آزیتا علوی پور رفسنجانی

آزیتا علوی پور رفسنجانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

راهکارهای آموزشیِ آموزش و پرورش ایران در دوران کووید 19

تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 226
اکثرکشورهای جهان شرایطِ جدید و پیش بینی نشده ای را تجربه می کنند که ناشی از بیماری واگیردار کوئید 19 می باشد. با توجه به اینکه آموزش در تمامی کشورها جزء فعالیت های روزانه ی میلیون ها دانش آموز، معلم و والدین می باشد، از شرایطِ موجود آسیب دیده و میلیاردها دانش آموز و میلیون ها معلم تحت تاثیر تعطیلی مدارس و دیگر محدودیت ها قرار گرفته-اند. مقاماتِ آموزش و پرورش در همه ی کشورها تلاش می کنند نیازهای آموزشی دانش آموزان را با استفاده از پرتال های برخط و آموزش از راه دور رفع کنند. در این تحقیق، پژوهشگر به بررسی راه کارهای آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش در ایران برای انجام خدمات آموزشی و برطرف کردن نیازهای جامعه از طریق تولیدات موسسات آموزشی در دوران کوئید 19، پرداخته است. وزارت آموزش و پرورش ایران، با تعطیل شدن مدارس در حوزه ی آموزش از راه دور تصمیم گرفت دوره های آموزشی را از طریق شبکه آموزشیِ دانش آموزی (شاد) به دانش آموزان و معلمان ارائه دهد وجهت دایر کردن سیستم آموزشی از راه دور به همکاری با رادیو و تلویزیون پرداخت. همچنین جهتِ برطرف کردن نیازهای دانش آموزانِ مناطق محروم و کم برخوردار با همکاری خیرین و کمک های مردمی، بسیج و کمیته ی امداد امام خمینی (ره) اقدام به تهیه تبلت، گوشی و سیم کارت های رایگان برای این دانش آموزان نمود.
۲.

بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با عملکرد معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران

تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 29
این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با عملکرد معلمان مدارس مقطع متوسطه دوم (پسرانه) شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مرد مقطع متوسطه دوم مدارس دولتی شهر تهران می باشد، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 385 نفر از آنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه اخلاق حرفه ای و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسشنامه های اخلاق حرفه ای 89/0 و پرسشنامه عملکرد 91/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه ای مدیران و ابعاد آن با عملکرد معلمان در مدارس دوره دوم متوسطه پسرانه شهر تهران رابطه وجود دارد؛ وضعیت اخلاق حرفه ای و عملکرد در جامعه مورد بررسی در سطح مطلوبی قرارداشته و مؤلفه های اخلاق حرفه ای مدیران قابلیت پیش بینی عملکرد معلمان را دارد.
۳.

بررسی سلامت روان و شیوع اختلالات روانشناختی در مادران دارای فرزند مدرسه ای در بحران کرونا

تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 922
پژوهش حاضر به منظور بررسی سلامت روان و شیوع اختلالات روانشناختی در مادران دارای فرزند مدرسه ای در بحران کرونا صورت گرفت. روش پژوهش از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری ؛ مادران دارای فرزند مدرسه ای مناطقِ 3 و 6 شهر تهران می باشد که که تعداد 300 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.در این پژوهش ابزار اندازه گیری آزمون90 scl-دراگوتیس، می باشد.
۴.

تأثیر مدیریت استعداد بر توانمندی سازی منابع انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 387
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تاثیر مدیریت استعداد بر توانمند سازی منابع انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم می باشد که از طریق روش سرشماری تعداد 80 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد اوهلی (2007) و توانمندسازی اسپریتزر (1992) استفاده شد. به منظور سنجش روایی از روایی محتوا و سازه و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب به دست آمده نشان دهنده روایی و پایایی مناسب ابزار بودند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار LISREL-v8.80 انجام گرفت. یافته ها نشان دادند شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد بر توانمند سازی منابع انسانی (0.42) تأثیر دارد؛ جذب و استخدام نیروی مستعد بر توانمند سازی منابع انسانی (0.45) تاثیر دارد؛ ایجاد و حفظ روابط مثبت بر توانمند سازی منابع انسانی (0.57) تاثیر دارد؛ بکارگیری استعداد بر توانمند سازی منابع انسانی (0.47) تأثیر دارد؛ توسعه استعداد بر توانمند سازی منابع انسانی (0.32) تأثیر دارد. نگهداری استعداد بر توانمند سازی منابع انسانی (0.41) تأثیر دارد؛ در نهایت می توان گفت بطور کلی مدیریت استعداد بر توانمند سازی منابع انسانی (0.89) تاثیر دارد.
۵.

بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانشِ مدیران مدارس متوسطه منطقه 3و 6 شهر تهران از دیدگاه مدیران و دبیران

تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 690
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه منطقه 3و6 شهر تهران از دیدگاه مدیران و دبیران بر اساس مدل امگا (2006 ) می باشد. این پژوهش در تقسیم بندی روشهای تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیق کاربردی بوده و از هر حیث روش توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. حجم نمونه تحقیق شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه منطقه 3و6 شهر تهران به تعداد 106 نفردر سال تحصیل97 -1396می باشد که به روش سرشماری انتخاب گردیده ا ند ، همچنین به ازای هر مدیر، 3 دبیر ثابت به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که تعداد آنها 318 نفر می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز براساس شیوه پرسشنامه فراهم گردیده است، پرسشنامه عملکرد با آلفای کرونباخ 88 /0 و پرسشنامه مدیریت دانش فیلیسیوس ترجمه حسین قلی پور (1387) با آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد. همچنین داده ها با استفاده از آمار استنباطی (پیرسون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد: بین عملکرد مدیران و تلاش آنان برای کسب دانش ، ثبت و ضبط دانش، انتقال دانش، خلق دانش، کاربرد دانش و در مجموع بین عملکرد مدیران و مدیریت دانش مدیران از دیدگاه مدیران و دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان