Journal of Information Technology Management (مدیریت فناوری اطلاعات)

Journal of Information Technology Management (مدیریت فناوری اطلاعات)

مدیریت فناوری اطلاعات دوره 7 بهار 1394 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه سیستم فازی به منظور کشف فرصت های هم افزایی در شرکت های مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۲
هدف اصلی این مقاله، ارائه نوعی سیستم فازی به منظور کشف فرصت های هم افزایی در شرکت های مادر (هولدینگ ها) است؛ به گونه ای که با شناسایی فرصت های بالقوه هم افزایی میان شرکت های وابسته، سیستم اطلاعاتی در سازمان توسعه یابد. به همین منظور، پس از طراحی ماتریس فازی کشف فرصت های هم افزایی بر اساس سطح ارتباط فعالیت ها و مدیریت پذیری این ارتباطات در شرکت های وابسته به شرکت مادر، جایگاه تمام شرکت های وابسته به شرکت مادر در این ماتریس مشخص شد. با توجه به ابهام در نظر مدیران و کارشناسان این شرکت ها و کیفی بودن نظر آنها، در این مقاله از متغیرهای زبانی به جای متغیرهای عددی استفاده شده است. متغیرهای زبانی به اعداد فازی ذوزنقه ای تبدیل شدند و سپس عملگر میانگین فازی برای آنها اعمال شد. در نهایت با توجه به امتیازهای کسب شده شرکت ها در ماتریس هم افزایی، فرصت های ایجاد و بهبود هم افزایی میان شرکت ها شناسایی شد و در اختیار مدیران شرکت ها قرار گرفت.
۲.

ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم نوین به منظور موازنه هزینه انتشار دی اکسیدکربن گسسته در پروژه های ساخت: کاربردی از الگوریتم ژنتیک الگوبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۷
در وضعیت پررقابت امروزی، اگرچه صنعت ساخت وساز با فشارهای زیادی برای برآوردن انتظارات مشتریان روبه روست، بودجه های کمتری در اختیار دارد. حال آنکه در سال های اخیر، این صنعت به ایجاد دامنه وسیعی از مشکلات زیست محیطی، ازجمله مصرف زیاد منابع جهان و آلوده کردن محیط اطراف متهم شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، صنعت ساخت وساز یکی از صنایع اصلی تولید گازهای گلخانه ای جهان است؛ از این رو، با توجه به حساسیت های روبه رشد در زمینه محیط زیست و قابلیت های توانمندساز سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، این مقاله به ارائه نوعی سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در مسئله تصمیم گیری موازنه میان هزینه انجام پروژه های ساخت و میزان انتشار دی اکسیدکربن حاصل از اجرای آن در فضای گسسته می پردازد. الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم ژنتیک الگوبرداری نام گذاری شده است. برای اعتبارسنجی الگوریتم مذکور، نتایج حاصل از اجرای آن برای حل 108 مسئله نمونه با اندازه های مختلف با عملکرد الگوریتم ژنتیک کلاسیک، مقایسه شده است. نتایج حاصل، گویای برتری رویکرد ارائه شده در مقایسه با الگوریتم ژنتیک کلاسیک است.
۳.

تدوین و شناسایی سناریوهای امکان پذیرآینده خدمات دولت الکترونیک ایران در افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۵
در حوزه خدمات دولت الکترونیکی، اسناد زیادی در ایران به تازگی پس از تدوین به تصویب رسیدند، اما روندها و سناریوهای آینده را نادیده گرفتند. هدف این پژوهش تدوین سناریوهای آینده خدمات دولت الکترونیک ایران در افق سال 1404 است. این پژوهش به کمک روش سناریونگاری شبکه جهانی کسب وکار و عوامل مؤثر بر موفقیت و با توجه به نظر خبرگان، مهم ترین عدم قطعیت ها را در این حوزه شناسایی می کند. جامعه آماری را 50 نفر از خبرگان دولت الکترونیک و آینده پژوهان ایران شکل می دهد. پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. برای گردآوری داده ها از توزیع پرسشنامه، بررسی اسناد و مدارک و پنل تخصصی استفاده شد. برای سنجش روایی و اعتبار پرسشنامه، به ترتیب از پنل خبرگان و ضریب آلفای کرونباخ بهره برده شد. مطابق نظر خبرگان با تعیین سه عدم قطعیت اعتماد، تعامل پذیری و ورود به بازار جهانی تجارت به مثابه محورهای اصلی سناریونویسی، هشت سناریو استخراج شد. در ادامه به کمک خبرگان چهار سناریو با بیشترین درجه امکان پذیری که امکان سیاست گذاری برای مواجهه با بهترین آینده را امکان پذیر می کند، انتخاب شد.
۴.

بررسی و اولویت بندی مخاطرات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (مطالعه موردی: پروژه های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۴
برون سپاری فناوری اطلاعات رویکردی در حال گسترش و جایگزین اجرای پروژه ها و ارائه خدمات فناوری اطلاعات درون سازمان است. تجربه سازمان ها در برون سپاری فناوری اطلاعات نشان می دهد این فرایند مخاطرات و مشکلات گوناگونی به همراه دارد. پژوهش پیش رو به شناسایی و اولویت بندی مخاطرات برون سپاری پروژه های زیرساخت فناوری اطلاعات پرداخته است. پس از بررسی چارچوب های مختلف تقسیم بندی مخاطرات برون سپاری فناوری اطلاعات و با اخذ نظر خبرگان موضوعی مبتنی بر روش دلفی، چارچوب طبقه بندی مخاطرات براساس منشأ بروز مخاطرات از جنبه های گوناگونی چون مخاطرات مرتبط با کارفرما، پیمانکار و دوره زمانی (مخاطرات پیش، حین و پس از قرارداد و مخاطرات عمومی) به دست آمد. در مجموع 22 مخاطره اصلی شناسایی و در گروه های مربوط جانمایی شد. سپس بر مبنای نظرخواهی از افراد مجرب و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مخاطرات شناسایی شده اولویت بندی شد. نتایج حاصل نشان می دهد مخاطراتی که به دلیل ضعف ساختاری و محتوایی بروز می کنند، مهم تر از مخاطراتی است که به دلیل ضعف دانش فنی و محتوایی به وجود می آیند.
۵.

طراحی سیستم استنتاج فازی- عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار در صنعت تولید نرم افزار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۱
هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار است. این سیستم برای استفاده در سازمان های تولیدکننده نرم افزار به منظور ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار طراحی شده است. در ایران سازمان ها با مشکلات بسیاری در زمینه استقرار سیستم هوشمندی کسب وکار مواجه اند، این سیستم کمک خواهد کرد سازمان ها وضعیت موفق یا ناموفق خود را با وارد کردن ورودی ها بسنجند و با تغییر ورودی ها، بار دیگر به محاسبه خروجی بپردازند و تحلیل کنند کدام ورودی در سازمان آنها بیشترین تأثیر را بر خروجی دارد و پس از برطرف کردن مشکلات در زمینه آن ورودی، به نتایج موفقیت آمیز دست یابند. این سیستم به کمک بخشی از داده ها، آموزش می بیند و پس از اعتبارسنجی، با خطای کمینه 08/0 طراحی شده است. پیشنهادهای پژوهش نشان می دهد چه حوزه هایی در شاخص های ارزیابی استقرار سیستم از اهمیت بیشتری در سازمان ها برخوردار است و به تمرکز بیشتری بر فعالیت های بهبوددهنده نیاز دارد.
۶.

سنجش مزایای سیستم های سازمانی در فرایند تأمین شرکت های پیمانکاری با استفاده از اقدام پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۹
مزیت های به دست آمده از استقرار سیستم های سازمانی بسیار متنوع اند و طی سال های متمادی دانشمندان بسیاری این موضوع را مطالعه کرده اند، اما یکی از جنبه های اصلی که کمتر بدان پرداخته شده است، مزیت های حاصل از استقرار در فرایند تأمین به صورت خاص در شرکت های پیمانکاری است که درواقع مسئله اصلی و هدف این پژوهش را شکل می دهد. از دیگر اهداف پژوهش، می توان به یافتن دلایل اصلی پذیرش سیستم های سازمانی و ارائه چارچوب سنجش مزیت ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن اشاره کرد. این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی با استفاده از بررسی کامل ادبیات پژوهش است و در تلاش است پس از سنجش چارچوب در پروژه های سازمان پیمانکاری با استفاده از روش اقدام پژوهی، مزایای استقرار را نیز بیان کند. از جمله یافته های پژوهش حاضر جدا از تعریف بومی شده، چارچوب مزیت های سیستم های سازمانی و سنجش مزیت های سیستم های سازمانی در سازمان نمونه، روش پژوهش تلفیقی با دو رویکرد اثبات گرایی و تفسیری طی دو چرخه کامل اقدام پژوهی است.
۷.

مدل توسعه دولت الکترونیک در ایران 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۵
بی توجهی به تناسب دولت الکترونیک با اهداف سند چشم انداز در سال های اخیر، موجب شده است با وجود اقدامات انجام گرفته، وضعیت دولت الکترونیک با اهداف و جایگاهی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده است، متناسب نباشد. در این پژوهش با مطالعه ابعاد گوناگون توسعه دولت الکترونیک و شناسایی وضعیت فعلی دولت الکترونیک در کشور، به شناسایی وضعیت مطلوب دولت الکترونیک در افق 1404 پرداخته می شود. پژوهش پیش رو روش آمیخته را در پیش گرفته است. بدین منظور به کمک چارچوب نظری سیستم های فنی اجتماعی و مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تشکیل گروه کانونی، مؤلفه های دولت الکترونیک شناسایی شده است. کشور آرمانی فرضی با برخورداری از بالاترین امتیازها در تمام مؤلفه های دولت الکترونیک ساخته می شود و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل تم وضعیت فعلی کشور با آن مقایسه و تحلیل می شود. نتایج و یافته ها نشان داد برای تحقق مدل در افق 1404 باید هر شش مؤلفه دولت الکترونیک، به ویژه مؤلفه های زیرساخت ارتباطی و دسترسی به محتوای دیجیتال توسعه یابد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل، بیشترین اولویت میان مؤلفه های توسعه دولت الکترونیک، به مؤلفه زیرساخت ارتباطی اختصاص دارد، در ادامه بر اساس مصاحبه با مدیران و روش تحلیل تم، روش تحقق مدل در هر یک از مؤلفه های توسعه دولت الکترونیک پیشنهاد شده است.
۸.

تدوین روش توسعه چارچوب معماری سازمانی: مطالعه پدیدارشناسی تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۱
امروزه بخش شایان توجهی از سازمان های فعال در حوزه معماری سازمانی، به ایجاد و بومی سازی چارچوب های معماری سازمانی می پردازند. این در حالیست که این تلاش ها صرفاً بر دانش و تجربه سازمان ها متکی اند و هیچ روشی برای توسعه چارچوب های معماری سازمانی در ادبیات این حوزه وجود ندارد. از این رو، این پژوهش کیفی با هدف تدوین روشی برای توسعه چارچوب های معماری سازمانی به انجام رسید. برای این منظور، 15 نسخه از پنج چارچوب معماری که بیشترین کاربرد را در سطح دنیا دارند، به کمک روش پدیدارشناسی تفسیری، تحلیل و تفسیر شده است. بر این اساس، روش توسعه چارچوب معماری سازمانی مشتمل بر هشت فرایند و شش مرحله تدوین شد. به کارگیری این روش می تواند نتایجی همچون کاهش ریسک، هزینه و زمان در توسعه چارچوب های بومی؛ بهبود مستندسازی فرایند ایجاد و بومی سازی چارچوب های معماری و مدیریت بهتر دانش در این زمینه را به همراه داشته باشد. تجزیه وتحلیل داده های کیفی و اعتبارسنجی پژوهش نیز بر اساس رهنمودهای ون مانن در حوزه پدیدارشناسی تفسیری به انجام رسید.
۹.

شناسایی ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۱
بیشتر سازمان ها برای بقا و پیشرفت به سیستم های اطلاعاتی نیاز دارند، در نتیجه باید به طور جدی به حفاظت از دارایی های اطلاعاتی خود بپردازند. ایجاد تبادلات ساختارمند و توجیه پذیر بین هزینه، امنیت و مأموریت برای کنترل ریسک های سیستم های امنیتی، ضروری است. این امر در برنامه ریزی و توسعه چنین سیستم هایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت ریسک و تصمیم گیری مناسب اولیه، می تواند ضمن کاهش هزینه ها، سهولت کنترل ریسک را افزایش دهد. اولین گام در فرایند مدیریت ریسک، شناسایی ریسک است. هدف این پژوهش، شناسایی مهم ترین ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی است. این پژوهش حاضر از دید هدف کاربردی است و از دیدگاه روش انجام پژوهش، توصیفی شمرده می شود. در این پژوهش برای شناسایی ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی، از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی فازی و نظر خبرگان شامل 10 متخصص فناوری اطلاعات بانک، الگویی بر اساس استاندارد ایزو 27002 و چارچوب کوبیت 4 ارائه شده است. در این الگو شش شاخص و 20 زیرشاخص ریسک امنیت اطلاعات سازمانی برای بانک شناسایی شد.
۱۰.

برآورد ارزش پولی اطلاعات در اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۲
پژوهش حاضر به دنبال برآورد ارزش پولی اطلاعات ارائه شده در اینترنت به تفکیک خدمات ارائه شده است و در این راه از روش هدانیک بهره برده است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران اینترنت پرسرعت شهر تهران شکل داده است. بر اساس نتایج، کاربران اینترنت شهر تهران، ارزش پولی مثبتی برای اطلاعات و خدمات اینترنتی به ترتیب نزولی در زمینه های دانلود فیلم، بازی، اخبار، شبکه های اجتماعی و موسیقی قائل اند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افرادی که تحصیلات بالاتری دارند و آنهایی که زودتر اقدام به استفاده از اینترنت پرسرعت کرده اند، ارزش پولی بیشتری برای استفاده از اینترنت قائل می شوند. برای تعمیم نتایج پژوهش حاضر، توصیه می شود این پژوهش در شهرهای دیگر ایران نیز انجام شود. در انتهای پژوهش چندین پیشنهاد کاربردی نیز بیان شده است.
۱۱.

بررسی تأثیر سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی (پیمایشی پیرامون بخش ستادی بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۹
سبک رهبری و جو سازمانی را می توان چارچوب زیرساختی در اجرای موفق مدیریت دانش دانست. این پژوهش ضمن بررسی تأثیرگذاری سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش، به ارزیابی نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی در تأثیرگذاری سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش پرداخته است. این مطالعه در نمونه ای 210 نفری از کارکنان ستادی اداره کل بانک ملت شهر تهران صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد سبک رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش ندارد، اما جو سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش گذاشته است. از سوی دیگر، سبک رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سازمانی و ساختار سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تعامل اجتماعی دارد، اما متغیرهای میانجی در این پژوهش نتوانسته اند نقش تسهیل کننده ای در تأثیرگذاری سبک رهبری بر مدیریت دانش، داشته باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸