هادی همتیان

هادی همتیان

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

تأثیر شخصیت و رفتار بر یکدیگر با تأکید بر نظرات علامه طباطبایی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳۳
هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر شخصیت و رفتار بر یکدیگر با استفاده از دیدگاه علامه طباطبایی است. شخصیت، اصطلاحی روانشناسی است که در کلمات علامه طباطبایی و منابع دینی با تعابیری چون شاکله، ملکه و طبیعت ثانوی آمده است؛ ازاینرو به روش توصیفی تحلیلی به مطالعه میانرشتهای مسئله پرداخته شد تا یکی از مبانی مهم در تربیت اخلاقی و درمان روانی تبیین شود. تبیین نظرات علامه طباطبایی بهعنوان تأثیرگذارترین فیلسوف و مفسر قرآن کریم در دوران کنونی در مورد تأثیر دوسویه شاکله و رفتار با استفاده از معارف قرآنی، حائز اهمیت است. ابتکار پژوهش حاضر، بهرهمندی از مباحث رابطه «نفس و بدن»، «تجسم اعمال» و «انگیزش» در تبیین رابطه دوسویه شخصیت و رفتار است. علامه طباطبایی، شکلگیری رفتارهای مختلف را معلول نوع شناختها و میزان باورها، همچنین سمتوسوی عواطف و جهتِ احساسات و در نهایت نحوه اختیار دانسته و در ضمن پنج مرحله پیدایش آنها را تبیین نموده است و از طرف دیگر به شکل گرفتن شخصیت بهوسیله رفتارها در دنیا و بروز و ظهور نتیجه این همسانی در دنیا، برزخ و قیامت با تبیین نظریه «تجسم اعمال» پرداخته است.
۲.

طراحی مدل استعدادیابی و پرورش مدیران در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل استعدادیابی و پرورش مدیران در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده است. این مطالعه بر اساس دو رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. این پژوهش ازنظر ماهیت اکتشافی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردیو از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و در بخش کمی روش تصادفی ساده بوده است. نتایج پژوهش حاصل از روش دلفی، در مجموع سه بعد و نه مؤلفه برای استعدادیابی و پرورش مدیران مطرح کرد و نتایج پژوهش حاصل از بخش کمی نشان داد که شناسایی و اکتساب استعداد(مؤلفه شغلی، مؤلفه سازمانی و مؤلفه فردی)، توسعه و استفاده از استعداد (مدیریت مسیر شغلی، ارتباطات تعاملی و پرورش کارکنان) و درنهایت حفظ استعداد (مؤلفه مدیریتی و رهبری، مؤلفه فرهنگی و سازمانی و مؤلفه انگیزشی) بر استعدادیابی و پرورش مدیران تأثیر دارند.
۳.

واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۵
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله به مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می توان استناد به ادله ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.
۴.

طراحی الگوی نوین تغییر سازمانی سازگار با ویژگی های روانشناختی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی خراسان رضوی

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۰
زمینه : مطالعات متعددی پیرامون تغییر سازمانی سازگار با ویژگی های روانشناختی کارکنان انجام شده است. اما پژوهشی که به طراحی الگوی نوین تغییر سازمانی سازگار با ویژگی های روانشناختی کارکنان پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف : طراحی الگوی نوین تغییر سازمانی سازگار با ویژگی های روانشناختی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی خراسان رضوی است. روش : این پژوهش از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی - اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی مدیران و کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) ستادی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸ بود. تعداد ۴۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه های توانمندسازی روانشناختی و پرسشنامه عوامل تسهیل کننده و بازدارنده تغییر سازمانی که پژوهشگر بر اساس نظر صاحب نظران به طراحی و تدوین الگو پرداخته است و تحلیل داده ها با آزمون کرویت بارتلت و ماتریس همبستگی و تحلیل عاملی انجام گرفته است. یافته ها : ارتباط مثبتی بین توانمندسازی روانشناختی و عوامل تسهیل کننده تغییر سازمانی وجود داشت و بین مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی و عوامل مؤثر در تغییر سازمانی رابطه معنادار وجود داشت (0/001 P< ). نتیجه گیری: نگرش نسبت تغییر، احساس مالکیت، تعهد سازمانی، رهبری تحول گرا، نظارت و پیگیری، سیاست گذاری، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و جوسازمانی عوامل تغییر سازمانی را تشکیل می دهند.
۵.

تبیین رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مشهد

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۱
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. نمونه مورد پژوهش شامل 274 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد است که در یک جامعه ی 650 نفری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده اند. بررسی روایی از طریق روایی همگرا و روایی واگرا و بررسی پایایی از طریق آلفای کرونباخ و ضریب CR انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار VISUAL-PLS انجام شد. نتایج نشان داد: رهبری تحول گرا بر نگرش ایمنی کارکنان تأثیر مثبت دارد. رهبری تحول گرا بر رعایت ایمنی کارکنان تاثیر مثبت دارد. رهبری تحول گرا بر مشارکت ایمنی کارکنان تاثیر مثبت دارد.
۶.

ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت رسانی در راستای توسعه منطقه ایی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام)

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۴
به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا ارتباط بین مردم و کارکنان این سازمان ها بیشتر شده و لزوم توجه به این موضوع دوچندان شده است. ب ا در نظ ر گ رفتن اس تراتژی های توسعه و توانمندس ازی به عنوان یک سیستم، پیامدهای نهایی آن ها بر توسعه منطقه ایی اثرگ ذار است. مطالعه ی عوامل موثر بر توسعه منطقه ایی می تواند برنامه ریزان را با تحلیل عمیق و علمی علل و موانع موجود بر سر راه توسعه آشنا سازد تا آنها با طراحی برنامه های مدون توسعه در سطح کلان راه را به سوی توسعه ی پایدار همراه سازند. با توجه به مباحث ذکرشده هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت رسانی در راستای توسعه منطقه ایی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام است. برای شناسایی ابعاد مدل و عوامل مرتبط با آن ابتدا در گام نخست با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مخزن شاخص ها استخراج شد و سپس دلفی خبرگان برای پایش شاخص ها و به دست آوردن ابعاد نهایی مدل در سه مرحله انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و خبرگان واحد منابع انسانی باسابقه بالای 15 سال خدمت در منطقه موردمطالعه است. نمونه آماری پژوهش متشکل از کارشناسان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام و همچنین اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها در رشته های مرتبط با موضوع موردمطالعه بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و تمامی این افراد (380) مورد توزیع پرسشنامه قرار گرفتند.
۷.

Professional Ethics and Knowledge Sharing within Supply Chain: ‎the Role of Trust

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۴
Background: The paper aims to provide an integrative review of empirical literature on factors affecting knowledge sharing in supply chain, analyzing the various results of the published articles about the topic to find out critical factors. Method: A quality-quantitative mixed method has been adopted in our exploratory study. Delphi method, a qualitative approach, has been initially applied to design a conceptual model for knowledge sharing within supply chain. After this, through a review of literature, 21 articles have been analyzed based on the resulted model to present the critical factors. Finally, the resulting model has been examined and evaluated in the case study, by a quantitative approach. The main instrument of the study is a researcher-made questionnaire. The statistical population comprises all the managers of Khorasan Electricity Supply Chain in Iran (461 people). 215 of them have been selected as samples, using Stratified Random Sampling. Data analyzed by using SPSS 21 software, Z-test, Friedman test, and Studentchr('39')s t-test. Results: According to the results, a model for knowledge sharing in supply chain has been developed based on 5 dimensions and 38 factors. In addition, Communication, trust, and absorptive capacity of knowledge receiver are primary factors in a majority of articles. Also, inter-organizational trust is at average level in Khorasan Electricity Supply Chain, Iran. Conclusion: This paper will contribute to improve understanding on the role of trust as one of the most important components of professional ethics in promoting the culture of knowledge sharing among members
۸.

فرهنگ سیاسی نخبگان و حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت اصلاحات)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
بحث حکمرانی خوب در دهه های اخیر، به یکی از موضوعات اساسی در ادبیات توسعه و گزارش سازمان های بین المللی تبدیل شده است. اما در خصوص تعریف و شاخص های آن بین پژوهشگران و سازمان های بین المللی، اجماع نظر چندانی وجود ندارد. تحقق شاخص های حکمرانی خوب که با شاخص های حکمرانی دموکراتیک نیز همسویی ها و همپوشانی هایی دارد؛ مستلزم برخی پیش شرط های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. علاوه بر این پیش شرط ها، فرهنگ سیاسی و به ویژه فرهنگ سیاسی نخبگان نیز، نقش مهمی در نهادینگی عناصر حکمرانی خوب بالأخص در کشورهای درحال توسعه ایفا می کند؛ این موضوع در دهه های اخیر، موردتوجه برخی از پژوهشگران مطالعات حکمرانی خوب قرارگرفته است. پرسش اصلی پژوهش آن است که، چه رابطه ای بین فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی و نهادینگی شاخص های حکمرانی خوب در دولت اصلاحات (84-76) وجود دارد؟ پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی مبتنی بر شواهد و با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گفتمان و فرهنگ سیاسی دموکراتیک نخبگان سیاسی در دولت اصلاحات، برخلاف دولت های پیش و بعد از خود، نقش مهمی در نهادینگی برخی از شاخص های حکمرانی خوب داشته است.
۹.

شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در سازمان های ارائه دهنده خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
فناوری مدرن در سازمان های گردشگری، تعدادی از مشاغل و تخصص ها را حذف و تعدادی از مشاغل و تخصص های جدید را به وجود آورده است. این در حالی است که ساختار سازمان های ارائه دهنده خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی همچنان شکل سنّتی خود را حفظ کرده است و نیاز به شناسایی عوامل عملکرد هوشمندانه در گردشگری و تغییر ساختار سازمان های ارائه دهنده این خدمات احساس می شود. پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل هوشمندی در صنعت گردشگری خراسان جنوبی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارشناسان شاغل در سازمان های گردشگری استان خراسان جنوبی است (هتل های سه ستاره، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری). برای تعیین نمونه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً 356 نفر مورد توزیع پرسشنامه قرار گرفتند. پرسشنامه مورداستفاده در پژوهش، محقق ساخت است که برای طراحی آن از تکنیک دلفی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه به روش سازه- واگرا بررسی شد و در ادامه با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزئی، روابط متغیّرها و مدل اصلی پژوهش بررسی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خدمات الکترونیک (غیرحضوری) برای گردشگران، کارکنان آموزش دیده و مسلط به زبان خارجه، خدمات و محصولات مکمل در کنار محصول اصلی سازمان، ارائه تجربه سفر هوشمند، آزاداندیشی و نوآوری کارکنان گردشگری و سرانجام استفاده از روش های نوین بازاریابی گردشگری، ازجمله مهم ترین عوامل هوشمندی در سازمان های گردشگری هستند.
۱۰.

طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مولد پترو تهران آریا

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۴۷
برنامه ریزی استراتژیک نوع تکامل یافته ای از برنامه ریزی می باشد کهه متااسهب بها م هتلا مهت مت ی متمتهر امهریزی ر هشااخ نقاط قوت ی ضعف شرک برای موا ه با فرص ها ی ت دیدات مراحی شده اس . ب بو ی ت ش مستمر ر ه تاهاببا شرایلا ی حتی استقبال از آیاده از موار ی اس که ر برنامه ریزی استراتژیک مارح شده اس . ر این متان ستتابی به یک برنامهریزی استراتژیک موف زمانی صورت می پذیر که تمامی عوامل موثر بر آن ر نگرش ستسهتمی ی که ن مهور تو هه قهرار تهر .هدف از ارائه این مقاله، تفستر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک از مری ریش 2AHP فازی یا فرآیاد سلسله مراتبی به ماظور توسهعهانش ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک ر شرک های ایرانی می باشد. ر این مقاله به ماظور تعتتن یزن شاخص ههای مااسهب بهرایارزیابی شاخص های مااسب برای ارزیابی شرک مولد پتری ت ران آریا، مدل پتشا ا ی ر ترکتب با فرآیاد ت لتل سلسله مراتبهی بههکار رفته شده اس .نتایج نشان می هد، ا ر شاخص های مور استفا ه ر این ریش به شهتوه ای سهاختارماد بهه کار رفتهه شهوند،ابزاری پویا ی مؤثر برای ساجش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک ر شرک ها می باشاد همچاتن ریند افزایشی شاخص های مهدلبتانگر متزان اهمت استقرار برنامه ریزی استراتژیک ر صاع مور نظر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان