دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم تیر 1399 شماره 26

مقالات

۱.

تاثیر پذیری رفتار مشتری از تعهد و رضایت

تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 834
در جامعه امروزی ضرر و زیان ناشی از مشتریان ناراضی به مراتب بیشتر از مشتریان راضی می باشد پس همواره می بایست به دنبال کسب مزیت رقابتی و ارائه محصولات و خدمات نوین که متناسب با نیاز و خواسته مشتریان باشد ارائه گردد. بنابراین رضایت مشتری یکی از مهمترین موضوع در حوزه مدیریت و بازاریابی می باشد.تمام این موارد نشان دهنده اهمیت و رضایت مشتری است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تاثیر تعهد بر رضایت و رفتار مشتریان بر اساس عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بیان گردد . ازنظر اجرا توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است . برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق مشتریان شرکت ایرانسل استان تهران می باشد و برای نمونه برداری نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای SPSS 21 و8.80 LISREL استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که متغیر های توجه مشتری،مشارکت مشتری و برقراری روابط اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار مشتری تاثیر معناداری دارد. هم چنین رضایت مشتری تاثیر معناداری بر رفتار مشتری دارد.
۲.

تحقیقی بر شناسایی حاکمیتهای شرع در قهستان (خراسان جنوبی فعلی) از سال 1284 قمری تا 1366 قمری

تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 958
یکی از دغدغه های مورخان جستجوی داده های مفید برای نگارش تاریخ اجتماعی است. در میان منابع غیر تحقیقی و غیر تاریخ نگارانه یکی از منابعی که از قابلیت و ظرفیت بالایی برای نگارش تاریخ اجتماعی برخوردار است نگاه به آثار علماء محلی است. مقاله حاضر به معرفی جایگاه علمای قاینات چون سید ابوطالب قاینی، محمد حسن هردنگی، محمد باقر آیتی، سید ابوتراب انوار و محمد هادی هادوی پرداخته و ضمن معرفی آنها به گونه اسنادی و تحقیقی و دور از هرگونه تعصب گیری به شناسایی واقعی جایگاه هر یک از آنها می پردازد. هدف اصلی این مقاله شناسایی حاکمان شرعی از قاینات است که بدلیل سیطره سیاسی، نخبه گرایی محلی، زندگی دور از بیرجند و فاصله گیری از امرای قاینات، نقش آنهادر تاریخ محلی قاینات کمرنگ و گاها مفقود شده است.
۳.

بررسی انواع تابوشکنی و دلایل آن در شعر فروغ فرخزاد و احمد شاملو

تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 705
واژه ی تابو در اصطلاح هم به معنای پاک و هم به معنای ناپاک و نجس است. به همین دلیل در دو حوزه ی مقدس و نامقدس کاربرد دارد؛ و در کل معنای آن، نوعی ممنوعیت و خطرناکی را می رساند که شکستن حریم آن انواع مؤاخذه ی بشری یا آسمانی را در پی دارد. از آنجا که ادبیات هر ملّت یکی از عرصه های به چالش کشیدن تابوهای آن ملّت است و با خصلت عادت ستیزی و هنجارگریزی که دارد، یکی از بهترین محل های تابوشکنی در میان سایر معارف بشری است. در ادبیات ما یکی از بسترهای بازشناسی و واکاوی تابوها، شعر دوره ی معاصر است. پرداختن به مسائل اجتماعی سیاسی و شناخت آثار ادبی مربوط به هر دوره نشان دهنده ی واقعیات و ذهنیات فردی و تجربیات شخصی هستند و جامعه ی سانسورنشده ی آن دوره را نشان می دهند. در این راستا تلاش شده، ضمن استفاده از اصطلاح تابوشکنی برای تعدّی به حریم ممنوع، تابوهای شکسته شده درآثار فروغ فرخزاد و احمد شاملو، مورد بحث و واکاوی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش روشنگری بیشتر با مقوله ی تابو و تأثیر اوضاع اجتماعی سیاسی در شکستن تابوها است که می تواند برای کاوش های جامعه شناختی و روان شناختی مؤثر و مفید واقع شود. روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی است که با تحلیل شواهد درون متنی به روش کتابخانه ای انجام گرفته، که به نتایجی همچون تأثیرپذیری شاعر از فضای حاکم بر جامعه و همچنین جنبه های روانی و اجتماعی مؤثّر بر ذهن و فکر شاعر که منجر به شکستن تابوها می شود رسیده ایم.
۴.

ساماندهی بافت فرسوده شهری با هدف ایجاد پایداری در آن

تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 812
بافت های فرسوده شهری بخش جدایی ناپذیر شهرهای امروزی هستند که با مسائل بسیار زیادی مواجه می باشند و این مسائل دستیابی به توسعه پایدار شهری را با چالشی اساسی مواجه کرده است. هدف اساسی این پژوهش ساماندهی بافت های فرسوده شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری در آن می باشد که بافت فرسوده و قدیمی شهرکرد را به عنوان نمونه مطالعاتی خود انتخاب نموده است از این جهت از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی و کاربردی است. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی کتابخانه ای و مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه به تعداد 100 نفر انجام گردیده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل S.W.O.T و روش امتیازدهی QSPM استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در وضع موجود این محدوده با مشکلات بسیار زیادی در زمینه تحقق توسعه پایدار مواجه می باشد که جهت ساماندهی آن استفاده از راهکارهای محافظه کارانه در اولویت اول قرار دارد.
۵.

بررسی کفویت در نکاح از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 641
از جمله کاربرد های کفائت در حقوق موضوعه ایران حقوق جزا در بحث قصاص و حقوق مدنی در مبحث نکاح است. دراین مقاله کفائت در نکاح مورد بررسی قرار گرفته وعلاوه بر کفائت در دین که مورد اتفاق است، مصادیق دیگری آن از قبیل کفائت اقتصادی،شغلی و ظاهری و جنسی که در میان مواد مختلف پراکنده است جمع آوری شده و مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.
۶.

چند برگ نخست ایلیاد، سروده هومر (حماسه و ترس)

تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 946
هنر پرسش کردن از خدا را با قبول بندگی آغاز کنید. با فرمان خدا، از فضل خدا پرسش کنید. ایلیاد، در چند برگ نخست خود، ترس ده ساله قهرمانان و پهلوانان آخائی را در جنگی سخت نمایش می دهد. اولیس، پهلوان هزار چاره گر را که در کنار پهلوانان یونانی، نقش پر رنگ دارد، و کارهای برجسته وی در حماسه ادیسه به تصویر کشیده می شود، با ترس پیش می برد. آغازگر چند برگ نخست از سروده هومر، در حماسه ایلیاد، با درخواست از الهه شعر آغاز می شود و هومر از او می خواهد شعری بسراید. هومر از الهه شعر می خواهد، الهه خشم را به صدا درآورد و از نگرانی آخیلوس، قهرمان و پهلوان بزرگ یونانی ها، دفتر شعری را پر سازد. برای تشویق الهه شعر و این که او را وادار به اجرای درخواست خود کند، از پله، پدر آخیلوس یاد می کند، که الهه با یاری از نیروی دو پدر و پسر به وجد آید و درخواستش اجابت شود و نیز، بتواند حس شاعر را برانگیزد. شعر از ورای ذهن و روان بر تارک لوح نقش می بندد و بر جریده یادگار هومر، جهان شمول می شود. در همان ابتدا، ترس از گروگان گرفتن دختر کاهن معبد و ترس از قربانی در درگاه آپولون در کنار ترس جنگ افروزانی مانند آگاممنون و منلاس و نیز ترس هکتور قهرمان محبوب مردم تروا آشکار می شود. ترس هلن از بدنامی و ترس اولیس از نرسیدن به سرزمین ایتاکا، و نیز ترس تلماک پسر اولیس در حماسه ایلیاد نمود دارند. نقش آفرینان حماسه هومر از چیزی که نمی شناسند، می ترسند. در اساطیر از اهریمن، از دیو، از تاریکی می ترسند. شاید سبب همه ترس ها، نادانی باشد. ترسوها برای هر پدیده ای خدایی فرض می کرده اند، تا با پناه بردن به آن بر ترس غالب شوند.
۷.

بررسی تأثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان با نقش واسطه ای ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی (مورد مطالعه: بانک صنعت و معدن)

تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 487
هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان با نقش واسطه ای ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی می باشد. پژوهش حاضر از نظر نتیجه یک پژوهش کاربردی است و به روش توصیفی – همبستگی پیمایشی اجرا شده است جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستاد بانک صنعت و معدن در شهر تهران می باشند که تعداد آنها حدود 600 نفر است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق برای توزیع پرسشنامه ها روش نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده است. و نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی- مورگان محاسبه شده است که برای جوامع 600 نفری، 234 نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر را می توان به دو قسمت اصلی سوالات عمومی و سوالات تخصصی تقسیم بندی نمود. سوالات تخصصی که در ارتباط با آزمون فرضیه ها مطرح می گردد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد بوده و مورد تایید خبرگان این امر از جمله استاد راهنما قرار گرفته است، لذا از روایی و اعتبار لازم برخوردار است. و چون مقدار آلفای کرونباخ از 7/0 بیشتر می باشد دارای پایایی لازم می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار اس پی اس و نرم افزار لیزرل و به وسیله معادلات ساختاری به رد یا تایید فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار می گیرد و نقش میانجی تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات غیر رسمی به وسیله آزمون سوبل مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاکی از این مسئله می باشد که تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان با نقش واسطه ای ارتباطات داخلی رسمی و غیررسمی موثر می باشد و این مسئله می تواند باعث برنامه ریزی موثر مدیریت در این مورد باشد.
۸.

بررسی فقهی و حقوقی تقلّب در اعتبارات اسنادی و تاثیر آن در تجارت بین الملل با مطالعه تطبیقی

تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 373
تقلّب در اعتبارات اسنادی که برگزیده ترین ابزار ارتباط بین بازرگانان در سطح جهان ، به خصوص در توسعه اقتصاد غیر نفتی است، سبب بروز مشکلاتی در تجارت بین الملل گردیده، که ازپیامدهای آن کاهش ارزش و اختلال در کارآیی و اجرایی شدن اﻣﻦ ﺗﺮیﻦ روش ﭘﺮداﺧﺖ درﺗﺠﺎرت ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠ ی می گردد. ازانواع رایج تقلب در اعتبارات اسنادی می توان جعل در اسناد ال سی و انواع کلاهبرداریها در کالا و ایجاد شرکتهای صوری را نام برد. گشایندگان اعتبار باید تعهّد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی را انجام دهند و ایرادهای مربوط به قرارداد حقوقی پایه دقّت کافی و تخصصی بنمایند تا از بروزمشکلات احتمالی درآینده ممانعت بعمل آورند در صورتی که تقلب در اعتبارات اسنادی محرز گردد،ضمن تاثیر خاص روی قراردادهای بین المللس تجاری ، شیوه های حلّ وفصل اختلافات متعددی در فقه و حقوق را مطرح می کند . ویژگی های خاص اعتبارات اسنادی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘیﭽیﺪﮔی ﻫﺎی ﻧﺎﺷی ازتقلّب در استفاده از آن، ﻣﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺪه ﺿ ﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮکﺰ ﺑیﺸﺘﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.از لحاظ فقه اسلام با قاعده اکل مال بالباطل و اصل استصحاب و قاعده لا ضرر که از طریق ماده 132 قانون مدنی در حقوق ایران اجرایی شده و به موجب اصل 40 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده و ماده 218 قانون مدنی ایران بر آن دلالت دارد .و از منظر حقوق بین الملل نیز با استناد به ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد مورد مطالعه قرار می گیرد،و در کشورهای مختلف تقلّب و انواع کلاهبرداریها در زمینه اعتبارات اسنادی جرم محسوب می گردد و قوانین در این ارتباط و عملکرد تجّار و بانک های مرتبط طوری عمل نمایند تا راههای سوء استفاده مسدود گردد. در همین راستا در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی موضوع تقلّب در اعتبارات اسنادی ، با ذکر تاثیر آن در تجارت بین الملل، بررسی ودر حد وسع تبیین شود.
۹.

اثربخشی معنویت درمانی بر سازگاری زناشویی و ابعاد آن در زنان دارای روابط خانوادگی آشفته

تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 790
هر مقاله باید دارای یک خلاصه باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر ابعاد سازگاری زناشویی زنان با روابط خانوادگی آشفته صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و رواندرمانی شهر تهران در نیمه دوم سال 1398 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری معنویت درمانی و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش معنویت درمانی دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از و مقیاس سازگاری زن و شوهر اسپنیر (1976) استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) با نرم-افزار آماری SPSS22 صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که معنویت درمانی تأثیر معناداری بر افزایش سازگاری زناشویی و ابعاد آن در زنان دارای روابط خانوادگی آشفته داشت(01/0P<). نتایج حاصله بر اهمیت روش مداخله ای معنویت درمانی بر بهبود سازگاری زناشویی و ابعاد آن در زنان دارای روابط خانوادگی آشفته تاکید دارد.
۱۰.

واکاوی جعبه ابزاری فایده گرا (POP-UP Retailing) خرده فروشی پاپ آپ با قابلیت تعمیم بخشی به حوزه های نوظهور تجاری

تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 240
فروشگاه های پاپ آپ، پدیده جدیدی نیستند، با این حال، نقش آنها در راهبردهای تعیین مکان خرده فروشی مد بین المللی و داخلی هنوز به طور اصولی و هدفمند، تحلیل و بررسی نشده است اگرچه عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که فروشگاه پاپ آپ نقش مهمی در راهبردهای برنامه ریزی شده و نوظهور خرده فروشی بین المللی ایفا می کند. دیدگاه مشترک پژوهش های دانشگاهی و تحقیقات تجاری این است که فروشگاه پاپ آپ می تواند بخشی از راهبرد بازاریابی خرده فروشی کانال همه کاره باشد که در آن، ارتباط برند و خلق تجربه بهتر، موضوعات اصلی هستند. با این حال، فروشگاه پاپ آپ به عنوان یکی از اجزای مهم راهبرد خرده فروشی با قابلیت تعمیم بخشی به حوزه های نوظهور تجاری، بیشتر به عنوان یک فرصت خوب و یک روش کم هزینه برای عرضه محصول به بازار، در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی داشتن به فضای خرده فروشی موقتی در شرایط اقتصادی متزلزل و نامطمئن، می تواند نقش مهمی نه تنها در مراحل تست، آزمون و تحقیق برای ارزیابی و انتخاب بازار ایفا کند بلکه نقش مهمی در آگاه سازی و انتخاب راهبردهای جایگاه یابی برند در آینده برای بازارهای مصرفی ویژه ای ایفا می کند که در آنها انتخاب مکان بسیار مهم و حیاتی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹