دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم تیر 1401 شماره 50

مقالات

۱.

جایگاه کارآمدی اقتصادی در حقوق ورشکستگی

نویسنده:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 59
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع ورشکستگی را افزایش داده است. با توجه به رقابت های روز افزون شرکت ها برای حداکثر کردن سود و به دست آوردن سهم بازار توانایی شناسایی وضعیت شرکت ها و پیش بینی بحران مالی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارند، زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی بر آن ها تحمیل می شود. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. فضای کلان اقتصادی نیز فضای کسب و کار شرکت ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت ها است. وجود بحران های مالی) ورشکستگی ها) در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است و هزینه های اقتصادی آن نیز بسیار زیاد است. هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد، چرا که این جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. توسعه فعالیت های اقتصادی و رونق فضای کسب و کار در کشور موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و کاهش ورشکستگی شرکت ها خواهد شد. همچنین در شرایط ثبات اقتصادی اعتماد و توجه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور افزایش خواهد یافت. اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود.
۲.

بررسی اثر بخشی بازی درمانی بر رشد مهارت اجتماعی و رفتار های ناسازگارانه دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات یادگیری شهر آمل

نویسنده:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 224
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی بر رشد مهارت اجتماعی و رفتارهای ناسازگارانه دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات یادگیری بود. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات یادگیری شهرستان آمل در سال 1399 بودند. و از میان آنان 30 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری دادها، پرسشنامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر و پرسشنامه رفتارهای ناسازگارانه بل بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از تجزیه و تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر آن بود که بازی درمانی بر رشد مهارت اجتماعی و رفتار های ناسازگارانه دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.
۳.

بررسی تطبیقی کیفیت ستر و ساتر در سه باب فقهی صلاه، حج و نکاح

نویسنده:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 35
از موضوعات بسیار مهمی که در فقه مورد بررسی قرار گرفته و در سه باب جداگانه (صلاه، حج و نکاح) بحث شده است، مفهوم ستر و ساتر بوده که بنا به حالت در نماز بودن و غیر آن در نظر گرفته شده است. در حالت نماز، مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اینکه ساتری که در نماز پوشیده می شود، در غیر نماز پوشیدن آن جایز بوده است ولی درباره مقدار زائدی که پوشیدن آن در حال نماز واجب و در غیر نماز واجب نمی باشد، اختلاف نظر دارند. در باب حج، همه مذاهب اتفاق دارند که پوشیدن ازار و رداء برای محرم واجب می باشد ولی مذاهب شافعی و حنبلی، به جهت قائل شدن به جواز پوشیدن سر برای مرد و مذهب حنفی به جواز پوشیدن قفازین برای زن، با دیگر مذاهب اختلاف نظر دارند. در باب نکاح نیز، مذاهب امامیه و اهل سنت، اتفاق دارند که مرد جهت خواستگاری می تواند به وجه و کفین زن بنگرد. با این تفاوت که مورد اختلاف در خصوص مقدار زائدی که پوشاندن آن در حال نماز واجب بوده بنا به حالتی است که ناظر (مرد) به منظور (زن) نگاه کند ولی درباره مقدار زائد در ابواب حج و نکاح که پوشاندنش واجب نبوده و نگاه به آن اشکالی ندارد، به نظر می رسد به جهت حرمت پوشاندن صورت و دفع عسر و حرج برای طرف منظور (زن) و رفع غرر برای طرف ناظر (مرد) باشد.
۴.

تاثیر دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر

تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 220
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر بود. این پژوهش بر اساس یافته های تحقیق میدانی شکل گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر هستند که تعداد تقریبی آنان برابر با 135 نفر می باشد، که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه حافظه سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید استفاده شد. جهت بررسی مؤلفه های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه از نظر اساتید و برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای حافظه سازمانی 82/. و برای عملکرد توسعه محصول جدید 75/. بدست آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین متغیرهای دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی و توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد.
۵.

بررسی محتوی کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری پایه سوم ابتدایی بر اساس رعایت مشخصات ظاهری کتاب (جلد، تصاویر، خط)

نویسنده:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 690
تحقیق حاضر با هدف بررسی محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری پایه سوم ابتدایی بر اساس رعایت مشخصات ظاهری کتاب (جلد، تصاویر، خط) انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی بود. معیارهای مطلوب تنظیم کتاب درسی به لحاظ مشخصات ظاهری کتاب (جلد، تصاویر، خط) در کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری پایه سوم ابتدایی باید رعایت شود. در تحلیلی که از کتاب درسی به عمل آمد، در بعضی از دروس معیارها با شاخص مطابقت دارد. ولی در بعضی از درسها تصاویر با متن درس همخوانی ندارد و نیاز است برای رسیدن به معیارهای مطلوب کتاب درسی، کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری مورد بازبینی گرفته شده باشد.
۶.

مقایسه خود پنداره بدنی و ارزیابی ناکار آمد در افراد گرایش به روابط فرا زناشویی و عادی

نویسنده:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 427
هدف پژوهش حاضر مقایسه خود پنداره بدنی و ارزیابی ناکارآمد در افراد گرایش به روابط فرا زناشویی و عادی بود.تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای بوده که بر روی 126 نفر( 56 نفر گرایش به روابط فرا زناشویی و 70 نفر عادی) از مراجعین مراکز مشاوره شهر کازرون بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انجام شد.ابزار گردآوری داده ها آزمون تن فیشر،آزمون نگرش ناکارآمد (داس)و نگرش به خیانت مارک واتلی استفاده گردید.جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.یافته ها نشان داد که متوسطه خود پنداره بدنی ومولفه های نگرش ناکارآمد(کمال گرایی-نیاز به تائید اجتماعی) در افراد با گرایش به روابط فرا زناشویی از افراد عادی کمتر است.همچنین مشخص شد متوسط خود پنداره بدنی افراد عادی بطور معنی داری از متوسط خود پنداره بدنی افراد با گرایش به خیانت بیشتر است. همچنین میان مولفه های نگرش ناکارآمد در افراد گرایش به روابط فرا زناشویی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
۷.

بررسی تاثیر آموزش آنلاین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری

تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 967
اهمال کاری تحصیلی و انعطاف ناپذیری شناختی دانش آموزان باعث افت تحصیلی و کاهش عزت نفس دانش آموزان می شود بنابراین یافتن راهی برای کاهش اهمال کاری و انعطاف ناپذیری شناختی حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش آنلاین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختردوره اول متوسطه منطقه شهرری انجام شد: از نوع طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری تمامی دانش اموزان دختر متوسطه اول منطقه شهر ری است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 70 نفر انتخاب و با استفاده از روش جایگزینی تصادفی، به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. . پس از ثبت اطلاعات پیش آزمون در هر دو گروه، مداخله ی روانشناسی مثبت نگر در 9 جلسه در گروه آزمایش انجام شد پس از اتمام دوره مداخله از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس ونرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در مطالعه حاضر میزان p-value در متغیر های اهمال کاری و انعطاف پذیری شناختی در گروه آزمایش کمتر از 05/0 بود اما میزان p-value در متغیرهای اهمال کاری و انعطاف پذیری شناختی در گروه گواه بزرگتر از 05/0 بوده است نتایج نشان داد آموزش روانشناسی مثبت براهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر منطقه شهرری تاثیر معنی دار دارد.
۸.

اثربخشی آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی افراد با اقدام به خودکشی

نویسنده:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 569
هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی افراد با اقدام به خودکشی بود. این تحقیق، به صورت نیمه آزمایشی با طرف پیش آزمون و پس آزمون بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شده است جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان های منطقه 3 شهر تهران در سال 1400-1399 می باشد. بدین منظور تعداد 30 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی 10 جلسه آموزش تنظیم شناختی هیجان به مدت 20 ساعت برگزار شد که هفته ای یکبار به مدت ۲ ساعت انجام می شد، قبل و بعد از شروع جلسات بین دو گروه آزمایش و کنترل مقیاس سنجش افکار خودکشی بک اجرا گردید. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس افکار خودکشی بک (1991) و پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی (2002) داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد میانگین نمره افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی قبل آموزش و بعد از مداخله آموزشی تغییر پیدا کرد، بدین معنی که آموزش تنظیم شناختی هیجان تأثیر معنی داری بر افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی افراد با اقدام به خودکشی منطقه 3 شهر تهران دارد (001/0). بنابراین، نتیجه گرفته می شود که یکی از عوامل مؤثر بر افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی افراد با اقدام به خودکشی، آموزش تنظیم شناختی هیجان است.
۹.

عملکرد حضرت علی (ع) در دشمن شناسی و رویاروئی با دشمنان

تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 448
در هر حکومتی، حاکم با دو نوع دشمن روبه رو است؛ یکی؛ دشمن داخلی و دوم؛ دشمن خارجی. از این دو نوع دشمن، پیچیدگی و شناخت دشمن داخلی به مراتب از دشمن خارجی بیشتر است و از ظریف ترین نوع دشمن شناسی است. دشمن شناسی ، یکی از مهمترین شاخصه های حکومت امام علی (ع) است که آنحضرت با درایت بالای خود جریان خوارج و جنگ نهروان را به نتیجه رسانید و این از حساس ترین مرحله دشمن شناسی در حکومت امام (ع) بود؛ زیرا تشخیص جنگیدن با دشمن داخلی یعنی آنهایی که به لحاظ ظاهری دارای چهره ای عابد نما بودند ، کاری بس مشکل بود . بنای رفتار امام (ع) در برخورد با دشمنان بر رحمت و مدارا بود و تا آنجا که می شد تحمل می نمودند و تا دست به اقدام براندازانه نمی زدند امام (ع) به مقابله با آنان برنمی خاستند، و با راهکارهایی همچون صلح گرایی ، گفتگو، مدارا و... با دشمنان رفتار می کردند.
۱۰.

بررسی سازوکار شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399

تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 434
از دغدغه های نظام عدالت کیفری در اختیار داشتن آمار جنایی مطمئن و موثق جهت کنترل مواردی بزهکاری و بزه دیدگی است، امری که همواره در قشر اطفال و نوجوانان به دلیل وضعیت فیزیولوژیکی ایشان از حساسیت بالایی برخوردار بوده است. این پژوهش با روشی تحلیلی_توصیفی به بررسی سازوکار شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 پرداخت و در نتیجه روشن ساخت که اگرچه قانونگذار با ایجاد تکلیف برای سازمان های متولی امر کودک، تسهیل خود اظهاری کودک و اجباری ساختن گزارش دهی موقعیت های مخاطره آمیز کودکان، شروع به جرم و جرایم علیه آن ها اقدامات مفیدی را در راستای کاهش رقم سیاه بزه دیدگی کودکان، انجام داده است اما همچنان در این مسیر چالش هایی وجود دارند که کارایی این روش ها را کاهش می دهند و برای حل این مشکل باید از ظرفیت هایی نظیر پیمایش های بزه دیدگی استفاده نمود.
۱۱.

استقرار نظام ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 366
ترجمان دانش در حوزه سلامت به مفهوم کاربردی کردن دانش حاصل از پژوهش در نظام سلامت بوده و استقرار آن یکی از اصول بنیادین در اجرای بهینه آن در دانشگاه ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی استقرار نظام ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان الگویی برای سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام پذیرفته است. در سال 1393، کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد. ماموریت این گروه فرهنگ سازی جهت هدایت پروژه ها به سمت کاربرد در خدمات بهداشتی درمانی تعیین گردید تا سیاست گذاران با استفاده از شواهدی که از طریق پژوهش به دست آمده، تصمیم های آگاهانه ای اتخاذ نمایند. بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیاز کاربردی کردن نتایج تحقیقات را بخوبی درک کرده اند، از اینرو نتایج حاصل از این مطالعه می تواند مورد توجه سیاستگذاران عرصه پژوهش در دانشگاه های مختلف جهت استقرار ترجمان دانش و کاربردی کردن نتایج پژوهش ها قرار گیرد.
۱۲.

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر کاهش علایم اختلال سلوک در دانش آموزان دختر مرکز تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی شهرستان گرگان

تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 10
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر کاهش علایم اختلال سلوک در دانش آموزان مرکز تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی گرگان بود. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های هوش اخلاقی، اختلال سلوک، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (کوای و پترسون)، جامعه مورد مطالعه دانش آموزان کانون تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی (استان گلستان، مرکز گرگان) در سال 1396 می باشند حجم نمونه 50 نفر (شامل 25 نفر گروه آزمایش و 25 نفرگروه کنترل)، روش نمونه گیری،به صورت تصادفی که نمونه ها، در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss-21 صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش هوش اخلاقی در گروه آزمایش موجب کاهش رفتارهای فریبکاری، پرخاشگری، رفتار تخریب اموال، بی مسئولیتی و روابط بین فردی ضعیف می شود بنابراین لازم است که مسئولان مرکز تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی گرگان با برگزاری کلاس های آموزشی با بالا بردن سطح فکری دانش آموزان دختر، آنها را در رسیدن به هوش اخلاقی مطلوب در رویارویی با مشکلات یاری رسانند.
۱۳.

تاثیر مداخله نمایش درمانی بر شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر آق قلا

نویسنده:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 294
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی نمایش درمانی (سایکو درام) بر سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر آق قلا در سال تحصیلی 1400-1399 بود. برای تعیین حجم نمونه 30 نفر دانش آموزان مدرسه دخترانه «کوثر»، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در گروه های گواه و آزمایشی گمارده شدند (گروه آزمایش: 15 نفر/ گروه گواه: 15 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ (1993) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد هیلز و آرجیل (2002، فرم کودک) بود. برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کورایانس نشان داد که نمایش درمانی (سایکودرام) بر سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی مؤثر بوده است (01/0>p) ؛ به عبارت دیگر نمایش درمانی باعث افزایش میزان سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان شده است. میزان تأثیر درمان بر سازگاری اجتماعی 87/0 و بر شادکامی 88/0 بود. با توجه به اثربخشی نمایش درمانی (سایکودرام)، از آن به عنوان یک برنامه آموزشی در جهت افزایش سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس پیشنهاد می گردد.
۱۴.

بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده در افزایش مهارت های حل مسأله کارکنان علوم پزشکی بوشهر

نویسنده:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 968
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده ها در افزایش مهارت های حل مسأله کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده است .این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه از بین افراد خانواده کارکنان شاغل علوم پزشکی بوشهر را تشکیل داده اند. نمونه پژوهش 40 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسش نامه سبک های حل مسأله لانگ و کسیدی بود. ازهردو گروه آزمون پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و سپس گروه های آزمایش در 6 جلسه دو ساعته تحت آموزش های حل مسأله قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج پژوهش نشان داد که، آموزش گروهی خانواده ها مهارت های حل مسأله آنان را به طور معناداری افزایش داده است. از یافته های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که، شرکت افراد خانواده در جلسات آموزش حل مسأله، میزان مهارت های اجتماعی آنان را افزایش و مشکلات رفتاری آنان را کاهش می دهد.
۱۵.

بازکاوی مفاهیم روانشناسی مدیریت و تاثیر آن در بهره وری سازمان

تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 972
امروزه سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است. از طرفی، کار در سازمان معمولاً کار پرجنجال و پردردسر و وقت گیر است. با بالا گرفتن گزارشها و موضوعات مرتبط به ناکارآمدی سیستم اداری مهم است به این موضوع پرداخته شود که چطور میتوان احساس امنیت را در محیط کاری ایجاد کرد، صداقت را قدرت بیشتر بخشید، ظرفیت کارمندان و مامورین را افزایش داد، و یک رابطه مفید و قدرتمند میان رییس، مدیر و کارمندان دیگر ایجاد کرد. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی و بازکاوی مفاهیم روانشناسی مدیریت و تاثیر آن در بهره وری سازمان پرداخته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹