دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم تیر 1400 شماره 38

مقالات

۱.

جلوه های گوناگون تحمیدیه و دعا در عرفان مولانا

نویسنده:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 523
حمد و دعا در آثار عرفا و شعرا جایگاهی جدانشدنی از اصول مبانی و طرز تفکر آنان دارد، اکثر عرفا بر این باورند که دعا در ذات هر شخصی نهادینه شده است و راهی برای ارتباط با خدا و اظهار و عجز و نیز به درگاه ابدیت و حضرت حق است. مثنوی معنوی یکی از آثار گهرباری است که در حمد و دعا جایگاهی بس والا دارد. مولانا دعا را امری ذاتی و واجب برای انسان می-داند و این امر را شامل همه انسان ها حتی کسانی که به درجات بزرگ انسانی رسیده باشند می داند، به اعتقاد وی دعا راهی برای برشمردن اوصاف بزرگ خدا و بیان ناچیزی انسان در برابر خداوند است. حمد و ستایش نیز در مشرب عرفانی مولانا به مانند دعا و تسبیح از ارزش بالایی برخوردار است.نگارنده در این پژوهش به جنبه های مختلف دعا و تحمیدیه از منظر مولانا با تکیه بر مثنوی معنوی و ابیاتی که در این باره سروده است، پرداخته تا با شرح این ابیات دعا و ستایش را از منظری عرفانی بررسی کند.
۲.

اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان

تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 852
پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان می-باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی دختر پایه چهارم مدارس دولتی شهر خوراسگان می باشند. نمونه آماری شامل46 نفر از دانش آموزان چهارم ابتدایی دختر مدارس دولتی شهر خوراسگان که در سال تحصیلی-1400- 1399مشغول به تحصیل بودند می باشد. روش نمونه گیری در دسترس می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر(1980-1981) و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون(1975) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان اثر بخش است و تاثیر نمره های پیش آزمون بر نمره های انگیزش تحصیلی در پس آزمون معنا دار است و میزان آن 85 درصد است یعنی 85 درصد از واریانس نمره های انگیزش تحصیلی، مربوط به تفاوت آزمودنی ها در پیش آزمون می باشد. همچنین نتایج نشان داد که پس از کنترل نمره های پیش آزمون، تفاوت بین میانگین پس آزمون در گروه ازمایش معنا دار می باشد. لذا فرضیه تایید شد. و همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد تاثیر نمره های پیش آزمون بر نمره های اضطراب امتحان در پس آزمون معنا دار است و میزان آن 85 درصد است یعنی 85 درصد از واریانس نمره های اضطراب امتحان، مربوط به تفاوت آزمودنی ها در پیش آزمون می باشد. همچنین نتایج نشان داد که پس از کنترل نمره های پیش آزمون، تفاوت بین میانگین پس آزمون در گروه آزمایش معنا دار می باشد، لذا فرضیه تایید شد.
۳.

مروری بر اخلاق فردی(زهد، شجاعت، عدالت و مبارزه با فساد اداری) حکومتی در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 164
نگارنده در این مقاله بر آن است اخلاق حکومت را در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب به دست آورد و با ارائه راهکار مناسب به نتیجه مطلوب برسد. وی در ابتدا با بیان پیشینه مقاله و با نگاهی اجمالی به بیانیه گام دوم انقلاب سه شاخص اخلاقی را که رهبری در بیانیه به آن ها تاکید کرده است را انتخاب کرده که عبارتند از شجاعت، ساده زیستی، و عدل و مبارزه با فساد اداری و آن ها را با توجه به آیات و روایات موجود و همچنین با تاکید به بیانیه گام دوم توضیح و شرح داده است و در آخر برای هر کدام راهکار های ارائه کرده است. روشی که در این مقاله به کار رفته کتابخانه ای بود و تحلیلی - توصیفی می باشد و نگارنده بعد ازاستفاده از منابع یاد شده به این نتیجه می رسد که اگر در جامعه ای این اخلاقیات به عنوان سرمشق و ملکه ذهنی زمامدارانش باشد آن جامعه و کشور، کشوری آزاد و آباد خواهد بود.
۴.

بررسی رابطه حکومت و امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 852
اسلام به عنوان دین سعادت بخش، به همه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر توجه داشته است. یکی از اموری که برای رسیدن بشر به سعادت، در بعد اجتماعی ضرورت دارد، امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف یعنی فرمان دادن به خوبی ها؛ و نهی از منکر یعنی باز داشتن از زشتی ها، در اسلام عامل کنترل و نظارت عمومی است لذا بر همه واجب است که خود را نسبت به آن مسئول بدانند آیات فراوانی آمده که از جمله آنها آیه 104 سوره آل عمران، که بر وجود گروهی از اهل ایمان برای دعوت کردن مردم به خوبی ها و و نهی از بدی ها تأکید کرده است. و در روایات نیز بیان شده است که در صورت ترک این دو فریضه اشرار شما بر جامعه تسلط پیدا می کنند. قبلا هم اداره ای به نام دایره حسبه مسئولیت این کار را به عهده داشت و مردم از طرف آنها اجازه امر به معروف و نهی از منکر را داشتند. نقش رهبر جامعه در این امر مهم برای مردم کلیدی است؛ چرا که رهبران هر جامعه اسلامی خود در عمل مصداق امر به معروف و نهی از منکر هستند و این دلگرمی مردم را بیشتر می کند لذا هر چه رابطه دولت با مردم در اجرای این دو فریضه الهی بیشتر و هماهنگ باشد جامعه روی سعادت را بیشتر می بیند.
۵.

تأثیر استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان بر عملکرد مدیران و کارکنان آموزش پرورش(مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی)

تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 106
هدف تحقیق، بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان بر عملکرد مدیران و کارکنان آموزش پرورش استان آذربایجان غربی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری آن کارکنان آموزش پرورش شمال استان آذربایجان غربی بوده که 86 نفر از مدیران و کارکنان شاغل، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عضویت نمونه آماری درآمده و پرسشنامه های استاندارد عملکرد سازمان با ضریب پایایی 87/0 و پرسشنامه های استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان به ترتیب با ضریب پایایی 79/0 و 74/0 را تکمیل نمودند. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بعد تدافعی از ابعاد مربوط به استراتژی سازمان و بعد پیمانکارانه از ابعاد مربوط به استراتژی منابع انسانی، تأثیر معناداری بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش ندارد. در خصوص دیگر ابعاد استراتژی-های سازمان و منابع انسانی، اکثر مدیران آموزش و پرورش موافق تأثیر مثبت ابعاد استراتژی های بررسی شده (تهاجمی، رقابتی، محافظه کارانه؛ و پدرانه، متعهدانه، ثانویه) بر عملکرد مدیران و کارکنان می باشند. تجزیه و تحلیل های کلی نشان می-دهد که استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی بر عملکرد آموزش و پرورش تأثیرگذار بوده که در نهایت پیشنهاداتی ارائه شده است.
۶.

تحلیل مواجهه مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی در عصر حاکمیّت حضرت امام عصر علیه السّلام در قرآن و سنّت

تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 246
در حکومت حضرت مهدی (عج) پیروان ادیان الهی، مانند مسیحیّت، یهودیّت و زرتشتی چه وضعیّتی خواهند داشت. آیا از میان خواهند رفت، یا می توانند در صورت عدم توطئه و جنگ و کارزار نظامی، در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیز داشته باشند؟ ممکن است برخی از پیروان دیگر ادیان، اسلام نیاورند و بر باورهای دینی خویش پای فشارند؛ کسانی که هیچ ضدّیتی با دین اسلام نشان ندهند، بلکه خواهان زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان باشند. اسلام اهل کتاب را به عنوان یک اقلیّت سالم می پذیرد و تا زمانی که به تحریکات دست نزنند، حمایت کرده است. در دوران حکومت آن مصلح بزرگ، همه وسایل پیش رفته ارتباط جمعی، در اختیار او و پیروان خواهد بود و چون اسلام راستین، جاذبه ای فوق العاده دارد، به خوبی می توان پیش بینی کرد که اسلام با تبلیغ منطقی و پی گیر، مورد پذیرش مردمان جهان خواهد بود و آرمان وحدت ادیان، عملی می گردد. سنّت و روش حکومت منجی عالم، حضرت مهدی (عج)، همانند سیره و روش پیامبر اکرم (ص) خواهد بود. در واقع او احیاگر دین محمّدی(ص) است و سنّت پیامبر اکرم (ص) برگرفته از آموزه های آسمانی قرآن کریم است که در باره همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی دستورهای صریحی می دهد. ادیان دیگر هم تا قیامت طرفدار دارند. دلیلی نداریم که در عصر ظهور، حضرت مهدی (عج)، همگان را به پذیرش اسلام مجبور کنند. چه بسا افرادی بر اثر اشتباه یا تعصب بر عقیده پیشین باقی بمانند؛ هرچند اکثریت به نظام توحیدی اسلام گرایش خواهند کرد و این امر طبیعی است .
۷.

نقش بازی های آموزشی در افزایش یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 261
هدف از این پژوهش بررسی نقش بازی های آموزشی در افزایش یادگیری دانش آموزان بوده است. یکی از روش های جدید و نوین آموزش، استفاده از بازی های آموزشی در امر تدریس می باشد که در این روش همه دانش آموزان با هر فرهنگ، سطح هوش و تفاوت فردی به صورت مستقیم و با علاقه و انگیزه به انجام آن می پردازند. در انجام بازی می توان مطالب درسی و آموزشی را به صورت غیر مستقیم و عملی به دانش آموزان آموخت و این یادگیری نیز عمیق تر و پایدار تر می باشد زیرا دانش آموزان با علاقه درگیر یادگیری می شوند. در این مقاله به بررسی نقش بازی های آموزشی و اهمیت و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان پرداخته شده است. همچنین در پایان این پژوهش به بررسی روش تدریس بازی و مزایا و معایب آن پرداخته شده است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 743
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس شهر تهران بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398بودند که از بین آن ها 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر هم برای گروه کنترل به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. از پرسشنامه انگیرش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده ها از طریق آزمون های تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری موجب افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در مرحله پس آزمون شده است (05/0>p).
۹.

مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در آموزه های قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان

تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 305
در این مقاله با موضوع «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان» سعی شده است، به این دو پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا در قرآن کریم آیاتی راجع به نفقه زوجه وجود دارد؟ و آیا قانون مدنی افغانستان موادّی را به این موضوع اختصاص داده است؟ از مراجعه به قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان به دست می آید که در قرآن کریم 9 آیه در رابطه با این موضوع وجود دارد و قانون مدنی افغانستان نیز 16 ماده را به مسأله نفقه زوجه اختصاص داده است. قرآن کریم زوج را موظف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوجه کرده است. همچنین تأمین نفقه و مسکن زنان مطلقه را، تا پایان عده، به اندازه توان به عهده زوج می داند. نیز، به مرد دستور پرداخت اجرت زن مطلقه شیرده را می دهد. موارد و مقدار نفقه باید به نحو شایسته باشد و تعیین آن به عرف واگذار شده است. قانون مدنی افغانستان زوج را مکلف می کند که بعد از عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه همسرش را متناسب با توان مالی خود بپردازد مشروط بر این که زوجه از وظایف زنا شویی سرپیچی نکند. در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه می تواند به محکمه شکایت کند و نفقه اش را دریافت کند. چنان که می-تواند ذمه زوج را ابراء کند.
۱۰.

نگاهی به رویکرد ائمه علیهم السلام نسبت به مسأله فهم حدیث

تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 38
اسلام دینی متن محور است و یکی از اسرار ماندگاری و جاودانگی آن نیز حدیث محوری آن است. در حقیقت، یکی از اصلی ترین مبانی فقه الحدیثی، اعتقاد به حجیت سنت معصومین در تفسیر قرآن است. اساساً آن دسته از روایات تفسیری حجت هستند که از معصومعلیهم السلام صادر شده باشد .به همین دلیل، روایات منبعی مهم و کلیدی در منظومه فکری به شمار می آیند که رجوع دائم به آنها از یک سو در فهم کلیات و جزئیات آموزه های دینی و از سوی دیگر، کمک شایانی به تربیت اخلاقی و معنوی فرد می کند. لذا باتوجه به اینکه، حدیث در طول تاریخ دچار آسیب هایی جدی همچون وضع شده است و پیشوایان دین از دیرباز به مقابله با آن برخاسته اند. بنابراین اهمیت این مسأله تا آنجایی بود که، اهل بیت عصمت علیهم السلام و پیشاپیش آنها پیامبرصلی الله علیه و آله بیش و پیش از همه این خطر را دریافته و در جهت مقابله آن و در حقیقت نقل، فهم و نقد حدیث و شناخت سره از ناسره، با راهنمایی های خود و ارائه راهکارهایی، چون تشویق نگارش حدیث، فهم و درک صحیح حدیث، نقل درست و آثار آن، تکذیب و تصدیق حدیث(عواقب نقل نادرست)، جرح و تعدیل راویان حدیث و هشدار نسبت به ظهور و وجود احادیث جعلی اقدام کرده اند .همچنین، این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق، با روش کتابخانه ای و جمع بندی و تجزیه و واکاوی انجام شده است.
۱۱.

تحلیل بزه دیدگی قاچاق زنان و دختران از طریق فضای مجازی

تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 946
قاچاق زنان و دختران یا خرید و فروش آنان یکی از جرایم سازمان یافته است که با توجه به گستردگی روز افزون آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از معضلات تمدن بشری در جامعه جهانی تبدیل شده است. شواهد گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد قاچاق زنان و دختران از طریق باندهای تبلیغاتی در فضای مجازی رو به افزایش است و روند صعودی را در سالهای اخیر طی کرده است و آنچه که بیش از پیش به این بزه دیدگی دامن می زند جنسیت بزه دیده است. این پژوهش ضمن تببین مفهوم قاچاق، قاچاق انسان (زنان، دختران)، فضای مجازی، به بررسی جرم مذکور در قوانین کیفری ایران می پردازد. محقق در این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوال است، که چه علل و عواملی به بزه دیدگی زنان و دختران در فضای مجازی دامن می زنند ؟ در راستای این سوال محقق به این نتیجه رسید که خلاهای قانونی، کارساز نبودن اثر اقدامات سلبی درحوزه ی پیشگیری از جرم، نامناسب بودن وضعیت اقتصادی، فراگیر بودن آسیب در فضای مجازی، تبعیضات و خشونتهای جنسی، گسترش خرده فرهنگهای منحرف،کمبودهای عاطفی و عُقده ی کانون توجه قرارگرفتن(مشهور شدن)و ... باعث می شوند که زنان و دختران از طریق کارهای تبلیغاتی و مدلینگ در فضای مجازی که در نهایت سبب قاچاق آنان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای حاشیه نشین عربی می شود به این بزه دیدگی در فضای مجازی که ریشه در مباحث جرم شناسی دارد دامن بزند.
۱۲.

واکاوی مبانی حقوقی نظریه تغییر جنسیّت از منظر امام خمینی

تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 774
یکی از مسائل نوپیدای فقه، مسئله «تغییر جنسیت» است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه بوضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل: جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. روش پژوهش، مراجعه به فتاوی امام خمینی در تحریر الوسیله است. به عنوان یافته پژوهش باید گفت: از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است. روش تحقیق، میدانی، توصیفی و تحلیلی است. برای شناخت موضوع تغییر جنسیت، ماهیت ترانس و دوجنسی ها نیار به کار میدانی بود و برای شناخت دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.
۱۳.

بررسی اثربخشی توانمندسازی مدیران میانی از طریق آموزش های مدیریتی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز)

تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 600
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزشهای مدیریتی بر توانمندسازی مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به تعداد 85نفر بوده که با استفاده از روش تمام شماری از جامعه آماری انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از 2 پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر (1992) و پرسشنامه آموزش های مدیریتی یحیی اسلامی و همکاران(1390)، استفاده شده است. روائی پرسش نامه ها توسط سه نفر از صاحبنظران و اساتید گروه مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر توانمند سازی 854/0، آموزش های مدیریتی برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که آموزشهای مدیریتی بر توانمندسازی مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تاثیر معناداری دارد.
۱۴.

رابطه سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی با بهره وری معلمان

تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 649
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با بهره وری آنان است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی استان گلستان است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای یکی از شهرستان ها به صورت تصادفی انتخاب شد (شهرستان آق قلا) سپس از بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان به صورت تصادفی 300 معلم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های هرسی گلداسمیت (1982)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و سلامت اجتماعی صفاری نیا (1393) است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و کارشناسان حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال اصلاحات جزیی مورد تایید نهایی قرار و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 72/0، 74/0 و 71/0 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. یافته های پژوهش نشان داد بین سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی معلمان با مولفه های بهره وری (توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط) آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که هر چه معلمان از سرمایه های روانشناختی و سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند بهره وری آنان بیشتر خواهد بود و در نتیجه موجب افزایش یادگیری دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و پرورش می گردد. لذا پیشنهاد می شود در جهت شناسایی عوامل موثر بر بهره وری معلمان به عنوان رکن نظام آموزشی و ارتقا سرمایه های روانشناختی و بهبود سلامت اجتماعی معلمان برنامه ریزی گردد.
۱۵.

نقش صنعت و تکنولوژی رسانه در پیشگیری از وقوع جرم

تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 350
رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله جرم و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.لذا با توجه به پیشرفت علم وصنعت و ت أسیسات و سیستم های فنی ای که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین وی ژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و م ان دگاری طولانی مدت اث رات آنها می باشد. تکنولوژی می تواند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش رسانه های جمعی و صنعت و تکنولوژی درپیشگیری از جرم مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش پیشرفت رسانه و صنعت در پیشگیری از جرم، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور ب ه زعم خود در ایجاد ن اهمنوائی مؤثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم مؤثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی و صنعت در پیشگیری از وقوع جرم، خصوصیت های خاص آن ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وتکنولوژی و صنعت وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها و صنعت در پیشگیری ازجرم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها و صنعت و پیشرفت هر یک از آن ها خود با وضعیت مخاطبین می توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.
۱۶.

تحلیل ادراک و تجارب زیسته آموزگاران ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی (یک مطالعه کیفی در شهرستان بروجن)

تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 508
هدف این پژوهش تحلیل ادراک وتجارب زیسته ی آموزگاران ابتدایی شهرستان بروجن از اجرای ارزشیابی توصیفی در سطح مدارس شهر بروجن بود. روش پژوهش کیفی بود. بدین منظور به مصاحبه بدون ساختار با ۲۳ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان بروجن پرداخته شد. این افراد به شکل هدفمند، انتخاب شدند که دارای سابقه ی کاری 2 تا 30 سال خدمت بودند. مصاحبه شامل ۸ سوال باز پاسخ بود که به صورت تلفنی یا حضوری به انجام رسید. این مصاحبه ها تا جایی انجام گرفت که به پاسخ هایی مشابه و اشباع شده ختم شد، سپس با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی به تحلیل داده ها پرداخته شد. گویه های بدست آمده برای هر سوال پژوهش در جدول هایی مشخص قرار گرفت و در آخر مقوله بندی گردید. تجارب زیسته معلمان شامل: لزوم هماهنگی بین امکانات مدارس با طرح ارزشیابی کیفی-نیاز به آموزش اولیا و مربیان و دانش آموزان برای طرح ارزشیابی توصیفی-بهبود بهداشت روانی دانش آموزان در این طرح. چالش ها شامل: عدم وجود امکانات لازم برای اجرای طرح در مدارس-عدم آموزش صحیح مربیان و والدین-... راهکارها شامل: آموزش ضمن خدمت فرهنگیان-فراهم کردن شرایط مالی وآموزشی مدارس. با بررسی یافته های حاصل از مصاحبه ها و مقوله های بدست آمده، این نتایج بدست آمد، که ارزشیابی توصیفی به صورت ذاتی طرحی بسیار مفید و پویا بوده و می توانست به عنوان یک طرح جامع در مدارس به اجرا درآید هرچند نیاز به اصلاحات زیرساختی نیز داشت. ولی بستر لازم برای اجرای آن در مدارس فراهم نیامده بود به طوری که نیاز به امکانات مالی و آموزش های لازم برای مربیان، والدین و دانش آموزان به طور خاص احساس می شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹