دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم اسفند 1398 شماره 22

مقالات

۱.

رابطه بین رفتار اخلاقی و موفقیت سازمانی

تعداد بازدید : 642 تعداد دانلود : 353
رفتارهای اخلاقی یک نیازمندی ضروری برای تمامی فعالیت های انسان است. رفتارهای اخلاقی به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسان ها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این ساز و کار درونی، بدون آنکه نیاز به اهرم های بیرونی باشد، قادر است تا عملکردهای اخلاقی را در کارکنان تعیین نموده و سازمانی اخلاقی و موفق را بوجود آورد. نقش رفتارهای اخلاقی در تصمیم گیری ها و انتخاب ها، و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است و از این روست که امروزه بحث اخلاقیات و رابطه آن با موفقیت سازمانی یکی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی و میزان موفقیت سازمانی در تامین اجتماعی شهرستان رفسنجان می باشد. این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری کارکنان تامین اجتماعی شهرستان رفسنجان انجام گردیده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر انتخاب شده اند که از نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم طبقه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رفتار اخلاقی با روایی 91 صدم و پایایی 89 صدم و پرسشنامه موفقیت سازمانی با روایی 92 صدم و پایایی 87 صدم استفاده شده است و جهت توصیف داده های جمع آوری شده، از انواع آماره های توصیفی و همینطور انواع آماره های استنباطی استفاده شده است و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار اخلاقی و موفقیت سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
۲.

بررسی عوامل موثر بر ادراک اعتماد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی مطالعه موردی: شعب بانک قوامین شیراز

تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 213
حضور در عصر فرا اطلاعات و افزایش شتاب روزمره تکنولوژی اطلاعات، باعث شده است تا مشتریان بانک ها تمایل داشته باشند بیشتر از طریق خطوط اینترنت و موبایل با حساب های بانکی خود ارتباط داشته باشند. جلب اعتماد مشتریان به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در بانکداری اینترنتی محسوب می شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری اینترنتی می باشد. شعب بانک قوامین شیراز به عنوان جامعه انتخاب گردید و تعداد 385 پرسشنامه از مشتریان این شعب جمع آوری و تحلیل شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه با اجزای استاندار بوده است که روایی آن مورد تایید قرار گرفته است و پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده و برای تمامی سازه ها بالای 784/ 0 بوده است. داده های گردآوری شده توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس و اکسل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ادراک ایمنی و ادراک حریم خصوصی بر اعتماد مشتری اثر معناداری، دارد و همچنین ادراک ایمنی بر ادراک حریم خصوصی اثرگذاراست، اما نقش تعدیل گری برون گرایی مصرف کننده، سن، جنسیت و تحصیلات بر اعتماد مشتری تایید نشده است. با توجه به نتایج بدست آمده و رابطه بین ادراک ایمنی و ادراک حریم خصوصی، در اعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی واضح است که مدیران شعب بانکی می بایست در جهت ارتقای بهبود کاهش ریسک های مربوط به هرکدام از این ادراک ها گام بردارند.
۳.

بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانشِ مدیران مدارس متوسطه منطقه 3و 6 شهر تهران از دیدگاه مدیران و دبیران

تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 971
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه منطقه 3و6 شهر تهران از دیدگاه مدیران و دبیران بر اساس مدل امگا (2006 ) می باشد. این پژوهش در تقسیم بندی روشهای تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیق کاربردی بوده و از هر حیث روش توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. حجم نمونه تحقیق شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه منطقه 3و6 شهر تهران به تعداد 106 نفردر سال تحصیل97 -1396می باشد که به روش سرشماری انتخاب گردیده ا ند ، همچنین به ازای هر مدیر، 3 دبیر ثابت به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که تعداد آنها 318 نفر می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز براساس شیوه پرسشنامه فراهم گردیده است، پرسشنامه عملکرد با آلفای کرونباخ 88 /0 و پرسشنامه مدیریت دانش فیلیسیوس ترجمه حسین قلی پور (1387) با آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد. همچنین داده ها با استفاده از آمار استنباطی (پیرسون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد: بین عملکرد مدیران و تلاش آنان برای کسب دانش ، ثبت و ضبط دانش، انتقال دانش، خلق دانش، کاربرد دانش و در مجموع بین عملکرد مدیران و مدیریت دانش مدیران از دیدگاه مدیران و دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
۴.

چگونه توانستم انگیزه دانش آموزان اول دبستان را به منظور حضور فعال در کلاس افزایش دهم؟

تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 18
انگیزه و علاقه به یادگیری در تمام سنین و مقاطع تحصیلی نقش تعیین کننده ای در نگرش دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان دارد. به ویژه در پایه اول که اولین نگرش ها،اندیشه ها، رفتارها، علایق و ... در دانش آموز شکل می گیرد، این موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و لذا توجه بیشتری می طلبد. اقدام پژوهی حاضر با هدف افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس اول دبستان به حضور در مدرسه و شرکت فعال در کلاس های درس و یادگیری عمیق تر دروس انجام شده است. اقدام پژوهی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در پایه اول در آموزشگاه دخترانه عصمت(دوره اول) واقع در شهر گرماب از توابع استان زنجان و با فراوانی۱۸ نفر انجام شده است. مساله مورد نظر بی علاقگی، بی توجهی و غیر فعال بودن اغلب دانش آموزان یاد شده برای حضور در مدرسه و کلاس و یادگیری مباحث درسی بوده است. بر این اساس پژوهشگر با استفاده از روش های علمی به منظور کسب داده های لازم از منابع گوناگون تحقیق نظیر همکاران و مدیر،دانش آموزان و والدین آن ها، کتب تخصصی، اینترنت و تجزیه و تحلیل آن ها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مساله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداخت. پس از انتخاب راه حل ها و اعتبار بخشی آنها به اجرای راه حل های انتخابی اقدام نمود که عبارت بودند از: 1- تغییر در روش تدریس،2- جلب حمایت والدین،3- تغییر فضا و محیط یادگیری،4- گنجاندن بازی و تفریح در فرایند یاددهی-یادگیری، 5- به کاربردن موسیقی، نمایش، داستان گویی و نقاشی در کنار فعالیت های درسی. لازم به ذکر است پس از اجرای راه حل های فوق پژوهشگر موفق گردید تا فراوانی دانش آموزان علاقه مند به درس و مدرسه را از ۶ نفر در اوایل سال تحصیلی به ۱۵ نفر در پایان سال تحصیلی برساند. در پایان این نتیجه به دست آمد که استفاده از روش های متنوع تدریس، آموزش مباحث درسی در قالب بازی، اجرای نمایش، بهره بردن از نقاشی و موسیقی و جلب حمایت والدین در افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.
۵.

بهزیستی روانشناختی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه ملایر

تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 764
پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مقابله ای در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه ملایرانجام شد. روش پژوهش حاضر علی –مقایسه ای بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی(بومی و غیر بومی) دانشگاه ملی ملایر تشکیل داده که به روش تصادفی تعداد 150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارهای مورداستفاده عبارتند از: مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوئیس (1993). یافته های پژوهش نشان داد بین دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی در بیشتر زیر مقیاس های بهزیستی روانشناختی و راهبردهای مقابله ای تفاوت معنارداری مشاهده می شود.نتیجه گیری: ایجاد کارگاه هایی جهت آشنایی بیشتر مسائل روانی و سلامت جسمی و زندگی بهتر دانشجویان خوابگاهی، در قالب آموزش مهارت های زندگی. آموزش راه های پیشگیری و مدیریت استرس و فشارهای روانی و نیز کلاس های ورزشی و استفاده بهینه تر از اوقات دانشجویان می تواند نقش مهمی در سلامت روانی آن ها ایفا کند و از آسیب های بعدی جلوگیری شود.
۶.

کاربرد طرح سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت انسانی نقاط مرزی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی

نویسنده:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 935
امروزه حفاظت و حراست از سرزمین برای تمامی جوامع یک ارزش محسوب می شود. ضمانت تحقق این امر بدون شک، مدیریت مرز ها و داشتن مرز هایی با امنیت کامل می باشد که این امر از طریق ارتقای امنیت انسانی در مناطق مرزی محقق می شود. امنیت و ثبات، بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهم ترین عامل برای دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. استان خراسان جنوبی دارای مرز های زیادی با همسایگان شرقی کشور می باشد. که نا امنی آنها نگرانی هایی را برای مرز نشینان و دولت مرکزی به وجود می آورد. در همین راستا اهمیت سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، مسأله ایی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. چرخش ساختار اجتماعی و تغییرات همه جانبه در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن، و مخاطرات ناشی از این تغییرات توجه به این مهم را جدی ساخته است. با اهمیت یافتن سرمایه اجتماعی در جامعه معاصر، به تدریج این مفهوم در نزد سیاستگذاران، برنامه ریزان و دولتمردان از جایگاه خاصی برخوردار شد تا جایی که اهمیت سرمایه اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی در قانون برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی و مدیریت اجتماعی کشور، نیز مورد توجه قرار گرفت. این نوشتار با روش کتابخانه ای در پی تبیین طرح سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت انسانی مرز های استان خراسان جنوبی است.
۷.

گل و انواع آن در فرهنگ ها و لغتنامه های زبان فارسی

تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 137
در این مقاله کوشیدم برای بحث و بررسی در صورت مختصری به موضوع انواع گلها در چند فرهنگ زبان و لغتنامه معتبر در زبان فارسی، و چون این انواع گلها یکی از عناصر طبیعت وهم چنان دارای انواع مختلف ومعانی گوناگون در استعاره تشبیه و تمثیل یک جنبه اساسی در موضوع زبان را صحنه گرفت واین جنبه ادبیات به ویژه اشعار شعرای زبان فارسی لذا این مقاله به دو مبحث تقسیم کردم، در مبحث اولش نام های گلها که در فرهنگها و لغتنامه ها ذکر شده است آوردم اما در مبحث دوم اش موضوع ورود اسامی انواع گلها با تشبیهات و استعارات آنها در عده از ابیات شعرای زبان فارسی ذکر کردم . نتیجه این بحث، عوامل طبیعت از قبیل گیاهان از عناصر مهم همه زبان وهر چند زبان شیرین می باشد مانند زبان فارسی با این کلمات طبیعی در لابلای نوشته های این زبان مخصوصا در جنبه اشعار با هم آمیخته شده است.
۸.

بررسی ادله صحت ایقاع فضولی در قانون با رویکردی بر فقه امامیه

تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 196
ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. عده ای از فقهاء با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اند و عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رأی به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. نگارنده با جستوجو در میان نظرات فقهی و روایات با رویکرد تطبیقی و تحلیلی به ایقاعات فضولی پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار داده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تحلیل آیات و روایات و نظرات فقهی به صورت استدلالی در مواردی که با دلیل از حکم فوق مستثنی گشته همانند عتق و طلاق فضولی ما بقی را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسی روایات معتبر در این باب از جهت صریح و فحوی روایات، صحت ورود فضولی در ایقاعات را در نظریه ای اثبات نموده است. همچنین با ذکر شواهد مثال از قانون مدنی همانند ماده 674 و ماده140 ق.م تبیین کارکرد گرایانه اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی به توجیح مسئله یعنی جریان فضولی در ایقاعات إلا ما خرج باالدلیل پرداخته است. از این رو در میان این استدلالات، نظر بر استواری راهی میانه است؛ که نگارنده به تقسیم میان روابط مالی همانند فسخ و.. و روابط غیر مالی همانند طلاق و رجوع و بذل مدت و ... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جریان فضولی در ایقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جریان فضولی یعنی بطلان ایقاعات می باشد.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در ایجاد فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین دانش آموزان دوره ابتدایی

تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 402
زمینه و هدف: یکی از راه های تقویت تولید داخلی به منظور رشد اقتصادی پایدار در کشور، ایجاد نگرش و فرهنگ در بین افراد جامعه به ویژه دانش آموزان است. به این منظور در این پژوهش به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر فرهنگ استفاده از کالای داخلی و اولویت بندی آن ها در بین دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. ابزار و روش ها: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری نمونه پرسشنامه می باشد. به منظور تعیین عوامل موثر، از پرسش نامه باز پاسخ ( نظرخواهی از 30 نفر از متخصصین تعلیم و تربیت) و برای اولویت بندی، از پرسشنامه مقایسه زوجی (نظرخواهی از 15نفر از خبرگان) برای استفاده در تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل به ترتیب اولویت عبارتند از: خانواده، معلم، رسانه، سیاست های آموزش و پرورش، محتوای آموزشی و ابزار و امکانات. نتیجه گیری و پیشنهادها: یافته های تحقیق نقش عواملی نظیر خانواده، معلم، رسانه، سیاست های آموزش و پرورش، محتوای آموزشی و ابزار و امکانات را در ایجاد نگرش و فرهنگ حمایت از کالای داخلی، روشن نموده و با توجه به اولویت بندی آن ها ضرورت سرمایه گذاری روی تک تک عوامل را بر حسب اهمیت مشخص می کند که با همگرایی این عوامل هدف عالی احترام به تولید داخل محقق خواهد شد.
۱۰.

رفتار سازمانی مثبت گرا و عملکرد سازمانی

تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 266
عملکرد یک سازمان تابعی از توانایی و انگیزش اوست. هروقت که انگیزش قوی باشد، بازدهی افزایش می یابد و انگیزش ضعیف تأثیر معکوس دارد و در صورتی که انگیزش و توانایی کارکنان کمتر مد نظر مدیران قرار گیرد باعث بروز عملکرد ضعیف از جانب کارکنان سازمان می شود. از این روی، مدیریت باید از آنچه انسان را برای عملکرد بهتر برمی انگیزد آگاه باشد و برای ایجاد محیطی که باعث انگیزش قوی و مثبت می شود، اقدام کند. توجه به رفتار سازمانی مثبت گرا می تواند یکی از راه های بهبود عملکرد سازمان ها باشد. مطالعه نظام یافته رفتار، به بهبود توانایی در تشریح و پیش بینی و همچنین هدایت، کنترل و تغییر رفتار می انجامد و نیز از روابط میان رفتارها و واقعیت های مهم پرده برداشته و مبنایی را برای پیش بینی دقیق رفتار فراهم می کند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین رفتار سازمانی مثبت گرا و عملکرد سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان رفسنجان می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که در جامعه آماری 124 نفری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان انجام گردید. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت گرا با روایی89 صدم و پایایی86 صدم و پرسشنامه عملکرد سازمانی با روایی90 صدم و پایایی88 صدم استفاده شد. در این تحقیق جهت توصیف داده های جمع آوری شده، انواع آماره های توصیفی و همینطور انواع آماره های استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار سازمانی مثبت گرا و عملکرد سازمانی رابطه وجود ندارد.
۱۱.

کاربرد تئوری بازی ها در نظام سیاسی

تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 436
امروزه رایج است که تمام عام مردم از سیاست به عنوان یک بازی یاد می کنند. تئوری بازی ها با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی از عمده ترین مباحث در این زمینه می باشد. این نظریه تحت هیچ شرایطی ادعا ندارد که تمامی امور مشهود و نامشهود در یک موقعیت ملموس و یا ناملموس را می تواند پیش بینی و کنترل کند، اما ادعای اثبات و بهینگی شرایط را داراست. در یک نظام سیاسی صحیح ترین مدیریت عملکرد تا حد زیادی در گرو، بهترین حالات رفتاری و تصمیم گیری رهبر یا پیروان می باشد. در این مقاله هدف، بیان و چگونگی کاربرد تئوری بازی ها در نظام سیاسی است. در همین راستا با مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مطالب کارآمد و به شیوه توصیفی و مروری به بیان این چگونگی پرداخته شد. تحلیل ها و بررسی های کیفی نشان می دهد که استراتژی بی همتای تئوری بازی ها در اعم از جنبه های یک سیستم یا نظام سیاسی از کارایی، اثربخشی و بهره وری (خروجی مطلوب) مفیدی برخوردار است. توصیه می گردد مسئولان، سیاست مداران، حکمرانان اقتصادی این نظریه مطلوب را به صورت ویژه به کار ببندند.
۱۲.

ترکیب بدنی و قد، عوامل مرتبط با عملکرد در والیبالیست های دختر جوان

تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 543
موضوع: مطالعات حاکی از ان است که علاوه بر مهارت های فنی و تاکتیکی، شاخص های Iنتروپومتریک و ترکیب بدنی، از مهم ترین عوامل بهبود عملکرد والیبالیست ها است. اهدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان ترکیب بدنی و قد با عملکرد ورزشی در والیبالیست های دختر بود. روش تحقیق: در این پژوهش مقطعی، 16 نفر از والیبالیست های دختر نیمه حرفه ای که سابقه بازی در لیگ تهران را داشتند به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه دموگرافیک جمع آوری و ثبت شد. سپس به منظور بررسی عملکرد ورزشی از ازمودنی ها تست پرش سارجنت در 3 مرحله گرفته و بهترین رکورد ثبت شد. سپس قد و ترکیب بدنی به ترتیب به وسیله نوار سنج دیواری و دستگاه بادی کامپوزیشن مدل Omron (BF511) در شرایط 3 ساعت ناشتایی اندازه گیری و ثبت شدند. تجزیه و تحلیل اماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS ورژن 21 صورت گرفت. دستاوردهای مقاله: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اماری داده ها بیانگر ارتباط مستقیم میان توان انفجاری پایین تنه ورزشی با قد (P<0/005)و توده عضلانی (P<0/002) و ارتباط معکوس با چربی زیر پوستی (P<0/005)بود، در حالی که میان BMI و توان انفجاری ارتباط معناداری مشاهده نشد(P 0.344). نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق میتوان بیان کرد که توده عضلانی و قد از مهم ترین ویژگی های ترکیب بدنی و انتروپومتریک در والیبالیست های دختر است که شانس رسیدن به موفقیت ورزشی را افزایش می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹