مطالب مرتبط با کلید واژه

تحلیل محتوا


۱.

تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی

کلید واژه ها: تحلیل محتوا روند مقالات مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کمی و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی ایران بود. بدین منظور، نسخه های الکترونیکی موجود در هشت نشریه علمی پژوهشی طی سال های (1380) تا (1392) جمع آوری گردید و 710 مقاله موردبررسی قرار گرفت. روش به کاررفته در پژوهش ، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده نیز یک چک لیست کد گزاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی موردسنجش قرار گرفت. شایان ذکر است که پایایی برگه ها با استفاده ضریب توافق بین کد گزاران (آزمون اسکات) درحدود 85 درصد به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از دو روش آماری توصیفی (جداول و اشکال) و استنباطی (مجذور خی دو) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که حدود 45 درصد از مقالات مدیریت ورزشی مربوط به حوزه رفتار سازمانی می باشد. علاوه براین، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت) و مطالعات مدیریت ورزشی درمجموع، حدود 66 درصد از کل مقالات را پوشش می دهند. گرایش به سمت بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار نیز از دیگر نتایج این پژوهش به شمار می رود. به طور کلی، تحلیل روند مقالات مدیریت ورزشی در حیطه هایی مورد بررسی حاکی از افزایش کمیت در گرایش مقالات، روش های پژوهش، نرم افزار های مورد استفاده و غیره بوده و روند صعودی آن آینده ای امید بخش را برای این رشته متصور می شود.
۲.

تحلیل محتوای علوم پایه ی ششم ابتدایی مبتنی بر الگوی خلاقیت پلسک (بررسی میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوا)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف: این پژوهش به منظور ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی از دیدگاه چرخه آموزش خلاقیت پلسک انجام شد و به بررسی میزان انطباق محتوای کتاب درسی علوم پایه ششم ابتدائی با مؤلفه های خلاقیت پلسک براساس معیارهای محاسباتی ویلیام رومی پرداخته است.روش: دراین تحقیق از روش «تحلیل محتوا» به شکل تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده است. این روش توسط «ویلیام رومی» برای بررسی کتب علوم پیشنهاد گردیده است و از طریق آن می توان میزان ارائه فعال محتوا را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب علوم ششم ابتدایی می باشد. اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی ششم با استفاده از طرح پیشنهاد شده به وسیله «ویلیام رومی» جمع آوری شده، سپس با استفاده از چرخه خلاقیت هدایت شده پلسک محتوای واحدهای خلاق مورد بررسی وارزیابی قرارگرفت.یافته ها: درتجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب درگیری با محتوا که به وسیله ویلیام رومی پیشنهاد شده، استفاده گردید که ضریب درگیری حاصله 66/0 به دست آمد و سپس با استفاده از چرخه خلاقیت هدایت شده پلسک محتوای واحدهای خلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نمایانگر پرداختن به سطح آمادگی بیش از سایر سطوح می باشد. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت کتاب علوم ششم ابتدایی به لحاظ میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوا فعال محسوب می شود اما به لحاظ میزان انطباق با مؤلفه های خلاقیت نیاز به بازنگری دارد.
۳.

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ی متوسطه از نظر میزان توجه به تقویت بنیان خانواده ها

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۳
هدف: پژوهش حاضر ،بررسی میزان توجه به تقویت بنیان خانواده ها در کتب درسی دوره متوسطه می باشدبه همین منظور به تجزیه و تحلیل کتب درسی دوره متوسطه پرداخته شده است . جامعه مورد نظر در این تحقیق عبارت انداز : تمامی کتابهای دوره متوسطه اما نمونه مورد نظر 6 کتاب( دین وزندگی اول ،دوم ، سوم دبیرستان و دین و زندگی پیش دانشگاهی، اجتماعی اول دبیرستان و جامعه شناسی دوم دبیرستان ) انتخاب گردیده است. چون در این کتابها به تقویت بنیان خانواده توجه شده است. روش:نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده است. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده ازتحلیل محتوای کتب های مورد نظر جمع آوری شده است . بدین صورت که تقویت بنیان خانواده به دو عوامل بیرونی خانواده که شامل( فرهنگ و محیط اجتماعی،اقتصاد جامعه،خانواده های طرفین) و عوامل درونی خانواده که شامل(توجه به جایگاه خانواده، مساله سرپرستی خانواده،تثبیت نقشها، محبت زن و شوهر) بود تقسیم بندی شده است و سپس فراوانی مورد نظرو درصد فراوانی هر یک از مقوله ها محاسبه گردیده است. یافته ها:در پایان نتایجی که از تحقیق بدست آمده است بدین صورت بوده است ؛که کتب درسی دوره متوسطه به عواملی که باعث تقویت بنیان خانواده می شود خیلی کم توجه کرده است.
۴.

تحلیل محتوای کتب تاریخ ابتدایی بر اساس تکنیک های ویلیام رومی، مک لافلین و مفهوم صلح

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف از این پژوهش تحلیل محتوای بخش تاریخ کتب درسی تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس تکنیک های ویلیام رومی و مک لافین و بررسی مفهوم صلح در این کتب بود. جامعه ی آماری پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات، کتاب های تعلیمات اجتماعی سه پایه ی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و همچنین روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بود. یافته های پژوهش نمایان ساخت که ضریب درگیری متن هر سه کتاب بر اساس روش ویلیام رومی کمتر از 4/0 بود که نشان دهنده ی غیرفعال بودن متن این کتب است و ضریب درگیری تصاویر در کتب چهارم و پنجم کمتر از4/0 بود که نشان از غیرفعال بودن تصاویر این کتب و در کتاب ششم بین 4/0 و 5/1 بود که نشان از فعال بودن تصاویر این کتاب بود. همچنین با توجه به روش مک لافین در مورد کتاب پایه ی چهارم توانایی خواندن دانش آموزان از نظر سن دانش آموزان 11، در پایه ی پنجم 10 و در پایه ی ششم 9 به دست آمد که هیچ یک با سن اصلی دانش آموزان مطابقت نداشت. در رابطه با مفهوم صلح که شامل مصادیق مسئولیت پذیری، حل تضادها و برخوردها، همکاری و تشریک مساعی، گفت و گو و مفاهمه، علاقه مندی به محیط زیست، برابری و عدالت، آگاهی و هوشیاری جهانی است خی دو محاسبه شده در پایه ی چهارم 25/36 در پایه ی پنجم37 و در پایه ی ششم 25/77 می باشد و در هر سه مورد بزرگتر از خی دو جدول با آلفای 05/0 که برابر با 447/2 بوده که نشان داد این مفهوم و مصادیقش در بخش تاریخ کتب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم به میزان کمی بکار برده شده است.
۵.

تحلیل محتوای اخبار بهداشت و درمان خبرگزاری مرکز یزد ایرنا در سال 1394

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۷
این پژوهش حاضر در صدد بررسی تحلیل محتوای اخبار بهداشت و درمان خبرگزاری مرکز یزد ایرنا در سال 1394بود.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا ست. جامعه آماری تحقیق، کلیه خبرهای بهداشت و درمان خبرگزاری ایرنا واحد یزد می باشد که تعداد کل آن 105 خبر بود با توجه به این که تعداد اخبار محدود بود نمونه گیری از این جامعه آماری به عمل نیامده و تمام اخبار سرشماری شدند. داده ها با استفاده از نرم افراز آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های تحقیق حاکی از آن بود که، موضوع خبری بهداشت و درمان خبرگزاری ایرنا غالباً مربوط به بیماری های غیرواگیردار بوده است. غالب عکس های آرشیوی؛ نوع خبر اکثراً پوششی بوده است. ارزش خبری غالب خبرهای بهداشت و درمان ایرنا تازگی؛ عنصر خبری غالباً چه و که و اکثریت سبک خبری اخبار هرم وارونه بوده است.
۶.

تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی دوم ، سوم و چهارم ابتدایی براساس مفهوم تربیت دینی، میزان درگیر بودن دانش آموزان و خوانایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف از انجام این مقاله تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان دوم، سوم و چهارم ابتدایی براساس مفهوم تربیت دینی، سطح خوانایی مک لافلین و ضریب درگیری ویلیام رومی بود که از روش تحلیل مفهومی، مک لافلین و ویلیام رومی استفاده شده است. جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، کل کتا ب های درسی هدیه های آسمان پایه دوم، سوم و چهارم ابتدایی با توجه به متن کتاب و تصاویر و پرسش ها بود. نتایج به دست آمده در روش تحلیل محتوا براساس مفهوم تربیت دینی نشان داد که مفهوم روزه بیشتر از سایر مفاهیم استفاده شده است در حالی که مفهومی مثل راست گویی به میزان کم تری نسبت به بقیه مفاهیم استفاده شده است. در روش ویلیام رومی مشاهده شده است که تصاویر و سئوالات فعال می باشند و دانش آموز را به خوبی درگیر می نماید در حالی که متن کتاب غیرفعال و غیرپویاست. در تحلیل مفهوم تربیت دینی، بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود داشت. به این معنا که همه ی مقوله های تربیت دینی به صورت مساوی در این کتاب به کار برده نشده است و بیشتر به مفهوم نماز خواندن تأکید شده است. پیشنهاد می شود تهیه و تنظیم متن کتاب درسی به گونه ای تنظیم شود که بتواند دانش آموزان را فعال نگه دارد و نقش پویا و فعالی برای دانش آموز ایفا کند.
۷.

تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر مقوله های سه گانه سواد تغذیه ای

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از ارکان سلامت جامعه، تأمین نیازهای جسمی و ذهنی از طریق تغذیه مطلوب است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه کتاب های درسی علوم ابتدایی نسبت به مقوله ها ی سواد تغذیه ای است. جامعه آماری پژوهش، کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی و 255 نفر از آموزگاران شهرستان کرمانشاه بودند. روش آماری این پژوهش، تحلیل توصیفی داده ها بود .به این منظور از روش تحلیل محتوای کریپندوروف و روش های آمار توصیفی استفاده شد. مقوله ها از نظر سه هدف دانشی، مهارتی و نگرشی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارتحلیل کتابها، سازه تحلیل محتوا و ابزار گردآوری داده ها برای بررسی نظرات معلمان، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج تحلیل محتوا نشان داد میزان توجه به مقوله ها در متن کتابها 44%، سؤالات 1/22% وتصاویر9/33% است.میزان توجه به مقوله های دانشی درمتن، تصویرو سؤالات کتابها 2/82 % ، مقوله های مهارتی 6/16% و مقوله های نگرشی 2/1 % می باشد. در بررسی نظرات معلمان مشخص شد که مقوله-های دانشی و تصاویر در کتاب علوم دوم و سوم و مقوله های مهارتی و ارزشی در کتاب علوم پایه سوم بیشتر از سایر کتاب ها بوده است.