است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی است. اعضای نمونه آماری این پژوهش را 102 نفر از کارمندان دادگستری شکل داده اند. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه ای که قبل از توزیع روایی و پایایی آن به تأیید رسید، گردآوری شد. فرضیه های پژوهش نیز با بهره مندی از روش معادلات ساختاری بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دانش فناوری اطلاعات و عملیات فناوری اطلاعات تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر کسب و انتقال دانش دارد و زیرساخت فناوری اطلاعات نیز به طور مستقیم، مثبت و معنادار بر کسب دانش اثرگذار است. در پایان پژوهش پیشنهادهایی برای اجرای پژوهش های بعدی مطرح شده است.
۳.

طراحی سیستم خبره فازی برای مدیر عالی حریم خصوصی در حوزه تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۰
مدیران عالی حریم خصوصی با نقش ها و مسئولیت های متنوع و متعددی مواجه اند. از این رو، به منظور آگاه کردن مدیر عالی حریم خصوصی از وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها، در این مقاله نوعی سیستم خبره فازی با نام «سیستم خبره فازی مدیر عالی حریم خصوصی» طراحی شده است. به منظور تدوین مدل پژوهش و پایگاه دانش سیستم خبره یادشده، مفاهیم شایستگی مدیر عالی حریم خصوصی، نیت جرایم الکترونیکی، نوع تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب وکارها، اخلاق مداری حرفه ای طرفین تبادلات الکترونیکی و فناوری های محافظ حریم خصوصی شرکت، مؤلفه های وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها شناسایی شدند. به منظور اعتبارسنجی سیستم خبره فازی مدیر عالی حریم خصوصی، مقایسه ای از خروجی های سیستم پیشنهادشده با نظر خبرگان به عمل آمد. این سیستم، به تحلیل حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب وکارها و ارائه توصیه های دقیق تر، کمک می کند.
۴.

بررسی نقش تعدیل گری خودکارآمدی کاربران در رضایت آنها از بانکداری همراه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۰
بانکداری همراه یکی از جدیدترین راه های ارتباط بانک با مشتریان است. با وجود مزیت های فراوان این نوع بانکداری، درصد استفاده کاربران آن در ایران بسیار ناچیز است. یکی از عوامل تأثیرگذار در استفاده از بانکداری همراه، خودکارآمدی کاربر در استفاده از تلفن همراه است که بر رضایت کاربر از این نوع بانکداری اثر دارد. با توجه به مدل توسعه داده شده، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، اعتبار و ساختار اطمینان بخش بر اعتماد و رضایت کاربران مؤثر است و خودکارآمدی کاربران رابطه آنها را بر رضایت تعدیل می کند. پژوهش حاضر به روش کمی و از نوع پیمایشی همبستگی به اجرا درآمد و اطلاعات به کمک پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش را کاربران بانکداری همراه در ایران تشکیل داده و تعداد 230 نمونه از بین آنها جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش با بهره مندی از مدل سازی معادلات ساختاری آزمایش شد و پس از آن به برازش مدل پژوهش در جامعه آماری پرداخته شد. در نهایت نقش تعدیل کنندگی خودکارآمدی بر روابط بین کیفیت خدمات با اعتماد، کیفیت سیستم با اعتماد و اعتبار با اعتماد به تأیید رسید.
۵.

بررسی نقش اینترنت اشیاء در سیستم های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
با توسعه فن اوری های مبتنی بر اینت رنت اشی ا در س ال های اخی ر، ایج اد و توسعه سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این سیستم ها در حوزه های مختلف سازمانی، از جمله مدیریت عملکرد کارکنان باید در کانون توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه، طراحی سیستم کاربردی مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت اشیا و تحلیل کاربرد آن در بهبود عملکرد کارکنان است. این مطالعه از نظر روش شناسی از نوع اقدام پژوهی مبتنی بر طراحی سیستم اطلاعاتی با رویکرد رَد و روش نمونه سازی است و بر یکی از شاخص های عملکردی کارکنان شهرداری یزد، یعنی زمان کارکرد روزانه آنها تمرکز دارد. ساختار مبتنی بر مدیریت دانش پیشنهادی برای کنترل ورود و خروج کارکنان مورد مطالعه و پیاده سازی نمونه اولیه آن، نشان داد به کارگیری اینترنت اشیا می تواند در دو بخش جمع آوری داده و مدیریت ورود و خروج مشتمل بر شش حوزه خاص، به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند. به طور کلی اینترنت اشیا می تواند در تولید داده های فرایندهای دانشی، به ویژه کشف دانش در محیط های فیزیکی و دیجیتال، پایه ای قابل اتکا به کارگرفته شود.
۶.

ارائه سامانه پشتیبان تصمیمِ مکان یابی برای کسب وکارهای جدید؛ موردکاوی مکان یابی واحد اسباب بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۴
مقوله مکان یابی واحدهای کسب وکار، از مهم ترین عوامل مؤثر در کسب وکار موفق و از مزیت های رقابتیِ واحدهای صنعتی است؛ بنابراین همواره در کانون توجه کارآفرینان قرار دارد. در این راستا مدل های ریاضی گوناگونی توسعه یافته اند. این مقاله درصدد توسعه نوعی سامانه پشتیبان تصمیمِ مکان یابی بر مبنای مدل ریاضی شبه خطی است. در نگرشی جامع به این مقاله، سه سر فصل کلی مشاهده می شود. بخش اول به پیش زمینه ای از مفاهیم سیستم های تصمیم یار، سیستم خبره و مکان یابی ریاضی اختصاص دارد. بخش دوم به مبانی ریاضی و منطقی مدل این پژوهش می پردازد. در بخش انتهایی نمونه نرم افزار طراحی شده برای پیاده سازی مدل معرفی می شود و مکانِ مناسبی برای تأسیس واحد تولید اسباب بازی به منظور موردکاوی تعیین می شود. با توجه به خروجی نرم افزار، استان قم بهترین مکان برای تأسیس واحد تولید اسباب بازی تشخیص داده شد.
۷.

تبیین مدل انتخاب کارکنان در شرکت های خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۸
حفظ و افزایش کیفیت نیروی انسانی و کسب ارزش حداکثری از کارکنان، مهم ترین دغدغه مدیران صنعت فناوری اطلاعات است. در این میان، انتخاب کارکنان مناسب برای سازمان هایی که قوتشان نیروی انسانی است، مسئله اساسی خواهد بود. از این رو پژوهش حاضر، به بررسی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات به مثابه یکی از انواع شرکت های فناور، برای جذب بهینه نیروی انسانی می پردازد. در پژوهش حاضر، این کار از طریق تصمیم گیری چندمعیاره صورت می پذیرد که کمتر در پژوهش های مشابه به آن پرداخته شده است. به منظور طراحی مدل انتخاب مناسب این شرکت ها و به دلیل به کارگیری معیارهای متنوع کمی و کیفی، برای اولویت بندی گزینه های استخدامی از مدل تاپسیس بهره برده شد. همچنین با به کارگیری روش فراترکیب، شاخص های تأثیرگذار در منابع علمی به دست آمد. از میان پژوهش های معتبر، در نهایت هفت شاخص برای معیارهای وزن دهی در مدل تاپسیس انتخاب شد. بر اساس مدل طراحی شده، پس از ارزیابی 33 نفر از گزینه های استخدامی برای شرکتی نمونه به منظور تصدی سه شغل مدیر پروژه فناوری اطلاعات، تحلیلگر سیستم اطلاعاتی و برنامه نویس کامپیوتر، به مقایسه نتایج با روش سنتی پرداخته شد. نتایج، هماهنگی مدل با رویکرد سنتی را نشان می دهد که البته برخی مغایرت ها نیز در انتهای کار تجزیه وتحلیل شده است.
۸.

رابطه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی میان سازمان های دولتی حوزه فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۵
حاکمیت شرکتی سیستمی است که با آن شرکت ها اداره و کنترل می شوند و ساختاری را شکل می دهد که از طریق آن می توان دستیابی به اهداف و عملکرد سازمان را نظارت کرد. فناوری اطلاعات با ایجاد دسترسی مناسب و آسان به اطلاعات، بستر شفاف سازی فعالیت های سازمان را فراهم می آورد. این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه مؤلفه های حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. بر اساس نظر خبرگان، سه وزارتخانه با حوزه فناوری اطلاعات ارتباط مستقیمی دارند. جامعه آماری این پژوهش مدیران عالی، معاونان و مدیران میانی سازمان های حوزه فناوری اطلاعات زیرمجموعه این وزارتخانه ها در نظر گرفته شده است و 178 نفر از 21 سازمان حوزه فناوری برای نمونه آماری انتخاب شدند. شاخص های حاکمیت فناوری اطلاعات با بهره مندی از چارچوب کوبیت ارزیابی شد. جمع آوری اطلاعات شاخص های حاکمیت شرکتی و حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان های نمونه به کمک پرسشنامه انجام گرفت و رابطه بین این شاخص ها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی بررسی شد. از نتایج این پژوهش می توان به برقراری رابطه بین حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی اشاره کرد که برنامه ریزی و سازماندهی فناوری اطلاعات در این رابطه، بیشترین وزن را میان مؤلفه های حاکمیت فناوری اطلاعات دارند.
۹.

بررسی تطبیقی عناوین درس های دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه های معتبر دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۲
هدف این مقاله، بررسی تطبیقی عنوان درس های دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه های معتبر سراسر دنیا از جمله ایران است. بنابراین محققان با بررسی رتبه بندی های مطرح در این زمینه، اسامی دانشگاه های معتبر دنیا و نیز دانشگاه های معتبر حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را به دست آوردند و 19 دانشگاه مرتبط با رشته های مدنظر را شناسایی کردند. سپس با بررسی و طبقه بندی عنوان درس ها، بر اساس بیشترین تکرار، نُه درس با عنوان های روش شناسی پژوهش در سیستم های اطلاعاتی، مدیریت داده، مبانی فنی سیستم های اطلاعاتی، توسعه سیستم های اطلاعاتی، سمینار در سیستم های اطلاعاتی، اقتصاد سیستم های اطلاعاتی، استراتژی و حکمرانی سیستم های اطلاعاتی، جنبه های اجتماعی سیستم های اطلاعاتی و سازمان و مدیریت را پیشنهاد دادند. در مرحله بعد، محققان به بررسی درس هایی پرداختند که در حال حاضر در دوره دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه های ایران تدریس می شود و آنها را با درس های پیشنهاد داده شده مقایسه کردند. در پایان محققان بر اساس یافته ها پیشنهادهایی ارائه کردند که مهم ترین آن افزودن رشته سیستم های اطلاعاتی بدون گرایش به درس ها است.
۱۰.

ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر اعتماد و رضایت مشتری در بخش تجارت الکترونیک (مورد مطالعه: سایت های تخفیف گروهی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۷
بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد و رضایتمندی مشتریان در بخش تجارت الکترونیک و در پیش گرفتن راهبردهای مناسب در زمینه این عوامل، از روش های مؤثر دستیابی به موفقیت در حوزه تجارت الکترونیک به شمار می رود. این مقاله بر مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد و رضایتمندی مشتریان از سایت های تخفیف گروهی تمرکز دارد. در این مطالعه، نخست به کمک مطالعه مفهومی و مرور ادبیات، عوامل مؤثر بر اعتماد و رضایت مشتریان در حوزه تجارت الکترونیک استخراج شد و مدل معادله ساختاری (SEM) به دست آمد. سپس برای اعتبارسنجی مدل و روابط میان متغیرهای مدل، پرسشنامه ای الکترونیکی در اختیار مشتریان سایت های تخفیف گروهی ایران قرار گرفت. نتایج داده های به دست آمده که با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد، درستی فرضیه ها را تأیید می کند. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای افرادی که در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می کنند، به دنبال دارد؛ زیرا با بهره مندی از آن می توانند سایت های تجارت الکترونیک با مدل درآمدی خرید گروهی را طراحی و راه اندازی کنند.
۱۱.

یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات بین سازمانی: ارائه مدلی برای شناخت دامنه مسئله یکپارچه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۲۲
هدف این مقاله ارائه مدلی مفهومی برای تبیین یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات است. در این مقاله با گذر از مفهوم یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات درون سازمانی، بر موضوع یکپارچه سازی بین سازمانی تأکید شده است. مسئله این است که یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات چیست و سازمان ها در این حوزه با چه نوع مسائلی روبه رو می شوند؟ روش به کاررفته، روشی چهارمرحله ای است که بر مبنای تفکر سیستمی و نظریه های مطرح در این قلمرو طی می شود. از آنجا که تأکید مقاله بر سیستم های اطلاعات بین سازمانی است، ابتدا مدل مفهومی گسترش یافته قلمرو انفورماتیک سازمانی بین دو سازمان، ترسیم می شود. سپس این مدل در شبکه ای از سازمان ها گسترش می یابد. این مدل کاربردهای متعددی دارد؛ برای نمونه با استفاده از این مدل می توان فهرستی از موضوعات و مسائل فنی و مدیریتی مهم و لازم برای اجرای موفق پروژه های یکپارچه سازی تهیه کرد که بی توجهی به آنها موجب شکست برنامه های یادشده و پروژه های پرهزینه می شود. علاو بر این، با تجمیع گزاره های شناختی مستخرج از این مدل، می توان به نظریه ای مقدماتی درباره یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات دست یافت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸