دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم فروردین 1399 شماره 23

مقالات

۱.

تاثیر شایستگی های عاطفی-اجتماعی کارکنان بر تعهد سازمانی

تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 780
هر قدر تعهد سازمانی افزایش پیدا کرده و رفتار و عملکرد کارمندان مورد توجه قرار نگیرد، کاهش واضحی را در موفقیت سازمان شاهد خواهیم بود. حمایت از کارکنان با رفتار مثبت برای حفظ آنان در حرفه خود ضرورت دارد. امروزه کارشناسان مدیریت معتقدند چنانچه نیازهای واقعی کارمندان به درستی درک نشود و مدیران درصدد ارضای آن ها برنیایند، بهره وری در سازمان کاهش می یابد زیرا علاقه مندی و نگرش مثبت به شغل سبب تلاش و کوشش کاری بیشتر و در نتیجه باعث کاهش هزینه ها می شود. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین شایستگی های عاطفی-اجتماعی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان می باشد. این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری کارکنان تامین اجتماعی شهرستان رفسنجان انجام گردیده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر انتخاب شده اند که از نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم طبقه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه شایستگی های عاطفی-اجتماعی کارکنان و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شده است. در این تحقیق جهت توصیف داده های جمع آوری شده، از انواع آماره های توصیفی و همینطور انواع آماره های استنباطی استفاده شده است و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین شایستگی های عاطفی-اجتماعی کارکنان و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
۲.

عشق از دیدگاه مولانا و مهربابا ایرانی

تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 929
تاثیر مولانا درشبه قاره از جهات متعدد چشم گیر و لایق توجه است ، صرف نظر از چاپ زیاد آثار مولانا و شرح های مختلف به زبانهای اردو و ... . ایده ها و اندیشه های مولوی در شبه قاره شایان توجه بوده است. شبه قاره از دیرباز میهن روحانی و معنوی مولانا جلال الدین بلخی بوده است. این مقاله ، بررسی است در خصوص‹‹ عشق›› از دیدگاه بزرگترین عارف زبان پارسی مولانا جلال الدین محمد بلخی با برجسته ترین عارف مقیم هند مهربابا شهریار ماندگار ایرانی که برمبنای شیوه تطبیقی و تحلیلی تدوین شده است . با توجه به ضرورت پژوهش در مورد تأثیر و تأثر عرفان ایرانی و هندی بیش از پیش احساس می شود ، هدف از این مقاله با رویکرد های تطبیقی مشخص کردن ابعاد تاثیر پذیری عارفان معاصر هند از مولانا وآشنایی با شباهت میان اندیشه های عرفانی عرفا ایرانی و عارفان معاصر هند است.
۳.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 19 شهر تهران

تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 777
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رسمی شهرداری منطقه 19 شهر تهران به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 227 نفر از کارکنان رسمی شهرداری منطقه 19 شهر تهران بود که تعداد 142 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط به عدالت سازمانی از مقیاس استاندارد نی هوف و مورمن و برای جمع آوری داده های مربوط به رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف و همکاران استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/. و 83/. بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج آزمون خی دو نشان داد که وضعیت عدالت سازمانی و رفتار شهروند ی سازمانی در سطح متوسط به بالا قرار دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه های عدالت سازمانی( عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد.
۴.

چگونه توانستیم فرهنگ مطالعه و پژوهش را در بین دانش آموزان ششم مدرسه عصمت گرماب تقویت نماییم؟

تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 794
گرایش به کتاب و مطالعه، از عوامل مهم رشد جوامع و میزان دستیابی به اطلاعات، از مولفه های توسعه ملی قلمداد می شود. عادت به مطالعه و داشتن روحیه پژوهش، معمولا در دوران مدرسه شکل می گیرد و از آن جایی که ارائه راهکارهای عملی برای توسعه کتابخوانی، می تواند مفاهیم درسی را عمیق و وسیع کند، بنابراین پرداختن به این مساله اهمیت و ضرورت خاصی دارد. هدف این اقدام پژوهی، تلاش برای تقویت فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین دانش آموزان مدرسه عصمت گرماب بوده است. اقدام پژوهی در سال تحصیلی 98-97 در پایه ششم، در آموزشگاه دخترانه عصمت(دوره دوم)، واقع در شهر گرماب از توابع استان زنجان و با فراوانی46 نفر انجام شده است. پژوهشگران با استفاده از روش های علمی با هدف کسب داده های لازم جهت شناسایی عوامل موثر در مساله، از منابع گوناگون تحقیق، نظیر همکاران، دانش آموزان و والدین، کتب تخصصی و اینترنت بهره برده اند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، راه حل هایی قابل اجرا ارائه گردید. برخی از آن ها عبارت اند از: برگزاری کارگاه مقاله نویسی برای دانش آموزان، طرح معلم یار، جلسات نقد و بررسی فیلم، برگزاری جلسات توجیهی برای اولیا دانش آموزان، کارگاه آموزش فنون مطالعه و کتابخوانی (تلخیص، یادداشت برداری، طبقه بندی)،تشکیل میز گرد با دانش آموزان، بازدید دانش آموزان از کتابخانه و کانون پرورش فکری. با اجرای راه حل های فوق پژوهشگران موفق گردیدند، تاحدودی دانش آموزان را به انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعه کتب غیر درسی علاقه مند سازند. در پایان این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از روش های متنوع و خلاق و نیز برقراری روابط منطقی و دوستانه با دانش آموزان، آن ها را به انجام فعالیت های رسمی و غیر رسمی کلاسی علاقه مند ساخت.
۵.

بررسی رابطه بین تخصص مالی، جنسیت کمیته حسابرسی و مدیریت سود

تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 854
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تخصص مالی و جنسیت کمیته حسابرسی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، معیارهای تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی، تخصص مالی و اندازه کمیته حسابرسی، اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده و رابطه آنها با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز(1995)استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد600 مشاهده(شرکت- سال) در دوره زمانی 1391تا 1396 انتخاب و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی مبتنی بر داده های تابلویی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل فرضیات میتوان بیان نمود که در سطح اطمینان 95 درصد تخصص مالی کمیته حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود دارد یعنی افزایش تخصص مالی کمیته حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود می گردد. همچنین جنسیت کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد. همچنین نسبت کارشناسان مالی زن کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد ولی نسبت کارشناسان مالی مرد کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، این یافته ها نشاندهنده این است که نسبت کارشناسان مالی مرد کمیته حسابرسی تأثیر بیشتری نسبت به کارشناسان مالی زن بر مدیریت سود دارند.
۶.

درنگی بر فرهنگ مردم (فولکلور)

تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 48
تدوین مقاله تحلیلی با تبیین بخشی از ادبیات در فرهنگ مردم انجام شده است. یافته ها نشان می دهد، جمع آوری فولکلور به زمانی دیرتر از آنچه تا کنون نوشته شده در ارتباط است؛ با همه تفاوت ها درباره شکل ها و شیوه انتقال فرهنگ براساس وجوه مشترک ، فولکلور به آن بخش از دانش و هنر گفته می شود که به صورت شفاهی و زبان به زبان ، از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و بسیاری شاهکار های ادب فارسی جنبه تعلیمی دارند و با زبان عامه مردم عجین شده اند. ( گلستان سعدی ) گویی، پیامد مهم این است که بدون سفارش باید هرکس درست و حسابی چکیده زمان خود باشد و در نتیجه توجه به فرهنگ مردم به منظور ذوب نشدن سنت، آداب و رسوم و تاریخ موروث است، و هدف پیشگیری است یا حداقل اینکه روند رو به فراموشی پیشینه ملت در چالش با سرعت سرسام آور و وسعت دامنه اطلاعات مدرن، کند شود. یافته ها نشان می دهد که فولکلور آگاه بخشی و همفهمی و وحدت به همراه دارد.
۷.

تاثیر معلم هنر در پرورش خلاقیت

تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 996
دوران کودکی از نقشی حساس و تعیین کننده در زندگی انسان برخوردار است که در این میان نقش فعالیت های هنری و نقاشی در خلاقیت کودکان به ویژه در سال های دوران دبستان حائز اهمیت است. هنر یک ابزار است که به وسیله آن رشد و شکوفایی خلق میشود و به واسطه خلق این رشد و شکوفایی، کودک میتواند احساس بالنده گی را تجربه کند. احساسات بالنده در واقع وجه ایی از خود شکوفایی در انسان است که از طریق هنر و کسب تجربه و مهارت در آن به دست می آید؛ در واقع هر انسانی به واسطه هنر میتواند دستآوردی از دنیایی خارج از دنیای مادی داشته باشد. بررسی های گوناگونی که تاکنون در زمینه نقاشی کودکان صورت گرفته نشان داده است که نقاشی کودکان چیزی بی محتوا یا فاقد ارزش نیست. بلکه اینگونه فعالیت ها دارای ارزش محتوایی بوده و از جنبه های گوناگون هنری، بالینی، و پرورشی قابل بررسی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حضور معلمین متخصص در رشته هنر بر پرورش خلاقیت کودکان است. فرض بر این بود که تخصص معلمان هنر بر میزان پیشرفت و تکامل شخصیتی کودکان بسیار تاثیر گذار است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش آموزان مقطع ابتدایی است. تعداد نمونه آماری 30 نفر است که به روش تصادفی ساده در یک گروه 15 نفری به عنوان گروه های آزمایشی(دانش اموزان برخوردار از وجود معلم متخصص در رشته هنر) و یک گروه 15 نفری به عنوان گروه گواه تقسیم شده اند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که از معلم متخصص در زمینه هنر برخوردار بودند از دانش آموزانی که در مدارس خود از وجود معلم هنر بی بهره بودند درصد خلاقیت بالاتری دارند.
۸.

بررسی رابطه سرسختی و سبک های یادگیری کلب با خلاقیت

نویسنده:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 598
خلاقیت از ویژگی های مهم افراد می باشد که می تواند متآثر از عوامل مختلف باشد بنابراین هدف این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط سرسختی و سبکهای یادگیری با خلاقیت در دانشجویان است. روش پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاههای شهر قم بودندکه از بین آنها به تعداد 270 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا و خلاقیت عابدی و سبکهای یادگیری کلب استفاده شد. روش تحلیل انجام شده از نوع همبستگی است. جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین سرسختی با خلاقیت و سیالی،ابتکار و انعطاف پذیری رابطه وجود دارد و توان پیش بینی خلاقیت از طریق رگرسیون گام به گام را دارد و از سبکهای یادگیری سبک واگرا و همگرا با خلاقیت و مؤلفه های آن رابطه دارند و هر دو توان پیش بینی خلاقیت و سه مؤلفه آن را دارند.
۹.

مسئولیت مدنی ناشی از عدم مناسب سازی فضاها و اماکن عمومی (با تاکید بر قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب اسفند 1396)

تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 211
تکلیف دولت به معنای عام کلمه به رعایت حقوق شهروندی و انجام اقدامات لازم در جهت رفاه و آسایش شهروندان ،فاقد ضمانت اجرای حقوقی نیست.از جمله شهروندانی که دولت در مقابل آنها تکلیف مورد نظر را دارا می باشد معلولان و افراد کم توان جسمی است که لازمه حمایت از این افراد، انجام اقدامات لازم در جهت برخورداری این عده از رفاه لازم و در خور آنها است. ملاحظه می گردد در مواردی این تکلیف خاص عملی نمی گردد و در نتیجه به واسطه همین ترک فعل ،خسارتی (اعم از مادی، معنوی و جسمی ) به افراد وارد می شود و در نتیجه ،مسئولیت مدنی در چهره ی خاص پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.نحوه جبران مدنی خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مناسب سازی محیط شهری است. در این تحقیق مشخص شده است که معلولان با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات مادی، معنوی و جسمانی را دارند و همچنین می توانند علاوه بر درخواست دیه و خسارت، اعاده وضع به حالت پیش از ورود خسارت را از شخص یا سازمان متخلف خواستار شوند.یافته های تحقیق پیش رو که از روش تحلیلی و توصیفی محتوای متون قانونی و قواعد عرفی حاکم برقضیه استفاده می شود مبین آن است که با تحقق شرائط حاکم برمسئولیت مدنی دولت، حکم به جبران خسارت به نحو عام و خاص که البته در فرض اخیر می تواند جنبه تنبیهی هم داشته باشد ضروری می باشد.
۱۰.

چرایی و چیستی هرمنوتیک از نگاه هایدگر

تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 301
هرمنوتیک با هایدگر (1889 1976)، یکی از متفکران و فیلسوفان مغرب زمین، وارد مرحله جدیدی در دوران تاریخی خود می شود، دستاورد عظیم هایدگر این است که فلسفه ورزی را بر محور هرمنوتیک قرار داد. هرمنوتیک در هایدگر بحث و جدل درباره مفاهیم و مقولات نیست، بلکه اساسا آشکار کردن آن چیزی است که در درون ما می گذرد. دازاین (Da-sein) بودن = آنجا، اما آنجا بودن اساسا یعنی، عملی کردن حضور و حی و حاضر شدن؛ عملی که از طریق آن و برای آن معنا در زمان کنونی آشکار می شود. این مقاله، هرمنوتیک را در نظر هایدگر مورد واکاوی و پیرامون چرایی آن قرار می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹