دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم آبان 1398 شماره 18

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر از دیدگاه نهج البلاغه در تعیین جایگاه معلمان و صلاحیت های حرفه ای مربیان

تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 756
یکی از امور ضروری در وزارت آموزش وپرورش، انتخاب افراد شایسته برای تعلیم و تربیت است. شایسته سالاری یعنی قرار دادن افراد در پست ها و مسئولیت ها بر اساس مهارت ها و توانایی های آنان به گونه ای که بهره وری سازمان را افزایش بدهد به همین خاطر این مقاله به دنبال این است تا با بهره گیری از روش کیفی و تحلیلی به نحوه انتخاب معلمان با استفاده از سخنان ارزشمند امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه برسد. در این پژوهش ابتدا ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در رابطه با نحوه انتخاب معلمان بود برسی شد سپس تعدادی از سخنان ارزشمند امام علی (علیه السلام) تجزیه وتحلیل شد و این نتیجه یافت شد که معلمان به عنوان تربیت کنندگان نسل آینده این سرزمین وظایف و نقش مهمی بر عهده دارند و بر اساس سخنان ارزشمند و گران بهای امام علی (ع) در نهج البلاغه یک معلم به عنوان اسوه و الگوی جامعه باید شایستگی های لازم و کافی را داشته باشد تا بتواند دانش آموزان خود را برای دستیابی به حیات طیبه آماده کند. ازجمله این صلاحیت ها می توان به داشتن علم و دانش کافی در خصوص احکام دین و مباحث علمی اشاره کرد.
۲.

نقش سیاسی قزلباشان در عهد شیخ جنید و شیخ حیدر صفوی

تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 103
شکل گیری حکومت صفویه در ایران با تفکرات و اقدامات شخصیت های صوفی تاثیرات قابل ملاحضه ای در اندیشه های سیاسی و دینی داشته است. ترکان آناتولی طوایفی بودند که تحت تاثیر اندیشه های صوفی به ایران مهاجرت کردند. در ادامه توسط شیوخ صفوی به اندیشه های شیعی گرایش پیدا کرده و قزلباشان را به وجود آوردند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیاسی قزلباشان در شکل گیری حکومت صفویه با تکیه بر عهد شیخ جنید و شیخ حیدر است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، فعالیت های سیاسی افرادی همچون شیخ جنید و شیخ حیدر در متحدکردن و دعوت اقوام ترک که از حکومت عثمانی رضایت نداشتند به شکل گیری هسته اصلی قزلباشان و نهضت صفوی انجامید. بنابراین، در نهایت توانستند به ارکان حکومتی راه پیدا کنند و نقش اساسی در حکومت صفویه داشته باشند.
۳.

اثر بخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه

تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 754
سرطان سینه یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماری ها در زنان است که از هر 8 نفر زن یک نفر را مبتلا کرده و متاسفانه بیش از سایر سرطان ها باعث مرگ و میر زنان می شود. سرطان سینه شایع ترین علت مرگ زنان در محدوده سنی 33 تا 55 سالگی می باشد. هدف از پژوهش بررسی تاثیر طرحواره درمانی بر تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه بود. از تعداد 15 نفر از زنان درمان شده به دلیل سرطان پستان که برای کنترل های پس از بهبودی به بیمارستان رضوی مشهد مراجعه می کردند برای این پژوهش دعوت به همکاری شده است. معیارهای همگونی شامل داشتن سن بین 25 تا 57 سال، وضعیت تاهل، حداقل تحصیلات دیپلم، وضعیت اشتغال و تعداد فرزندان بوده که بصورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. قبل از مداخله درمانی ابزار پژوهش (پیش آزمون) پرسش نامه تاب آوری کانر- دیویدسون توسط آزمودنی ها تکمیل گردید و بعد از مداخله درمانی 12جلسه ای به مدت 80 دقیقه به صورت هفتگی، ابزار پژوهش دوباره توسط آزمودنی ها تکمیل گردید (پس آزمون). در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t همبسته و روش تحلیل کواریانس چند متغیری مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. پژوهش نشان داد که مداخلات مبتنی بر طرحواره درمانی درتاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه در تمامی خرده مقیاس ها به جز تاثیرات معنوی تفاوت معنادار (p<0.05) ایجاد کرده است. نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که طرحواره درمانی روش درمانی مناسبی برای افزایش تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه می باشد.
۴.

بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی با توجه به نقش تعدیلگر تسهیم دانش در مجتمع گازی پارس جنوبی SPGC

تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 741
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی با توجه به نقش تعدیلگر تسهیم دانش در مجتمع گازی پارس جنوبی SPGC انجام گردیده است. در این مطالعه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت) بر سیستم های اطلاعاتی با توجه به نقش تعدیلگر تسهیم دانش مورد سنجش و پژوهش قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان رسمی شاغل در پالایشگاه های پارس جنوبی در نظرگرفته شده اند که تعداد آنها 3300 نفرمی باشد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر محاسبه گردید. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه نگرو(1990) ، برای سنجش اثربخشی سیستم های اطلاعاتی از پرسشنامه گونزالس و همکاران(2010) و برای سنجش تسهیم دانش از پرسشنامه باک و همکاران (2005) استفاده گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و روایی اعتبار عاملی تاییدی استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه های رفتارشهروندی سازمانی974/0، اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی979/0 و تسهیم دانش 985/0 می باشد که توسط آلفای کرونباخ بدست آمده است و برای همه مولفه های آنها از 0.7 بیشتر بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی کارکنان پالایشگاه های گازی پارس جنوبی به میزان 84/0 تاثیرگذار بوده است. تسهیم دانش این رابطه را بصورت مثبت به میزان 86/0تعدیل می کند. وجود رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی سازمان را تحت تاثیر قرار داده و تسهیم دانش نیز بر این عوامل احاطه دارد. باید در سازمان به توانمندیهای سازمانها و افراد آنها جهت ارتقاء تسهیم دانش در سازمان و بین افراد و گروه های کاری و رفتار شهروندی سازمانی معطوف نمایند و جنبه های مختلف این مفاهیم را مورد توجه قرار دهند.
۵.

تحریم صنایع هوایى جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا و امنیت هوانوردى 2016-2008

تعداد بازدید : 961 تعداد دانلود : 291
پژوهش حاضر از نوع نظری است و با هدف مطالعه تحریم صنایع هوایى (هوانوردى) و امنیت هوانوردى از منظر کنوانسیون هاى بین المللى هوایى به روش توصیفی – تبیینی انجام گرفته است گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی و قدرتهای بزرگ مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد ولی همیشه موفق نبوده و در بسیاری از مواقع فشار اصلی تحریم ها قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و درد مردم این کشورها می شود. همچنین با توجه به روح معاهدات بین المللی و اسناد سازمان های تخصصی درمورد حمل ونقل هوایی همانند اسناد و قوانین مربوط به ایکائو، نباید هیچ محدودیتی در رابطه با حمل ونقل هوایی غیرنظامی دیگر کشورها ایجاد کرد. در حالی که آمریکا با اعمال تحریم هواپیمایی و ممنوعیت فروش قطعات هواپیماهای غیرنظامی آشکارا این قوانین را نقض کرده است. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید. تحریم صنایع هوایی یکی از انواع تحریم هاست که ظاهرا در قالب حفظ صلح و امنیت بین المللی اعمال می شود ولی با به خطر انداختن جان تعداد زیادی از انسانهای بی گناه، عدالت، صلح و حقوق بشر را، که هدف اصلی تمام کنوانسیونهای بین المللی است، زیر سوال می برد و نشانه ی بارز نقض حقوق بشر در جهان متمدن امروز است.
۶.

بررسی به کارگیری نوآوری های تکنولوژیک در راستای ارتقا صرفه جویی و کارایی بازار بیمه

نویسنده:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 526
تکنولوژی همواره با پیشرفت جامعه مرتبط بوده است. و هیچ گاه تا این حد، بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی را به تکنولوژی وابسته ندانسته اند. رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت ها به مناسبت موثر تکنولوژی وابسته است. تکنولوژی ثروت خلق می کند. عواملی که موجب بهبود قدرت رقابتی تکنولوژیک می شوند عبارت اند از افق های برنامه ریزی بلند مدت، تحقیقات، خلاقیت و نوآوری می باشد. رهبران شرکتهای بیمه باید هدف یا آرمان خاصی را به طور روشن و دقیق برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود، تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه و تمایل به منظور تغییر آن و حرکت به سوی جایگاه مطلوب باشند. نوآوری تکنولوژیک؛ رقابت خارجی، شرکت ها را تحت فشار قرار داده است تا فعالیت-های آنها در کوتاه مدت نیز اقتصادی باشند و در صدد کاهش زمان چرخه توسعه محصول و به بازار آوردن سریع تر محصولات جدیدی می شوند.هدف این نوشتار، مروری جامع بر مستندات و پژوهش های معتبر در حوزه نوآوری تکنولوژیک به منظور شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر آنها و پی بردن به اینکه، چگونه استفاده از نوآوری های تکنولوژیک برای بازار بیمه صرفه جویی و کارآمدی دارد.
۷.

کاربرد آموزه های دینی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر و برخورداری از سبک زندگی سالم در نوجوانان

تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 861
مقدمه: سبک زندگی یکی از مفاهیم مهم در علوم اجتماعی است، که به معنای خلق راه و روش خاص با توجه به امکانات در دسترس می باشد و در حقیقت چگونه بودن افراد را شکل می دهد؛ و به عنوان مجموعه ای نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره تلقی می شود. در بین این رفتارها، برخی بصورت مستقیم و برخی بطور غیر مستقیم تاثیرات عمیقی بر سلامت فرد و جامعه می گذارند و منجر به عواقب منفی در وی می شوند که «رفتارهای پر خطر» نامیده می شوند. شیوع این رفتارهای پرخطر، در نوجوانان و جوانان به علت شکل گیری شخصیت بیشتر است. این رفتارهای پرخطر عمدتا شامل استعمال دخانیات، اعتیاد و سوء مصرف مواد، رفتارهای مرتبط با صدمات و جراحات مثل خشونت، رفتارهای جنسی ناسالم، الگوهای ناسالم تغذیه و الگوی تحرک کم بدنی می باشند؛ که در صورت ثبات این رفتارها در شخصیت فرد، منجر به یک سبک زندگی ناسالم می شود. پیشگیری از این رفتارهای پرخطر با رویکرد به آموزه های دینی به عنوان مؤلفه ای مفید برای رسیدن به کمال، یکی ازضروری ترین موضوع های فرهنگی جوامع اسلامی است، که می تواند موجب ارتقاء سلامت روحی و روانی و عزت نفس واعتماد به نفس بهتر شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر کاربرد آموزه های دینی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر و برخورداری از سبک زندگی سالم در نوجوانان می باشد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از جدیدترین پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها تحلیل شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بین تقید به آموزه های دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که افراد پایبند به آموزه های دینی درکنترل هیجانات و رفتارهای خشونت آمیز موفق تر عمل می کنند و از زندگی سالم تر و نهایتاً امید به زندی بیشتری برخوردارند. نتیجه: با توجه به شیوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان و علیرغم فعالیت های پیگیرانه، پیشگیری، تنها راه مقابله می باشد. تقید به ارزش های دینی در وجود فرد چهار چوبی را تعریف می کند که موجب موفقیت در کنترل هیجانات و نهایتاً سلامت روحی و روانی و امنیت اجتماعی بهتر می شود از این رو متولیان امر آموزش و تربیت نقش به سزایی در آموزش این آموزه های دینی دارند.
۸.

شکوفایی نگاه معرفت شناختی معلمان در تعلیم و تربیت دانش آموزان (عقلانیت به مثابه جوهره زندگی)

تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 552
پژوهش حاضر، به بررسی نگاه معرفت شناختی و عقلانی معلمان در راستای تعلیم و تربیت و هدایت دانش آموزان در جهت توسعه و رشد عقلانیت و بُعد عقلانی آنان می پردازد. روش مورد استفاده این پژوهش کیفی و از نوع توصیفی است که در گروه تحقیقات کاربردی اهمیت دارد. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه معلمان، مشاوران و مدیران مدارس 6 شهر کشور بوده که 26 نفر از پرسنل مدارس مختلف شهرهای مزبور به روش نمونه گیری داوطلبانه که بر پایه های نظری (پرسش و مشاهده)، استوار است، انتخاب شدند. تحلیل یافته ها، نشان داد معلم به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری در ابعاد وجودی دانش آموزان از جمله بُعد عقلانی و شناختی آنها در تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. معلم می تواند در هر شرایطی برای شکوفایی و معرفت افزایی دانش آموزان، آنان را به دیدن معنای خلقت تحریک نماید و این نوع مشاهده به معرفت عقلی و شناختی کمک می نماید، قدرت عقلی او را رشد می دهد، راه را از بیراهه تمییز داده و به راه راست رهنمون می گردد. معرفتی که زمینه ساز سعادت ابدی او را فراهم ساخته و به سوی لذت دائمی هدایت می شود. این معرفت از مهم ترین معرفت هاست. معرفتی که به شناخت و آگاهی در باره خالق هستی و هستی می انجامد و سرانجام، فرجام هستی را می داند و خوبی ها را درک می کند. نتیجه می گیریم معلم می تواند زمینه ای را فراهم سازد که دانش آموزان بتوانند در باره دنیای اطراف خویش به دیدن و گوش دادن بپردازند. دانش آموزان با دیدن پدیده های ریز و درشت دنیای اطراف اگر به تأمل و تدبر بپردازند، می توانند به رشد و شکوفایی عقلی برسند.
۹.

تزیینات در حرم امام رضا در تزیینات قدیم

تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 983
اولین و قدیمی ترین سنگ مزار حرم مطهر امام رضا (ع) حدود40 سانتی متر در 24 سانتی متر است. که در قرن ششم میلادی با خط کوفی شکسته تاریخ ولادت و شهادت امام هشتم نوشته شده است. یک سنگ قبر بسیار باارزش در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. چیزی که جالب و عجیب است ساخت اولین خانه در کنار حرم است که به زمان پناه خسرو دیلمی برمی گردد. این پادشاه به دلیل علاقه زیادی که به ساخت و ساز داشت دستور ساخت بناهای مختلف در نزدیکترین مکان به حرم مطهر دادند. گنبد طلای زیبایی که در نمای بیرونی صحن امام رضا می بینید در زمان شاه تهماسب صفوی ساخته شده. قدمت این گنبد زیبا بیش از 2 قرن است. و این قدمت ارزش این اثر گرانبها را چندین برابر کرده است. همانطور که امروزه مردم بسیاری برای دیدار از حرم امام رضا(ع) مشتاق هستند در گذشته و در بین شاهان نیز حرم امام (ع) از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. به همین دلیل بسیاری از پادشاهان گذشته توجه ویژهای برای حرم مبذول داشته و سعی می کردند تا بهترین تزئینات و زیبایی های ممکن به مجموعه حرم رضوی اضافه کردند. در ادامه (بدنه تحقیق) به ادامه تاریخچه و تزئینات حرم رضوی می پردازیم.
۱۰.

مطالعه تأثیرات تایپوگرافی بر تبلیغات در دهه معاصر در ایران (مفهوم واژه تایپوگرافی معاصر ایران بر آثار هنری گذشته و معاصر)

تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 596
متأسفانه تاکنون تایپوگرافی در ایران معاصر به دلیل عدم شناخت طراحان گرافیک و چند و چون خط فارسی آن را در اقلام مختلف خوشنویسی و یا تمایل به شیوه ها و ملاک های زیبایی شناسی و نوع نگارش در تایپوگرافی غرب دچار مشکلات فراوانی بوده و می باشد. هرچند قصد نداریم حرکت های درست و اصولی را از جانب طراحان با تجربه و آشنا با خط ولوبسیار از درک را نادیده بگیریم. ولی شایان ذکر است که بسیاری از فعالیتهایی که تا به امروز در این رشته در ایران صورت گرفته، خصوصاً نشانه های نوشتاری، به دلیل موارد ذکر شده فاقد اصول زیبایی شناسی و قوانین نگارش خط فارسی صورت گرفته است. پیشینه خط فارسی و تلاش های صورت گرفته در روند تکامل آن باقی که سزاوار توجه بیشتری است. بررسی و تجزیه و تحلیل آثار موفق و ماندگار، بیانگر این است که هدف از تایپوگرافی ارسال هرچه مؤثرتر پیام، برقراری ارتباط لازم، ایجاد تفهیم و تفاهم نفوذ بیشتر نسبت به نوشتار عادی بوده است. بعد از گذشت سالیان، هنوز هم این اهداف کم و بیش در کار تایپوگرافی وجود دارد و هدفهایی را هم کم کم به خود اختصاص داده که این هدفها را، در مرحله اول می توان به: اهداف فرهنگی، آموزشی، پرورشی، اهداف موضوعی و اهداف اقتصادی و تجاری بخش بندی کرد. با گذشت زمان و توجه به هنر گرافیک و گسترش خدمات آن در جهت برقراری ارتباط تصویری به این قضیه توجه ویژه ای شد و کشف ظرفیت های بصری خط و در مواردی همراهی تصاویر با خط در طراحی عناوین با علاقه بیشتری دنبال شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹