دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم دی 1398 شماره 20

مقالات

۱.

تاثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به بیش فعالی

تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 982
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به بیش فعالی انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی می باشند. حجم نمونه 30 نفر از دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر درگروه کنترل قرار گرفتند لذا به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها از آزمون SNAP-IVسوانسون، نولان و پلهام(1980)، آزمون استروپ(1935)،آزمون ناگویی خلقی تورنتو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار آماری SPSS20 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد اثر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر توانایی برنامه ریزی و توجه انتخابی و کاهش نارسایی هیجانی با 87/0= ήPartial ، 132/0= s Lambdaو wilk، 56/50 = (23،3) F اثر معنی داری داشته است(01/0>P) . نتایج نشان داد که بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر کاهش نارسایی کودکان مبتلا به بیش فعالی تأثیر دارد.
۲.

تاثیر تجربه خارجی مدیریت بر پاداش مدیریت و موفقیت های نوآورانه ی شرکت

تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 285
پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین تجربی خارجی مدیریت، پاداش مدیریت و موفقیت های نوآورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه ای شامل 111 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره ی شش ساله بین سال های 1391 تا1396 انتخاب گردیدند که با استفاده از نرم افزارR مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. روش پژوهش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های تابلویی می باشد. براساس نتایج پژوهش و آزمون های آماری در سطح خطای 5 درصد می توان گفت بین تجربه خارجی مدیریت و پاداش مدیریت و حق اختراع رابطه ی معنی داری وجود دارد. اما بین تجربه خارجی مدیریت و تحقیق و توسعه رابطه معنی داری ملاحظه نشد. هم چنین اثر متقابل تجربه خارجی مدیریت و اندازه شرکت با پاداش مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنا دار نیست.
۳.

بررسی جایگاه عرفانی آیت ا.. محمد حسن هردنگی در مبحث فکر بر اساس سروده فکر کن تا فکر تو ذکر آورد صد هزاران نکته بکر آورد

تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 534
فکر و ذکر از مباحث مهم عرفان اسلامی به شمار می روند که در هر دو سنت عرفانی جایگاه ویژه ای در سیر استکمالی سالکان دارند. در سنت اول عرفانی بخشی از آرای عارفان در باب فکر و ذکر به تبیین هر یک از آن ها و بیان جایگاه و اهمیتشان در سیر و سلوک اختصاص یافته و بخش دیگری از دیدگاه ها رابطه فکر و ذکر و نحوه تعاملشان با یکدیگر را شرح و تبیین کرده است. اگرچه برخی عارفان سنت اول به مانند جناب عطار نیشابوری ذکر را برتر از فکر دانسته و تجلی این دیدگاهش را در بیت ذکر باید گفت تا فکر آورد *** صد هزاران معنی بکر آورد(عطار،1385) بیان کرده ولی برخی از عرفای دیگر همچون آیت ا.. محمد حسن هردنگی فکر در مبدا و معاد را برتر از ذکر دانسته و این نظر را در یکی از سروده هایش با مضمون فکر کن تا فکر تو ذکر آورد*** صد هزاران نکته بکر آورد، بیان می دارد. این مقاله بر آن است که اهمیت و جایگاه فکر را از نظر این فقیه عارف با تطبیق بر نظرات برخی عرفای دیگر مورد بررسی قرار دهد.
۴.

رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 173
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر داده ها کمّی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه همبستگی می باشد. زیرا بدون آن که متغیر مستقل را دست کاری کنیم، می خواهیم رابطه ی آن را با متغیر وابسته بسنجیم. جامعه ی آماری را در این پژوهش، کلیه ی دانش آموزان دوره ابتدایی ( سه ساله دوم ) آموزش و پرورش ناحیه دو کرج، به تعداد 19,891 نفر تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کورکان محاسبه گردید و بر اساس روش تصادفی خوشه ای و طبقه ای، نمونه ای شامل 388 نفر دانش آموز (205 نفر پسر و183 نفر دختر )، جهت اجرای تحقیق انتخاب شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی سبک های یادگیری (کُ لب) و نتایج آزمون هماهنگ پیشرفت تحصیلی استفاده شد. داده ها با روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی رابطه ای وجود ندارد. این یافته ها نشان می دهد که بیشتر دانش آموزان از بین چهار روش یادگیری، روش های آزمایشگری فعال و مشاهد ی تأملی را ترجیح داده اند. همچنین آزمودنی ها از چهار سبک یادگیری، به سبک های جذب کننده و واگرا گرایش بیشتری نشان داده اند.
۵.

تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه

تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 747
پیش فروش، معامله ای است که امروزه در نظام اقتصادی و تجاری تمامی کشورها متداول گشته است. برخی از شرکت های تولید کننده خودرو برای فروش محصولات خود اقدام به نوعی معامله می نمایند که خود نام پیش فروش را بر آنها نهاده اند. اما در این معاملات، تا حدودی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. برای نمونه و با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت، در بیع سلم هنگامی که مبیع کلی در ذمه است و در مجلس حاضر نیست، بایع باید هنگام عقد، نوع و وصف آنرا روشن کند تا جهالتی حاصل نشود ولی در برخی قراردادهای پیش فروش خودرو، نوع مسلم فیه مشخص است اما وصف آن خیر، لذا باید آنها را از اوصاف لازم الذکر به حساب آورد که در صورت عدم ذکر آنها بیع غرری خواهد شد. در حالیکه این اوصاف در قرارداد ذکر نمی شوند، بلکه تنها هنگام تحویل خودرو رنگ و برخی از لوازم جانبی ماشین بر اساس خواست مشتری معین خواهد شد. همچنین باید اشاره کرد در قراردادهای پیش فروش خودرو، به طور مثال سه ماه اول یا آخر سال به عنوان زمان تحویل ذکر شده است نه تاریخ معین و دقیق. زمان در این قرارداد دقیق نیست و تا حدی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. همچنین در مورد مبلغی که در ابتدا پرداخت می شود نمی توان گفت این مبلغ ثمن است چرا که طبق این قرارداد ثمن هنگام تحویل معین خواهد شد. لذا هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نیست آنچه در قرارداد ذکر شده باید تمام ثمن باشد و اگر بگوییم این مبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به میزان پرداختی صحیح و نسبت به مابقی باطل خواهد بود و اشکالاتی در این میان به وجود می آید. باید گفت، در قانون مدنی ایران در مورد بیع سلف سخنی به میان نیامده است. البته برای صحت آن می توان به ماده 10 قانون مدنی در مورد قرارداد های خصوصی، استناد نمود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه خواهیم داشت.
۶.

جلوه های مینی مالیستی حکایت های تذکره الاولیا عطار

تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 943
کمینه گرایی در ادبیّات جهان جنبش نوپدیدی است که با سرعت و شتاب قابل توجه، هواداران بسیاری یافته است. بارزترین ویژگی این ژانر ادبی، تأکید بر فشردگی و ایجاز در عین سادگی است. در ادبیات سنتی ایران، طرز بیان مبتنی بر اطناب یا ماکسی مالیسم رواج فراوان دارد، اما در کنار آن آثار ادبی ما مشحون از حکایت ها، داستان های کوتاه و داستانک ها است و بسیاری از نویسندگان و شاعران، اندرزها و تجربیات ارزنده خود را در حجم فشرده و در شکل های مختلفی چون کلمات قصار، ضرب المثل، لطیفه و حکایت های کوتاه اخلاقی و عرفانی در لابه لای متون فارسی ماندگار ساخته اند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت جریان مینی مالیسم، ضمن ذکر مهم ترین ویژگی ها و علل پیدایش آن، سعی دارد به شباهت های جنبش مینی مالیستی با ادب موجز سنتی فارسی بپردازد و چون فرم و ساختار بسیاری از حکایت ها و جملات کوتاه تذکره الاولیای عطار با ویژگی های جریان مینی مالیستی مدرن منطبق است، حکایت ها و داستانک های این اثر را از منظر مینی مالیسم واکاوی نماید.
۷.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر ترجیح دادن برند سبز از نظر مصرف کننده

تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 317
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر ترجیح برند سبز از نظر مصرف کننده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری شامل خریداران ظروف یکبار مصرف سبز آملون در فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر تهران (لویزان(در ماه های آذر و دی ماه سال 96 می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 384 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش، از روش های تفاوتی میانگین ها )آزمون تی، آنوا و مانوا(، همبستگی بین متغیرها )پیرسون) و نرم افزار Lisrel و همچنین به منظور ﺑﺮرﺳی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی، از نرم افزار spss به کار گرفته شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ از نظر مصرف کنندگان، رابطه مثبت و معناداری بین تصویر برند سبز، رضایتمندی از برند سبز، اعتماد و آگاهی از برند سبز با ترجیح دادن برند سبز وجود دارد.
۸.

تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز

تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 500
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی-همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه هوشمندسازی جلیلیان(1395)، عملکرد مالی عزیزی(1390) و سیستم کنترل داخلی کوزو(2013)، استفاده شده است. روائی پرسش نامه ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر هوشمندسازی جلیلیان79/0 عملکرد مالی86/0 و سیستم کنترل داخلی کوزو82/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هوشمندسازی بانک در عملکرد مالی با نقش تعدیلگر سیستم کنترل داخلی از دیدگاه کارکنان شعب بانک قوامین شیراز تاثیرگذار است.
۹.

بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری در ایران

تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 515
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های۱۳۹۶-۱۳۸۵ می باشد. جهت تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق، اطلاعات لازم برای آزمون-های فرض ها با استفاده از نرم افزار تدبیر، صحرا، کتابخانه بورس همچنین اطلاعات موجود و سایر بانکهای اطلاعاتی جمع آوری گردیده و در نهایت 12 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل Excel پردازش شده، سپس محاسبات و تشریح روشهای آماری با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی پانل و نرم افزار Eviews انجام گردید. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه تاثیری معنی دار و مثبت بر سودآوری بانکهای تجاری دارد. همچنین، یافته های به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای کیفیت دارایی بانک، نسبت نقدینگی و تنوع درآمدی بانک تاثیر معناداری بر سودآوری بانک های تجاری دارند و متغیر کارایی هزینه عملیاتی بانک بر سودآوری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده تمرکز بازار تاثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.
۱۰.

مقایسه مشکلات رفتاری (اختلال سلوک، مشکلات توجه-ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی، اضطراب-گوشه گیری) در کودکان طلاق و عادی

تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 464
هدف پژوهش حاضر مقایسه مشکلات رفتاری (اختلال سلوک، مشکلات توجه-ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی و اضطراب-گوشه گیری) در کودکان طلاق و عادی بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای؛ و جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول (13-15سال) خانواده های طلاق و عادی شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 97-96 مدارس عادی بود. نمونه 120 نفر نوجوان طلاق و عادی بود، به گونه ای که هرگروه شامل60 نفر (30 دختر و 30 پسر)، بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه کوای پترسون (RBPC)، فرم معلم ساخته استفاده شد. تحلیل داده ها استفاده روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نشان داد که مشکلات رفتاری در خرده مقیاس های اختلال سلوک، مشکلات توجه-ناپختگی، پرخاشگری اجتماعی و اضطراب-گوشه گیری در فرزندان خانواده های طلاق به طور معناداری بالاتر از فرزندان خانواده های عادی بود.
۱۱.

تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری فردی کارکنان

نویسنده:
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 871
نیروی انسانی کارآمد مهم ترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شود.استفاده مطلوب از منابع انسانی، متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می آید.این اقدامات که شامل امکانات رفاهی، طرح های تشویقی، تناسب شغلی،امنیت شغلی،اهمیت به نقش فرد در سازمان، آموزش کارکنان و مواردی از این قبیل می باشد که مجموعا تحت عنوان کیفیت زندگی کاری نامیده می شود. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در کارکنان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی لیاء قزوین می پردازد و برای حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. در ابتدا واحدهای صنعتی فعال مشخص شده و سپس پرسشنامه ای در چهار بخش جهت جمع آوری داده ها تهیه شد. داده ها با آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند و در بخش آمار استنباطی، آزمون T استودنت و آزمون همبستگی پیرسون به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کارکنان 4 ساعت و 47 دقیقه از 8 ساعت است و کارکنان فقط از 55% ظرفیت خود برای کار استفاده می کنند. همچنین کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل به کار گرفته شده، در حد متوسط قرار دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹