دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال اول آذر 1397 شماره 7

مقالات

۱.

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: اساتید دانشکده فنی پسران مرودشت)

تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 489
سازما ن ها برای پیشرفت بیشتر به کارکنان با دانش بالاتر و مهارت های متنوع نیاز دارند. اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع کلیدی سازمان است و شواهد تجربی نشان می دهد که بین سرمایه انسانی سازمان و کارآفرینی رابطه مثبت وجود دارد. در این تحقیق به مطالعه رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی می پردازیم. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری (N=130) اساتید دانشکده فنی پسران مرودشت می باشد، از بین این تعداد بر اساس جدول مورگان 97 نفر را به عنوان نمونه انتخاب کردیم. از آنجا که جامعه آماری ما همگن نمی باشد، براساس نمونه گیری نسبتی از هر گروه (برق:31،پایه:14، عمران:18، عمومی:18، معماری16)نسبتی متناسب را برای نمونه انتخاب کردیم. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از دو پرسشنامه ی مدیریت دانش و کارآفرینی استفاده کرده ایم، که به ترتیب با ضریب آلفای946/، 765/ مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد, همچنین روایی صوری پرسشنامه ها از نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با آزمون هر یک از فرضیه ها ، فرضیه ی اصلی مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین مدیریت دانش و کارآفرینی مورد تایید واقع نمی شود. از بین فرضیات فرعی تحقیق در فرض سه رابطه ی بین مدیریت دانش و مهارت در سطح اطمینان 95. درصد مقدار sig:0.020 به دست آمد. از آنجا که این مقدار کمتر از از 05/0 می باشد لذا فرض صفر را رد کرده و همچنین از آنجا کهr=.270 می باشد این رابطه مستقیم و از نظر شدت نسبتا متوسط می باشد ، همچنین فرض پنج نیز رابطه مدیریت دانش و کشف فرصت در سطح اطمینان 99. درصد مقدار sig:0.006 به دست آمد. از آنجا که این مقدار کمتر از از 01/0 می باشد لذا فرض صفر را رد کرده و همچنین از آنجا که326r=. می باشد این رابطه مستقیم و از نظر شدت متوسط می باشد. اما فرض اصلی تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی در سطح اطمینان 95. درصد از آنجا که سطح معناداری087. به دست آمد و این مقدار بیشتر از 05.می باشد لذا فرض تحقیق رد می شود، همچنین فرض های فرعی یک،دو،چهار،شش و هفت در سطح اطمینان 95. به ترتیب باsig: .462،sig: .310،sig: .899،sig: .459 و sig: .151،از آنجا که این مقدارها بیش از 05. می باشد هر پنج فرض تحقیق رد می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که, اساتید محترم این دانشکده یا با پدیده مدیریت دانش بیگانه می باشند یا پرسشنامه موجود ایراداتی داشته و نتوانسته متغییر مورد نظر را به درستی معرفی کند.
۲.

هزینه یابی بر مبنای نتایج، از نظریه تا عمل

تعداد بازدید : 12 تعداد دانلود : 952
هزینه یابی بر مبنای نتایج اولین بار توسط نیزار الشاری در سال 2016 مطرح گردید. قبل از مطرح کردن این سیستم هزینه یابی، سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا مطرح شده بودند. در این پژوهش ابتدا شرح مختصری از سیستم های هزینه یابی مطرح شده و مزایای و معایب آنها ارائه شده و پس از آن نیز شرح کاملی از سیستم هزینه یابی بر مبنای نتایج ارائه و مزایای آن را مطرح و ارتباط آن را با حسابداری سنجش مسئولیت بیان نموده و نهایتاً نشان داده ایم که به کارگیری این سیسیتم هزینه یابی موجب تحقق سود با رویکرد فعالیت با رفع نقایص ساختاری آن (در غالب مثالی کاربردی) می گردد.
۳.

بررسی تاثیر مسئولیت اجتمایی و برون سپاری بر عملکرد سازمانی: نقش تعدیل کنندگی عدم اطمینان محیطی(مورد مطالعه: شرکت میهن شهر کرمانشاه)

تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 892
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی(پیمایشی-علّی) می باشد. روش پژوهش از نظر منطق اجرا قیاسی، از نظر زمان مقطعی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی مدیران کارشناسان و کارکنان شرکت لبنیاتی میهن کرمانشاه به تعداد 223نفر می باشد. برای محاسبه حجم نمونه از روش تصادفی طبقه ای ساده استفاده شده است. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه نمونه پرداخته شد و عدد نهایی 141نفر شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 868/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS20 انجام شده است. نتایج نشان داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مسئولیت اجتمایی و برون سپاری بر عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. مؤلفه های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری نداشت اما واپایش و اجرا بر عملکرد سازمانی معناداری دارد.
۴.

بررسی تأثیر ساختار سازمان و سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت های شهرک صنعتی شهرستان گلپایگان)

نویسنده:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 697
هدف از پژوهش حاضر نقش ساختار سازمان بر روی سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد استراتژیک بوده است. سازمانها، سیستم های اطلاعات مدیریت را استفاده کرده اند تا مدیران عالی با در اختیار داشتن دامنه کافی اطلاعات به عملکرد چند جانبه استراتژیک سازمان دست یابند. با این وجود، سازمانها در میزان استفاده از این سیستم ها برای بهبود عملکردشان متفاوت بوده اند . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پس رویدادی بوده است. اطلاعات مورد استفاده در ان پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد نارنجو ( 2008 ) گردآوری شده که بین 145 نفر از مدیران عالی و عملیاتی شهرک صنعتی گلپایگان توزیع گردیده است . این پژوهش به بررسی روابط متقابل اعضای تیم های مختلف با سیستم های اطلاعات مدیریتی پرداخته اند و نحوه تاثیر این ارتباط بر رفتار استراتژیک به منظور کاهش هزینه و انعطاف پذیری را بررسی کرده است. یافته ها، نحوه کنترل اثر سیستم های اطلاعات مدیریت بر رفتار استراتژیک با تاکید بر انعطاف پذیری توسط تیم های مدیریتی عالی را نشان داده است.
۵.

رشد اقتصادی در سایه کارآفرینی و رقابت پذیری

تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 419
در این مقاله رشد اقتصادی در سایه ی کارآفرینی و رقابت پذیری بررسی می شود. تحلیل نشان داد که رشد اقتصادی که توسط GDP در هر نرخ رشد سرانه اندازه گیری می شود، و رقابت پذیری جهانی کشورها که توسط میزان رشد شاخص رقابت پذیری جهانی انجمن اقتصادی جهان (WEF) اندازه گیری می شود به صورت مثبت به یکدیگر مرتبط هستند. تحلیل تطبیقی نیز نشان داد که برخی از انتقال های خاص و کارآمد کشورها، بالاترین سطح پیشرفت در ارکان رقابت پذیری مختلف را داراست که در رشد اقتصادی کشور منعکس شده است. به هنگام آزمون فرضیه ها در مورد روابط بین میانگین رشد کیفیت شاخص های کارآفرینی در مراحل اولیه و میانگین رشد GDP در هر سرانه، هیچ رابطه ی معناداری یافت نشد. این یافته ها مطابق با نظریه کلی است که فعالیت کارآفرینانه تنها به عنوان بخشی از محیط تجاری وسیع تر و مطلوب از رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج تحقیق شامل چارچوب اولیه ی تحلیلی برای سیاست گذاران و مدیران کشورها می باشد.
۶.

بررسی تأثیر هویت برند بر اعتماد نام تجاری (مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد)

تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 478
تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر هویت برند بر اعتماد نام تجاری در میان مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد طراحی و اجرا شده است به این منظور مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه از دید روش جز تحقیقات توصیفی و از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. از بعد زمانی،مقطعی و براساس داده ها یک مطالعه کمی محسوب می شود. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق نامحدود است نمونه ای به تعداد 384عضو از میان آنها برگزیده شد. برای سنجش مفاهیم اساسی تحقیق، به ترتیب از پرسشنامه هویت برند شامل 11سؤال اعتماد نام تجاری 12سؤال به کار برده شد. پایایی سوالات پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب هویت برند724/0و اعتماد نام تجاری 825/0محاسبه گردید. روایی آزمون نیز با استفاده از نظرات و پیشنهادات چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. یافته های نهایی تحقیق در نرم افزارSPSS، حاکی از وجود ارتباط معنادار، بین هویت برند و ابعاد آن(ارزش ادراکی،رضایتمندی مشتریان،شناسایی نام تجاری)با اعتماد نام تجاری در بین مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ مورد مطالعه است.
۷.

مقایسه عملکرد توجه در دانش آموزان با و بدون مشکلات دیکته نویسی منطقه یک تهران

تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 164
این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد توجه در دانش آموزان با و بدون مشکلات دیکته نویسی منطقه یک تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر پس رویدادی و از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان مبتلا به اختلال دیکته نویسی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل دادند. تعداد60نفر افراد مبتلا به اختلال دیکته با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از بین دانش آموزان پسر عادی همان شهر نیز با روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون عملکرد پیوسته (CPT) ؛ و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیری بود. نتایج نشان داد بین دو گروه دانش آموزان با و بدون مشکلات دیکته نویسی، در خطای ارائه پاسخ، خطای حذف، پاسخ صحیح و زمان واکنش تفاوت معنادار وجود دارد(01/0 P<). بنابراین توجه به این تفاوت ها و نحوه ی تدریسی که با عملکرد توجه دانش آموزان هماهنگ باشد باعث می شود که این گروه از دانش آموزان مطالب درسی را بهتر بیاموزند و عملکرد مثبت آنها افزایش یابد.
۸.

بررسی و تحلیل تصویرپردازی در اشعار نادر نادرپور و نصرت رحمانی

تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 309
تصویرپردازی شعری یکی از پرکاربردترین اصطلاحات نقد ادبی است که در دوره ی شکوفایی نقد جدید مقبولیت فراوان یافته است و شاعران معاصر از آن برای ارائه ی ابعاد مختلف دیدگاه خود بهره جسته اند. نادر نادرپور از شعرای برجسته معاصر، پیرو مکتب رمانتیسم و شاعری توانمند در زمینه سرایش تغزل بوده است، که توانسته است با وصف ها و خیال پردازیهای خاص خود با کمک تشبیه های بدیع، جذابیت خاصی به سروده های خود ببخشد و بیشترین توانش هنری نادرپور، در نظام تصویرسازی و اندیشگانی و ترکیب سازی و بیان تصویرهای فشرده او دیده می شود. نصرت رحمانی از دیگر شاعران معاصر است که با به کارگیری کارکردهای هنری تصویر و هماهنگی آن با عواطف و اندیشه ها با فراخوانی واژگان خاص و ساخت توصیفات اصلی و حقیقی در دو محور تصاویر زبانی و تصاویر خیالی به تناسب ذهنیت و عاطفه به خلق تصاویری ملهم از فضای تیره و سیاه جامعه بپردازد. نگارنده این پژوهش بر آن است تا با رویکرد زیبایی شناسانه و ساختاری، به تحلیل و ارزیابی مهم ترین عناصر شعری تصویرآفرینی در سروده های نادرپور که بنیاد و شالوده اشعارش تصویر است و همچنین نصرت رحمانی را به شیوه تحلیلی - توصیفی مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. که نتیجه نشان می دهد بیشترین بار مضامین در اشعار دو شاعر برعهده ی تشبیهات است و دو شاعر به خوبی توانسته اند مولفه ها و ویژگی های فکری – محتوایی را به بهترین شکل ممکن با استفاده از تشبیهات بکر خود، بنمایانند.
۹.

بررسی عوامل موثر بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رویکرد Panel – Data

تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 578
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل موثر ( نوسانات دارایی های نقدی، سودآوری مورد انتظار و نسبت نقدینگی بازار سهام ) بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر الگوی رگرسیونی Panel - Data است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1395 بررسی شده است (636 شرکت - سال). نتایج در ارتباط با فرضیه های تحقیق نشان داد : الف ) نوسانات دارایی های نقدی بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. ب ) سودآوری مورد انتظار ، نسبت نقدینگی بازار سهام و نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی های نقدی بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها، تاثیر معناداری ندارند.
۱۰.

فرهنگ و تمدن اسلامی در مغرب (دوره ادریسی و جایگاه تمدنی ادریسیان)

تعداد بازدید : 928 تعداد دانلود : 448
پس از شکست علویان در مدینه در 169 هجری ، ادریس اول با حضور در پیشگاه امام رضا ع (148- 203)که او را تاج آل محمد ( ص ) نامید، مدینه را ترک کرد با شمشیری که از امام رضا ع هدیه گرفت و به مغرب برد و این شمشیر رضوی همچنان میراث رضوی آل ادریس در مغرب است، بالاخره او پس از سفری پر مخاطره مانند سایر مهاجران آل ابی طالب در گوشه ای از جهان اسلام در 172 هجری در مغرب، مستقر شد اما فرق مهاجرت ادریس با سایر آن ها این بود که ادریس منشا دولت و تمدن شد و تمدنی که بوسیله دولت او شکل گرفت، به برکت امام رضا ع به مغرب چهره اسلامی و عربی داد و مهمترین مرحله اساسی توسعه انسانی و آبادانی و و رونق و شهر سازی در تاریخ عمران مغرب است. بقایای ادریسیا ن تا کنون به جاست و دولت مراکش مستقر در مغرب، که هنوز منشا خدمات تمدنی و حامی فرهنگ اسلامی است ( دول شرفای فلالی و سعدی، به مدخل سعدیان از مولف در دانشنامه جهان اسلام جلد 23رجوع شود ) خود را از نسل ادریس و امام حسن ع می دانند. آن چه در کتاب تاریخ تحلیلی مغرب (1389) در مورد ادریسیان آمده است فرا تر از اشارات است و چهل صفحه بدون مقدمه پردازی زاید، به اصل مطلب یعنی ، \" دولت ادریسیان \" ، پرداخته است و به طور مبسوط عناصر و ارکان توسعه تمدنی و فرهنگی مغرب در عهد ادریسیان بیان شده است و به فرهنگ و تمدن اسلامی در مغرب دوره ادریسی و جایگاه تمدنی ادریسیان پرداخته شده است، زیرا ماهیت دولت ادریسی، دولت فرهنگی و تمدنی است و شکوفایی تمدن اسلامی در عهد ادریسیان در شکل های مختلف تمدنی ظاهر شد که کاهش چشمگیر بدویت با شهرسازی و تاسیس چندین شهر در مغرب و توسعه آموزش با تاسیس چند مرکز آموزشی، گسترش تجارت و صنعت وکشاورزی و دامداری و گسترش زبان عربی و شریعت و فرهنگ اسلامی و پیشرفت نظامی، توسعه تشکیلات اداری و توسعه مذهب تشیع و رها سازی اسلام از بدعت خوارج و سرنگونی دول خوارج در مغرب اقصی و قطع مطامع سیاسی اجتماعی و مذهبی و نظامی خلافت عباسی از مغرب، مهمترین موارد قابل ذکر آن ها است، تاسیس دولت ادریسی نماد اصالت تمدن اسلامی در غرب جهان اسلام است و کارکرد تشیع در تمدن سازی و پیشرفت فر هنگ اسلامی در مهمترین نقطه استراتژیک جهان در کنار تنگه جبل الطارق را نشان داده است و تثبیت و آرامش در منطقه وسیعی از مغرب مرهون وجود ادریس و دولت او در مغرب اقصی است. مسکوکات ادریسی برای نخستین بار در تاریخ، پیام عقیدتی تشیع را در دورترین نقطه غرب اسلامی در مرز با اروپا به نمایش گذاشتند. ساختن شهری به نام علی و ضرب سکه با نقش علی و رموز شیعه از جمله واژه وصی، نماد هویت واقعی دولت ادریسی است. سکه ادریسی با نام علی از تصاویر روی جلد کتاب تاریخ تحلیلی مغرب است. جایگاه تمدنی دولت ادریسیان این است که فقط با مهاجرت و استقرار ادریس بود که تغییرات جمعیتی و تحرکات گسترده سیاسی - اجتماعی در مغرب صورت گرفت. این تغییرات از مغرب اقصی با تاسیس چند شهر آغاز شد و در مغرب اوسط و ادنی و حتی آندلس هم تاثیر خود را نشان داد زیرا نوادگان ادریس که به اندلس مهاجرت کردند یک قرن پس از سقوط ادریسیان دولت اموی اندلس را ساقط کردند و از بین بردند. امروزه مجموعه ای انبوه از مسکوکات ادریسی با نمادهای شیعی به جا مانده است که حاکی از جایگاه تمدنی دولت ادریسیان است. و تنها جامع قرویین که در اغاز دولت ادریسی بنا شد، که برخی خاورشناسان ان را جد اعلای نهاد های آموزش اروپا دانسته اند در مور د تعیین جایگاه تمدنی ادراسه کفایت می کند. این جامع امروز از دانشگاههای معتبر جامع جهان است. تمدن و فرهنگ اسلامی در عهد ادریسی نوعی خاص و دارای اصالت ادریسی است. وجه اهمیت پژوهش از جهت تمدنی تعیین ارزش تمدنی ادارسه در تاریخ تمدن و اصلاح دیدگاههای برخی از محققان در مورد مذهب ادریسیان بویژه خاورشناس معاصر پرفسور مادلونگ است که در مورد ادراسه ادعای نوعی مهدویت کرده است.
۱۱.

فلسفه سیاسی اسلام در قرون وسطی و آغاز دوره مدرن، ابن طفیل، ابن باجه، ابن رشد و ملاصدرا

تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 817
فلسفه سیاسی اسلام و محور اندیشه های سیاسی ابن سینا (416 )، فارابی (339)، ابن باجه، ابن طفیل و ابن رشد(595) در دوره قرون وسطی و ملاصدرا(1045/1640م)در آغاز دوره مدرن در مورد خلافت و امامت کبری و قدرت سیاسی شکل گرفت، ابن سینا و فارابی با بیان علم تدبیر شهر، مخالفت و تناقض مفهوم خلافت و مبنای نظری قدرت سیاسی دولت عباسیان با فلسفه سیاسی معقول اسلام را آشکار ساختند و سه حکیم آندلسی نیز دولت های آندلسی و مغربی، مرابطین و موحدین را بیرون از دایره دولت آرمانی اسلامی قلمداد کردند، فلاسفه آندلسی به بیان تجریدی فلسفه سیاسی اسلام با تبیین نظریه اتصال ، بر مبنای ترکیب نظریات افلاطون و ارسطو و نوافلا طونیان پرداختند و در ایران عصر صفوی که دولت بر زمینه های مشترک تعصب بر فقه و حدیث بود، ملاصدرا مانند فلاسفه آندلسی با طرح فلسفه یونانی در اندیشه سیاسی ، به صفات رییس اول مدینه و تاسیس دولت آرمانی پرداخته است، و در کتاب المبدا و المعاد در ضمن بخشی در مقاله چهارم به السیاسات و الریاسات و به جمع بین شریعت و فلسفه در امر سیاسی پرداخته است و یکسانی شریعت و سیاست و فلسفه را بررسی کرده است . و صفات لایق به رییس مدینه فاضله را معرفی نموده است، پژوهش حاضر سیر تاریخی اندیشه سیاسی اسلامی از قرون وسطی تا دوره صفوی عصر ملاصدر است و وصف شکل گیری فلسفه سیاسی ملاصدر در تطور و تکامل دیدگاه فلاسفه پیشین است .و نشان می دهد این پیدایش فلسفه سیاسی تابعی مستقیم از مقتضیات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و مذهبی هر عصر است. کار ابن سینا هم زمان با اثر اسپینوزا (1677م)در انتقاد امر سیاست و دین در آغاز دوره مدرن است و مانند سیر اندیشه سیاسی در دوره مدرن به بررسی جایگاه دین و سیاست و نسبت امر فلسفی و دینی و سیاسی پرداخته است .پژوهش مبین جایگاه فلسفی و تاریخی سیستم فلسفی ملاصدرا در تبیین فلسفه سیاسی اسلام است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹