سهیلا فلاح

سهیلا فلاح

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی رابطه کیفیت زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
این پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بود. روش این پژوهش همبستگی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی ) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، در سال 1395 بود، نمونه این پژوهش مشتمل بر200نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشکده های مختلف انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت استفاده شد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی منفی و معناداری بین کیفیت زندگی (01/0 p <؛ 38/0- r =) و ابعاد آن با اعتیاد به اینترنت وجود دارد. همچنین ضریب رگرسیون چندگانه نشان دادکه بین متغیر پیش بین (کیفیت زندگی) و متغیر ملاک (اعتیاد به اینترنت) رابطه خطی معنی دار وجود دارد و ابعاد سلامت روانی با ضریب بتای 47/0-، روابط اجتماعی با ضریب بتای 14/0- و محیط اجتماعی با ضریب بتای 47/0- قادر به پیشبینی اعتیاد به اینترنت می باشد. ضریب همبستگی نشان داد که همبستگی منفی و معناداری بین کیفیت زندگی و ابعاد سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی با اعتیاد به اینترنت وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که ابعاد سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط اجتماعی قادر به پیشبینی اعتیاد به اینترنت می باشد.
۲.

رابطه بین طلاق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان

تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۶
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی بین طلاق عاطفی و بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی زنان ﺑﻮد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای تعیین حجم نمونه در پژوهش های همبستگی بنا به نظر کلاین ( 1394) لازم است به ازای هر مقیاس حداقل 30 تا 50 نمونه داشته باشیم، بنابراین از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران 100 به روش نمونه گیری هدفمند داوطلبانه انتخاب شدند. جهت رسیدن به اهداف پژوهش از پرسشنامه های گرایش به روابط خارج از ازدواج، بهزیستی روانشناختی ریف (فرم کوتاه) و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) متناسب با اهداف تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بین طلاق عاطفی با روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و رابطه بین بهزیستی روانشناختی با روابط فرازناشویی منفی و معنادار به دست آمد (p≤001). بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که متغیرهای طلاق عاطفی و بهزیستی روانشناختی می توانند در ایجاد روابط فرازناشویی نقش داشته باشند و طلاق عاطفی و بهزیستی روانشاختی بهترین پیشبینی کننده برای روابط فرازناشویی می باشند.
۳.

بررسی رابطه اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۱۰
هدف: اعتماد به نفس به عنوان یک عامل انگیزشی، منجر به افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش استرس می شود. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر براعتماد به نفس می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی دانشجویان و پیشرفت نظام آموزشی داشته باشد. لذا هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین اعتماد به نفس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس بود. روش: نوع پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس به تعداد 10106 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 352 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنگ(1976) در قالب 30 گویه و انگیزه تحصیلی هارتر(1981) 33 گویه بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان تایید شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 20 انجام گرفت. نتیجه گیری: طبق یافته ها بین اعتماد به نفس با انگیزه تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هر چه این مهارت ها در دانشجویان افزایش یابد به همان میزان برانگیزه آنان افزوده می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان