دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم خرداد 1399 شماره 25

مقالات

۱.

تبیین رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مشهد

تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 540
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. نمونه مورد پژوهش شامل 274 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد است که در یک جامعه ی 650 نفری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده اند. بررسی روایی از طریق روایی همگرا و روایی واگرا و بررسی پایایی از طریق آلفای کرونباخ و ضریب CR انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار VISUAL-PLS انجام شد. نتایج نشان داد: رهبری تحول گرا بر نگرش ایمنی کارکنان تأثیر مثبت دارد. رهبری تحول گرا بر رعایت ایمنی کارکنان تاثیر مثبت دارد. رهبری تحول گرا بر مشارکت ایمنی کارکنان تاثیر مثبت دارد.
۲.

بررسی تاثیر شخصیت معلمان ابتدایی شهرستان رشتخوار بر خودکارآمدی آنان

تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 716
از آنجا که یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان در میان تمامی موجودات زمین برخورداری از نیروی تفکر و مسؤلیت ناشی از آن است، بررسی جنبه های مختلف شخصیت ،فکر، شیوه های فعال و خلاق کردن تفکر، تقویت و بهبود خودکارآمدی ؛ از موضوعات مهمی است که انسان ها برای کشف حقیقت و پیروی از آن باید بیاموزند و به کار گیرند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و با هدف پیش بینی خلاقیت شغلی و خودکارآمدی، بر اساس ویژگی های شخصیتی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار بودند که مطابق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری 200 نفر به صورت تصادفی ساده تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI(1986)، پرسشنامه خودکارآمدی معلم(2001)استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که؛ ویژگی های شخصیتی ،خودکارآمدی معلمان را پیش بینی می کند، علاوه بر این نتایج نشان داد بین ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی معلمان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت وجود داشت.
۳.

بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با عملکرد معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران

تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 607
این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با عملکرد معلمان مدارس مقطع متوسطه دوم (پسرانه) شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مرد مقطع متوسطه دوم مدارس دولتی شهر تهران می باشد، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 385 نفر از آنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه اخلاق حرفه ای و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسشنامه های اخلاق حرفه ای 89/0 و پرسشنامه عملکرد 91/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه ای مدیران و ابعاد آن با عملکرد معلمان در مدارس دوره دوم متوسطه پسرانه شهر تهران رابطه وجود دارد؛ وضعیت اخلاق حرفه ای و عملکرد در جامعه مورد بررسی در سطح مطلوبی قرارداشته و مؤلفه های اخلاق حرفه ای مدیران قابلیت پیش بینی عملکرد معلمان را دارد.
۴.

رابطه ویژگی های شخصیتی، رضامندی شغلی و رضامندی زوجیت در معلمان دانش آموزان نابینا و عادی

تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 736
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، رضامندی شغلی و رضامندی زوجیت در معلمان دانش آموزان نابینا و عادی شهر همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان دانش آموزان نابینا و عادی شهر همدان می باشند که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به فعالیت بودند. حجم نمونه به تعداد 16 نفر معلم دانش آموزان عادی و 16 نفر معلم دانش آموزان نابینا است که معلمان عادی به شیوه خوشه ای چندمرحله ای و از آنجایی که تعداد معلمان دانش آموزان نابینا محدود می باشد، لذا انتخاب نمونه از این جامعه به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه نئو فرم کوتاه 60 گویه ای (1991)، پرسشنامه رضامندی شغلی JDI (1969) و پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز (1387) می باشد. روش های تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های تی مستقل و همبستگی پیرسون بود. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی به غیر از روان نژندی، ارتباط مستقیم و مثبت با رضامندی زوجیت و رضامندی شغلی معلمان دارند. در حالی که روان نژندی رابطه ای معکوس با رضامندی زوجیت و رضامندی شغلی نشان داد. از طرفی بین رضامندی شغلی و رضامندی زوجیت در معلمان دانش آموزان نابینا و عادی شهر همدان رابطه وجود دارد. همچنین مولفه های روان نژندی، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری در بین معلمان دانش آموزان نابینا و عادی دارای تفاوت معنی داری می باشد و نیز رضامندی شغلی و رضامندی زوجیت در بین دو گروه از معلمان دارای تفاوت معناداری بود.
۵.

امکان سنجی بلاک چین در برنامه ریزی و مدیریت پروژه

تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 693
با رشد سریع جوامع بشری و به طبع پیچیدگی فنی ساختار پروژه ها از یک طرف و دشوار شدن کنترل و مدیریت منابع مالی پروژه ها، متخصصان مدیریت پروژه همواره در پی یافتن راه حلی اثر بخش برای مدیریت پروژه ها بوده اند. فن آوری بلاک چین، رمزگذاری و تضمین ثبت تراکنش های دیجیتال و همچنین ردیابی هزینه ها را درتمامی پروژه ها امکانپذیر می سازد. در این مقاله ضمن معرفی بلاک چین و چگونگی عملکرد آن تلاش می شود تاثیر بلاک چین در تضمین امنیت و ردیابی هزینه ها در پروژه های مدیریتی ارائه گردد.
۶.

بررسی جرم اختلاس در بانک های خصوصی و دولتی

تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 483
اختلاس در بانک های خصوصی و دولتی یکی از مصادیق بارز فساد مالی است که با توجه به گستردگی روز افزون آن، به عنوان یک معضل در سیستم بانکی و نظام اداری تبدیل شده است. این تحقیق ضمن تببین مفهوم اختلاس، بانک، مستخدمین دولت و بررسی جرم مذکور در قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون مریدا (31 اکتبر2003) در راستای پاسخگویی به این سوال است که آیا کارمندان بانک های خصوصی هم می توانند مرتکب جرم اختلاس شوند یا سواستفاده ی مالی آنان از مصادیق جرم خیانت در امانت محسوب می شود با وجود رویه های متفاوت در راستای این سوال محقق مطالب را بررسی و به این نتیجه رسید که کارمندان بانک های خصوصی کارمند خدمات عمومی محسوب می شوند و بانکهای خصوصی موسسات انتفاعی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی (دولت) اداره می شوند فلذا جرم آنان مشمول جرم اختلاس است.
۷.

بررسی اثر بخشی آموزش معنوی بر خوش بینی دانش آموزان آزار دیده هیجانی

تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 734
مقدمه:آموزش معنویت سبب افزایش تفکر خوش بینانه در دانش آموزان آزار دیده هیجانی می شودوآنها را در برابر خطرات سلامتی روانی محافظت می کند.هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش معنوی بر خوش بینی دانش آموزان آزار دیده هیجانی بود. روش: پژوهش حاضرنیمه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول در مدرسه نمونه شهر رشتخوار در سال تحصیلی 97-1396 را شامل می شد.. با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه، تمامی دانش آموزان که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، بررسی شدند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های (آزاردیدگی هیجانی، جهت گیری زندگی) دانش آموزانی که در هر دو پرسشنامه نمرات پایینی کسب کرده اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد و پس از آن به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری (کنترل و آزمایش) تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه آزاردیدگی هیجانی، پرسشنامه آزمون جهت گیری زندگی شییر وکارور بود. داده های مورد نیاز تحقیق از 150 پرسشنامه (120 پرسشنامه کل دانش آموزان و 30 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل)، بدست آمد. پس از اجرای پیش آزمون بر گروه آزمایش و کنترل،گروه آزمایش، برنامه آموزشی به مدت10 جلسه دریافت کردند. پس از اجرای برنامه آموزشی، دو گروه به پرسشنامه آزار دیدگی هیجانی، پرسشنامه آزمون جهت گیری شییر وکارور پاسخ دادند. برای استنباط نتایج از آزمون های آماری (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از افزایش نمرات مقیاس جهت گیری زندگی،دانش آموزان آزار دیده هیجانی بود که بیانگر اثربخشی آموزش معنوی در افزایش خوش بینی است. نتیجه گیری: آموزش معنویت بر افزایش خوش بینی دانش آموزان آزاردیدگی هیجانی تأثیر مثبت داشته است.
۸.

سنجش حقوق بشر اومانیستی و تطبیق آن با منابع اسلامی

تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 703
حقوق بشر اومانیستی غرب بر مبنای نظریه ای خاص مبتنی است که می توان به خردباوری، فردگرایی، حقوق طبیعی و تکیه بر قراردادهای اجتماعی اشاره کرد. مبانی کلامی دخیل در نظام حقوقی اسلام در ارتباط با حقوق بشر پرداخته و بیان می دارد: در سنت اسلامی، حق بر اساس منابع و متون دینی تعریف می گردد. بر همین اساس از مفهوم غربی آن (right) ممتاز می شود. بر اساس دیدگاه اسلام، انسان برحسب فطرت الهی، خدامحور است و ازاین رو هم دارای حقوق فطری و هم دارای مسئولیت های فطری است و از طرف دیگر عقل انسانی و خرد وی به گونه ای نیست که در تشخیص ابعاد مختلف روحی خویش خودکفا باشد. در چهارچوب بینش اسلامی است که حیثیت ذاتی انسان مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و حقوق طبیعی معنا می یابد، انسان با کمک نیروی اندیشه ی خود می تواند حقوق بنیادی خویش را از مجموع گزاره های دینی به دست آورد. بر این اساس می توان فهمید که خاستگاه حقوق انسان همان فطرت، نیازها و استعدادهای فطری وی می باشد که یکی از ناسازگاری های عمده بین مبانی اسلام و دیدگاه مدرن در زمینه ی فردگرایی است . هدف از نگارش این پژوهش تطبیق مبانی دینی اسلام با مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین اثبات برتری تعالیم اسلامی در این زمینه است. در این خصوص انسان مداری که یکی از پدیده های مهم دوران مدرن بوده به عنوان مکتب فکری زیربنای حقوق بشر غرب تشریح و ارتباط آن با اصول اسناد حقوق بشر تعیین می گردد.
۹.

فوکو، پساساختارگرایی و امر سیاسی

تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 445
فوکو برخلاف دیگر متفکران فرانسوی سده بیستم، دادوستد فکری مستقیم و مستمری با معاصران خود نداشت. در اغلب آثار وی نامی از ساختگرایان وپسا ساختارگرایان هموطنش و یا بحث مشروحی درباره نگرش های آنان یافت نمی شود. (و شگفت آنکه بیشترین توجهات متفکران غیرفرانسوی را به خود جلب کرد.) فوکو حتی از پذیرفتن عناوین پساساختارگرا یا پسامدرن نیز سرباززده است و فراتر از این به وضعیت فراگیری به نام مدرنیته و سپس زوال آن قائل نبود. در این نوشتار با بررسی آرای میشل فوکو، توانایی های انتقادی اندیشه او به نمایش گذاشته می شود. فوکو در دوره نخستین فکری خود تحت تاثیر اندیشه های ساختارگرایانی مانند لوی آلتوسر بود. روش فوکو در دروه نخست روش دیرینه شناسی است.دوره دوم زندگی فکری فوکو که از ابتدای دهه هفتاد میلادی تا پایان عمر وی ادامه دارد را به عنوان فوکو دوم می شناسیم. روش رایج فوکو در این دوره تبارشناسی است. تبارشناسی بر خلاف روش های دیگر تحقیق در تاریخ به دنبال یافتن گسست ها و تضادها در اموری است که ما آنها را بدیهی می دانیم. فوکو با تبارشناسی از انتها آغاز می کند به شکافتن تا به ابتدای شکل گیری برسد.امر سیاسی موضوع جدیدی است که در ادبیات علم سیاست،روش شناسی و ...مطرح شده است لذا به این مسأله فکر می کردم تا در پیوند ساختارگرایی، پساساختارگرایی و امر سیاسی،امر سیاسی را و ابعاد مختل آن تنویر کنم و دانشجویان دکتری علوم سیاسی را با آن بیشتر آشنا کنم.
۱۰.

بررسی اثرات کمیته امداد حضرت امام (ره) بر اشتغالزایی و رفع محرومیت در روستاها

نویسنده:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 303
امروزه فقر از مهمترین مسائل و دردهای جوامع بشری است و قسمت بزرگی از تلاشهای انسان و جوامع در مبارزه با این مشکل خلاصه می شود.تمامی حکومتها دنبال راهکارهای مختلفی برای زدودن فقر و کاهش جمعیت فقیر در کشور خود هستند ولی علیرغم پیشرفت هایی که نصیب انسان گشته هنوز آمار افراد فقیر و تنگدست که در تامین معاش خود درمانده اند بالاست و سیستم های حاکم بر کشورها در حل این مشکل سخت درمانده اند در کشور ما نیز مشکل بیکاری و مهاجرت بی رویه،فقر و تنگدستی محرومان از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مسئولان نظام بوده است یکی از متولیان کاهش فقر در کشور ما کمیته امداد امام می باشد.در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات کمیته امدادحضرت امام (ره) براشتغالزایی ورفع محرومیت در روستاهای منطقه رشتخوار بپردازیم مطالعات انجام گرفته در محدوده مورد مطالعه حاکی از آن است که اقدامات کمیته امداد در بحث اشتغال زایی و خودکفا کردن مددجویان نواحی روستایی مثبت بوده است. در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه مددجویان روستایی تحت پوشش در روستاهای شهرستان رشتخوار می باشند که با تنظیم پرسش نامه و نمونه گیری به سنجش اثرات و اقدامات کمیته امداد در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به بررسی دامنه و ماهیت متغیرهای مختلف پرداخته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹