دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال اول شهریور 1397 شماره 4

مقالات

۱.

حسابرسی عملیاتی و نقش آن در بهبود عملکرد مدیران

تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 566
حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردارند. کارایی به معنای اطمینان یابی از به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع اختصاص یافته برای یک بخش یا برنامه یا حداقل مصرف منابع برای تحصیل سطح خاصی از نتایج است، اثربخشی از میزان دستیابی به هدف ها و صرفه اقتصادی از تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب سخن به میان می آورد. کسب دانش حسابرسی عملیاتی و به کارگیری آن یکی از مهمترین و مؤثرترین راه ها برای تخصیص منابع اقتصاد ملی کشور است، در اینجا لازم به ذکر است که شناسه اصلی حسابرسی عملیاتی، خلاقیت می باشد . علاوه بر مدیر حسابرسی، اعضای گروه حسابرسی عملیاتی و افرادی مانند: کارکنان حسابرسی، کارکنان شاغل، مشاورین و متخصصین برون سازمانی و کارکنان سازمانهای مشابه در دستیابی به اهداف حسابرسی عملیاتی شرکت دارند. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات و دستیابی به حداکثر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، در واقع گزارش رسمی حسابرس خلاصه ای از نتایج عملیات حسابرسی است. بنابراین در این تحقیق به بررسی حسابرسی عملیاتی و نقش آن در بهبود عملکرد مدیران (دستیابی به اهداف شرکت) و در نهایت افزایش ارزش شرکتها با استفاده از این سیستم می پردازیم.
۲.

نقش شهر طلیطله در انتقال علوم و معارف اسلامی به اروپا در قرون وسطی

تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 199
شهر طلیطله که در قلب شبه جزیره ایبری قرار دارد و نقش کالبدی در سلطه بر سراسر آنجا داشته است. پس از آنکه پانصد سال پایتخت سنتی گوت ها در شبه جزیره ایبری را تجربه کرده بود از اولین نقاطی بود که فاتحان مسلمان آن را در سال 91هجری/719م در اختیار گرفتند و در 97 ه به نام محمد رسول الله سکه زدند. با استقرار عرب در آنجا نخستین دولت شهر اسلامی در ایبری تاسیس شد. این شهر پس از سه قرن تبدیل به شهر علمی در حد فاصل بین اروپا و سرزمین های اسلامی شد. پژوهش حاضر فرایند شکل گیری شهر اسلامی طلیطله که پیش از اسلام عاری از تمدن بود و پس از چند قرن بزرگترین مرکز علمی در جنوب اروپا شد که طالبان علوم از اروپا به آن جا مهاجرت می کردند، را بررسی کرده است. سقوط طلیطله در 478 ه که آغاز فروپاشی اندلس بود، زمینه انتقال علوم و معارف اسلامی از طلیطله به اروپا را فراهم ساخت. این شهر مرکز مدارس بزرگ ترجمه و اتاق های استنساخ انبوه میراث علمی مسلمانان شد و بزرگان دنیای مسیحی همه سرمایه های وجود ی خود را صرف تاسیس مراکز اموزشی در طلیطله و انتقال علوم و معارف اسلامی کردند و دانشمندانی که بنیانگزار فلسفه و علوم و معارف و پرچمدار علم در اروپا بودند، مانند پاپ سیلوستر دوم در مدارس ترجمه طلیطله ، زبان عربی اموختند و با علوم و معارف اسلامی آشنا شدند و نخستین آثار علمی اروپا در طلیطله براساس منابع عربی تدوین شد. این شهر قرن ها مرکز ترجمه و تحقیق و آموزش و انتقال علوم بود. این انتقال در زمینه پیچیده ای از تغییرات سیاسی -اجتماعی صورت گرفت، پژوهش حاضر بخشی از کتاب تاریخ تحلیلی اندلس(1389) و شهرهای اندلسی(1396) و تاریخ تشیع در اسپانیا(1395) و مقاله فرایند انتقال علوم از اندلس به اروپا در انتهای قرون وسطی( 2012 کره جنوبی) است.
۳.

تاریخ محلی حلب ، جغرافیای تاریخی شهر حلب

تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 874
حلب شهری که همواره صدر اخبار روزگاران است در دوره اسلامی امارتی است که شاهد تاریخی بیشترین تغییرات شهری در منطقه مصر و شام و جزیره بواسطه رقابت نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای است . بزرگترین نبردهای بین المللی در نزدیک آن روی داد . به عقیده متخصصان تاریخ مصر و شام ، حلب شناسی پیش از جنگ های صلیبی شدت گرفته است . این شهر در دوره حمدانی و مرداسی پایگاه فرهنگ امامیه بود. این مطلب اهمیت حلب شناسی در شناخت کاربردی حلب و شهر ها و نواحی و منطقه تابع آن حمص و حماه و مصر و جزیره را نشان می دهد. تاریخ حلب به نحوی همان تاریخ شامات است و حلب در سراسر دوره اسلامی ، نقطه عطف تاریخی تعیین تکلیف وضع سیاسی شامات و به تبع آن جزیره و مصر بوده است . حلب دومین شهر یزرگ پس از دمشق در شمال سوریه است. و قدیمترین نقطه سکونت شهری در جهان است. اهمیت دمشق در مرکز سوریه و حلب در شمال آن ارتباط با نواحی ساحلی از را ه های گوناگون است. پژوهش حاضر حلب نگاری قرن بیست و یکم از این جاده - شهر مورد تنازع بین الدولی است ،کار اجمالی در تحقق همین امر تاریخی است که حوادث حلب تابع مستقیم نزاع فرقه ای و منافع فرامنطقه ای در تسلط بر این شاهراه جهانی است که سیاست ژئوپلیتیکی قدرت ها را تامین کرده است تا ظهور اسلام ایران و روم در این گذرگاه باستانی بیش از هفتصد بار مصاف دادند. پژوهش تغییرات سیاسی اجتماعی و مذهبی حلب از دوره دول بزرگ و امارات محلی کوچک حاکم در مصر و شام و جزیره از صدر اسلام از فتوحات شامات تا دوره معاصر است . پژوهش بخشی از کتاب شهرهای مصر و شام (1396)و کتاب مطالعه تحلیلی مصر و شام و جزیره (1397) است . ابهام در سرنوشت حلب از ویژگیهای تاریخ حلب است . این پژوهش نظریه تاریخی عدم امکان اقدام جامع مشترک در شامات و مرکز سیاسی آن حلب را نشان داده است .
۴.

بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس

تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 301
اطلاعات به منظور مفید بودن برای تصمیم گیری باید قابل فهم، مربوط، قابل اعتماد و قابل مقایسه باشند. به موقع بودن صورتهای مالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مربوط بودن اطلاعات است. اطلاعات مذکور باید در کوتاه ترین زمان بعد از پایان سال مالی در دسترس استفاده کنندگان خارجی باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش اصلی است، در بخش اول تاثیر پیچیدگی حسابداری شرکت ها از نظر تهیه صورت های مالی تلفیقی بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس بررسی شده است و در بخش دوم نیز تاثیر شفافیت پایین گزارشگری مالی از نظر کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور پس از نمونه گیری انجام شده تعداد 385 سال - شرکت برای سال های 1390 تا 1394 با استفاده از مدل های رگرسیونی برای تجزیه و تحلیل، ارتباط بین پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت ها بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین روش تحقیق بکار برده شده از حیث هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. نتایج تحقیق نشان داد که بین تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت مادر و پایین بودن شفافیت گزارشگری مالی با تاخیر درگزارش حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، نتایج نشان داد که تهیه صورت های مالی تلفیقی توسط شرکت مادر و پایین بودن شفافیت گزارشگری مالی شرکت ها موجب افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرس خواهد شد.
۵.

تاثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهر بابلسر)

تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 836
سبک زندگی الگوی جمعی است که با توجه به گسترش استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نقش قابل توجهی که در انتقال اطلاعات و پیام ها دارند روز به روز شاهد کاهش ارتباطات میان فردی و افزایش قدرت این وسایل بر زندگی جوانان و تغییر الگوهای زندگی آنان هستیم. در این پژوهش به مطالعه بر روی یکی از پر مخاطب ترین شبکه های فارسی زبان یعنی شبکه من و تو1 پرداخته ایم. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که چه رابطه ای بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر بابلسر وجود دارد؟ در پژوهش حاضر جهت حصول اهداف تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت برای مقیاس سازی استفاده شده است، و از بین 103953نفر جوان ( 15 -30 ) تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. پس از اجرای پرسشنامه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss یافته های نشان می دهد که؛ میزان تماشا ماهواره ، نوع تماشا، طبقه اجتماعی ، تحصیلات و مد رفتاری بر سبک زندگی جوانان که ماهواره تماشا می کنند موثر است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچه میزان تماشا ماهواره بیشتر باشد شاخص های گرایش سبک زندگی بیشتر می شود. و همچنین بیشترین استفاده جوانان ازشبکه من وتو1 جهت تماشای موسیقی می باشد. در بخش پژوهش نتایج آزمون تاثیر تحصیلات بر سبک زندگی مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی است یعنی هرچه تحصیلات مخاطبان بیشتر باشد کمتر سبک زندگی انها تحت تاثیر رسانه های تصویری(به خصوص ماهواره) قرار می گیرند. همچنین بین شاخص مد رفتاری و سبک زندگی جوانان نیز، هر چه مخاطبان بیشتر در معرض تماشای ماهواره قرار بگیرند به همان اندازه شاهد حس تقلید در الگوهای رفتاری آنها خواهیم شد.
۶.

بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران خراسان جنوبی)

تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 96
از ویژگی های سازمان های امروزی می توان به پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی اشاره کرد. به منظور غلبه بر شرایط نامطئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانمندسازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی که به سرعت کهنه و منسوخ می شود، می باشد. لذا این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان(مطالعه موردی: بانک رفاه خراسان جنوبی)» انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک رفاه کارگران استان خراسان جنوبی اعم از رسمی (آزمایشی و قطعی)، پیمانی و قراردادی بودند که در بهار سال 95 اشتغال به خدمت داشتند. تعداد اعضای جامعه آماری 135 نفر بودند در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه مورد نظر که تعداد آن براساس جدول کرجسی و مورگان 100 نفر برآورد شده است؛ انتخاب گردیدند. در این پژوهش به منظور سنجش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان از دو تا پرسشنامه استاندار شرون لاوسون واسپریتزر استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها قبلاً مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه های مدیریت دانش و توانمندسازی به ترتیب 0.95 و 0.92 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف استاندارد، آزمون های آماری اسمیرنف کولموگروف و رگرسیون تک متغیره) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش با توانمندسازی رابطه وجود دارد.
۷.

تدوین استراتژی های جذب توریسم فرهنگی در شهر ساری(نمونه موردی پارک ولایت ساری)

تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 74
امروزه گردشگری مفهومی کاملا متفاوت با گذشته پیدا کرده است و در زمینه های مختلفی پا به عرصه پیشرفت گذاشته است. استان مازندران و شهر ساری از طبیعت زیبا و بکری برخوردار بوده و در کنار دارا بودن قدمت تاریخی، این کهن شهر دارای توانمندی های گردشگری در سطح ملی و بین المللی می باشد. با توجه به این نقاط قوت، صنعت گردشگری در این شهر و استان همچنان نوپا بوده و پیشرفت چشم گیری در آن حاصل نشده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی های جذب توریسم فرهنگی در شهر ساری با توجه به مجموعه تفریحی- فرهنگی بوستان ولایت ساری می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از داده های آماری می باشد. در این پژوهش پس از بررسی کلیات و مبانی نظری پژوهش از بررسی مفهومی مدیریت استراتژیک و سیر تاریخی و تکوین نظریه های مدیریت استراتژیک شروع کرده و سپس به تحلیل مراحل مدیریت استراتژیک پرداخته شده است. پس از بررسی تکمیلی مدیریت استراتژیک به بررسی صنعت گردشگری و توریسم و در انتها با بررسی بوستان ولایت ساری درمی یابیم که احداث و برپایی مجموعه های فرهنگی و تفریحی موجب جذب و ارتقای توریسم در منطقه می شود.
۸.

تشکیل قراردادهای الکترونیکی

تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 374
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد معامله و یا موضوع ، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. . آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فناوری های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجه و پذیرش نظام های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده اند. در این مقاله نحوه تشکیل قرارداهای الکترونیکی با توجه به قواعد عمومی تشکیل قراردادها بررسی شده است.
۹.

نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در عملکرد سازمانی (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تهران)

تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 96
در این پژوهش، ما ادعا می کنیم که برای افزایش رقابت و عملکرد، هتل ها باید خط مشی ها و رویه های داخلی مانند حسابداری مدیریت استراتژیک که با استراتژی های کسب وکارشان سازگار است و برای تغییر نیازهای رقابتی مورد توجه قرار می گیرند را توسعه دهند و پیاده سازی کنند،. در پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در عملکرد سازمانی در هتل های پنج ستاره شهر تهران، با توجه به محدودیت های موجود از نظر اطلاعات، از روش پرسشنامه و میدانی توأماً و با استفاده از اطلاعات موجود و مصاحبه با مدیران و حسابداران در هتل های پنج ستاره شهر تهران پرداخته شد. در این تحقیق، جامعه آماری شامل20هتل پنج ستاره شهر تهران می باشد که از بین این جامعه آماری، تعداد 60 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی و قابل دسترس انتخاب شده است و از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می گردد. یافته ها نشان داد اثر استراتژی کسب وکار جهت گیری بازار، یکی از عوامل تعیین کننده مزیت حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و اثر واسطه ای حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و عملکرد مشتری هتل بر ارتباط میان استراتژی کسب وکار جهت گیری بازار هتل و عملکرد مالی هتل می باشند. و با توجه به یافته های تحقیق، تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
۱۰.

کاربرد چندرسانه در تدریس ریاضی یک ایده ی خلاقانه

نویسنده:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 733
قرن بیست و یکم، قرن پشت سر گذاشتن جامعه صنعتی و وارد شدن به جامعه ای جدیدی با عنوان جامعه اطلاعات و دانش است. این عصر جدید تغییراتی را در پارادایم در تدریس، یادگیری و تغییر انتظارات در مورد کیفیت آموزش طلب می کند. از دنیای امروز به دلیل ویژگی های بسیار خلاقانه،پیشرفت روزافزون فناوری ها و نوآوری ها تحت عنوان عصر خلاقیت و نوآوری نام برده می شود، در این دوران فرآیندها، پدیده های خلاقیت و نوآوری، عرصه های بسیار گسترده ای از جامعه انسانی را تحت تأثیرات عمیق خود قرار داده است. از این رو، عامل اساسی پایداری، پویایی و موفقیت های جوامع، حرکت با محوریت خلاقیت و نوآوری است. اما باید این مهم را در نظر داشت که مسیر این پیشرفت از آموزش و پرورش می گذرد. به همین دلیل آموزش و پرورش چشم در پی تغییر دارد. زیرا سکون و کهنگی در محیط، به طور مداوم مشکلاتی را پدید می آورد. و این تغییرات صورت نمی گیرد مگر اینکه معلمان از شیوه های خلاقانه و جدید برای تدریس استفاده کنند. زیرا دیگر نمی توان با روش های سنتی، جامعه و افراد را به سوی یک تحول پیشرفته حرکت داد. امروزه، آموزش های چند رسانه ای به شکل گسترده ای در تدریس استفاده می شود که از پیامدهای همین پیشرفت فناوری و نوآوری می باشد. آموزش های چند رسانه ای دارای مزایایی است که مدل آموزش سنتی نمی تواند با آن ها مقایسه شود. هدف از نگارش مقاله حاضر ارائه پیشنهاد برای استفاده از چند رسانه در فرآیند آموزش ریاضی می باشد و با روش مروری-کتابخانه ای نگارش یافته شده است. نتیجه ی اصلی این مقاله نشان می دهد که آموزش به وسیله چند رسانه ای در درس ریاضی، باعث ارتقاء انگیزه و علاقه به یادگیری در دانش آموزان می شود که می تواند راهی عملی برای درگیر شدن در یادگیری باشد.
۱۱.

بررسی تاثیرات آموزش سازمان کارآفرین بر عملکرد کاری کارآفرینانه در شرکت آپادانا

نویسنده:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 132
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات آموزش سازمان کارآفرین بر عملکرد کاری کار آفرینانه در شرکت آپادانا پرداخته ، روش پژهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه پژوهش شامل؛ 61 نفر از کارکنان ستادی شرکت کرده در دوره ضمن خدمت \\\"آموزش سازمان کارآفرین\\\"که اخیراً برای کارشناسان ستادی طی سال 1396 اجرا شده و61 نفر از کارکنان ستادی شرکت نکرده در دوره های ضمن خدمت که مطابق حجم جامعه گروه شرکت کرده ها بر اساس متغیر های؛ جنسیت و حوزه شغلی همتاسازی شده اند. شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده و نمونه برآورد شده از فهرست شرکت کنندگان و شرکت نکرده گان در دوره ی مذکور استخراج گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه خود گزارشی سنجش مهارت های کارآفرینی مبتنی بر ملاحظه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی در چهار بُعد شامل؛ مهارت ریسک پذیری، انگیزه پیشرفت، حل مسئله و تصمیم گیری و ابتکار و نوآوری بوده که به صورت دو پرسشنامه مجزا برای کارکنان ستادی شرکت کرده و شرکت نکرده اجرا شده است. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارکنان ستادی شرکت کننده برابر با 981/. و برای کارکنان ستادی شرکت نکرده برابر با 963/. بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹