سجاد عبدالله پور

سجاد عبدالله پور

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه شرکت های با عملکرد برتر در صنعت گوشی های همراه (موبایل) به دنبال ایجاد مزایای اضافی برای محصولات شان بوده تا واکنش های روان شناختی مطلوبی را در مصرف کنندگان شان شکل دهند. یکی از راه های ایجاد چنین مزایایی، توجه به نقش متغیر طرح محصول است . بر این اساس، این مطالعه به بررسی تأثیر طرح محصول بر واکنش های رفتاری مصرف کنندگان با توجه به نقش تعدیل گری متغیرهای تجربه مصرف و درگیری محصول می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر محتوا، توصیفی - پیمایشی و از نظر افق زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مصرف کنندگان گوشی های همراه در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 385 به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار PLS نشان داد که تمامی ابعاد طرح محصول (زیبایی شناختی، کارکردی و نمادین) بر واکنش های روانشناختی مصرف کنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتایج فرضیه ها در ارتباط با متغیر تعدیل گر تجربه مصرف نشان داد که تجربه مصرف در تأثیر تمامی ابعاد طرح محصول بر واکنش های رفتاری مصرف کنندگان نقش تعدیل کنندگی دارد. نتایج همچنین نشان داد که درگیری محصول در تأثیر تمامی ابعاد طرح محصول بر واکنش های رفتاری مصرف کنندگان نقش تعدیل کنندگی دارد. به منظور بهبود واکنش های روانشناختی مصرف کنندگان گوشی های همراه، توجه به طرح محصول و ابعاد سه گانه آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
۲.

تأثیر خشونت مشتری بر فرسودگی شغلی: تعدیل گری حمایت سازمانی ادراک شده

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
با توجه به فضای رقابتی شکل گرفته در کشور و نقش قابل توجه منابع انسانی در این فضای رقابتی، پرداختن به موضوعات مربوط به عملکرد کارمندان بیش از پیش ضرورت دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر خشونت مشتری بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش میانجی گری استرسی شغلی و تعدیل گری حمایت سازمانی ادراک شده می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر محتوا، توصیفی - پیمایشی و از نظر افق زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل 6000 نفر از کارمندان بانک صادرات ایران در استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 361 به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Amos نشان داد که خشونت مشتری بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج همچنین نشان داد که خشونت مشتری بر استرس شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که استرس شغلی بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل نرم افزار PLS در ارتباط با متغیر تعدیل گر نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خشونت مشتری و فرسودگی شغلی نقش تعدیل کنندگی دارد. در پایان نتایج نشان دادند که خشونت مشتری از راه استرس شغلی (متغیر میانجی) منجر به فرسودگی شغلی می شود.
۳.

تأثیر بازارگرایی صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبار

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۷
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات با در نظر گرفتن متغیر میانجی اثربخشی بازاریابی در شرکتهای صادراتی محصولات خشکبار است. بنابراین، پژوهشحاضر از نظر هدف، توصیفی پیمایشی، از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر افق زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل 120 نفر از کارشناسان بخش صادرات 20 شرکت برتر صادرکننده محصولات خشکبار میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 93 بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار PLS نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات بر اثربخشی بازارابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج همچنین نشان داد که اثربخشی بازاریابی بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت های صادرکننده محصولات خشکبار تأثیر مثبت و معناداری دارد. در پایان نتایج نشان داد که رفتار بازارگرایی صادرات از طریق اثربخشی بازاریابی منجر به بهبود عملکرد صادرات می شود.
۴.

تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک در بانک صادرات ایران

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۱
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل موثر بر قصد رفتاری و پذیرش موبایل بانک در بانک صادرات ایران براساس یک مدل جامع و جدید است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه که به صورت طیف لیکرت بین 207 نفر از مشتریان بانک در طی زمانی 1 ماه با درنظر گرفتن روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس توزیع گردید، جمع آوری شده اند. لذا این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ محتوی، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحلیل آماری با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS نشان داد که عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، ارزش قیمت و اعتماد اولیه تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری دارند. همچنین تمایل شخصی به اعتماد و اطمینان ساختاری بر اعتماد اولیه تأثیرگذارند. نتایج همچنین نشان داد که عوامل انگیزه لذت، عادت و شهرت یانک بر قصد رفتاری تأثیری ندارند. همچنین بین شهرت بانک و اعتماد اولیه نیز هیچگونه رابطه ای یافت نشد و در نهایت نتایج نشان داد که قصد رفتاری بر پذیرش موبایل بانک تأثیر مثبتی دارد.
۵.

بررسی ادراک مدیران بانکی از کارکردهای بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

کلید واژه ها: ادراک بانکداری اسلامی بانک رفاه کارکردهای بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۹۰
بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیش تر بر بخش هاى حقیقى اقتصاد و سرمایه گذارى در این بخش ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدین منظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان بانک رفاه را از کارکردهای بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار داده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن 158 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد و باتجربه بانک رفاه در استان تهران را شامل می شود. نتایج آزمون نشان داد که ادراک اعضای نمونه از تمامی کارکردهای بانکداری اسلامی، به جز به کارگیری تکنیک های بازاریابی، در سطح بالایی قرار دارد. همچنین براساس آزمون رتبه بندی فریدمن مشخص شد که از بین کارکردهای بانکداری اسلامی سوال 10 (حداکثر کردن منافع سهام داران و استاندارد زندگی رفاه جامعه) بالاترین و سوال 7 (بکارگیری برنامه های بازاریابی متناسب با خدمات بانکداری اسلامی) کم اهمیت ترین رتبه را دارا می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان