علی حاجی زاده اصل

علی حاجی زاده اصل

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

رابطه سبک های فرزندپروری والدین با تعارض والد-نوجوان و مسؤولیت پذیری در نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض والد نوجوان سبک های فرزندپروری والدین مسئولیت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با تعارض والد-نوجوان و مسئولیت پذیری در نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش پیش رو، توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی استان همدان که 250 نفر بودند، تشکیل دادند که از این جامعه، به شیوه نمونه گیری تصادقی ساده، 112 نفر، شامل 56 پسر و 56 دختر برگزیده شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که میزان بالای کیفیت سبک های فرزندپروری والدین با تعارض والد-نوجوان پایین نوجوانان و میزان بالای کیفیت سبک های فرزندپروری والدین با مسئولیت پذیری بالای نوجوانان همبستگی دارد.
۲.

بررسی تأثیر اقتصاد بر نرخ خودکشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکشی عوامل اقتصادی رشد اقتصادی روش گشتاورهای تعمیم یافته استان های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
خودکشی را می توان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی قرن حاضر قلمداد نمود. این آسیب اجتماعی روندی روبه رشد دارد و باعث نابودی سرمایه های انسانی می شود. با توجه به نقش اساسی سرمایه های انسانی در رونق و توسعه اقتصادی کشورها، بررسی علل اقدام به خودکشی حائز اهمیت است. در این میان، علم اقتصاد نیز همگام با سایر علوم تلاش هایی را درجهت بررسی و شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر خودکشی انجام داده است. مطالعه حاضر نیز ازجمله مطالعات انجام شده در این حوزه، در تلاش است تا با استفاده از الگو های اقتصادسنجی داده های تابلویی (روش گشتاورهای تعمیم یافته) به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان خودکشی در استان های ایران در بازه زمانی 1400-1384 بپردازد. از همین رو، در این مطالعه به اثرگذاری عوامل اقتصادی متعددی، همچون رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی، صنعتی شدن، شکاف تولید و شهرنشینی در سطح و با یک دوره وقفه در اقدام به خودکشی در استان های ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی حاکی از آن است که اکثر متغیرهای اقتصادی با یک دوره وقفه، دارای تأثیر معناداری بر خودکشی هستند. به طوری که با افزایش رونق و رشد اقتصادی در دوره گذشته، نرخ خودکشی دوره جاری کاهش معناداری یافته است. در حالی که، شکاف تولید، نرخ بیکاری، تورم، نابرابری درآمدی و شهرنشینی در دوره گذشته دارای رابطه مثبت با نرخ خودکشی دوره جاری هستند.
۳.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر برون سپاری نگهداری و تعمیرات در آماد و پشیبانی فرماندهی انتظامی استان همدان با رویکرد AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برون سپاری عوامل برون سپاری تحلیل سلسه مراتبی (AHP) نگهداری و تعمیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
سازمان ها برای بهره وری، نیاز به دانستن عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری هستند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برون سپاری نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان همدان است. در ابتدا، مهم ترین عوامل مؤثر بر برون سپاری، از طریق مرور ادبیات موضوع، تعیین شده و این عوامل بر اساس نظر 35 نفر از خبرگان با استفاده از روش ریاضی فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) الویت بندی شدند. پنج عامل اصلی، شامل مدیریتی با 7/28 درصد، فرآیندی با 4/24 درصد، محیطی با 1/13درصد، ارزیابی و نظارت با 4/22 درصد و درنهایت ارتباطات و قراردادها با 4/11 درصد شناسایی شدند که در این میان عامل مدیریتی بیشترین اهمیت و ارتباطات و قراردادها کم ترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان