دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم مرداد 1398 شماره 15

مقالات

۱.

بررسی اضطراب اجتماعی و عوامل موثر بر آن

نویسنده:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 459
در مفهوم بندی اضطراب، فروید (1926، به نقل از شارف، 2012)، سه نوع اضطراب را تشریح کرد: اضطراب واقع بینانه، اضطراب روان رنجورانه و اضطراب اخلاقی. اضطراب واقع بینانه، اضطرابی است که در نتیجه ی یک محرک اضطراب زای خارجی رخ می دهد و میزان آن با موقعیت تحریک کننده تناسب دارد. برای زمانی که شخص بوسیله ی یک فرد متخاصم مورد تعقیب قرار می گیرد. در مقابل اضطراب اخلاقی و روان رنجورانه، ترس های درون فردی و بدون تناسب با موقعیت اند. اضطراب روان رنجورانه زمانی رخ می دهد که فرد می ترسد که مبادا کنترل احساسات و تکانه های خود (نهاد) را از دست بدهد و در نتیجه توسط مراجع قدر تنبیه شود. اضطراب اخلاقی نیز زمانی رخ می دهد که فرد نگران است که مبادا اصول اجتماعی و والدینی (فراخود) را رعایت نکرده باشد. از اینرو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت مفاهیم اضطراب اجتماعی و رویکردهای نظری شخصیت مختلف مرتبط با آن، به اهمیت و جایگاه آنها پرداخته است. و در ادامه دیدگاه ها و رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.
۲.

بررسی موانع موثر(سقف شیشه ای ) بر ارتقاء شغلی زنان در سطوح بالای مدیریتی در ادارات آموزش و پرورش استان مازندران در سال 1396

تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 242
پدیده « عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت » را در اصطلاح « سقف شیشه ای » می گویند. این اصطلاح اولین بار در سال 1986، به وسیله مجله وال استریت جورنال به کار رفت،این اصطلاح در سال 1990 برای اشاره به تعداد اندک زنان و اقلیتها در اداره سازمانهای بخش دولتی و خصوصی به کار رفت. دیدگاه نظری دراین تحقیق: نظریه های نابرابری جنسی ، نظریه طرح واره جنسی، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه برچسب زنی ، نظریه کارکردگرایی، نظریه مارکسیستی و نظریه کنش متقابل نمادین می باشد. روش تحقیق پیمایشی، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 250 نفر زن و مرد بدست آمد. مهمترین نتایج بدست آمده شامل: بین متغیر های عوامل مذهبی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی ، عوامل روانشناختی، عوامل اقتصادی ، عوامل خانوادگی ، تحصیلات و جنسیت با ارتقاء شغلی زنان رابطه وجود دارد.در مدل رگرسیون چند متغیری مقدار ضریب تعیین در مدل آخر 53/0 به دست آمده استیعنی این مدل 53/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند و عوامل موثر بر بقیه واریانس متغیر وابسته نامعلوم است.در مدل تحلیل مسیر متغیر عوامل مذهبی، تحصیلات، عوامل جسمانی، روانشناختی و عوامل خانوادگی باقی مانده اند که تاثیر عوامل مذهبی 06.- ، عوامل خانوادگی 07.- ، تحصیلات242. ، عوامل جسمانی 08. ، عوامل روانشناختی 09. بوده و در مجموع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 039. بدست آمده است.
۳.

رویکردهای رهبری کارآفرینانه در بهبود فرآیند کسب و کار

تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 462
هدف پژوهش حاضر بررسی مدل ها و رویکردهای رهبری کارآفرینانه در فرآیند کسب و کار می باشد.امروزه نقش نوآوری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع غیر قابل انکار است، در این راستا رهبری کارآفرینانه با ارتقای نگرش مثبت کارکنان در این زمینه و بهبود پتانسیل کسب و کار درجامعه اهمیت به سزایی دارد.رهبری کارآفرینانه پارادایم جدیدی است که از حوزه رهبری و کارآفرینی ظهور کرده است.رهبری کارآفرینانه نوعی از رهبری است که توانایی شناسایی و بهره برداری از فرصت های موجود در محیط کارآفرینی را دارد. رهبران کارآفرین حوزه های عملیاتی ویژه در کسب و کار خود را درک می کنند. این درک فراتر از کسب و کار آنها می رود تا شامل موقعیت های مختلف با درجات متفاوت پیچیدگی شود. آنها ایده و فرضیات پرسشی تولید می کنند. این افراد رفتار خود و دیگران را درک می کنند، و از این رو قادر به توسعه توانایی های خود و افراد پیرو خود هستند. آنها کار خود را اولویت بندی و خطرات را مدیریت می کنند و به دلیل توانایی آنها در پیشبرد نوآوری موفق هستند.. در پژوهش حاضر هشت رویکرد اصلی برای تحقیق در مورد مفهوم رهبری کارآفرینانه بررسی می شود تا با بهره گیری از آن، گامی موثر جهت توسعه واجرایی کردن آن و نهایتأ گسترش فرهنگ کارآفرینی درجامعه برداشته شود.
۴.

سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثّر بر آن، در بین کشاورزان شالیکارشرق استان گیلان(مورد مطالعه: آستانه اشرفیه)

تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 954
اعتماد اجتماعی، هسته مرکزی سرمایه اجتماعی و از پیش شرط های اصلی توسعه است. توسعه روستایی و نقش حیاتی آن، در بطن توسعه عمومی کشورهای درحال توسعه، از بدیهیّات است. دستیابی به توسعه روستایی از مجرای توسعه منابع انسانی، با تکیّه بر اعتماد اجتماعی و با مشارکت عامّه مردم میسّر است. شعاع اعتماد اجتماعی، شدّت و ضعف آن؛ درجوامع مختلف، متفاوت است. سنجش میزان اعتماد اجتماعی: درون گروهی، برون گروهی و نهادی و اعتماد اجتماعی(کلّ) وآگاهی از رابطه مابین اعتماد اجتماعی و متغیّرهای مستقل: (موقعیّت فردی، موقعیّت اقتصادی، موقعیّت -اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امنیّت اجتماعی)، در میان کشاورزان شالیکارگیلانی، هدف این مقاله است. داده ها، با استفاده از روش های آماری، مورد توصیف و آنالیز قرارگرفته است. درآمار استنباطی، از نرم افزار SPSS و آزمون ضرایب همبستگی:کای اسکوئر، وی کرامر، اسپیرمن،گاما و تحلیل رگرسیون(چند متغیّره) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، میزان اعتماد اجتماعی درون گروهی در جامعه نمونه مورد بررسی در سطح متوسّط، اعتماد برون گروهی و اعتماد نهادی پائین تر از متوسّط و میزان اعتماد اجتماعی(در مجموع) درسطح متوسّط(رو به پائین) قرار دارد. ما بین جنسیّت، سنّ، تحصیلات و شالیزار با ساختار زیربنایی نوین و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. هم-چنین بین میزان مساحت شالیزار تحت تملّیک و میزان اعتماد اجتماعی رابطه ای معنی دار، ولی منفی و معکوس؛ مابین موقعیّت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امنیّت اجتماعی، با اعتماد اجتماعی، رابطه ای معنی دار، مثبت و مستقیم برقرار است. مضافاً ضریب رگرسیون برآورد شده نشان می دهد، به ترتیب: میزان موقعیّت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امنیّت اجتماعی بیشترین اثرگذاری را بر اعتماد اجتماعی داشته است.
۵.

بررسی به کارگیری سرمایه فکری، نوآوری و خلاقیت به عنوان محرک های اصلی برای توسعه پایدار درازمدت در چارچوب اقتصاد خلاق و جامعه دانش بنیان

تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 293
هر در چارچوب جامعه دانش بنیان و اقتصاد خلاق، سرمایه فکری، خلاقیت و نوآوری محرک های اصلی توسعه در هر دو سطح خرد وکلان برای اشخاص حقیقی، سازمان ها، مناطق و جوامع با عملکرد مناسب هستند. ما دریک اقتصاد به طور فزاینده نوآورانه و برپایه ی دانش نوظهور زندگی می کنیم که درآن تغییرات به سرعت و به طور مداوم ما را به چالش می کشند. دارایی های نامشهود و به طور ویژه سرمایه فکری و دانش بیشترین ارزش افزوده را تولید می کنند. علاوه براین در چارچوب اقتصاد خلاق، نوآوری یک محرک اصلی در مزایای رقابتی پایدار درازمدت می باشد. این مقاله دو موضوع اصلی را مورد مباحثه قرار می دهد. قبل از همه، ارزش سرمایه انسانی و سرمایه گذاری دریادگیری مادام العمر را مورد تحلیل قرار می دهد. در مرحله دوم، به صورت موردی، سرمایه گذاری در زمینه ی سرمایه انسانی در جامعه را به بحث می گذارد. نکته حائز اهمیت دراینجا این است که سرمایه گذاری در مورد افراد تنها سرمایه گذاری در مورد دانش و مهارت ها نیست بلکه همچنین پشتیبانی از آن ها برای تحریک آنان جهت خلاقیت و نوآوری را نیز شامل می شود. این دیدگاه کلی که از آموزش مادام العمر حمایت می کند، موجب تولید ارزش افزوده پایدار و رفاه، نه تنها از یک روز به روز دیگر، بلکه اغلب به صورت درازمدت خواهد شد. عملکردهای مربوط به این نوع ویژه از سرمایه گذاری، یکی از بهترین روش ها درافزایش بهره وری کار است. تجزیه و تحلیل تحقیق نشان می دهد که درکشور علیرغم تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته است، سرمایه گذاری درازمدت در آموزش از نقطه نظر کمی آن چنان مورد توجه قرار نگرفته است و از نقطه نظر کیفی نیز آن چنان موثر نیست. این تحقیق به دنبال توسعه ی یک چارچوب برای درک ارزش سرمایه فکری و اهمیت ارتقا خلاقیت و نوآوری برای سرمایه گذاری طولانی مدت درزمینه آموزش درکشور است. سازمان ها و شرکت ها باید درتلاش باشند تا سرمایه فکری، دارایی های نامشهود، خلاقیت، و نوآوری و سرمایه گذاری درازمدت در آموزش برای هردو جامعه ی آکادمیک و تجاری بسیار مفید و ارزشمند هستند.
۶.

راهکار جلوگیری از تنبیه در مدارس

نویسنده:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 846
با توجه به اتفاقات نا گواری که در مدارس بر اثر تنبیه دانش آموزان رخ می دهد که اخبار آن در این سالها بیشتر به گوش می رسد بر آن شدیم اقدام پژوهی ای در این خصوص در مدرسه مرحوم صفریان نوق انجام دهیم. هدف از انجام این پژوهش جلو گیری از تنبیه در مدارس بود، روش تحقیق اقدام پژوهی بود و روش جمع آوری داده ها توصیفی تحلیلی با انجام مصاحبه بود. سوال مهم پژوهش راهکار عملی جلوگیری از تنبیه در مدارس کدام است و بعد از انجام پژوهش به این نتیجه رسیدیم که برای هر دانش آموز متخلف پرونده آموزشی و انضباطی تشکیل دهیم و تخلفات دانش آموز را در آن ثبت که در مرحله اول به دانش اموز تذکر داده می شود و در مرحله دوم والدین را درگیر فرایند اصلاحی می کنیم تا هم از تنش حاصله کاسته شود و هم والدین در جریان مسائل و مشکلات فرزند خود قرار گیرند.
۷.

گونه هایی از عناصر داستانی منظومه ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی

تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 934
هدف شناساندن اشخاص داستانی منظومه ویس و رامین متعلق به قرن پنجم به قلم فخرالدین گرگانی که یادگار روزگار اشکانیان است در کنار کلام شاعر به واژه هایی چون خویشکاری، شمن، گوسان و خنیاگر هم اشاره دارد که هر یک سهمی در جذابیت و موسیقی روح نواز مجموعه داستان دارند؛ گوسان و خنیاگر، همان حال و هوای عاشقانه و وصال روایی عشق کهن را بر فضای داستان حاکم می سازند، که دیگر نقش آفرینان. پر بسامدترین قسمت اثرگذار داستان، شمن بودن آدمی در دانایی اوست که به عدالت و ایثار و فرمانروایی بلامنازع تقدیر جهان و آبادی جهان سرک می کشد. سرودگویی یعنی لحن نامه ها، مناظره، سرزنش یکدیگر، دشنام و اوقات تلخی یکی بر دیگری، پرسش و پاسخ، تشویق و تحریک، پند و اندرز است و هم تحسین یکدیگر، چون گله و شکایت که محور وقایع واقع گرایانه است. خویشکاری در آزادگی، سخنوری و بخشندگی، در کنار شادی، نیکنامی، خوشبختی، رفاه، اعتقاد به قضا و قدر و نبرد درونی و برونی بشر، کنار رفتن ابرهای تیره دوران کهولت فرمانروایی شاه موبد و بر اریکه قدرت نشستن رامین و فرارسیدن دوران زندگی آرام مردمان ایران، نکات ارزشمند داستان است.
۸.

مقایسه صفات شخصیت در زنان بارور و نابارور

تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 614
ناباروری در سراسر جهان و در همه فرهنگها به عنوان یک تجربه استرس زا و بحرانی تهدید کننده برای ثبات فردی، زناشویی، خانوادگی و اجتماعی شناخته شده است. با پیشرفت علم وتکنولوژی و ابداع IVF دریچه امیدی برای زوجهای نابارور گشوده شده است ولی آنها را به تحمل استرس بیشتر و دوره های درمان طولانیتر وادار کرده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه صفات شخصیت، باورهای غیر منطقی و نگرش عشق در زنان بارور و نابارور انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان نابارور و بارور که در سال 1396 به موسسه ناباروری مهر مراجعه کردند. راین پژوهش150 زن نابارور تحت درمانIVF مراجعه کننده به موسسه ناباروری مهر و بارور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و.اطلاعات بر اساس سوالات دموگرافیک و پرسشنامه شخصیت هگزاکو (1968) جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته شده است.دراین پژوهش برای آزمون فرضیات و جهت مقایسه دو گروه از تحلیل واریانس تک متغیری(ANOVA) و چند متغیری(MANOVA) استفاده ش وداده های پژوهش، بانرم افزارهای SPSS نسخه شماره 18 تجزیه و تحلیل گردید. پژوهش نشان داد بین شخصیت و ابعاد آن در دو گروه تفاوت وجود دارد(01/0>P).
۹.

بررسی اثر مثبت اندیشی در سه ماهه آخر بارداری بر تاب آوری بعد از زایمان مادران (مطالعه موردی شهرستان چالوس)

تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 940
پدیده « عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت » را در اصطلاح « سقف شیشه ای » می گویند. این اصطلاح اولین بار در سال 1986، به وسیله مجله وال استریت جورنال به کار رفت،این اصطلاح در سال 1990 برای اشاره به تعداد اندک زنان و اقلیتها در اداره سازمانهای بخش دولتی و خصوصی به کار رفت. دیدگاه نظری دراین تحقیق: نظریه های نابرابری جنسی ، نظریه طرح واره جنسی، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه برچسب زنی ، نظریه کارکردگرایی، نظریه مارکسیستی و نظریه کنش متقابل نمادین می باشد. روش تحقیق پیمایشی، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 250 نفر زن و مرد بدست آمد. مهمترین نتایج بدست آمده شامل: بین متغیر های عوامل مذهبی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی ، عوامل روانشناختی، عوامل اقتصادی ، عوامل خانوادگی ، تحصیلات و جنسیت با ارتقاء شغلی زنان رابطه وجود دارد.در مدل رگرسیون چند متغیری مقدار ضریب تعیین در مدل آخر 53/0 به دست آمده استیعنی این مدل 53/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند و عوامل موثر بر بقیه واریانس متغیر وابسته نامعلوم است.در مدل تحلیل مسیر متغیر عوامل مذهبی، تحصیلات، عوامل جسمانی، روانشناختی و عوامل خانوادگی باقی مانده اند که تاثیر عوامل مذهبی 06.- ، عوامل خانوادگی 07.- ، تحصیلات242. ، عوامل جسمانی 08. ، عوامل روانشناختی 09. بوده و در مجموع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 039. بدست آمده است.
۱۰.

تدریس به شیوه کلاس معکوس بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پایه دهم شهر رشتخوار

تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 664
آموزش و تدریس از جمله موضوعاتی هست که همواره جزء دغدغه های مهم محققان تعلیم و تربیت بوده است. آموزش مجموعه فعالیت هایی است که تدارک دیده می شود تا به یادگیری بینجامد. آنچه اهمیت دارد شناخت روش های مختلف آموزشی و استفاده از آن در بهینه کردن یادگیری است. در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان رشتخوار (واقع در استان خراسان رضوی ) در سال تحصیلی 96-95 می باشد. در این پژوهش ابتدا از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است، در نهایت نمونه به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی(ISM) گرفته شد. روش:شیوه اجرای پژوهش به این صورت بود که یکی از گروه ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. با گروه اول که گروه آزمایش بود درس دو کتاب زبان انگلیسی پایه دهم در 12 جلسه 45 دقیقه ای به شیوه معکوس تدریس شد. نهایتا داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها، میانگین، انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون واریانس چند متغیره جهت تحلیل نتایج آزمون پرسشنامه استفاده شده است. توسط نرم افزار SPSS محاسبه شد سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:با توجه به نتایج به دست آمده دراین تحقیق می توان گفت که بین دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در ده بعد انگیزشی؛ گرایش به کار و تکلیف، گرایش به پیشرفت، رقابت جویی، قدرت اجتماعی، وابستگی اجتماعی، هدف مداری، اتکاء به نفس، اعتماد به نفس مثبت، شهرت طلبی و نوع دوستی، تفاوت معنادار وجود دارد. ولی بین گروه ها در دو بعد دیگر انگیزش (پاداش مادی، اعتماد به نفس منفی) تفاوت معناداری مشاهده نشد. با این نتایج به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تدریس با شیوه کلاس معکوس برتری معناداری نسبت به روش متداول تدریس در افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹