دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم مهر 1401 شماره 53

مقالات

۱.

تاثیر تکنولوژی آموزشی در یادگیری

تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 408
تکنولوژِی آموزشی مفهومی است که با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های روانشناسی کامپیوتر و.... مفهوم گستردهیی تری پیدا می کند و در صورت استفاده درست از این موهبت می توان سطح یادگیری دانش آموزان را تا حد اعلایی ارتقا بخشید. این پژوهش با هدف تبیین کارکردها و فواید تکنولوژِی آموزشی و استفاده بهینه از تلفن های همراه و تبلت ها در فرآیند یادگیری انجام شده است و از این جهت پژوهشی کاربردی است و بر اساس روش انجام کار از روش پژوهش علی و هم چنین تحلیل محتوایی استفاده شده است. سرانجام پس از نزدیک به دو ماه تحقیق روی دانش آموزان مدرسه شهید سیاه کواری کوار و بررسی تاثیر مواد تکنولوژِی آموزشی بر یادگیری آنها، و هم چنین بررسی سایر منابع و تحقیقات صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که استفاده از تکنولوژی آموزشی و دوری از روش های سنتی به تقویت خلاقیت، تفکر،و پیشرفت تحصیلی کودکان ما منجر می شود و جای این امیدواری وجود دارد که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و نو معلمان به تکنولوژی آموزشی بیشتر توجه کنند تا علاوه بر افزایش سطح یادگیری دانش اموزان بتوانیم زمینه های خلاقیت را در کودکان فراهم کنیم.
۲.

بررسی نقش معلم در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 83
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر و نقش معلم در فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان م باشد. این پژوهش کتابخانه ای- مروری است و از مقالات و تحقیقات معتبر که در این زمینه شده است استفاده کرده ایم.معلمین نقش اساسی در فرایند آموزش و پیشرفت دانش آموزان رادارند. اهمیت نگرش های شغلی مثبت در شغل معلمی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در پژوهش های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است، اما کمتر پژوهشی به تبیین دلالت ها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دانشگاه تربیت معلم پرداخته است، جایگاه مهم آموزش و پرورش در زندگی انسان قابل انکار نیست. و در جامعه کنونی ما مدارس می باشد که معلمان در آن نقش متولی و مجری آموزشی و پرورشی را بر عهده دارد دسترسی دانش آموزان از جمله زیردستان این موسسات می باشد نیاز به معلم اثربخش برای پیشرفت تحصیلی دارد. معلمانی که وارد مدارس و موسسات آموزش می شود همیشه اثربخش و واجد مولفه های یک معلم خوب و اثربخش نیستند و در این شرایط نمی توان سرنوشت دانش آموز را به به اتفاق واگذار کرد بلکه باید به آموزش این معلمان برای کسب این مولفه ها همت گماشت تا به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یکی از معیارهای پیشرفت جامعه رسید. تحقیقات نشان می دهد که سهم معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پررنگ است بنابراین یک راه حل باید اثربخش بود تا بتواند این هدف نظام آموزشی را محقق کند چرا که نقش معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموز بسیار موثر است.
۳.

واکاوى اضافه حقیقی ومجازی در شعر فارسی

تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 145
اضافه یکی از خواص اسم است, وفایده وغرض از آن تعریف یا تخصیص است, در صورتیکه مضاف الیه معرفه باشد, مضاف نیز معرفه گردد, مانند: زور اسفندیار بیش از زور رستم بود .اضافه اسمی بخودش جایز نیست, زیرا بنا بر آنچه گفته شد افاده منحصر است وتعریف شیئ لنفسه وتخصیص شیئ لذاته باطل است وفایده ای در ذکر مضاف الیه نیست, اما ممکن است که دو کلمه متحد اللفظ ومختلف المعنی مضاف ومضاف الیه قرارگیرند, یا از مضاف معنی صفتی واز مضاف الیه شخص یا شیئ معین مراد باشد. نویسندگان دستور در تقسیم اضافه اختلاف بسیار دارند ومعانی مختلفه که اضافت راست, بر وجه آتی است: ملکیت, اختصاص, اتصاف, اضافت فاعل بمفعول, اضافت مفعول بفاعل اضافت مصدر یا اسم بمفعول , اضافت منسوب بمنسوب الیه, اضافت ظرف بمظروف, اضافت جزئ بکل.
۴.

حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار

تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 585
انسان امروزی تلاش می کند تا بخشی از درآمدخودرا پس انداز نموده و در مواقع ضروری از ذخیره به عمل آمده بهره مند گردد .دولتها موسسات و شرکت ها نیز تمایل دارند جهت تامین منابع مالی و کاهش نقدینگی و مهار تورم و انجام پروژه های مهم و همچنین توسعه اقتصاد ،از پس اندازها و نقدینگی های اندک اشخاص استفاده کرده و با بهره برداری از منابع مالی موجود ضمن رونق تولید و تقسیم سود بین خود و صاحبان سرمایه به اهداف عالیه و درامدو کسب سود نیز نائل آیند. در این فرایند دسته ای از اشخاص با صدور و انتشار اوراق بهادار در صدد جمع آوری منابع مالی موجود و دسته ای دیگر خواستار سرمایه گذری در مکانی امن و سود آور هستند که درنهایت منجر به آغاز رابطه حقوقی بین ناشر و متقاضیان اوراق بهادار خواهد شد .این رابطه قراردادی که مبتنی بر اصل لزوم و صحت است برای ناشران این اوراق حقوق و تکالیف مهمی از قبیل شفافیت ،رازداری،عدم افشاء هویت دارنده اوراق و غیره را رقم می زندکه هرکدام واجد آثار و ضمانت اجرای خاص خود می باشند. این مقاله بر آن است تا حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار را احصا نماید.
۵.

بازکاوی روش شناسی مردم نگاری به عنوان رویکردی کیفی

تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 725
هدف از پژوهش پیش رو نگاهی جدید به روش مردم نگاری (قوم نگاری) است. مردم نگاری بر اساس بنیان نظری بر فرهنگ و با دیدی کل گرایانه به مطالعات عمیق برای توصیفی دقیق و فشرده از موضوع موردمطالعه می پردازد و توصیف عمیق تحلیلی از موقعیت فرهنگی و فرهنگ ارائه می کند. رویکرد مردم نگاری، رویکردی کل گرایانه است. بدین معنا که کنش انسانی در زمینه ای که کنش در آن رخ می دهد، ارزیابی می شود. فلسفه کل گرایانه مردم نگاری بر این اعتقاد است که کنش انسانی، تجلی امری خاص است که شناسایی آن جز در قالب زمینه کلی امکان پذیر نیست. در میان روش شناسی های کیفی که در حال حاضر مورداستفاده قرار می گیرند، روش قوم نگاری سابقه طولانی و برجسته ای دارد. در پژوهش حاضر به واکاوی کتاب ها و مقالات منتشر شده پیرامون مردم شناسی پرداخته شده است. ساختار و واژه شناسی، مبانی فلسفی، تاریخچه پیدایش، مراحل، چگونگی گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل آن و در نهایت انتقادات وارده به روش پژوهش مردم نگاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که مشاهده موردمطالعه در شرایط طبیعی و تحلیل و ارزیابی یافته ها در زمینه مورد بررسی، باعث دیدی جامع نگر با اعتبار نسبتاً بالایی در این روش پژوهش گردیده است.
۶.

نگاهی نو به روش شناسی مدل سازی به عنوان پژوهشی کیفی

تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 141
هدف از این پژوهش، نگاهی نو به روش شناسی مدل سازی است. مدل سازی به عنوانی یکی از روش های پژوهش کیفی به منظور ساده سازی روش های پیچیده در دنیای امروز شناخته شده است. استفاده از الگو یا مدل در همه شئونات زندگی بشر اثرات مفیدی دارد. مدل، ابزاری برای تحلیل واقعیت ها و روشی کنترلی برای شرح و تأویل روابط بین متغیرها است. از تمایزات شاخص این روش پژوهشی با سایر روش ها این است که گاهی به عنوان خروجی سایر روش های کیفی و حتی کمی به شمار می رود و برخی نیز معتقدند مدل سازی خود روش پژوهشی مستقلی است. در این مطالعه مروری به واکاوی روش مدل سازی در کتاب ها و مقالات منتشر شده در مجلات پرداخته شده و ساختار کلی این روش و مراحل انجام روش مدل سازی مورد بحت و بررسی قرار گرفته است. در انتها به بررسی محاسن، معایب و اهداف روش مدل سازی پرداخته شده است. نتیجه ی پژوهش حاضر مبین آن است که مدلسازی ابزاری کاربردی برای تمامی علوم و انواع پژوهش ها است. از این روش نه تنها برای توصیف وضعیت موجود بلکه برای پیش بینی رخدادهای آتی نیز استفاده می گردد. روش مدل سازی قدرت پیش بینی نحوه ی رفتار سیستمِ مورد مطالعه و چگونگی تأثیر متقابل عناصر آن سیستم را به پژوهشگر می دهد.
۷.

تحلیل موقعیتی بررسی مدارس: مقاله مروری

تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 219
به تعریف ماهیت و دامنه یک مشکل کمک می کند. به شناسایی استراتژی ها و فعالیت های فعلی برای غلبه بر مشکل کمک می کند. به درک نظرات و تجربیات ذینفعان کمک می کند. به ارائه دید جامعی از وضعیت فعلی سازمان کمک می کند. به تشخیص شکاف بین وضعیت فعلی و حالت مطلوب کمک می کند. اطلاعات لازم برای ایجاد یک برنامه برای رسیدن به اهداف را فراهم می کند. به شناسایی بهترین اقداماتی که باید در طول پروژه انجام شود کمک می کند. کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تلاش ها و اقدامات تکرار نشده و بی مورد هدر نمی روند. فعالیت آنالیز تحلیل موقعیتی منجر به سندی می شود که شرکت کنندگان می توانند در طول فرآیند برنامه ریزی اقدام به آن ارجاع دهند و اطمینان حاصل کنند که طرحی که تهیه می کنند برای بافت ناحیه یا مدرسه مناسب است و ضعف ها و تهدیدهای شناسایی شده را برطرف می کند.
۸.

سیم خاردار و کاربردهای آن

تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 432
سیم خاردار رایج ترین و ارزان ترین وسیله برای حصاربندی و ایجاد امنیت و جداسازی فضاهای مختلف می باشد. این محصول در کنار تیر حصار یا پایه فنس و توری حصاری و دیگر متعلقات فنس کشی، پروژه تکمیل حصار و فنس پیرامونی یک محدوده را به سرانجام می رساند. از این رو انتخاب نوع آن، یعنی سیم خاردار با قیمت مناسب و متناسب با حصار می تواند در روند پروژه، به لحاظ قیمت و کیفیت، تأثیر دو چندانی ایجاد نماید. کاربرد سیم خاردار مشخص و واحد بوده و آن استفاده در حصارکشی می باشد که اغلب در زندان ها، بزرگراه ها، زمین های حریم خصوصی و لبه زمین های چمن مورد استفاده قرار می گیرد، اما اینکه حصار در چه مکان هایی قرار می گیرد، عملاً تنوع کاربرد برای این محصول مفتولی را ایجاد نموده است. به عنوان مثال حصار می تواند برای یک مزرعه کوچک یا یک دامداری محلی باشد، برای کشتزارهای بزرگ در نظر گرفته شود، در حصارکشی یک پروژه صنعتی موقت نقش داشته باشد، در محصور کردن یک کارگاه های کوچک به کار رود و البته صدها نوع کاربرد حصار کشی متفاوت را می توان برای سیم خاردار شناسایی و معرفی نمود که در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.
۹.

پیش بینی کیفیت رابطه زناشویی براساس تاب آوری زوجین

تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 38
یکی از تصمیمات مهم هر فرد در زندگی، ازدواج است. مهم ترین مساله در ازدواج کیفیت و دوام ازدواج است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت رابطه زناشویی براساس تاب آوری صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی و از نوع روش انجام پژوهش، توصیفی – هبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تشکیل شده از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ری در بهار و تابستان 1401. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از بین مراجعه کنندگانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند به تعداد 97 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در پژوهش از طریق ابزارهای پژوهش که عبارتند از: مقیاس کیفیت رابطه زناشویی (RDAS)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون بود. داده های حاصل از انجام پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی، همبستگی و در آمار استنباطی از رگرسیون خطی با برنامه spss تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد کیفیت رابطه زناشویی پیش بینی کننده تاب آوری در زوجین می باشد. لذا طراحی برنامه ای جهت ارتقای کیفیت رابطه زناشویی زوجین ضرورتی انکار ناپذیر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹