محمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

ماتریس ارزیابی چشم انداز پیشران های محرکِ حسابداری میراثی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری میراثی سناریوپردازی مالکیت خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۴
هدف این مطالعه ارائه ماتریس ارزیابی پیشران های محرک در بروز حسابداری میراثی می باشد تا از طریق تدوین سناریوهای آینده نگرانه نسبت به بسط چشم اندازهای حسابداری میراثی اقدام گردد. در این مطالعه از لحاظ هدف روش شناسی، این مطالعه اکتشافی است و از منظر نتیجه در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه به دلیل تعدد شیوه های محاسبه در تحلیل سناریوپردازی، الزاماً نمی تواند از یک الگوی خاص تبعیت نماید و به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و اساتید حسابداری صاحب نظر و دارای تجربه حرفه ای در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است و در بخش کمی 22 نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها با ماهیت مالکیت خانوادگی در این مطالعه به صورت مقایسه زوجی مشارکت نمودند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛8 مولفه و 39 مضمون به عنوان پیشران های محرک حسابداری میراثی در مالکیت خانوادگی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 10 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که نشان می دهد سناریو ربع دوم با عنوان استعاره ای «هژمونی حاکمیتی»، مؤثرترین محرک در بروز حسابداری میراثی در شرکت های با مالکیت خانوادگی تعیین گردید.
۲.

Sustainable Reporting Function and Green Accounting Strategic Consequences (Cross-matrix analysis)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Green Accounting Strategic Consequences Sustainable Reporting Function Interpretive Prioritization Ranking

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
The purpose of this study is to evaluate the most effective strategic implica-tions of green accounting based on the function of sustainable reporting. In this study, theoretical screening based on similar studies was used to identify the components (strategic consequence of green accounting) and research propositions (themes of sustainable reporting function). Then, in order to determine the reliability of research components and propositions through the participation of 12 experts and experts in the field of accounting and financial management, Delphi analysis was used. In the quantitative part, the identified components and propositions in the form of matrix questionnaires were evaluated by interpretive analysis by 17 managers of the top 50 companies in 2009. The results showed that the proposition of sustainable responsibility as the most influential theme of the sustainable reporting function causes the effectiveness of the value consequence in green accounting. This result shows that by developing the dimensions of social responsibility in sustainable reporting, the level of inclusive values in the value functions of green accounting is strengthened and builds trust and confidence in the company's performance.
۳.

بررسی جایگاه هوش مصنوعی و راهبرد های به کارگیری آن در ایالات متحده امریکا

کلید واژه ها: آینده جنگ سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا روابط بین الملل نظریه بازی ها هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
در مطالعه حاضر جایگاه هوش مصنوعی در راهبرد سیاست خارجی، میزان سرمایه گذاری و بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه روابط بین الملل و جنگ های آینده ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه بازی ها تحلیل شد . نوع تحقیق نظری – کاربردی است. جامعه آماری اساتید و متخصصین که درزمینه هوش مصنوعی و مطالعات آمریکا دارای با درجه دکتری تخصصی و فوق دکتری فعالیت دارند؛ بود که به ر وش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها علاوه بر مراجعه به کتاب ها و اسناد موجود، بهره گیری از ابزار پرسشنامه بسته در مقیاس لیکرت بود.داده ها در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایالات متحده به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خود را یکی از اهداف اصلی توسعه هوش مصنوعی در نظر گرفته است.از طرفی ارتقاء ظرفیت های علمی و پژوهشی و نیز بهبود و توسعه زیرساخت های فنی و داده ای نیز مورد توجه قرار گرفته است ..به طور کل تمام استراتژی های ایالات متحده در هوش مصنوعی هفت مضمون: تأمین مالی تحقیق و توسعه، مقررات گذاری وتنظیم گری و تدوین استانداردها، فرهنگ سازی، آموزش و مهارت آموزی، خدمات مشاوره ای و شتابدهی، شبکه سازی حمایت از همکاری و توسعه اکوسیستم، خرید دولتی و تحریک تقاضای بازار می باشند.
۴.

Predicting Optimal Portfolio by Algorithm Analysis Systems(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Predicting Optimal Portfolio Growth and value stocks Optimization Algorithms

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۲
Choosing the proper investment mechanism is one of the main tasks of any investor that requires careful analysis and research on all available information. Since no investor exactly knows whether his or her expectations for a particular stock return will be met, they need to build their strategy in such a way as to eliminate as much damage as possible in the event of an adverse outcome. This study aims to predict the optimal portfolio using Algorithm Analysis Systems. In this regard, 98 firms listed on the Tehran Stock Exchange were examined in 2015-2019. Then, random portfolios were selected to test the research hypotheses by separating value stocks and growth stocks. For analysis, two algorithms of Support Vector Machines and an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System were used to select the most desirable portfolio. According to the support vector machine algorithm analysis, the results confirm the difference between the Sortino and Marquitz portfolios. To build their portfolios, decision-makers often rely on growth stocks which can boost their expected returns. Therefore, recognizing the analytical nature of portfolio formation in specialized areas can help improve investment analysis and pave the way for higher returns.
۵.

تعیین میزان قابلیت اطمینان در سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی به کمک رگرسیون خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت اطمینان معیار ارزیابی خصوصیات کیفی نرم افزار سیستم پرسش و پاسخ تعاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
ارزیابی سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی به منظور تعیین و ارتقای کارایی آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با این وجود هنوز روش استاندارد و مخصوصی برای ارزیابی این سیستم ها ارائه نشده است. در ارزیابی یک سیستم پرسش و پاسخ تعاملی معیارهای زیادی تاثیرگذار می باشد. یکی از معیارها، قابلیت اطمینان است. تلاش های اندکی در راستای اندازه گیری اتوماتیک و تعیین دقیق معیارهای قابلیت اطمینان در سیستم پرسش و پاسخ تعاملی با بکارگیری مدل های گوناگون، صورت گرفته است. در این مقاله، یک روش جدید جهت اندازه گیری قابلیت اطمینان، با استفاده از ایجاد مجموعه معیارهای تاثیرگذار بر قابلیت اطمینان اعم از معیارهای کیفی و کمی به کمک رگرسیون ارائه شده است. در این روش ابتدا لیستی از ویژگی های کیفی و کمی تاثیرگذار جمع آوری و سپس با توجه به ضوابط تعیین شده 8 ویژگی کمی انتخاب شدند. سپس براساس پرسشنامه تهیه شده، ضرایب تاثیر سوالات تعیین و با ترکیب این ویژگی ها طبق رابطه پیشنهادی قابلیت اطمینان اندازه گیری شد. ارزیابی عملکرد مجموعه معیارهای انتخابی بر روی چهار سیستم پرسش و پاسخ تعاملی نشان داد که با به کارگیری این مجموعه معیارها، امکان اندازه گیری قابلیت اطمینان برای یک سیستم پرسش و پاسخ فراهم شده است.
۶.

انطباق آموزش های مدرسه ای با نیازهای جامعه

کلید واژه ها: نیازهای جامعه روانشناسی پژوهش انطباق آموزش های مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
مسئله انطباق آموزش های مدرسه موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با مسئله نیازهای جامعه و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته روانشناسی همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند. در مقاله حاضر نیز تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود،روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره انطباق آموزش های مدرسه و نیازهای جامعه بوده است. داده ها پس از گرد آوری تنظیم و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش کوواریانس صورت گرفت، یافته های تحقیق نشان می دهد که فاکتور های مورد بحث ارتباط عمیق و غیر قابل اجتنابی با هم دارند و رابطه معنا داری بین داده های پژوهش وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت نظرات پژوهشگران رشته روانشناسی پیرامون مقوله های ارائه شده در این رابطه کاملا صحیح و مبتنی بر واقعیت است. از این رو پیشنهاد می شود مباحث انطباق آموزش های مدرسه و نیازهای جامعه در مراکز آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی مطرح گردد. و نتایج تحقیقات به صورت پروپوزال های نظری ارائه گردد.
۷.

مطالعه تطبیقی دیدگاه سنت گرایان و پسامدرنیسم در باب علوم دینی

کلید واژه ها: سنت گرایان پسا ‌مدرنیسم علوم دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
در جامعه کنونی مباحث پیرامون دین و اعتقاد و عدم اعتقاد به دین بسیار مطرح و مورد بحث قرار می گیرد، تا آنجا که برخی دین را طرد و برخی کاملاً بدان اعتقاد دارند،در ذیل دو عنوان پسامدرنیسم و سنت گرایی در باب علوم دینی مورد نظر ما قرار گرفته اند. این مسئله مطرح می گردد که امکان و ماهیت علم دینی در تلقی سنت گرایی و پسامدرنیسم چگونه است و با مطالعه تطبیقی به این موضوع پرداخته شد. نظریات سنت گرایانی چون رنه گنون، فریتیوف شوان و سید حسین نصر مورد بررسی قرار گرفت که سنت را پیوند الهی می دانند و تمام امور را به سنت الهی ارتباط می دهند و مباحثی چون علم مقدس، حکمت خالده، وحدت متعالی ادیان، کثرت گرایی دینی و گرایش به عرفان و تصوف به عنوان مهمترین مسائل سنت گرایان به شمار می روند. با توجه به این مباحث سنت گرایان علم دینی را مورد تأیید و پذیرش قرار می دهند. پسامدرنیسم چون ژیل دلوز، میشل فوکو، ژان فرانسوا لیوتار و ژاک دریدا با طرح مسائلی چون نفی فراروایت ها، نام گرایی، بازی های زبانی، کثرت گرایی و ساختارشکنی به نفی هرگونه ساختار ثابت و معین می پردازند و با ساختارهای ثابت که دین هم یکی از آنان به شمار می رود مخالفت نموده اند.
۸.

مدلی در توسعه شایستگی مدیران با رویکرد آینده پژوهی در سازمان های آموزشی

کلید واژه ها: شایستگی های مدیران شایستگی های مدیریتی (محوری) شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۹
هدف اصلی پژوهش، ارائه مدلی کاربردی برای توسعه شایستگی مدیران با رویکرد آینده پژوهی در سازمان های آموزشی آموزش و پرورش استان البرز بوده است . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نوع پژوهش توسعه ای بود. جامعه پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی و در چهار مرحله (شامل بررسی اسناد و مدارک، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در مرحله ی بعد، مدیران سازمان های آموزشی وابسته به آموزش و پرورش استان البرز در مرحله ی سوم به تعداد 1168 نفر و در مرحله ی چهارم مدیران اداره کل و مناطق 8 گانه آموزش و پرورش استان البرز) مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه گیری در مرحله ی اول تعداد 5 نفر از هیئت علمی دانشگاه ها، برای مرحله سوم 133 نفر از مدیران و در مرحله ی چهارم 49 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه ای محقق ساخته با 73 پرسش. روایی صوری و محتوی توسط اساتید مربوطه تایید گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آزمون محقق ساخته 86/0 محاسبه شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا به شیوه ی مقوله بندی و آزمون تحلیل بار عاملی اکتشافی- تأییدی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل و نتایج حاصله نشان داد که عوامل مؤثر در شایستگی های مدیران را می توان در سه عامل شایستگی های مدیریتی (محوری)، شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی مقوله بندی نمود.
۹.

تحلیل و تبیین عمل تعلیم و تربیت در پرورش هویت بر مبنای وضعیت های هویت یابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت عمل تعلیم و تربیت مولفه های هویتی عناصر تعلیم و تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
مفهوم هویت با پرسش "من چه کسی هستم" از نخستین دوره های حیات انسانی همواره مطرح بوده و در هر دوره ای پاسخی به خود گرفته است. هویت در هر دوره ای متاثر از شرایط و ویژگی های بافتی جوامع و اعصار، مفهوم ویژه ای یافته است . تلاش نگارندگان بر این است که در نگاه اول مفهوم هویت را در فضای پدیدارشناسانه مورد تامل قرار داده و سپس چگونگی عملکرد تعلیم و تربیت بر اساس وضعیت های هویتی را تبیین کند. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه عمل تعلیم و تربیت در پرورش هویت بر مبنای وضعیت های هویت یابی چگونه بایستی به انجام رسد؟ این پژوهش از اشکال پژوهش های فلسفی و با روش تحلیلی- استنتاجی انجام شده است . نتایج نشان می دهد که بر مبنای وضعیت های هویتی مطلوب، شبه هویت، جعل هویت و بحران هویت ، مشخص می شود که این خود فراگیر است که باید مسیر هویت یابی را طی کند و در واقع وظیفه ی اصلی تعلیم و تربیت ایجاد بستر مناسب و امکان رویارویی با زمینه های اساسی و مهم هویتی است؛ در بحث های هدف گذاری، روش ها و موقعیت های یادگیری این فراگیر است که در مرکز قرار دارد و در واقع محور و اساس برنامه های تعلیم و تربیت است و تنها با این شرایط و تحقق کامل عناصر سه گانه است که وضعیت مطلوب میسر می شود.
۱۰.

ارائه یک مدل احتمالاتی جهت تعیین انسجام متن در سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل سازی ریاضی انسجام متن سیستم پرسش و پاسخ تعاملی N-گرم شباهت آماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
همانند بسیاری از زمینه های زبان شناسی محاسباتی، ارزیابی نقش مهمی در سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی ایفا می نماید. یکی از معیارهایی که در زمینه ارزیابی این سیستم ها دارای اهمیت می باشد میزان انسجام بین سوال ها و پاسخ های رد و بدل شده، بین کاربر و سیستم است. در این مقاله یک راه حل اتوماتیک برای تعیین میزان انسجام متن تولید شده، ارائه شده است. مدل پیشنهادی، یک مدل احتمالاتی است که در آن، برای استخراج ویژگی از میزان شباهت بین N -گرم های مختلف بر اساس چهار معیار تعریف شده، بهره گرفته شده است. سپس با استفاده از تخمین بهترین تابع چگالی از بین 18 تابع درنظر گرفته شده برای هر ویژگی، یک مدل برای تعیین میزان انسجام انتخاب گردیده است. نتایج پیاده سازی بر روی دو پایگاه داده تهیه شده از چند سیستم پرسش و پاسخ تعاملی، حاکی از انطباق بسیار بالای مدل احتمالاتی پیشنهادی و دقت مناسب آن در تعیین میزان انسجام، در متن مکالمه صورت گرفته، می باشد. برای تطبیق یا عدم تطبیق تابع چگالی احتمال بدست آمده از آزمون های سه گانه کولموگروف-اسمیرنف، اندرسون دارلینگ و کرامر وان میس استفاده گردید. با توجه به نتایج ارائه شده تابع چگالی احتمال ناکاگامی با داشتن کمترین اشتباه، بهترین عملکرد را در تعیین میزان انسجام هر مکالمه از خود نشان داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان