دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم شهریور 1399 شماره 28

مقالات

۱.

بررسی رابطه ی بین هوش فرهنگی با اعتقاد به خرافات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم آباد در سال 98

تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 694
تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و اعتقاد به خرافات در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد انجام گرفت. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره ی کارشناسی و نمونه انتخاب شده تعداد 100نفر که به روش تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی بود. برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه هوش فرهنگی و برای سنجش اعتقاد به خرافات از پرسشنامه اعتقاد به خرافات که روایی آنها به شیوه ی اعتبار یابی محتوایی و پایایی آنها با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، بدست آمده بود. روش های آماری (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون تی) استفاده شد. نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی و اعتقاد به خرافات رابطه منفی و غیر معنی دار وجود دارد و هیچ تفاوتی بین هوش فرهنگی و اعتقاد به خرافات دانشجویان بومی و غیر بومی و دانشجویان متاهل و مجرد وجود ندارد.
۲.

مطالعه تحلیلی-تطبیقی پوشش زنان و مردان عرب در خوزستان با مسقط در عمان

تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 370
دین اسلام درباره پوشش پیروان خود دستورات خاصی داشته و فرهنگ ویژه ای را تبلیغ کرده است. پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در این زمینه فرموده است که تجمل نباید در زندگی مسلمانان راه یابد، زیرا لباس تنها برای پوشش عورت و حفظ انسان از سرما و گرماست و بهتر است جنس آن از پنبه یا کتان باشد. انسان لباس را با دو هدف پوشاندن خود و محافظت در برابر آب و هوا به تن می کند و به همین دلیل هر قومی لباس های خود را با توجه به اقلیم طبیعت منطقه محل سکونت خود انتخاب می کند. پس طبیعتاً لباسی که زنان عرب در خوزستان به تن می کردند متناسب با اقلیم و طبیعت این منطقه بوده است. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی پوشش عرب های خوزستان در منطقه کوت عبدالله اهواز با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. بدین صورت که پس از مقدمه ای کوتاه، بیان مسئله و سپس به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده و در ادامه یافته های تحقیق بر اساس برخی مطالعات کتابخانه ای و تجربیان نویسنده این پژوهش و در نهایت نتیجه و منابع ذکر گردیده است.
۳.

بررسی فرهنگ سازمانی معلمان ابتدایی

تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 450
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای می باشد که با توجه به مطالعات کتابخانه ای به رشته تحریری در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فرهنگ سازمانی معلمان ابتدایی است. نتیجه مقاله نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، شیوه ی زندگی یک سازمان است و با توجه به اینکه یکی از مهم ترین منابع هر سازمان، منبع انسانی آن می باشد، عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ آن سازمان است مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، بر رفتار فردی، انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، شیوه ی تصمیم گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور، میزان فداکاری و تعهد، انضباط، سخت کوشی، سطح اضطراب و مانند آن مؤثر است.
۴.

بررسی نحوه اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای خاورمیانه

تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 551
تجارت بین الملل یکی از صنایع هزاره جدید است که مورد استقبال فراوانی قرار گرفته ،اما این صنعت چیز جدیدی نیست. برخلاف استراتژی واردات طرفداران استراتژی توسعه صادرات بر این باورند که کشورهای خاورمیانه تا آنجا که امکان دارد بایددرآمد صادراتی خود را افزایش دهند و از محل آن اقدام به سرمایه گذاری و مصرف نمایند. تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزار های جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشد ،امکان بقا را از دست داده وسطح بیکاری را افزایش می دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه ورونق صادرات افزایش یابد، به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای خاورمیانه می باشد. بدین منظور از داده های تابلویی سالیانه دوره زمانی 2000تا 2019 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از بانک جهانی جمع آوری شده و از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی ارتباط توسعه صادرات بر بیکاری کشورهای خاور میانه مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج رابطه معناداری بین صادرات و بیکاری برای کشور های خاور میانه برقرار بوده است و با افزایش اشتغال میتوان به کاهش بیکاری کمک کرد. بر اساس نتایج تحقیق توصیه می گردد که به منظور بهره مندی از فواید صادرات زمینه افزایش صادرات غیر نفتی جهت افزایش اشتغال فراهم گردد.
۵.

تحلیل جرم شناختی ازدواج سفید

تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 27
یکی از عناوین مجرمانه ای که در کشور ایران، به واسطه ی اسلامی بودنش، مورد جرم انگاری و کیفر گذاری قرار گرفته، مجموعه افعال جنسی حرام است. از جمله پدیده هایی که در چند سال اخیر در کشور ایران رایج گشته است و به طرز غیرمستقیم و در لایه های زیرین اجتماع می تواند امنیت روحی و روانی شهروندان را خدشه دار کند، ازدواج سفید است. تا چندین سال قبل مهم ترین آسیبی که خانواده های ایرانی را مورد تهدید قرار می داد، پدیده ی طلاق بود. گرچه افزایش سن ازدواج، بی رغبتی جوانان به ازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری (و در نتیجه کاهش جمعیت) هم در مراحل بعدی قرار می گرفت .اما پدیده ای که در چندین سال اخیر، علی الخصوص از سال 1393 ، با ظهورش موجبات آسیب پذیرتر شدن خانواده ها را ایجاد کرده است، ازدواج سفید خصوصا در بین افراد دارای تحصیلات است.در بررسی حقوقی ازدواج سفید به نکات فراوانی از جمله تدلیس، زنا، طفل نامشروع ، جرائم منافی عفت بر می خوریم که در تمامی این موارد قانون مجازات اسلامی دارای قوانینی خاص می باشد لذا بررسی این موارد از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.
۶.

تاثیر ادراک از محیط بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 805
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان این حوزه گردآوری و نگاشته شده است. هدف از به تحریر در آوردن این مقاله تاثیر ادراک از محیط بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان و افزایش افق دید مربیان عرصه تعلیم و تربیت است. نتایج این مقاله نشان می دهد که موفقیت تحصیلی دانش آموزان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از این عوامل محیط مدرسه می باشد. جو مدرسه به عنوان برنامه ای است که نوشته نمی شود و توسط همه ادراک می شود که به گفته ی پونز تحت عنوان برنامه درسی پنهان از آن یاد می شود.
۷.

مقایسه ی شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی و غیرکارگاهی و تاثیر آن بر عملکرد معلمان مقطع ابتدایی منطقه ی چوار

تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 569
اهداف :بررسی تفاوت شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی و غیرکارگاهی در مقطع ابتدایی است. همچنین به منظور بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارگاهی بر عملکرد معلمان و تاثیر آموزش ضمن خدمت غیرکارگاهی بر عملکرد معلمان انجام گرفت. این پژوهش از 50 نفر از معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه ی چوار به صورت نمونه گیری سرشماری انجام شد، با استفاده از پرسشنامه ای که شامل 30 سؤال درباره جمله بهبود کیفیت، قبولی شاگردان،کسب رتبه های بالاتر توسط دانش آموزان،استفاده از روش های مختلف در تدریس، طرح منظم در تدریس،فعالیتهای یادگیری بود،و با استفاده از آزمون تی یک نمونه و دو نمونه،رابطه ها و ویژگی ها تحلیل شد. پایایی پرسشنامه تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ 97/0 به دست آمد. شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی بر عملکرد معلمان تاثیر دارد(سطح معناداری 0.000)، شیوه های آموزش ضمن خدمت غیرکارگاهی بر عملکرد معلمان تاثیر دارد(سطح معناداری 0.000) بین تاثیر شیوه های آموزش ضمن خدمت کارگاهی و غیرکارگاهی در عملکرد معلمان تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری:هم آموزش ضمن خدمت کارگاهی و هم غیرکارگاهی بر عملکرد معلمان موثر هستند، تاثیر آموزش ضمن خدمت کارگاهی از آموزش ضمن خدمت غیرکارگاهی بیشتر است.
۸.

بررسی ویژگی و درون مایه اشعار اقبال لاهوری

نویسنده:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 222
مقاله حاضر از نوع مروری توصیفی هست که با استفاده از منابع مختلف نگاشته شده است. هدف از به تحریر در آوردن این مقاله بررسی بررسی ویژگی و درون مایه اشعار اقبال لاهوری و شناساندن سیمایی بهتر اقبال لاهوری به علاقه مندان به این علامه بزرگوار است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که چنانکه از ظاهر اشعار اقبال لاهوری پیداست، در سرودن اشعار درباره اهل بیت(ع)، تحت تأثیر شاعران بزرگی مثل مولوی و حافظ شیرازی بوده است. باید گفت اگر چه تعبیرات و توصیفات به کار برده شده از جانب اقبال لاهوری، شباهت های فراوانی با دیدگاه های شیعه دارد، هر چند ثابت نشده ولی می توان گفت که وی یک سری واقعیت ها را درک کرده بود و از مطالعه ی آثار وی چنین بدست می آید که شیعه و سنی در نزد وی چندان تفاوتی نداشت.
۹.

بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر تمایل به ترک خدمت کارکنان و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در بانک های مهر اقتصاد در استان فارس

تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 973
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر تمایل به ترک خدمت کارکنان و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در بانک های مهر اقتصاد در استان فارس بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کارکنان بانک های مهر اقتصاد در استان فارس به تعداد 420نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 201 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودشیفتگی مدیران آمز(2008)، پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کامّان و همکاران (1979) و پرسشنامه رفتار ضد شهروندی قلی پور و همکاران(1390) استفاده شد. روائی پرسش نامه ها توسط اساتید محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایائی آن ها نیز با اجرای اولیه در نمونه ای به تعداد 30 نفر تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیرخودشیفتگی مدیران 881/0 ، تمایل به ترک خدمت کارکنان806/0 و رفتار ضد شهروندی 852/0 برآورد شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر تمایل به ترک خدمت کارکنان و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در بانک های مهر اقتصاد در استان فارس تاثیرگذار است.
۱۰.

بررسی نیاز به شناخت دانش آموزان ابتدایی

تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 66
مقاله حاضر از نوع توصیفی – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این عرصه نگاشته شده است. هدف از به تحریر در آوردن این مقاله بررسی نیاز به شناخت دانش آموزان ابتدایی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که معلمی که از نیاز به شناخت بالایی برخوردار است، این فرهنگ تفکر را به خوبی در کلاس اعمال و تلاش می کند تا نیاز به شناخت دانش آموزان را بسنجد، محیطی غنی برای تفکر ایجاد کند و از این راه نیاز به فعالیت های فکری دانش آموزان با شناخت بالا را افزایش دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹