دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال اول مرداد 1397 شماره 3

مقالات

۱.

امواج نامه های منظومه ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی

تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 31
در این تحقیق، تلاش آن است با نامه ها، شناخت و اشاعه فرهنگ کهن و پربار ایران بیان شود. نوشتار از جنبه موضوع، زمان، مکان و لحن بنیادی، مفهومی ایرانی دارد. سراسر منظومه ویس و رامین را پرتوی از فر تبار ایرانی فرا گرفته است. با اینکه فخرالدین اسعد گرگانی فضای زمان زندگی خویش را، با ذکر تحمیدیه و ستایش پیامبر و حاکم شهر اصفهان و بانی کتاب در قرن پنجم هجری لحاظ داشته، اما واژه ها همچنان سبکبار و روح نواز از عشق و دلدادگی نیاکان ایرانی پیام دارند. تحقیقی که در روایت از نامه های ویس و رامین انجام شد، نمایی مختصر از گفتار داستان را داراست. وفاداری، مهربانی، اشاره به وصف زیبایی های ویس، در کنار سخنان سنجیده او، اشاره به جفاهای رامین، و سرانجام عدل و فرهنگ و دانش پروری او، و پند سه گانه پندار، گفتار و کردار نیک، را در لا به لای متن نامه ها می توان یافت؛ مانند تمنا از یزدان، برای سلامتی یکدیگر و امید به وصال. تم نامه ها با اشعار عاشقانه و موسیقی شادند و تصویرهای اروتیک داستان، عشقی زمینی را به تصویر می کشند، از این باب موسیقی تنیده در ابیات، غنا و آواز کهن را جاوید می سازد. در نتیجه، نامه ها هم بیانی جدی و پند آموز و هم جنبه های واقعی زندگی، وصف حالت درونی و عاطفی و گاه کنایی و آرایه ای و گاه توضیحی و توصیف شخصیت ها، طبیعت، توجه عاشق و معشوق نسبت به یکدیگر را در کنار حالاتی چون تکبر و خودخواهی، دلتنگی و ملال، جدایی و فراق، یعنی جنبه های واقعی زندگی نشانگر هستند.
۲.

بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران و مقایسه آماری با آفریقا

نویسنده:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 391
این مطالعه به بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های غیرمستقیم شرکت ها در ایران می پردازد. برای بررسی این موضوع یک مدل داده پانل را با استفاده از روش های عمومی موجود روش های برآورد لحظات بر روی داده های پانل شرکت های غیرمالی ایران ذکر شده بکار می گیریم. مدل پویا و روش های تعمیم شده تخمین های لحظه ای در کنترل برای ناهمگونی ناخواسته، اندوژنیت، اتوکلاسیون، ناهمسانی واریانس مفید است. در ادامه ی مبحث به ارائه ی داده های مناسب جهت مقایسه میزان اثرگذاری اهرم مالی بر سرمایه گذاری در ایران و جهان خصوصا آفریقا می پردازیم. به رغم تنظیمات مختلف، بازارها، سطوح اهرم و روش ها، ما شواهدی را مبنی بر اینکه اهرم مالی برای سرمایه گذاری در شرکت محدود است، پیدا کردیم. تأثیر منفی در شرکت هایی با فرصت های رشد کم، از شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، بیشتر است. براساس نتایج این گونه به نظر می رسد که اهرم مالی نقش یکپارچه ای را برای جلوگیری از سرمایه گذاری بیش از حد ایفا می کند.
۳.

نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری

تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 178
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 186 آژانس گردشگری در مشهد و نمونه بر اساس جدول مورگان 123 آژانس گردشگری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 25 سؤالی استفاده شده است . روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و اتخاذ نظرات اساتید روان سنج اخذ شده است. پایایی تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ برای شبکه های اجتماعی و صنعت گردشگری به ترتیب 0.78 و 0.81 است. نتایج نشان داد که بین شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی ارتباط وجود دارد؛ بین شبکه های اجتماعی و تبادل اطلاعات ارتباط وجود دارد. بین شبکه های اجتماعی و صنعت توریسم ارتباط وجود ندارد؛ و بین شبکه های اجتماعی و عملکرد آژانس های مسافرتی ارتباط وجود ندارد.
۴.

نقش بحران آب در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی - همگرایی یا واگرایی

نویسنده:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 412
آسیای مرکزی به عنوان منطقه ای که بحران آب در آن همواره رو به فزونی می باشد نگرانی بسیاری از صاحبنظران منطقه و جهان را به خود جلب نموده است. دلیل بغرنج بودن بحران آب در این منطقه آن است که علاوه بر پیوند آن با مسائل زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه آرال و اثرات مخرب آن و همچنین صدمات به بخش های مختلف مانند کشاورزی، صنعت و ... هنوز آینده این بحران و نحوه برخورد کشورهای منطقه جهت حل کردن این مشکل مشخص نیست و در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است تا با تجزیه و تحلیل مهمترین مولفه ها و زمینه های همگرایی و واگرایی در منطقه آسیای مرکزی به این نکته برسد که در آینده، بحران آب در آسیای میانه کشورهای درگیر با آنرا را به سمت همگرایی سوق می دهد یا واگرایی. بر این اساس پرسش اصلی مقاله چنین است که نقش بحران آب در همگرایی یا واگرایی های آینده کشورهای آسیای میانه چگونه خواهد بود؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که در آینده این تحولات کشور های منطقه با توجه به یکسری عوامل زمینه ای و زیر ساختی که غالبا ویژه آسیای مرکزی می باشند به سمت در گیری و تخاصم میل می کنند، این احتمال درگیری زمانی در منطقه برای ما آشکارتر می شود که روند همگرایی و واگرایی این منطقه را در بستر و زیر ساخت های همکاری و عدم همکاری منطقه ای بررسی کنیم. اهمیت این زیرساخت ها به گونه ای است که ممکن است در مورد مساله ای مانند بحران آب در مناطق و شرایط مختلف به راهکار های متفاوتی از تقابل تا همکاری مبدل گردد.
۵.

نقش سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود مزیت رقابتی صنعت بانکداری

تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 233
در دنیای امروز بسیاری از بانک ها و موسسه ها در تلاش اند تا دامنه فعالیت خود را توسعه داده و تغییراتی را در نحوه ی کار و تجارت به وجود آورند. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنی عملکرد بهتر نسبت به رقباست که باعث رشد و بهره وری سازمان می شود. سیستم های اطلاعاتی ابزاری هستند که به سازمان ها کمک می کنند تا دامنه فعالیت خود را گسترش داده و جریانات کار خود را تغییر دهند و بدین ترتیب کارایی خود را بالا ببرند. همه صنایع و سازمان ها جهت رسیدن به شرایط مناسب و بهینه به اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند در زمان مناسب به مشکلات رسیدگی و از فرصت ها استفاده کنند. به دلیل اهمیت ویژه سیستم اطلاعات حسابداری در این مقاله با انجام مطالعه کتابخانه ای و مرور ادبیات موضوع به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود مزیت رقابتی در صنعت بانکداری می پردازیم.
۶.

بررسی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - پیامدهای عضویت ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 294
گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان نسبتا نو بنیاد که در عرصه مبارزه با پولشویی و بررسی بازار های هدف از نظر تامین مالی تروریسم فعالیت می کند در سالهای اخیر گزارشات فراوانی را در خصوص جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است. این سازمان از سال 2009 میلادی ایران را در لیست کشورهای غیر همکاری کننده که باید علیه آنها اقدامات مقابله ایی انجام شود قرار داده است که تا کنون نیز پس از گذشت نزدیک به یک دهه این مشکل هنوز برطرف نشده است. در این مقاله نگارنده به دنبال آن است تا ضمن توصیف گروه ویژه اقدام مالی و بیان نمودن تاریخچه، وظایف و اعضاء ی آن به تجزیه و تحلیل مهمترین پیامدهای مثبت و منفی عضویت ایران در آن بپردازد. یافته های مقاله حاکی از آن است گروه ویژه اقدام مالی به صورت ذاتی سازمان مطلوبی است که می تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت نماید، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد و عضویت ایران در این سازمان نیز می تواند امکان برداشته شدن برخی موانع در حوزه تبادلات مالی را برای آن فراهم نماید، جذب سرمایه گذاری را بالا ببرد و به ارتقای شفافیت در حوزه گردش های مالی در داخل و خارج از ایران کمک موثری نماید. اما این عضویت پیامدهای منفی احتمالی دیگری نیز دارد که ممکن است برای ایران مشکل ساز شود؛ عضویت در این گروه ممکن است باعث فرو افتادن ایران در دام قوانین دست و پا گیر مالی شود که زیر ساخت های اجرای آن در ایران هنوز فراهم نیست، قوانینی که از لحاظ اجر دارای ابهامات فراوانی نیز می باشند که همین ابهامات ممکن است سبب ساز بسیاری از اقدامات گزینشی از طرف اعضای با نفوذ این سازمان که با ایران خصومت های دیرینه ای دارند شود.
۷.

تاثیر وضعیت رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها

تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 538
هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها می باشد. در این پژوهش استراتژی های کسب و کار شامل استراتژی های تهاجمی و تدافعی می باشد. همچنین ساختار سررسید بدهی ها به دو دسته سررسید بدهی های بلند مدت و سررسید بدهی های کوتاه مدت تقسیم شده است. به منظور فرآهم آوردن شواهد تجربی درباره رابطه استراتژی های کسب و کار و ساختار سررسید بدهی ها، اطلاعات مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 با استفاده از آزمون رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین استراتژی های تهاجمی کسب و کار و سررسید بدهی های کوتاه مدت ارتباط معکوس و معنی داری دارد. در حالیکه استراتژی های تهاجمی کسب و کار ارتباطی با سرسید بدهی های بلند مدت ندارد. همچنین بین استراتژی های تدافعی کسب و کار و سرسید بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباطی مشاهده نگردید و نیز وضعیت رقابت در بازار محصول تاثیری بر ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و سررسید بدهی ها ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹